Công văn 1749/SYT-KHTC năm 2017 về việc lập dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng

1418
Công văn 1749/SYT-KHTC năm 2017 về việc lập dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
Công văn 1749/SYT-KHTC năm 2017 về việc lập dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
5/5 - (2 bình chọn)

Công văn 1749/SYT-KHTC năm 2017 về việc lập dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng

UBND TỈNH CAO BẰNG

SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1749/SYT-KHTC

V/v Lập dự toán NSNN năm 2018, Kế hoạch Tài chính – Ngân sách Nhà nước 03 năm 2018 – 2020 (lần 2); và báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN 3 tháng cuối năm 2017

Cao Bằng, ngày 10 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: Các đơn vị dự toán trực thuộc Sở Y tế

Thực hiện Công văn số 1007/STC-NSNN ngày 03/10/2017 của Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng v/v xây dựng dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2018 và kế hoạch Tài chính – Ngân sách 03 năm 2018 – 2020. Để đánh giá kết quả tình hình thực hiện dự toán và điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2017 giữa các đơn vị dự toán; và tổng hợp và lập dự toán thu, chi Ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch Tài chính – Ngân sách Nhà nước 03 năm 2018 -2020 của ngành Y tế báo cáo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian qui định. Sở Y tế đề nghị các đơn vị dự toán trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

  1. Căn cứ dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước đã được Sở Y tế giao năm 2017, các đơn vị chủ động cân đối các nguồn thu, chi để xác định nhu cầu thực tế cần sử dụng và khả năng đáp ứng về kinh phí; thực hiện thanh toán kịp thời, đúng tiêu chuẩn định mức và chế độ qui định; sắp xếp các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, cắt giảm hoặc giãn thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, trong đó phải đảm bảo nguồn thanh toán các khoản chi về lương và có tính chất lương, các khoản chi thường xuyên để đảm bảo các hoạt động chuyên môn của đơn vị đến hết năm 2017. Đơn vị lập Bảng đối chiếu tình hình nhận và sử dụng kinh phí Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước đến ngày 30/9/2017, trên cơ sở đó xem xét các khoản kinh phí trong dự toán đã được giao nếu thiếu nguồn kinh phí đế thực hiện những nội dung cấp bách, cần thiết thì lập văn bản đề nghị Sở Ytế tổng hợp trình cấp có thẩm quyền nghiên cứu và bổ sung dự toán; đối với các khoản kinh phí được giao nhưng trong năm 2017 đơn vị không có nhu cầu sử dụng (nếu có), các đơn vịbáo cáo số liệu chi tiết để Sở Y tế tổng hợp xem xét và thực hiện điều chỉnh dự toán cho các đơn vị trong ngành có nhu cầu sử dụng.
  • Lập dự toán thu, chi Ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch Tài chính – Ngân sách Nhà nước 03 năm 2018 -2020:
  • Các nội dung cơ bản về báo cáo và biểu mẫu lập đã được Sở Y tế hướng dẫn chi tiết trong Công văn số 1268/SYT-KHTC ngày 24/7/2017.
  • Để lập dự toán lần 2, các đơn vị lưu ý thực hiện thêm một sổ điểm sau:

+ Danh sách biên chế lao động và tiền lương để lập dự toán năm 2018 được xác định trên cơ sở tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản đóng góp có mặt tại thời điểm 01/10/2017, và dự kiến quỹ tiền lương tăng thêm do nâng bậc lương của năm 2018 theo mức lương cơ sở 1,300.000đ/tháng.

+ Các nội dung khác, đơn vị thực hiện theo yêu cầu của Sở Tài chính Cao Bằng tại Công văn số 1007/STC-NSNN ngày 03/10/2017 (Đơn vị tra cứu và tải nội dung chi tiết CV số 1007/STC-NSNN trên trang thông tin iOffice Sở Y tế).

  1. Thời gian báo cáo:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh, bổ sung dự toán năm 2017 (kèm theo Bảng đối chiếu tình hình nhận và sử dụng kinh phí Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước đến ngày 30/9/2017 có xác nhận của KBNN): Trước 16 giờ ngày 25/10/2017.

– Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2017, Dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2018; Kế hoạch Tài chính – Ngân sách nhà nước 03 năm 2018 – 2020: Trước 16 giờ ngày 15/10/2017.

Trong quá trình thực hiện nếu có những vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Y tế (Phòng Kế hoạch – Tài chính) theo số điện thoại 026 3 852 930 để được hướng dẫn và giải đáp kịp thời./.

Công văn 1749/SYT-KHTC năm 2017 về việc lập dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

VĂN BẢN GỐC: 1749_SYT_KHTC_VNRAS

VĂN BẢN DẠNG WORD: 1749_SYT_KHTC_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!