Công văn 10517/QLD-CL cơ sở không đạt TC PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 56

722
Công văn 10517/QLD-CL
Công văn 10517/QLD-CL
5/5 - (1 bình chọn)
  BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10517/QLD-CL

V/v các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu và cần bổ sung giải trình (đợt 56)

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửỉ: ………………………………………………………

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/05/2016 của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

Cục Quản lý Dược thông báo cho các doanh nghiệp có hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S – GMP và EU – GMP không đạt yêu cầu và cần bổ sung giải trình trong Đợt 56 theo các danh sách như sau:

Phụ lục 1: Danh sách các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S – GMP và EU – GMP không đạt yêu cầu (Đợt 56): Trong danh sách đã nêu rõ lý do hồ sơ không đạt yêu cầu.

Phụ lục 2: Danh sách các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S – GMP và EU – GMP cần bổ sung giải trình (Đợt 56): Đề nghị doanh nghiệp căn cứ nội dung cần bổ sung và giải trình tại Phụ lục 2 kèm theo công văn này để gửi công văn bổ sung và giải trình về Cục Quản lý Dược trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký công văn. Nếu quá thời gian trên, doanh nghiệp không tiến hành bổ sung giải trình, hồ sơ đề nghị công bố sẽ xếp loại không đạt yêu cầu.

(Các Phụ lục được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược – Địa chỉ: http://www.dav.gov.vn – Mục Quản lý giá thuốc/TT về đấu thầu thuốc)

Cục Quản lý Dược thông báo để các doanh nghiệp biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận

– Như trên;

– Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để b/c);

– Website Cục Quản lý Dược;

– Lưu: VT,CL (2b)

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

Nguyễn Tất Đạt

 

Công văn 10517/QLD-CL các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu và cần bổ sung giải trình (đợt 56)

DOWNLOAD DANH SÁCH TẠI ĐÂY

10517_QLD_CL_2018_VNRAS

10517_QLD_CL_2018_VNRAS

Đợt56-Giảitrình_2018_VNRAS

Đợt56-KhôngĐạt_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!