Công văn 11259/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải có giấy phép NK

608
Công văn 11259/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải có giấy phép NK
Công văn 11259/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải có giấy phép NK
Đánh giá
Bộ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 11259/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK đợt 160

Hà Nội ngày 15 tháng 06 năm 2018

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Theo đề nghị của Công ty cổ phần Dược TW Mediplantex tại công văn số 040518/NC-ĐKT ngày 05/05/2018 về việc công bố nguyên liệu dược chất làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đợt 160 phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

Nơi nhận:

Như trên;

CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);

Tổng Cục Hài Quan (để phối hợp);

Website Cục QLD;

 

TUQ. CỤC TRƯỞNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

NGUYỄN THU THỦY

 

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU DƯỢC CHẤT ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Ban hành kèm theo công văn số 11259/QLD-ĐK ngày 15 tháng 06 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc

(1)

Số giấy đăng ký lưu hành (2) Ngày hết hiệu lực của giấy ĐKlưu hành (3) Tên cơ sở sán xuất thuốc

(4)

Tên nguyên liệu làm thuốc

(5)

Tiêu chuẩn nguyên liệu (6) Ten co so* san xuat nguven lieu

(7)

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liêu (8) Tên nước sản xuất nguyên liẹu (9)
1 Lofaccf VD-

28185-17

19/09/2022 Công ty CP Dược TW Mediplantex Tramadol

hvdrochloride

USP38 Alekhya Drugs Pvt., Ltd. India Flat No.211, Bhanu Enclave, ESI, Sunder Nagar, Hyderabad – 38AP. India India
2 Thalidomid VD-

27476-17

22/06/2022 Công ty CP Dược TW Mediplantex Thalidomide USP37 Hetero Labs limited Survey No. 10,1.D.A, Gaddapotharam, Jinnaram Mandai, Medak District, Andhra Pradesh India
 

3

Colchicin lmg VD-

24915-16

15/07/2021 Công ty CP Dược TW Mcdiplantex Colchicine

 

USP34 Sarv Biolabs Pvt. Ltd 501,5th Floor, Jyoti Shikhar Tower, District Center, Janakpuri, New Delhi – 110058. India India

Công văn 11259/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải có giấy phép NK

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 11259_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!