Công văn 19892/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NL không yêu cầu GPNK

171
Công văn 19892/QLD-ĐK năm 2018
Công văn 19892/QLD-ĐK năm 2018
Công văn 19892/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NL không yêu cầu GPNK
5 (100%) 1 vote

Công văn 19892/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK.

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 19892/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK
Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ các hồ sơ thay đổi, bổ sung thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành đã được Cục Quản lý Dược phê duyệt nội dung thay đổi, bổ sung;

Theo đề nghị công bố nguyên liệu tại văn thư số 061/2018/Tena ngày 05/10/2018 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd,

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu theo Danh mục đính kèm công văn này.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK (Bi).
TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU DƯỢC CHẤT ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo công văn số 19892/QLD-ĐK ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Tenamyd-ceftriaxone 500 VD-19451-13 10/09/2019 Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd Ceftriaxone sodium USP 40 Qilu Antibiotics Pharmaceutical Co., Ltd. No. 849 Dongjia Town, Licheng District, Jinan, Shandong, China China
2 Tenamyd-ceftriaxone 2000 VD-19450-13 10/09/2019 Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd Ceftriaxone sodium USP 40 Qilu Antibiotics Pharmaceutical Co., Ltd. No. 849 Dongjia Town, Licheng District, Jinan, Shandong, China China
3 Triaxobiotic 2000 VD-19454-13 10/09/2019 Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd Ceftriaxone sodium USP 40 Qilu Antibiotics Pharmaceutical Co., Ltd. No. 849 Dongjia Town, Licheng District, Jinan, Shandong, China China
4 Triaxobiotic 500 VD-19011-13 19/06/2019 Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd Ceftriaxone sodium USP 40 Qilu Antibiotics Pharmaceutical Co., Ltd. No. 849 Dongjia Town, Licheng District, Jinan, Shandong, China China
5 Triaxobiotic 1000 VD-19010-13 19/06/2019 Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd Ceftriaxone sodium. USP 40 Qilu Antibiotics Pharmaceutical Co., Ltd. No. 849 Dongjia Town, Licheng District, Jinan, Shandong, China China

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

19892_QLD_ĐK_2018_VNRAS

19892_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here