Công văn 1619/BYT-TCCB kiện toàn hệ thống y tế ở địa phương theo nghị quyết TW 6 khóa VII

853
Công văn 1619/BYT-TCCB kiện toàn hệ thống y tế ở địa phương NGTW 6
Công văn 1619/BYT-TCCB kiện toàn hệ thống y tế ở địa phương NGTW 6
5/5 - (1 bình chọn)
Bộ Y TẾ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 1619/BYT-TCCB

V/v kiện toàn hệ thống y tế ở
địa phương theo Nghị quyết
Trung ương 6 Khóa XI1

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2018

Kính gửi: ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để đảm bảo điều kiện thuận lợi cho hệ thống y tế ở địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới nhằm thực hiện có hiệu quà Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 20- NQ/TW đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Khóa XII ký ngày 25/10/2017, Bộ Y tế đề nghị ủy ban nhân dân các các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo và thực hiện đúng, đầy đủ một số nội dung sau:
1. Kiện toàn hệ thống tổ chức y tế ở dịa phương theo Nghị quyết số 19- NQ/TVV, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đàng Khóa XII nhằm thực hiện chù trương cải cách hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn – hiệu lực – hiệu quả, bảo đảm tính thổne nhất, thông suốt trong quản lý nhà nước, kết hợp chặt chẽ giữa quản lý theo ngành và lãnh thố theo quy định của pháp luật.
2. Đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh: Sớm quyết định phê duyệt theo thấm quyền việc thực hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ở địa phương theo Thông tư số 26/2017/TT-BYT ngàỵ 26/6/2017 cua Bộ Y tế hướne dan chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiêm soát bệnh tật, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn, tình hình dịch bệnh, các vấn đề sức khoẻ của người dân trên địa bàn.
3. Đối với Trung tâm Y tế huyện: Trên cơ sở Thông tư số 37/2017/TT- BYT ngày 25/10/2016 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Uy ban nhân dân cấp tỉnh quan tâm chỉ đạo xây dựng đề án kiện toàn và sớm quyết định phê duyệt theo thẩm quyền mô hình Trung tâm Y tế huyện đa chức năng, bao gôồ y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, dân số và các nhiệm vụ khác của ngành y tế; thống nhất tên gọi là “Trung tâm Y tê huyện” và thực hiện quản lý theo ngành dọc “Trạm y tế xã, phường, thị trân, phòng khám đa khoa khu vực (nếu có) là đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện; Trung tâm Y tế huyện trực thuộc Sở Y tế” đề bảo đám phù hợp với các văn bản hướng dẫn, báo đảm thống nhất với các địa phương khác, báo đảm sự đồng bộ trong chuyên môn, sự hỗ trợ phù hợp giữa các tuyến, các địa phương trong dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất xuyên suốt về chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành từ Trung ương tới địa phương trong phạm vi cả nước và đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương. Đây là nội dung quan trọng trong việc triển khai thực hiện kiện toàn hệ thống tổ chức đơn vị sự nghiệp y tế ở tuyến huyện theo hướng tập trung đầu mối, huy động được các nguồn lực nhằm nâng cao khả năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật và quản lý sức khỏe cho người dân ngay tại tuyến cơ sở.
4. Đối với y tế xã, phường, thị trấn: Khẩn trương hoàn thiện việc thực hiện các quy định vê tổ chức và nhân lực đối với trạm y tế xã, phường, thị trấn theo quy định tại Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ và quan tâm chỉ đạo, bảo đảm các điều kiện để trạm y tế thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn theo Thông tư sô 33/2015/TT-B YT ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế.
Bộ Y tế trân trọng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiện toàn hệ thống y tế ở địa phương theo Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII; tạo điêu kiện thuận lợi, quan tâm chỉ đạo triên khai thực hiện phù hợp với nhu cầu, điêu kiện thực tê và đặc thù của ngành y tê góp phân thực hiện tốt công tác báo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới./.
Công văn 1619/BYT-TCCB kiện toàn hệ thống y tế ở địa phương theo Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XI1

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 1619_BYT_TCCB_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!