Công văn 14735/QLD-ĐK về việc đính chính danh mục nguyên liệu

866
Công văn 14735/QLD-ĐK V/v đính chính danh mục nguyên liệu
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 14735/QLD-ĐK về việc đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 14735/QLD-ĐK

V/v đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2017

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 947 CV/DPKH ngày 06/9/2017 của Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa về việc đính chính thông tin công bố nguyên liệu được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc dã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khấu (Danh mục đính kèm).

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với 11 thuốc đã được công bố kèm theo Công văn số 11689/QLD-ĐK ngày 9/8/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để cơ sở biết và thực hiện./.

TUQ. CỤC TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC, ĐỖ MINH HÙNG

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên Cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc Tên CƠ sỞ sản xuất nguyên liệu Tên nưóc sản xuất
1 Amitriptilin VD-26865-17 22/6/2022 Công ty cô phần dược phâm Khánh Hòa Amitriptvline

hydrochloride

R L FINE CHEM India
2 Cedetamin

tablets

VD-26866-17 22/6/2022 Công ty cổ phần dượcphâm Khánh Hòa Betamethasone Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd China
3 Cede tam in tablets VD-26866-17 22/6/2022 Công ty cổ phần dược phâm Khánh Hòa Betamethasone Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co., Ltd. China
4 Cedetamin

tablets

VD-26866-17 22/6/2022 Công ty cổ phần dược phàm Khánh Hòa Betamethasone Jiangxi Ganliang Pharmaceutical Material Co., Ltd China
5 Cedetamin

tablets

VD-26866-17 22/6/2022 Công tv cô phần dược phẩm Khánh 1 lòa Dexchlorpheniramine

malcate

Mahrshee Laboratories Pvt. Ltd. Inđia
6 Cedetamin

tablets

VD-26866-17 22/6/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Dexchlorphcniramine

maleate

Nivcdita Chemicals Pvt. Ltd. India
7 Cedetamin

tablets

VD-26866-17 22/6/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Dexchlorpheniramine

maleate

Supriya

Lilescicnce Ltd.

India
8 Katrypsin Fort VD-26867-17 22/6/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Alpha- chymotrypsin Shanghai Linzyme Biosciences Co., Ltd China
9 Katrypsin Fort VD-26867-17 22/6/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Alpha- chymotrypsin Zhejiang Feng’an Bio-pharmaceutical Co., Ltd. China
10 Katrypsin Fort VD-26867-17 22/6/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Alpha- chymotrypsin Beijing Geyuantianrun Bio- Tech Co., Ltd China
11 Vitamin HI VD-26869-17 22/6/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa Thiamine mononitrate Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd. China

Công văn 14735/QLD-ĐK V/v đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]

14735_QLD_ĐK_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!