Công văn 409/MT-LĐ công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện QTMTLĐ

1271
Công văn 409/MT-LĐ
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 409/MT-LĐ ngày 27 tháng 04 năm 2018

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ

MÔI TRƯỜNG Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————
Số: 409/MT-LĐ

V/v công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện QTMTLĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

Kính gửi:      Văn phòng Bộ Y tế.

Thực hiện Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động (sau đây gọi là Nghị định số 44/2016/NĐ-CP), tính đến ngày 27/4/2018, đã có 116 đơn vị thực hiện hoàn chỉnh thủ tục công bố theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP (gồm 19 đơn vị thuộc trung ương và 97 đơn vị do các Sở Y tế công bố).

Cục Quản lý môi trường y tế cập nhật danh sách, thông tin của 116 tổ chức công bố thực hiện quan trắc môi trường lao động và đề nghị Văn phòng Bộ Y tế đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Y tế theo quy định tại Khoản 2, Điều 34 của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ của Quý Văn phòng.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Nguyễn Thị Liên Hương (để báo cáo);
  • Sở Y tế 63 tỉnh/thành phố (để phối hợp);
  • TT YTDP/KSBT 63 tỉnh/thành phố (để phối hợp);
  • TT TTMTYT, Cục QLMTYT (để cập nhật);
  • Lưu: VT. LĐ.
Công văn 409/MT-LĐ

Công văn 409/MT-LĐ V/v công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện QTMTLĐ./.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

409_MT_LĐ_2018_VNRAS

[/sociallocker]

Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!