Công văn 20108/QLD-ĐK năm 2018 danh mục nguyên liệu làm thuốc không yêu cầu GPNK – Đợt 162

744
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 20108/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (đợt 162).

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 20108/QLD-ĐK
V/v công bdanh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (đợt 162)
Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Korea United Pharm Int’L tại công văn đề ngày 07/09/2018 đề nghị công bố nguyên liệu dược chất sử dụng để sản xuất thuốc trong nước;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐKT (V).
TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM KHÔNG PHẢI THỤC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
Đính kèm công văn số 20108/QLD-ĐK ngày 23 tháng 10 năm 2018.

STT Tên thuốc Số giy đăng ký Iưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xut thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liu Tên ssản xut nguyên liệu Đa chỉ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Silybean-comp VD-30697-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int l Thiamine HCl USP 39 DSM NUTRITIONAL PRODUCTS ASIA PACIFIC PTE. LTD 2 Havelock Road #04-01 Singapore
  Silybean-comp VD-30697-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int l Pyridoxin HCl USP 39 SUZHOU HEGNO PHARMACEUTICAL CO., LTD. Leyu Town Zhanjiagang City, Jiangsu Province China
  Silybean-comp VD-30697-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int l Nicotinamide USP 39 AMSAL CHEM PRIVATE LIMITED A-1, 401, 402, 403, GIDC Industrial Estate, Ankleshwar – 393 002 District Bharuch, Gujarat India
  Silybean-comp VD-30697-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int l Riboflavin USP 39 HUBEI GUANGJI PHARMACEUTICAL CO., LTD No. 1 Jiangdi, Wuxue City, Hubei Province China
  Silybean-comp VD-30697-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int l Calcium pantothenate USP 39 XINFA PHARMACEUTICAL CO., LTD No. 1 Tongxing Road, Kenli County, Dongying, SH 257500 China
  Silybean-comp VD-30697-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int l Cyanocobalamin USP 39 DSM NUTRITIONAL PRODUCTS ASIA PACIFIC PTE. LTD 2 Havelock Road #04-01 Singapore
2 Univixin VD-30698-18 05/07/2023 Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int l Clopidogrel bisulfate USP 39 DR. REDDY’S LABORATORIES LIMITED Plot No. 137, 138, 145 & 146, S.V Co-op Industrial Estate, Bollaram, Jinnaram Mandal, Medak Dist. A.P. India
3 Emtriteno QLĐB-699-18 05/07/2021 Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int l Emtricitabine IP 4th MYLAN LABORATORIES LIMITED Plot No 564/A/22, Road No 92, Jubilee Hills, Hyderabad – 500034. India
  Emtriteno QLĐB-699-18 05/07/2021 Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int l Tenofovir disoproxil fumarate IP 4th SHASUN PHARMACEUTICALS LIMITED A1/B Sipcot Industrial Complex, Kudikadu Village, Cuddalore – 607 005. India

Danh mục này bao gồm 03 khoản

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

20108_QLD_ĐK_2018_VNRAS

20108_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!