Quyết định cấp số đăng ký thuốc trong nước từ đợt 146 đến đợt 157

7633
thuốc trong nước từ đợt 146 đến đợt 157
5/5 - (9 bình chọn)

Quyết định cấp số đăng ký thuốc trong nước từ đợt 146 đến đợt 157

Các căn cứ ban hành quyết định cấp số đăng ký:

Căn cứ Luật Dược ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc;

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BYT ngày 13/8/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động gia công thuốc;

Căn cứ ý kiến của Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký lưu hành thuốc – Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc – Cục Quản lý Dược,

– Các quyết định đợt 146:

431_QD_QLD_TN_ĐỢT_146_TNC2N 431_QD_QLD_TN_ĐỢT_146_TNC2N 434_QD_QLD_TN_ĐỢT_146_TT2N 434_QD_QLD_TN_ĐỢT_146_TT2N 435_QD_QLD_TN_ĐỢT_146_K2N 435_QD_QLD_TN_ĐỢT_146_K2N 436_QD_QLD_TN_ĐỢT_146_TDL 436_QD_QLD_TN_ĐỢT_146_TDL 437_QD_QLD_TN_ĐỢT_146_5N 437_QD_QLD_TN_ĐỢT_146_5N

– Các quyết định đợt 147:

524_QD_QLD_TN_ĐỢT_147_GN2N 525_QD_QLD_TN_ĐỢT_147_TDL1 526_QD_QLD_TN_ĐỢT_147_VR2N 527_QD_QLD_TN_ĐỢT_147_K2N 528_QD_QLD_TN_ĐỢT_147_TT2N 529_QD_QLD_TN_ĐỢT_147_M2N 530_QD_QLD_TN_ĐỢT_147_TDL2 531_QD_QLD_TN_ĐỢT_147_5N 531_QD_QLD_TN_ĐỢT_147_5N

– Các quyết định đợt 148:

679_QD_QLD_TN_ĐỢT_148_5N 679_QD_QLD_TN_ĐỢT_148_5N 680_QD_QLD_TN_ĐỢT_148_TT2N 680_QD_QLD_TN_ĐỢT_148_TT2N 681_QD_QLD_TN_ĐỢT_148_K2N 681_QD_QLD_TN_ĐỢT_148_K2N 682_QD_QLD_TN_ĐỢT_148_TDL 682_QD_QLD_TN_ĐỢT_148_TDL 683_QD_QLD_TN_ĐỢT_148_VR2N 683_QD_QLD_TN_ĐỢT_148_VR2N

– Các quyết định đợt 149:

76_QD_QLD_TN_ĐỢT_149_5N 76_QD_QLD_TN_ĐỢT_149_5N 77_QD_QLD_TN_ĐỢT_149_TDL 77_QD_QLD_TN_ĐỢT_149_TDL 78_QD_QLD_TN_ĐỢT_149_GN2N 78_QD_QLD_TN_ĐỢT_149_GN2N 81_QD_QLD_TN_ĐỢT_149_VR2N 81_QD_QLD_TN_ĐỢT_149_VR2N

– Các quyết định đợt 150:

263_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_5N 263_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_5N 263_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_5NM 264_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_K2N 264_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_K2N 266_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_VR2N 266_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_VR2N 267_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_TDL 267_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_TDL 268_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_M2N 268_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_M2N 269_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_TT2N 269_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_TT2N

– Các quyết định đợt 151:

508_QD_QLD_TN_ĐỢT_151_VR2N 508_QD_QLD_TN_ĐỢT_151_VR2N 510_QD_QLD_TN_ĐỢT_151_TT2N 510_QD_QLD_TN_ĐỢT_151_TT2N 511_QD_QLD_TN_ĐỢT_151_TDL 511_QD_QLD_TN_ĐỢT_151_TDL 513_QD_QLD_TN_ĐỢT_151_K2N 513_QD_QLD_TN_ĐỢT_151_K2N 514_QD_QLD_TN_ĐỢT_151_5N 514_QD_QLD_TN_ĐỢT_151_5N 514_QD_QLD_TN_ĐỢT_151_5NM

– Các quyết định đợt 152:

