Quyết định cấp số đăng ký thuốc trong nước từ đợt 146 đến đợt 157

7366
thuốc trong nước từ đợt 146 đến đợt 157
Quyết định cấp số đăng ký thuốc trong nước từ đợt 146 đến đợt 157
5 (100%) 9 votes

Quyết định cấp số đăng ký thuốc trong nước từ đợt 146 đến đợt 157

Các căn cứ ban hành quyết định cấp số đăng ký:

Căn cứ Luật Dược ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc;

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BYT ngày 13/8/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động gia công thuốc;

Căn cứ ý kiến của Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký lưu hành thuốc – Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc – Cục Quản lý Dược,

– Các quyết định đợt 146:

431_QD_QLD_TN_ĐỢT_146_TNC2N 431_QD_QLD_TN_ĐỢT_146_TNC2N 434_QD_QLD_TN_ĐỢT_146_TT2N 434_QD_QLD_TN_ĐỢT_146_TT2N 435_QD_QLD_TN_ĐỢT_146_K2N 435_QD_QLD_TN_ĐỢT_146_K2N 436_QD_QLD_TN_ĐỢT_146_TDL 436_QD_QLD_TN_ĐỢT_146_TDL 437_QD_QLD_TN_ĐỢT_146_5N 437_QD_QLD_TN_ĐỢT_146_5N

– Các quyết định đợt 147:

524_QD_QLD_TN_ĐỢT_147_GN2N 525_QD_QLD_TN_ĐỢT_147_TDL1 526_QD_QLD_TN_ĐỢT_147_VR2N 527_QD_QLD_TN_ĐỢT_147_K2N 528_QD_QLD_TN_ĐỢT_147_TT2N 529_QD_QLD_TN_ĐỢT_147_M2N 530_QD_QLD_TN_ĐỢT_147_TDL2 531_QD_QLD_TN_ĐỢT_147_5N 531_QD_QLD_TN_ĐỢT_147_5N

– Các quyết định đợt 148:

679_QD_QLD_TN_ĐỢT_148_5N 679_QD_QLD_TN_ĐỢT_148_5N 680_QD_QLD_TN_ĐỢT_148_TT2N 680_QD_QLD_TN_ĐỢT_148_TT2N 681_QD_QLD_TN_ĐỢT_148_K2N 681_QD_QLD_TN_ĐỢT_148_K2N 682_QD_QLD_TN_ĐỢT_148_TDL 682_QD_QLD_TN_ĐỢT_148_TDL 683_QD_QLD_TN_ĐỢT_148_VR2N 683_QD_QLD_TN_ĐỢT_148_VR2N

– Các quyết định đợt 149:

76_QD_QLD_TN_ĐỢT_149_5N 76_QD_QLD_TN_ĐỢT_149_5N 77_QD_QLD_TN_ĐỢT_149_TDL 77_QD_QLD_TN_ĐỢT_149_TDL 78_QD_QLD_TN_ĐỢT_149_GN2N 78_QD_QLD_TN_ĐỢT_149_GN2N 81_QD_QLD_TN_ĐỢT_149_VR2N 81_QD_QLD_TN_ĐỢT_149_VR2N

– Các quyết định đợt 150:

263_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_5N 263_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_5N 263_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_5NM 264_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_K2N 264_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_K2N 266_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_VR2N 266_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_VR2N 267_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_TDL 267_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_TDL 268_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_M2N 268_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_M2N 269_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_TT2N 269_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_TT2N

– Các quyết định đợt 151:

508_QD_QLD_TN_ĐỢT_151_VR2N 508_QD_QLD_TN_ĐỢT_151_VR2N 510_QD_QLD_TN_ĐỢT_151_TT2N 510_QD_QLD_TN_ĐỢT_151_TT2N 511_QD_QLD_TN_ĐỢT_151_TDL 511_QD_QLD_TN_ĐỢT_151_TDL 513_QD_QLD_TN_ĐỢT_151_K2N 513_QD_QLD_TN_ĐỢT_151_K2N 514_QD_QLD_TN_ĐỢT_151_5N 514_QD_QLD_TN_ĐỢT_151_5N 514_QD_QLD_TN_ĐỢT_151_5NM

– Các quyết định đợt 152:

662_QD_QLD_TN_ĐỢT_152_5N 662_QD_QLD_TN_ĐỢT_152_5N 662_QD_QLD_TN_ĐỢT_152_5NM 663_QD_QLD_TN_ĐỢT_152_VR2N 663_QD_QLD_TN_ĐỢT_152_VR2N 664_QD_QLD_TN_ĐỢT_152_TDL 664_QD_QLD_TN_ĐỢT_152_TDL 665_QD_QLD_TN_ĐỢT_152_TT2N 665_QD_QLD_TN_ĐỢT_152_TT2N 666_QD_QLD_TN_ĐỢT_152_K2N 666_QD_QLD_TN_ĐỢT_152_K2N

– Các quyết định đợt 153:

