Công văn 106/TTMS-NVĐT hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia 2018

1881
Công văn 106/TTMS-NVĐT
Công văn 106/TTMS-NVĐT
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

TRUNG TÂM MUA SẮM  

TẬP TRUNG THUỐC QUỐC GIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:           106/TTMS-NVĐT

V/v hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia 2018.

Hà Nội, ngày  22    tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi:  

– Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

– Y tế các Bộ/Ngành

– Các Bệnh viện/viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế

 

Ngày 27 tháng 4 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có Quyết định số 2710/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp Quốc gia năm 2018 do Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia thực hiện. Để triển khai đấu thầu các thuốc thuộc danh mục nêu trên, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia (Trung tâm) đề nghị các đơn vị tổng hợp nhu cầu thuốc của các cơ sở y tế trên toàn quốc, như sau:
1. Căn cứ và yêu cầu xây dựng kế hoạch sử dụng thuốc
– Dự trù số lượng thuốc sử dụng trong thời gian 24 tháng (kể từ 01/01/2019 – 31/12/2020).
– Xây dựng chi tiết từng thuốc, từng nhóm và phân chia tiến độ theo từng quý, năm.
– Thực tế mua thuốc, sử dụng thuốc của năm liền kề.
– Phù hợp nhu cầu sử dụng, mô hình bệnh tật và phân tuyến kỹ thuật.
2. Hướng dẫn tổng hợp nhu cầu thuốc:
a. Đối với Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
– Hướng dẫn các cơ sở y tế trực thuộc xây dựng kế hoạch sử dụng thuốc theo biểu mẫu 01 kèm theo công văn này.
– Tổ chức thẩm định, rà soát nhu cầu thuốc của tất cả các cơ sở y tế trực thuộc.
– Tổng hợp nhu cầu của các cơ sở y tế trên toàn tỉnh (bao gồm cơ sở y tế trực thuộc và các cơ sở Y tế thuộc Bộ/Ngành trên địa bàn) theo biểu mẫu 02 và tổng hợp chi tiết nhu cầu của tất cả các cơ sở y tế theo biểu mẫu 03 kèm theo công văn này.
b. Đối với các cơ quan quản lý y tế các Bộ/Ngành:
– Hướng dẫn các cơ sở y tế trực thuộc xây dựng kế hoạch sử dụng thuốc phù hợp với nhu cầu sử dụng, mô hình bệnh tật, tình hình sử dụng thuốc của các năm trước, gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố nơi đơn vị đóng trên địa bàn để tổng hợp và gửi cơ quan quản lý Y tế Bộ/Ngành để báo cáo.
– Phối hợp với Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc của các đơn vị trực thuộc.
c. Đối với các bệnh viện/viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế:
Xây dựng kế hoạch sử dụng thuốc theo biểu mẫu 01 trên cơ sở ý kiến Hội đồng thuốc và điều trị của đơn vị, gửi trực tiếp cho Trung tâm để tổng hợp.
3. Các tài liệu đề nghị gửi kèm theo:
a. Đối với các cơ sở y tế có đề xuất nhu cầu:
– Công văn đề xuất sử dụng thuốc kèm theo cam kết sử dụng tối thiểu 80% số lượng đã lập kế hoạch.
– Kế hoạch sử dụng thuốc theo biểu mẫu 01.
– Báo cáo tóm tắt việc thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu, tình hình sử dụng thuốc tương ứng của năm trước liền kề và giải trình kế hoạch mua thuốc đang đề nghị.
+ Trường hợp cơ sở y tế có nhu cầu sử dụng khác biệt so với năm liền kề, cần thuyết minh rõ lý do sự khác biệt đó.
+ Đặc biệt đối với biệt dược gốc, cơ sở y tế phải thuyết minh cụ thể cơ sở đề xuất, tình hình mua sắm, sử dụng của năm liền kề; trong đó phân tích tỷ lệ sử dụng đã thanh toán từ nguồn BHYT và từ các nguồn khác.
– Biên bản họp và ý kiến tư vấn của Hội đồng thuốc và điều trị của cơ sở y tế.
b. Đối với các đơn vị tổng hợp nhu cầu:
– Bảng tổng hợp số lượng đề xuất chung của toàn tỉnh theo biểu mẫu 02.
– Bảng tổng hợp số lượng đề xuất chi tiết của các cơ sở y tế theo biểu mẫu 03.
– Biên bản của Sở Y tế thẩm định về danh mục, số lượng thuốc, nhu cầu sử dụng thuốc của các cơ sở y tế đóng trên địa bàn.
– Công văn và kế hoạch sử dụng thuốc theo biểu mẫu 01 của các cơ sở y tế đã được Sở Y tế thẩm định.
4. Trung tâm dự kiến tổ chức và công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc trước ngày 31/12/2018, kết quả lựa chọn nhà thầu được áp dụng kể từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2020. Để đảm bảo đủ thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh trong thời gian chuyển tiếp, việc mua sắm và sử dụng thuốc được thực hiện như sau:
– Trường hợp các cơ sở y tế đã có kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các thuốc tương ứng trước ngày Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2710/QĐ-BYT (ngày 27/4/2018) thì cơ sở y tế được tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký với nhà thầu trúng thầu.
– Trường hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 27/4/2018 thì cơ sở y tế tiếp tục tổ chức đấu thầu theo quy định, lưu ý tuân thủ các Khoản 5, 6 và 7 Điều 38 Thông tư số 11/2016/TT-BYT.
– Trường hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 27/4/2018 thì cơ sở y tế chỉ được dự trù, trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức đấu thầu nhằm đảm bảo thuốc điều trị và cơ số tồn kho đến hết ngày 31/12/2018. Các đơn vị lưu ý thời hạn thực hiện hợp đồng đối với các thuốc tương ứng phải kết thúc trước ngày 01/01/2019.
Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các bộ, ngành, các bệnh viện/viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế triển khai thực hiện. Báo cáo xin gửi về Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia trước ngày 18/6/2018, địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, file điện tử xin gửi đồng thời về email: [email protected][email protected]. Chi tiết xin liên hệ: CN. Ngô Quốc Huy – ĐT: 0168.454.8386.
Nếu quá thời hạn trên mà Trung tâm không nhận được báo cáo, Trung tâm sẽ không chịu trách nhiệm tổng hợp nhu cầu của các đơn vị gửi chậm. Sở Y tế các tỉnh, thành phố, y tế các bộ ngành, các bệnh viện/viện có giường bệnh trực thuộc Bộ phải chịu trách nhiệm về việc không có thuốc sử dụng cho việc khám, chữa bệnh của đơn vị mình.
Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia kính đề nghị đồng chí thủ trưởng đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, cá nhân có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện.
Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

Như trên;

– Bộ trưởng (Để báo cáo);

– TT Phạm Lê Tuấn (Để báo cáo);

–  Vụ/Cục: KHTC, Quản lý Dược,

Truyền thông thi đua và khen thưởng (Để báo cáo);

– Các PGĐ Trung tâm (để phối hợp);

– Lưu: VT, NVĐT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trí Dũng

Công văn 106/TTMS-NVĐT hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia 2018

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

106_TTMS_NVĐT_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!