Công văn 11261/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu

562
Công văn 11261/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu
Công văn 11261/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu
5/5 - (1 bình chọn)

 

Bộ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 11261/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc

Hà Nội ngày 15 tháng 6 năm 2018

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ các hồ sơ thay đổi, bổ sung thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành đã được Cục Quản lý Dược phê duyệt nội dung thay đổi, bổ sung;

Theo đề nghị công bố nguyên liệu tại văn thư số 05/2018/CBNL-LD ngày 23/05/2018 và văn thư sôa 07/2018/CBNL-LD ngày 01/06/2018 của Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm; văn thư số 10/2018/CBNL-HS ngày 01/06/2018 của Công ty TNHH Hasan-Dermapharm

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

 

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

Nơi nhận:

Như trên;

CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);

Tổng Cục Hài Quan (để phối hợp);

Website Cục QLD;

 

TUQ. CỤC TRƯỞNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

NGUYỄN THU THỦY

 

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU DƯỢC CHẤT ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Ban hành kèm theo công văn số 11261/QLD-ĐK ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy đăng kỷ lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực cùa giấy đăng kỷ lưu hành Tên cơ sờ sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc Tiêu chuẩn chất lượng cùa nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1. Mibcry gcl 4% 0) VD-21541-14 12/08/2019 Công ty TNHH liên doanh Hasan- Dermapharm Erythromycin EP 9.0 ERCROS

INDƯSTRIAL, S.A

Paseo Dclcitc, s/n 28300 Aranjuez, Madrid, Spain Spain
2. Mipholugel(2) VD-22017-14 08/12/2019 Công ty TNIin liên doanh Hasan- Dcrmapharm Aluminium phosphate gel BP 2010 SRL Pharma GmbH Giulini str.2 D 67065 Ludwigshafen/Rhcin Germany
3. Premilin 150mg

(3)

VD-29488-18 22/02/2023 Công ty TNHH Hasan- Dermapharm Pregabalinc NSX Olon S.p.A Via benvenuto Cellini 20, 20090 Segrate, Milan Italy

 

 

(1) Thay đổi tiêu chuẩn chất lượng dược chất theo công văn số 3885/QLD-ĐK ngày 06 tháng 03 năm 2018 của Cục Quản lý Dược;

(2) Thay đổi tên cơ sở sản xuất dược chất theo hồ sơ đăng ký thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo, mã hs: 477/TĐTN ngày 12/02/2018

(3) Thay đổi tên cơ sở sản xuất dược chất theo hồ sơ đăng ký thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo, mã hs: 1009/TĐTN ngày 04/04/2018

Công văn 11261/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu

TẢI VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 11261_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!