Công ty CP Kiên Nam – Hoạt chất có khả năng kiểm nghiệm

2095
Công ty CP Kiên Nam - Hoạt chất có khả năng kiểm định
Công ty CP Kiên Nam - Hoạt chất có khả năng kiểm định
Đánh giá

Công ty CP Kiên Nam – Hoạt chất có khả năng kiểm nghiệm

THÔNG TIN ĐƠN VỊ KIỂM ĐỊNH

(Ban hành kèm theo công văn số 538/MT-HC ngày 13/06/2017)

  1. Tên cơ sở: Công Ty cổ Phần Kiên Nam
  2. Địa chỉ trụ sở: Lô MB 4-3, Khu Công nghiệp Đức Hòa 1, Hạnh Phúc, Ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.
  3. Điện thoại: 0723.779.824 – 0723.779.825
  4. Danh mục tên các hoạt chất có khả năng kiểm nghiệm:
TT Tên hoạt chất TT Tên hoạt chất
1 Abamectin 20 Cyromazine
2 Acetamiprid 21 Deltamethrin
3 Alpha – Cypermethrin 22 Difenoconazole
4 Alpha – Naphthalene acetic acid 23 Diniconazole
5 Ametryn 24 Dinotefuran
6 Azadirachtin 25 Emamectin benzoate
7 Azoxystrobin 26 Ethoxysulfuron
8 Azoxystrobin + Difenoconazole 27 Fenclorim
9 Azoxystrobin + Hexaconazole 28 Fenonucarb
10 Bifenthrin 29 Fipronil
11 Buprofezin 30 Fipronil + Chlorfluazuron
12 Carbendazim 31 Flusilazole
13 Chlorothalonil 32 Gibberellic acid
14 Chlorpyrifos ethyl + Buprofezin 33 Glyphosate
15 Chlorpyrifos ethyl + Cypermethrin 34 Hexaconazole
16 Chlorpyrifos ethyl 35 Imidacloprid
17 Cyhalofop butyl 36 Indoxacarb
18 Cymoxanil 37 Iprobenfos
19 Cypermethrin 38 Isoprothiolane

 

Danh mục tên các hoạt chất có khả năng kiểm nghiệm

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]

Kien Nam

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!