Công văn 1567/BYT-TB-CT năm 2018 thực hiện nhập khẩu đối với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

2816
Công văn 1567/BYT-TB-CT năm 2018
Công văn 1567/BYT-TB-CT năm 2018
5/5 - (6 bình chọn)
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1567/BYT-TB-CT

V/v thực hiện nhập khẩu đối với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D.

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi:     

Văn phòng đại diện các hãng, các công ty nhập khẩu,

kinh doanh trang thiết bị y tế (sau đây gọi tắt là đơn vị)

Thực hiện nội dung Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/12/2017 của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 11/2017 về việc thống nhất lùi thời gian cấp và có hiệu lực của số lưu hành đối với trang thiết bị y tế loại B, C, D đến ngày 01/01/2019.

Trên cơ sở nội dung hướng dẫn tại Công văn số 3600/BYT-TB-CT ngày 23/6/2017 và Công văn số 7165/BYT-TB-CT ngày 14/12/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn các đơn vị thực hiện quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế (sau đây gọi tắt là Nghị định số 36/2016/NĐ-CP).

Để tạo điều kiện, hỗ trợ các đơn vị trong việc xác định, thông quan hàng hóa trang thiết bị y tế nhập khẩu theo đúng tinh thần nội dung Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính Phủ, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện các nội dung sau:

  1. Đối với trang thiết bị y tế được phân loại thuộc loại B, C, D và thuộc danh mục trang thiết bị y tế ban hành kèm theo Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế (sau đây gọi tắt là Thông tư số 30/2015/TT-BYT): Tiếp tục thực hiện theo quy định của Thông tư số 30/2015/TT- BYT đến 24h00 ngày 31/12/2018.
  2. Đối với trang thiết bị y tế được phân loại thuộc loại B, C, D và không thuộc danh mục trang thiết bị y tế ban hành kèm theo Thông tư số 30/2015/TT-BYT: Tiếp tục thực hiện theo các nội dung hướng dẫn về nhập khẩu trang thiết bị y tế tại Công văn số 3600/BYT-TB-CT ngày 23/6/2017 của Bộ Y tế đến 24h00 ngày 31/12/2018 và phải có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành do Bộ Y tế cấp kể từ 0h00 ngày 01/01/2019 theo quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ về Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế) theo số điện thoại: 024.62732272, email: vuttbctyt@gmail.com/ dmec@moh.gov.vn để được kịp thời xem xét, giải quyết.

KT BỘ TRƯỞNG, THỨ TRƯỞNG NGUYỄN VIẾT TIẾN

Công văn 1567/BYT-TB-CT năm 2018 thực hiện nhập khẩu đối với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!