Công văn 17012/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

1411
Công văn 17012/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu
Công văn 17012/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu
5/5 - (3 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 17012/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ Công văn số 830/CV-CT ngày 06/10/2017 của Công ty CP Dược Danapha, Công văn ngày 29/9/2017 của Công ty CPDP Cửu Long về việc đề nghị công bố nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện./.

DANH MỤC:

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu
1 Acepron Codein VD-20681-14 12/6/2019 Công ty CPDP Cửu Long Codein Phosphat Hemihydrat EP9.0
2 DinalvicVPC VD-18713-13 01/4/2018 Công ty CPDP Cửu Long Tramadol

Hydroclorid

BP 2016
3 DinalvicVPC VD-18713-13 01/4/2018 Công ty CPDP Cửu Long T ramadol ITydroclorid EP9.0
4 PanalganeíTer

Codein

VD-17903-12 20/12/2017 Công ty CPDP Cửu Long Codcin Phosphat Hem i hy d rat EP9.0
5 Terpin Codein 5 VD-18714-13 01/4/2018 Công ty CPDP Cửu Long Codein Phosphat Hemihydrat EP 9.0

14 Carbamazepin 200 mg VD-23439-15 17/12/2020 Công ty CP Dược Danapha Carbamazepine BP 2012
15 Ticoldex VD-15972-11 30/12/2017 Công ty CP Dược Danapha Chloramphenicol EP7.0
16 Aminazin 1,25% VD-15685-11 12/12/2017 Công ty CP Dược Danapha Chlorpromazine

hydrochloride

BP 2010
17 Colchicin 1 mg VD-16781-12 26/07/2018 Công ty CP Dược Danapha Colchicine ƯSP32
18 Dalekine VD-18679-13 01/4/2018 Công ty CP Dược Danapha Sodium valproate EP 7 / BP 2011
19 Dalckine VD-18679-13 01/4/2018 Công ty CP Dược Danapha Sodium valproate EP 7 / BP 2011

Công văn 17012/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

17012_QLD_ĐK_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!