Công văn 3392/QLD-ĐK năm 2018 danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

604
Công văn 3392/QLD-ĐK năm 2018
Công văn 3392/QLD-ĐK năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 3392/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK.

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2018

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 17989/QLD-ĐK ngày 03/11/2017 của Cục Quản lý Dược
về việc bổ sung cơ sở sản xuất dược chất;

Căn cứ công văn số 15916/QLD-ĐK ngày 09/10/2017 của Cục Quản lý Dược
về việc bổ sung cơ sở sản xuất dược chất;

Căn cứ công văn số 15917/QLD-ĐK ngày 09/10/2017 của Cục Quản lý Dược
về việc bổ sung cơ sở sản xuất dược chất;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc để sản xuất thuốc theo
hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được phép
nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu theo Danh mục đính kèm
công văn này.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang
thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
– Các Phó Cục trưởng (để b/c);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK (Bi)
TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Huy Hùng


DANH MỤC NGUYÊN LIỆU DƯỢC CHẤT LÀM THUỐC ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU PHẢI CÓ GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU ĐỂ SẢN XUẤT THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC TRONG NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo công văn số: 3392/QLD-ĐK ngày 22 tháng 02 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy
đăng ký lưu
hành thuốc
Ngày hết
hiệu lực của
giấy đăng
ký lưu hành
Tên cơ sở sản
xuất thuốc
Tên nguyên
liệu làm thuốc
Tiêu
chuẩn
chất lượng
của nguyênliệu
Tên cơ sở sản xuất
nguyên liệu
Địa chỉ cơ sở sản xuất
nguyên liệu
Tên nước
sản xuất
nguyên
liệu
1. CEPHALEXIN
500 mg(1)
VD-23078-15 09/09/2020 Công ty Cổ phần
Dược phẩm TW
25
Cephalexin

monohydrate

BP 2013 Zhejiang Anglikang
Pharmaceutical Co.,
Ltd(1)
No. 1000 North Shengzhou
Avenue, Shengzhou, Zhejiang
China
2. CEPHALEXIN
500 mg (2)
VD-23079-15 09/09/2020 Công ty Cổ phần
Dược phẩm TW
25
Cephalexin

monohydrate

BP 2013 Zhejiang Anglikang
Pharmaceutical Co.,
Ltd (2)
No. 1000 North Shengzhou
Avenue, Shengzhou, Zhejiang
China
3. CEPHALEXIN
500 mg(5)
VD-23080-15 09/09/2020 Công ty Cổ phần
Dược phẩm TW
25
Cephalexin

monohydrate

BP 2013 Zhejiang Anglikang
Pharmaceutical Co.,
Ltd (3)
No. 1000 North Shengzhou
Avenue, Shengzhou, Zhejiang
China

 

Ghi chú:

(1) . Bổ sung cơ sở sản xuất dược chất tại công văn số 17989/QLD-ĐK ngày 03/11/2017 của Cục Quản lý Dược
(2) . Bổ sung cơ sở sản xuất dược chất tại công văn số 15916/QLD-ĐK ngày 09/10/2017 của Cục Quản lý Dược
(3) . Bổ sung cơ sở sản xuất dược chất tại công văn số 15917/QLD-ĐK ngày 09/10/2017 của Cục Quản lý Dược

Công văn 3392/QLD-ĐK năm 2018 danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

3392_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!