Công văn 15297/QLD-ĐK nguyên liệu không cần GPNK

982
Công văn 15297/QLD-ĐK nguyên liệu không cần GPNK
Công văn 15297/QLD-ĐK nguyên liệu không cần GPNK
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 15297/QLD-ĐK nguyên liệu không cần GPNK

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 15297/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký
Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2017

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

TUQ. CỤC TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC, ĐỖ MINH HÙNG

DANH MỤC

(Ban hành kèm theo công văn 15297/QLD-ĐK ngày 28/09/2017 của Bộ Y tế – Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết liệu lực cùa giấy đăng tý lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liêu làm thuốc TCCL của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sàn xuất nguyên liệu
1 Chlorocina-H VD-16577-12 01/08/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình Hydrocortisone

Acetate

EP7.0 Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co.,LTD China
2 Chlorocina-H VD-16577-12 01/08/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Quàng Bình Hydrocortisone

Acetate

EP 7.0 Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd. China
3 Betacream – GM VD-18997-13 19/06/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình Betamethasone

Valeate

USP 36 Crystal pharma – S.A. Spain Spain
4 Betacream – GM VD-18997-13 19/06/2018 Cóng ty cổ phẩn dược phẩm Quảng Bình Gentamicin Sulfate USP34 Pharma Cure Technology Inc. Canada
5 Bctacream – GM VD-18997-13 19/06/2018 Còng ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình Gentamicin Sulfate BP 2002 Yantai Justaware Pharmaceutical., Ltd – China China
6 Betacream – GM VD-18997-13 19/06/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình Miconazole Nitrate BP 2013 Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Group Co., Ltd. China China
7 Gensonmax VD-12922-10 01/08/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Quàng Bình Clotrimazole BP 2013 Jintan Zhongzing pharmaceutical and chemical Co., Ltd. – China. China
8 Gensonmax VD-12922-10 01708/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình Clotrimazole USP36 Changzhou Yabang pharmaceutical CO. LTD China
9 Gensonmax VD-12922-10 01/08/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình Clotrimazole EP7.0 Jiangsu Yunyang Group

Pharmaceutical Co., Ltd. China

China
10 Gensonmax VD-12922-10 01/08/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình Gentamicin Sulfate USP 34 Pharma Cure Teclmology Inc. Canada
11 Gensonmax VD-12922-10 01/08/2018 Công ty cồ phần dược phẩm Quảng Bình Gentamicin Sulfate BP 2002 Yantai Justaware Pharmaceutical., Ltd – China China
12 Gensonmax VD-12922-10 01/08/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình Betamethasone

Dipropionate

USP36 Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd. China
13 Gensonmax VD-12922-10 01/08/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình Betamethasone

Dipropionate

ƯSP36 Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co.,LTD China
…. ….
80 Reduflu-N VD-16579-12 01/08/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình Loratadine USP35 Cadila

Pharmaceuticals limited, Ankleshwar – India

 

India

81 a Dol VD-12344-10 01/08/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Quáng Bình Paracetamol

(Acetaminophen)

USP 35 Hebei jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd China China
82 a Dol VD-12344-10 01/08/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình Paracetamol

(Acetaminophen)

USP 35 Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co., Ltd. China China
83 Cinnarizin VD-20240-13 27/12/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình Cinnarizine EP6 Ray chemicals PVT.LTD India
84 Cinnarizin VD-20240-13 27/12/2018 Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình Cinnarizine DĐVN IV Virupaksha Orgonics Pvt. Ltd India

Công văn 15297/QLD-ĐK nguyên liệu không cần GPNK

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]

15297_QLD_ĐK_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!