Công văn 230/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu không yêu cầu GPNK

694
Công văn 230/QLD-ĐK
Công văn 230/QLD-ĐK
5/5 - (3 bình chọn)

 

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 230/QLD-ĐK

V/v đính chính danh mục nguyên
liệu dược chất làm thuốc được
phép nhập khẩu không yêu cầu
GPNK của thuốc trong nước đã
được cấp số đăng ký

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 027/CV-GN đề ngày 20/12/2017 của Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn về việc đính chính thông tin công bố nguyên liệu dược chất làm thuốc không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước,

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Danh mục đính kèm).

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với 01 nguyên liệu đã công bố kèm theo công văn số 11689/QLD-ĐK ngày 09/8/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để công ty biết và thực hiện./.

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC

THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm công văn số 230/QLD-ĐK ngày 09/01/2018)

Tên thuốc

(1)

SDK

(2)

Ngày hết hạn SDK (dd/mm/yy) (3) * Tên NSX (4) Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối …)

(5)

Tiêu chuẩn dược chất (6) Tên NSX nguyên liêu (7) Địa chi NSX sản xuất nguvên liêu (8) Nước sản

xuất

(9)

Ironkey VD-26789-17 22/06/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn Ferric hydroxide

polymaltose

complex

NSX Biofer S.P.A via Canina, 2-41036 Medolla (MO) Italy

 

Công văn 230/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu không yêu cầu GPNK

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

230_QLD_DK_2018_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!