Công văn 12562/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

871
Công văn 12562/QLD-ĐK
Công văn 12562/QLD-ĐK
Công văn 12562/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký
5 (100%) 3 votes

Công văn 12562/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 12562/QLD-ĐK
V/v đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký
Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2017

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ công văn số 53-2017/KH-VCP đề ngày 03/8/2017 của Công ty cổ phần dược phẩm VCP về việc công bố nguyên liệu;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký lưu hành theo danh mục đính kèm.

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với 01 thuốc đã công bố kèm theo Công văn số 5201/QLD-ĐK ngày 20/4/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại dịa chỉ: http://www.dav.gov.vn

Cục Quản lý Dược thông báo để công ty biết và thực hiện./.

Tên thuốc

(1)

SĐK

(2)

Ngày hết hạn  SĐK

(dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX (4) Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dang muối …)

(5)

Tiêu

chuẩn

dược

chất

(6)

Tên NSX nguyên liêu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liêu (8) Nước

sản

xuất

(9)

Vitazidim VD-17041-12 06/7/2018 Công ty cổ phần Dược phẩm VCP Ceftazidime and L- Arginine sterile USP32 Kyongbo Phamiaceutical Co., Ltd. 174, Sirok-Ro, Asan – Si, Chungcheongnam-Do, 336020, Korea Korea

Công văn 12562/QLD-ĐK đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC

[sociallocker id=7424]

12562_QLD_ĐK_VNRAS

[/sociallocker]

Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com