Công văn 18927/QLD-ĐK ngày 04 tháng 10 năm 2018 đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

587
Công văn 18927/QLD-ĐK
Công văn 18927/QLD-ĐK
Công văn 18927/QLD-ĐK ngày 04 tháng 10 năm 2018 đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký
5 (100%) 1 vote

Công văn 18927/QLD-ĐK ngày 04 tháng 10 năm 2018 đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Căn cứ Công văn số 270/CTD đề ngàỵ 04/9/2018 của Công ty CPDP Cửu
Long về việc đính chính thông tin công bố nguyên liệu dược chất làm thuốc
được phép nhập khẩu không yêu cẩu giấy phép nhập khâu thuốc trong nước đã
được cấp số đăng ký;
Cục Quản lý Dược thông báo:
Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ
đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được phép nhập
khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).
Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội
dung đối với: 01 khoản đã được công bố kèm theo Công văn số 17852/QLD-ĐK
ngày 02/11/2017 và 01 khoản đã được công bố kèm theo Công văn số
11689/QLD-ĐK ngày 09/8/2017của Cục Quản lý Dược.
Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên
trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

18927_QLD_DK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM