Công văn 15997/QLD-TTra tăng cường công tác quản lý thuốc phải KSĐB

742
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 15997/QLD-TTra
V/v tăng cường công tác quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt
Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Trong thời gian gần đây, qua công tác thanh tra, kiểm tra, Cục Quản lý Dược và một số Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã phát hiện và xử lý một số cơ sở kinh doanh dược chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về việc kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt. Để tránh việc sử dụng các thuốc phải kiểm soát đặc biệt sai mục đích, đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các nội dung sau:

  1. Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dược tăng cường công tác quản lý, thực hiện đúng các quy định hiện hành về kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt:

– Thực hiện triển khai đúng lộ trình về các nội dung liên quan đến cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, phạm vi bán buôn, bán lẻ thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, hướng thần, tiền chất, thuốc phóng xạ, thuốc thuộc danh mục chất cấm bị sử dụng trong một số ngành lĩnh vực theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 5 Điều 143 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP và các quy định có liên quan.

– Chỉ kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt theo đúng phạm vi kinh doanh đã được cấp phép và chỉ bán cho các cơ sở kinh doanh dược đã có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược với phạm vi kinh doanh phù hợp. Việc mua/bán, vận chuyển, bảo quản thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ, sổ sách theo dõi theo đúng quy định, đảm bảo truy xuất nguồn gốc thuốc, tránh thất thoát, kịp thời phát hiện các thuốc hết hạn dùng, các thuốc có nghi ngờ về chất lượng.

  1. Chỉ đạo Thanh tra Sở Y tế, các phòng, ban liên quan phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt, chú trọng đối với cơ sở bán buôn, cơ sở bán lẻ thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, hướng thần, tiền chất. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định hiện hành đối với các cơ sở, cá nhân vi phạm.
  2. Kết quả thực hiện gửi Cục Quản lý Dược trước ngày 30/9/2018 để tổng hợp và báo cáo lãnh đạo Bộ.

Xin trân trọng cám ơn!

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
– Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
– Tạp chí Dược và Mỹ phẩm;
– Trang thông tin điện tử của Cục QLD;
– Các phòng trong Cục;
– Lưu: VT, TTra (TH).

CỤC TRƯỞNG

Vũ Tuấn Cường

Công văn 15997/QLD-TTra năm 2018 về việc tăng cường công tác quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

15997_QLD_TTra_2018_VNRAS

15997_QLD_TTra_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!