Công văn 177/TTMS-NVD danh mục thuốc đàm phán giá năm 2018-2019

2640
Công văn 177/TTMS-NVD
Công văn 177/TTMS-NVD năm 2018
4/5 - (3 bình chọn)
BỘ Y TẾ

TRUNG TÂM MUA SẮM

TẬP TRUNG THUỐC QUỐC GIA

———————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

Số: 177/TTMS-NVD

V/v danh mục thuốc đàm phán giá năm 2018 – 2019

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2018

 

 

Kính gửi:

 

Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương;

Y tế các Bộ/ngành;

Các bệnh viện/viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;

Các công ty phân phối các thuốc thuộc danh mục áp dụng hình thức

đàm phán giá.

 

Căn cứ theo Thông tư 09/2016/TT-BYT ngày 05/5/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá, trong năm 2017, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia (Trung tâm MSTTQG) đã tổng hợp, rà soát nhu cầu và trình Bộ Y tế Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc thuộc Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá năm 2018 – 2019, bao gồm 04 thuốc biệt dược gốc và 04 thuốc có từ 1 đến 2 cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn WHO-GMP được Bộ Y tế Việt Nam cấp giấy chứng nhận.

Trong thời gian chưa có kết quả đàm phán giá, Trung tâm MSTTQG đã có công văn số 311/TTMS-NVĐT ngày 27/12/2017 về việc hướng dẫn thực hiện kết quả đấu thầu tập trung và đàm phán giá trong đó nêu rõ trong thời gian chưa có kết quả đàm phán giá được công bố đề nghị các cơ sở y tế chủ động mua thuốc đối với các thuốc thuộc danh mục đàm phán giá theo quy định hiện hành.

Ngày 22/5/2018, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3083/QĐ-BYT phê duyệt Ke hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc thuộc Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá năm 2018 bao gồm 04 thuốc Biệt dược gốc: Cerebrolysin 215,2mg/ml x lml, 5ml, 10ml, Tienam (Imipenem + Cilastatin 500mg+500mg), Mabthera (Rituximab 10mg/ml x 50ml), Nexavar (Sorafenib tosylate 200mg).

Thực hiện Quyết định 3083/QĐ-BYT nói trên, trong thời gian quý 3/2018, Hội đồng đàm phán giá thuốc của Bộ Y tế sẽ tổ chức đàm phán giá đối với 04 thuốc Biệt dược gốc thuộc danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá. Ngay khi Hội đồng đàm phán giá tiến hành đàm phán các thuốc trên và được Bộ Y tế phê duyệt kết quả đàm phán giá, Trung tâm MSTTQG sẽ công bố kết quả đàm phán giá và thỏa thuận khung để các cơ sở y tế thực hiện.

Đối với các thuốc sản xuất trong nước Bộ Y tế không phê duyệt kế hoạch đàm phán giá vì hiện tại đã có 3 nhà sản xuất trong nước được cấp số đăng ký, Trung tâm MSTTQG đang xin ý kiến Bộ Y tế về hình thức mua sắm đối với các thuốc này.

Trung tâm MSTTQG xin thông báo để Quý cơ quan được biết và chủ động trong kế hoạch mua sắm thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

– Như trên;

– TT. Nguyễn Viết Tiến (để báo cáo);

– TT. Phạm Lê Tuấn (để báo cáo);

– TT. Trương Quốc Cường (để báo cáo);

– Các Phó Giám đốc (để phối hợp thực hiện);

– Lưu: VP, NVD.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Nguyễn Trí Dũng

 

Công văn 177/TTMS-NVD về việc danh mục thuốc đàm phán giá năm 2018 – 2019

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

177_TTMS_NVD_2018_VNRAS

177_TTMS_NVD_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!