Công văn 11102/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu

524
Công văn 11102/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu
Công văn 11102/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu
5/5 - (1 bình chọn)

 

Bộ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:  11102/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc

Hà Nội ngày 13 tháng 06 năm 2018

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ thay đổi, bổ sung đối với thuốc sản xuất trong nước đã được cấp số đăng ký lưu hành;

Theo đề nghị tại văn thư số 131/CV-TV.PHARM đề ngày 29/5/2018 của Công ty CP Dược phẩm TY. Pharm;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

Nơi nhận:

Như trên;

CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);

Tổng Cục Hài Quan (để phối hợp);

Website Cục QLD;

 

TUQ. CỤC TRƯỞNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

NGUYỄN THU THỦY

 

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU DƯỢC CHẤT ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Ban hành kèm theo công văn số 11102/QLD-ĐK ngày 13 tháng 06 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc  

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL

của

nguyên

liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nưóc sản xuất nguyên liệu
1 Orenko ( 1 ) VD-23074-15 09/09/2020 Công ty CP Dược phẩm TV. Pharm Cefixime trihydrate USP37 Nectar Liíesciences Ltd Corporate address: SCO 38-39, Sector 9d, Chandigarh 160009, India; Manufacturing & testing facility: Vill.Saidpura, Teh.Dera Bassi, Distt.Mohali, Punjab India India
2 Tv.cefuroxime (2) VD-25315-16 05/09/2021 Côns ty CP Dược phẩm TV. Pharm Cefuroxim axetil USP35 Nectar Lifesciences Ltd Corporate address: SCO 38-39, Sector 9d, Chandigarh 160009, India; Manufacturing & testing facility: Vill.Saidpura, Teh.Dera Bassi, Distt.Mohali, Punjab India India

(1): Bổ sung cơ sở sản xuất dược chất theo công văn số I0370/QLD-ĐK ngày 05/6/2018

(2)Bổ sung cơ sở sản xuất dược chất theo công văn số 10371/QLD-ĐK ngày 05/06/2018

TẢI VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 11102_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!