662_QD_QLD_TN_ĐỢT_152_5N 662_QD_QLD_TN_ĐỢT_152_5N 662_QD_QLD_TN_ĐỢT_152_5NM 663_QD_QLD_TN_ĐỢT_152_VR2N 663_QD_QLD_TN_ĐỢT_152_VR2N 664_QD_QLD_TN_ĐỢT_152_TDL 664_QD_QLD_TN_ĐỢT_152_TDL 665_QD_QLD_TN_ĐỢT_152_TT2N 665_QD_QLD_TN_ĐỢT_152_TT2N 666_QD_QLD_TN_ĐỢT_152_K2N 666_QD_QLD_TN_ĐỢT_152_K2N

– Các quyết định đợt 153:

97_QD_QLD_TN_ĐỢT_153_5N 97_QD_QLD_TN_ĐỢT_153_5N 97_QD_QLD_TN_ĐỢT_153_5NM 98_QD_QLD_TN_ĐỢT_153_K2N 98_QD_QLD_TN_ĐỢT_153_K2N 100_QD_QLD_TN_ĐỢT_153_VR2N 100_QD_QLD_TN_ĐỢT_153_VR2N 101_QD_QLD_TN_ĐỢT_153_TT2N 101_QD_QLD_TN_ĐỢT_153_TT2N 102_QD_QLD_TN_ĐỢT_153_TDL 102_QD_QLD_TN_ĐỢT_153_TDL

– Các quyết định đợt 154:

297_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_5N 297_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_5N 297_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_5NM 298_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_VR2N 298_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_VR2N 300_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_GCXK 300_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_GCXK 301_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_GC 301_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_GC 302_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_K2N 302_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_K2N 303_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_TT2N 303_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_TT2N 304_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_M2N 304_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_M2N

– Các quyết định đợt 155:

424_QD_QLD_TN_ĐỢT_155_5N 424_QD_QLD_TN_ĐỢT_155_5N

– Các quyết định đợt 156:

547_QD_QLD_TN_ĐỢT_156_5N 547_QD_QLD_TN_ĐỢT_156_5N

– Các quyết định đợt 157:

41_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_5N. 41_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_5N 42_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_GN 43_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_GC 44_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_TDL 45_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_GCXK 45_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_GCXK 46_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_VR2N 47_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_M2N 48_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_K2N 49_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_TT2N 50_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_TNC2N 60_QD_QLD_TN_ĐỢT_157BS_5NQuyết định cấp số đăng ký thuốc trong nước từ đợt 146 đến đợt 157

Các căn cứ ban hành quyết định cấp số đăng ký:

Căn cứ Luật Dược ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc;

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BYT ngày 13/8/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động gia công thuốc;

Căn cứ ý kiến của Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký lưu hành thuốc – Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc – Cục Quản lý Dược,

– Các quyết định đợt 146:

431_QD_QLD_TN_ĐỢT_146_TNC2N 431_QD_QLD_TN_ĐỢT_146_TNC2N 434_QD_QLD_TN_ĐỢT_146_TT2N 434_QD_QLD_TN_ĐỢT_146_TT2N 435_QD_QLD_TN_ĐỢT_146_K2N 435_QD_QLD_TN_ĐỢT_146_K2N 436_QD_QLD_TN_ĐỢT_146_TDL 436_QD_QLD_TN_ĐỢT_146_TDL 437_QD_QLD_TN_ĐỢT_146_5N 437_QD_QLD_TN_ĐỢT_146_5N

– Các quyết định đợt 147:

524_QD_QLD_TN_ĐỢT_147_GN2N 525_QD_QLD_TN_ĐỢT_147_TDL1 526_QD_QLD_TN_ĐỢT_147_VR2N 527_QD_QLD_TN_ĐỢT_147_K2N 528_QD_QLD_TN_ĐỢT_147_TT2N 529_QD_QLD_TN_ĐỢT_147_M2N 530_QD_QLD_TN_ĐỢT_147_TDL2 531_QD_QLD_TN_ĐỢT_147_5N 531_QD_QLD_TN_ĐỢT_147_5N

– Các quyết định đợt 148:

679_QD_QLD_TN_ĐỢT_148_5N 679_QD_QLD_TN_ĐỢT_148_5N 680_QD_QLD_TN_ĐỢT_148_TT2N 680_QD_QLD_TN_ĐỢT_148_TT2N 681_QD_QLD_TN_ĐỢT_148_K2N 681_QD_QLD_TN_ĐỢT_148_K2N 682_QD_QLD_TN_ĐỢT_148_TDL 682_QD_QLD_TN_ĐỢT_148_TDL 683_QD_QLD_TN_ĐỢT_148_VR2N 683_QD_QLD_TN_ĐỢT_148_VR2N

