Công văn 11107/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu

620
Công văn 11107/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu
Công văn 11107/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu
5/5 - (1 bình chọn)

 

Bộ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 11107/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc

Hà Nội ngày 13 tháng 06 năm 2018

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ các hồ sơ thay đổi, bổ sung thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành đã được Cục Quản lý Dược phê duyệt nội dung thay đổi, bổ sung;

Theo đề nghị công bố nguyên liệu tại văn thư số 285/DHG-RA đề ngày 29/05/2018 của Công ty cổ phần dược Hậu Giang; văn thư số 135CV/DPSH/18 ngày 08/06/2018 của Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế,

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

Nơi nhận:

Như trên;

CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);

Tổng Cục Hài Quan (để phối hợp);

Website Cục QLD;

 

TUQ. CỤC TRƯỞNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

NGUYỄN THU THỦY

 

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU DƯỢC CHẤT ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Ban hành kèm theo công văn số 11107/QLD-ĐK ngày 13 tháng 06 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chi cơ sờ sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1. Hamett 0) VD-20555-14 04/03/2019 Công ty CP dược Hậu Giang — Chi nhánh nhà máy dược phẩm DHG tại Hậu Giang Diosmectite NSX Shangdong Xianhe Pharmaceutical Co., Ltd. Xianhe Town, Hekou Country, Dongying, Shandong, P.R.Chĩna 257231 China
2. Amkuk (2) VD-23998-15 17/12/2020 Công ty cổ phần dược phâm và sinh học y tế Sắt (ITI)

polymaltose

complex

NSX Biofer S.p.A. Địa chi văn phòng: Via Barbieri, 3/5-41036 Medolla (MO), Italy.

– Địa chi nhà máy: Via Canina, 2-41036 Medolla (MO), Italy

Italy

 

(l) Thay đỏi tên cơ sở sản xuât thuốc theo công văn số 6925/QLD-ĐK ngày 16/04/2018 cùa Cục Quản lý Dược vả thay đổi cơ sớ sàn xuất dược chất tại công vãn số 22426/QLD-ĐK ngày 29/12/2017 của Cục Quản lý Dược

(2) Bổ sung cơ sở sản xuất dược chất tại công văn số 9390/QLD-ĐK ngày 28/05/2018 cùa Cục Quản lý Dược.

Công văn 11107/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu

TẢI VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 11107_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!