Công văn 15378/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NLLT không yêu cầu GPNK

687
Công văn 15378/QLD-ĐK năm 2018
Công văn 15378/QLD-ĐK năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 15378/QLD-ĐK
V/v công bdanh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK đợt 162
Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đợt 162 được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐKT (V).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm công văn số: 15378/QLD-ĐK ngày 03/8/2018 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc
(1)
K
(2)
Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy)
(3)
n NSX
(4)
Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối …)(5) Tiêu chuẩn dược chất (6) Tên NSX nguyên liệu
(7
)
Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liệu
(8)
Nước sản xuất
(9)
1. Meyerison VD-30780-18 05/07/2023 Công ty doanh Meyer – BPC. Eperisone hydrochloride JP XVI Kunshan Research Institute of Pharmaceutical and Chemical Industry Co.,Ltd South Wusonjiang Bridge, Kunnan Road, Zhangpu District, Kunshan, Jiangsu, China China

Công văn 15378/QLD-ĐK năm 2018 về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK đợt 162.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

15378_QLD_ĐK_2018_VNRAS

15378_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!