Công văn 19049/QLD-ĐK năm 2018 đính chính DMNL không YC GPNK

719
Công văn 19049/QLD-ĐK năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 19049/QLD-ĐK
V/v đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký
Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 1290/CV/DPKH đề ngày 07/08/2018 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa; công văn số 150818/NC-ĐKT đề ngày 23/08/2018 của Công ty Cổ phần Dược TW Mediplantex; về việc đính chính thông tin công bố nguyên liệu dược chất làm thuốc không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước.

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký lưu hành theo danh mục đính kèm theo Công văn này.

Nội dung trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đã công bố của:

01 thuốc thuộc danh mục kèm theo công văn số 8473/QLD-ĐK ngày 20/06/2017 của Cục Quản lý Dược;

01 thuốc thuộc danh mục kèm theo công văn số 11689/QLD-ĐK ngày 09/08/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn

Cục Quản lý Dược thông báo để công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK (ht).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm công văn số 19049/QLD-ĐK ngày 10/10/2018 của Cục Quản lý Dược)

TT Tên thuốc

(1)

SĐK

(2)

Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX

(4)

Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối…

(5)

Tiêu chuẩn

(6)

Tên NSX nguyên liệu

(7)

Địa chỉ cơ sở sản xuất

(8)

Nước sản xuất

(9)

1 Nergamdicin VD-18968-13 19/06/2018 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Khánh Hòa Nalidixic Acid BP 2013 Elixir Pharma 164-A, Phase-II, Opp. Lathia Industries, GIDC, Naroda, Ahmedabad – 382330 Gujarat, India India
2 ATP VD-27208-17 22/06/2022 Công ty cổ phần dược TW Mediplantex Dinatri adenosin triphosphat CP 2010 Kaiping Genuine Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd No.1, Xinke Road, Shatang Town, Kaiping, Guangdong, China China

Công văn 19049/QLD-ĐK năm 2018 về việc đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

19049_QLD_ĐK_2018_VNRAS

19049_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!