Công văn 3287/TCHQ-GSQL năm 2018 về việc thông quan thuốc đã được cấp phép nhập khẩu để sử dụng cho mục đích cấp cứu, chống độc

810
Công văn 3287/TCHQ-GSQL năm 2018
Công văn 3287/TCHQ-GSQL năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3287/TCHQ-GSQL
V/v thông quan thuốc đã được cấp phép nhập khẩu để sử dụng cho mục đích cấp cứu, chống độc
Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 25/5/2018, Cục Quản lý dược – Bộ Y tế có công văn số 9272/QLD-KD về việc thông quan thuốc đã được cấp phép nhập khẩu để sử dụng cho mục đích cấp cứu, chống độc, Cục Quản lý dược đề nghị cơ quan hải quan “chấp thuận cơ sở nhập khẩu được miễn nộp bản sao có đóng dấu xác nhận của cơ sở nhập khu giấy ủy quyền hoặc giấy phép bán hàng hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 92 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP đối với các trường hợp mà trên công văn cho phép nhập khẩu của Cục Quản lý dược có thể hiện việc Cục Quản lý dược chấp thuận cơ sở nhập khẩu được miễn nộp văn bản ủy quyền trong hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu”.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc căn cứ ý kiến của Cục Quản lý dược tại công văn số 9272/QLD-KD dẫn trên để thực hiện. Trường hợp có vướng mắc phát sinh, đề nghị kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn, xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

(Gửi kèm công văn số 9272/QLD-KD của Cục Quản lý dược)

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT Vũ Thị Mai (để b/cáo);
– Cục Quản lý dược – Bộ Y tế (để biết);
– Cổng thông tin điện tử Hải quan;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Công văn 3287/TCHQ-GSQL năm 2018 về việc thông quan thuốc đã được cấp phép nhập khẩu để sử dụng cho mục đích cấp cứu, chống độc

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

3287_TCHQ_GSQL_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!