Quyết định 2710/QĐ-BYT năm 2018 ban hành danh mục thuốc đấu thầu thập trung quốc gia

1376
Quyết định 2710/QĐ-BYT năm 2018
Quyết định 2710/QĐ-BYT năm 2018
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2710/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG CẤP QUỐC GIA NĂM 2018 DO TRUNG TÂM MUA SẮM TẬP TRUNG THUỐC QUỐC GIA THỰC HIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại văn bản số 259/TB-BCĐĐHG ngày 30 tháng 3 năm 2018 về việc mở rộng danh mục thuốc đấu thầu tập trung và đàm phán giá;

Để bảo đảm chất lượng thuốc, giảm giá thuốc góp phần bình ổn dư địa chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2018;

Trong khi chờ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc áp dụng hình thức đàm phán giá, theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia năm 2018 do Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia thực hiện.

Điều 2. Tiêu chí, nguyên tắc xây dựng danh mục

Danh mục tại Điều 1 Quyết định này được xây dựng căn cứ theo tiêu chí, nguyên tắc tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 05 tháng 5 năm 2016 và không trùng thuốc thuộc Danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 05 tháng 5 năm 2016.

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện

Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các thuốc thuộc Danh mục này và bảo đảm đáp ứng kịp thời thuốc phục vụ cho nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 5. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Giám đốc Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 5;
– Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (để b/c);
– Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
– Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, KTTH);
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng BYT;
– BHXH Việt Nam;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
– Y tế các Bộ, Ngành;
– Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ thuộc Bộ Y tế;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, Website Cục QLD;
– Lưu: VT, KHTC, QLD (2 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Viết Tiến

 

DANH MỤC

THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG CẤP QUỐC GIA NĂM 2018 DO TRUNG TÂM MUA SẮM TẬP TRUNG THUỐC QUỐC GIA THỰC HIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2710/QĐ-BYT ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

STT Tên thuốc hay hoạt chất Nồng độ, hàm lượng Đường dùng
  1. Thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch
1 Bevacizumab 100mg; 400mg Tiêm truyền tĩnh mạch
2 Bortezomib 1mg; 2mg; 3,5mg Tiêm truyền tĩnh mạch
3 Doxorubicin 10mg; 20mg; 50mg Tiêm truyền tĩnh mạch
4 Epirubicin hydroclorid 10mg; 50mg Tiêm truyền tĩnh mạch
5 Erlotinib 100mg; 150mg Uống
6 Filgrastim 30MU Tiêm
7 Gefitinib 250mg Uống
8 Gemcitabin 200mg; 1000mg Tiêm truyền tĩnh mạch
9 Imatinib 100mg Uống
10 Irinotecan 40mg; 100mg Tiêm truyền tĩnh mạch
11 Letrozol 2,5mg Uống
12 Mycophenolat 250mg; 500mg; 180mg; 360mg Uống
13 Pegfilgrastim 6mg Tiêm
14 Pemetrexed 100mg; 500mg Tiêm truyền tĩnh mạch
15 Rituximab 100mg; 500mg Tiêm truyền tĩnh mạch
16 Tacrolimus 0,5 mg; 1mg Uống
17 Temozolomid 50mg; 100mg Uống
18 Trastuzumab 150mg; 440mg Tiêm truyền tĩnh mạch
19 Vinorelbin 10mg; 50mg Tiêm truyền tĩnh mạch
20mg; 30mg Uống
  2. Thuốc tim mạch
20 Clopidogrel 75mg; 300mg Uống
21 Ivabradin 5mg; 7,5mg Uống
22 Metoprolol 25mg; 50mg Uống
23 Nebivolol 5mg Uống
24 Rosuvastatin 5mg; 10mg; 20mg Uống
25 Telmisartan 20mg; 40mg; 80mg Uống

Quyết định 2710/QĐ-BYT năm 2018 ban hành danh mục thuốc đấu thầu thập trung quốc gia

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

2710_QĐ_BYT_2018_VNRAS

2710_QD_BYT_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!