– Các quyết định đợt 149:

76_QD_QLD_TN_ĐỢT_149_5N 76_QD_QLD_TN_ĐỢT_149_5N 77_QD_QLD_TN_ĐỢT_149_TDL 77_QD_QLD_TN_ĐỢT_149_TDL 78_QD_QLD_TN_ĐỢT_149_GN2N 78_QD_QLD_TN_ĐỢT_149_GN2N 81_QD_QLD_TN_ĐỢT_149_VR2N 81_QD_QLD_TN_ĐỢT_149_VR2N

– Các quyết định đợt 150:

263_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_5N 263_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_5N 263_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_5NM 264_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_K2N 264_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_K2N 266_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_VR2N 266_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_VR2N 267_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_TDL 267_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_TDL 268_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_M2N 268_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_M2N 269_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_TT2N 269_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_TT2N

– Các quyết định đợt 151:

508_QD_QLD_TN_ĐỢT_151_VR2N 508_QD_QLD_TN_ĐỢT_151_VR2N 510_QD_QLD_TN_ĐỢT_151_TT2N 510_QD_QLD_TN_ĐỢT_151_TT2N 511_QD_QLD_TN_ĐỢT_151_TDL 511_QD_QLD_TN_ĐỢT_151_TDL 513_QD_QLD_TN_ĐỢT_151_K2N 513_QD_QLD_TN_ĐỢT_151_K2N 514_QD_QLD_TN_ĐỢT_151_5N 514_QD_QLD_TN_ĐỢT_151_5N 514_QD_QLD_TN_ĐỢT_151_5NM

– Các quyết định đợt 152:

662_QD_QLD_TN_ĐỢT_152_5N 662_QD_QLD_TN_ĐỢT_152_5N 662_QD_QLD_TN_ĐỢT_152_5NM 663_QD_QLD_TN_ĐỢT_152_VR2N 663_QD_QLD_TN_ĐỢT_152_VR2N 664_QD_QLD_TN_ĐỢT_152_TDL 664_QD_QLD_TN_ĐỢT_152_TDL 665_QD_QLD_TN_ĐỢT_152_TT2N 665_QD_QLD_TN_ĐỢT_152_TT2N 666_QD_QLD_TN_ĐỢT_152_K2N 666_QD_QLD_TN_ĐỢT_152_K2N

– Các quyết định đợt 153:

97_QD_QLD_TN_ĐỢT_153_5N 97_QD_QLD_TN_ĐỢT_153_5N 97_QD_QLD_TN_ĐỢT_153_5NM 98_QD_QLD_TN_ĐỢT_153_K2N 98_QD_QLD_TN_ĐỢT_153_K2N 100_QD_QLD_TN_ĐỢT_153_VR2N 100_QD_QLD_TN_ĐỢT_153_VR2N 101_QD_QLD_TN_ĐỢT_153_TT2N 101_QD_QLD_TN_ĐỢT_153_TT2N 102_QD_QLD_TN_ĐỢT_153_TDL 102_QD_QLD_TN_ĐỢT_153_TDL

– Các quyết định đợt 154:

297_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_5N 297_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_5N 297_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_5NM 298_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_VR2N 298_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_VR2N 300_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_GCXK 300_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_GCXK 301_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_GC 301_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_GC 302_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_K2N 302_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_K2N 303_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_TT2N 303_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_TT2N 304_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_M2N 304_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_M2N

– Các quyết định đợt 155:

424_QD_QLD_TN_ĐỢT_155_5N 424_QD_QLD_TN_ĐỢT_155_5N

– Các quyết định đợt 156:

547_QD_QLD_TN_ĐỢT_156_5N 547_QD_QLD_TN_ĐỢT_156_5N

– Các quyết định đợt 157:

41_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_5N. 41_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_5N 42_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_GN 43_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_GC 44_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_TDL 45_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_GCXK 45_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_GCXK 46_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_VR2N 47_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_M2N 48_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_K2N 49_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_TT2N 50_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_TNC2N 60_QD_QLD_TN_ĐỢT_157BS_5N

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!