Công văn 19538/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NL không yêu cầu GPNK

1268
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 19538/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK
Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ các hồ sơ thay đổi, bổ sung thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành đã được Cục Quản lý Dược phê duyệt nội dung thay đổi, bổ sung;

Theo đề nghị công bố nguyên liệu tại văn thư số 1073/CV-ĐK/DMC ngày 21/09/2018 của Công ty CP xuất nhập khẩu Y tế Domesco; văn thư số 0918-178/DAV-RA ngày 21/09/2018 của Công ty CP Fresenius Kabi Việt Nam; Văn thư số 86/CV ngày 24/09/2018 của Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình; Văn thư số 142/2018/OPV-ĐK ngày 02/10/2018 của Công ty cổ phần dược phẩm OPV,

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu theo Danh mục đính kèm công văn này.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ÐK (Bi).
TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU DƯỢC CHẤT ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo công văn số: 19538/QLD-ĐK ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Paracetamol Kabi 1000 VD-19568-13 10/09/2019 Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam Paracetamol USP 40 SpecGx LLC. Raleigh Plant 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616, USA USA
2 Lincomycin 500 mg VD-24991-16 15/07/2021 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Lincomycin hydrochloride EP 8.0 Topfond Pharmaceutical Co., Ltd No.1199 Jiaotong Road (West), Yicheng District Zhumadian, Henan Province, China. 463000 CHINA
3 Star Sore Throat VD-30472-18 05/07/2023 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Lidocaine EP 7.0 Moehs Catalana, S.L Poligono industrial Rubi Sur C/César Martinell I Brunet, 12A-08191 Rubi (Barcelona-Spain) Spain
4 Opesinkast 4 VD-24246-16 23/03/2021 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Montelukast sodium USP 36/NF31. Hetero Drugs Limited. Sy.No.213, 214 & 255, Bonthapally Village, Gummadidala Mandal, Sangareddy District, Telangana State, India India
5 Opesinkast 5 VD-24247-16 23/03/2021 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Montelukast sodium USP 36/NF31 Hetero Drugs Limited Sy.No.213, 214 & 255, Bonthapally Village, Gummadidala Mandal, Sangareddy District, Telangana State, India India
6 Opesinkast 10 VD-24245-16 23/03/2021 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Montelukast sodium USP 36/NF31 Hetero Drugs Limited Sy.No.213, 214 & 255, Bonthapally Village, Gummadidala Mandal, Sangareddy District, Telangana State, India India
7 Pologyl VD-29088-18 22/02/2022 Công ty CP dược phẩm Quảng Bình Spiramycin EP 7.0 Topfond Pharmaceutical Co., Ltd No.1199 Jiaotong Road (West), Yicheng District Zhumadian, Henan Province, China, 463000 China

Công văn 19538/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

19538_QLD_ĐK_2018_VNRAS

19538_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!