Công văn 3087/QLD-ĐK năm 2018 danh mục nguyên liệu phải cấp phép nhập khẩu

620
Công văn 3087/QLD-ĐK năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3087/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK.
Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
– Các Phó Cục trưởng (để b/c);
– Phòng QLKDD (để phối hợp);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK (Chi).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Huy Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số: 3087/QLD-ĐK ngày 09/02/2018 của Cục Quản lý Dược)

STT n thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc n nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 DI – Angesic codein 30 (*) VD-24885-16 15/07/2021 Công ty CP Dược phẩm TV. Pharm Codeine phosphate hemihydrate DĐVN IV Alcaliber S.A., Spain Avda. Ventalomar, 1, Polígono Industrial, 45007 Toledo, Spain. Spain
2 Codfesine (**) VD-28395-17 19/09/2022 Công ty CP Dược phẩm TV. Pharm Codeine phosphate hemihydrate EP 7.0 Alcaliber S.A., Spain Avda. Ventalomar, 1, Polígono Industrial, 45007 Toledo, Spain. Spain
3 DI – Angesic codein 10 (**) VD-28396-17 19/09/2022 Công ty CP Dược phẩm TV. Pharm Codeine phosphate hemihydrate DĐVN IV Alcaliber S.A., Spain Avda. Ventalomar, 1, Polígono Industrial, 45007 Toledo, Spain. Spain
4 DI – Angesic codein 10 (**) VD-28397-17 19/09/2022 Công ty CP Dược phẩm TV. Pharm Codeine phosphate hemihydrate DĐVN IV Alcaliber S.A., Spain Avda. Ventalomar, 1, Polígono Industrial, 45007 Toledo, Spain. Spain

(*) Thay thế nội dung kèm theo công văn số 2027/QLD-ĐK ngày 29/01/2018.

(**) Thay thế nội dung kèm theo công văn số 17851/QLD-ĐK ngày 02/11/2017.

Công văn 3087/QLD-ĐK năm 2018 danh mục nguyên liệu phải cấp phép nhập khẩu

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

3087_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!