97_QD_QLD_TN_ĐỢT_153_5N 97_QD_QLD_TN_ĐỢT_153_5N 97_QD_QLD_TN_ĐỢT_153_5NM 98_QD_QLD_TN_ĐỢT_153_K2N 98_QD_QLD_TN_ĐỢT_153_K2N 100_QD_QLD_TN_ĐỢT_153_VR2N 100_QD_QLD_TN_ĐỢT_153_VR2N 101_QD_QLD_TN_ĐỢT_153_TT2N 101_QD_QLD_TN_ĐỢT_153_TT2N 102_QD_QLD_TN_ĐỢT_153_TDL 102_QD_QLD_TN_ĐỢT_153_TDL

– Các quyết định đợt 154:

297_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_5N 297_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_5N 297_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_5NM 298_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_VR2N 298_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_VR2N 300_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_GCXK 300_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_GCXK 301_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_GC 301_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_GC 302_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_K2N 302_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_K2N 303_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_TT2N 303_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_TT2N 304_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_M2N 304_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_M2N

– Các quyết định đợt 155:

424_QD_QLD_TN_ĐỢT_155_5N 424_QD_QLD_TN_ĐỢT_155_5N

– Các quyết định đợt 156:

547_QD_QLD_TN_ĐỢT_156_5N 547_QD_QLD_TN_ĐỢT_156_5N

– Các quyết định đợt 157:

41_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_5N. 41_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_5N 42_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_GN 43_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_GC 44_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_TDL 45_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_GCXK 45_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_GCXK 46_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_VR2N 47_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_M2N 48_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_K2N 49_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_TT2N 50_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_TNC2N 60_QD_QLD_TN_ĐỢT_157BS_5NQuyết định cấp số đăng ký thuốc trong nước từ đợt 146 đến đợt 157

Các căn cứ ban hành quyết định cấp số đăng ký:

Căn cứ Luật Dược ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc;

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BYT ngày 13/8/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động gia công thuốc;

Căn cứ ý kiến của Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký lưu hành thuốc – Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc – Cục Quản lý Dược,

– Các quyết định đợt 146:

431_QD_QLD_TN_ĐỢT_146_TNC2N 431_QD_QLD_TN_ĐỢT_146_TNC2N 434_QD_QLD_TN_ĐỢT_146_TT2N 434_QD_QLD_TN_ĐỢT_146_TT2N 435_QD_QLD_TN_ĐỢT_146_K2N 435_QD_QLD_TN_ĐỢT_146_K2N 436_QD_QLD_TN_ĐỢT_146_TDL 436_QD_QLD_TN_ĐỢT_146_TDL 437_QD_QLD_TN_ĐỢT_146_5N 437_QD_QLD_TN_ĐỢT_146_5N

– Các quyết định đợt 147:

524_QD_QLD_TN_ĐỢT_147_GN2N 525_QD_QLD_TN_ĐỢT_147_TDL1 526_QD_QLD_TN_ĐỢT_147_VR2N 527_QD_QLD_TN_ĐỢT_147_K2N 528_QD_QLD_TN_ĐỢT_147_TT2N 529_QD_QLD_TN_ĐỢT_147_M2N 530_QD_QLD_TN_ĐỢT_147_TDL2 531_QD_QLD_TN_ĐỢT_147_5N 531_QD_QLD_TN_ĐỢT_147_5N

– Các quyết định đợt 148:

679_QD_QLD_TN_ĐỢT_148_5N 679_QD_QLD_TN_ĐỢT_148_5N 680_QD_QLD_TN_ĐỢT_148_TT2N 680_QD_QLD_TN_ĐỢT_148_TT2N 681_QD_QLD_TN_ĐỢT_148_K2N 681_QD_QLD_TN_ĐỢT_148_K2N 682_QD_QLD_TN_ĐỢT_148_TDL 682_QD_QLD_TN_ĐỢT_148_TDL 683_QD_QLD_TN_ĐỢT_148_VR2N 683_QD_QLD_TN_ĐỢT_148_VR2N

– Các quyết định đợt 149:

76_QD_QLD_TN_ĐỢT_149_5N 76_QD_QLD_TN_ĐỢT_149_5N 77_QD_QLD_TN_ĐỢT_149_TDL 77_QD_QLD_TN_ĐỢT_149_TDL 78_QD_QLD_TN_ĐỢT_149_GN2N 78_QD_QLD_TN_ĐỢT_149_GN2N 81_QD_QLD_TN_ĐỢT_149_VR2N 81_QD_QLD_TN_ĐỢT_149_VR2N

– Các quyết định đợt 150:

263_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_5N 263_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_5N 263_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_5NM 264_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_K2N 264_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_K2N 266_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_VR2N 266_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_VR2N 267_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_TDL 267_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_TDL 268_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_M2N 268_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_M2N 269_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_TT2N 269_QD_QLD_TN_ĐỢT_150_TT2N

– Các quyết định đợt 151:

508_QD_QLD_TN_ĐỢT_151_VR2N 508_QD_QLD_TN_ĐỢT_151_VR2N 510_QD_QLD_TN_ĐỢT_151_TT2N 510_QD_QLD_TN_ĐỢT_151_TT2N 511_QD_QLD_TN_ĐỢT_151_TDL 511_QD_QLD_TN_ĐỢT_151_TDL 513_QD_QLD_TN_ĐỢT_151_K2N 513_QD_QLD_TN_ĐỢT_151_K2N 514_QD_QLD_TN_ĐỢT_151_5N 514_QD_QLD_TN_ĐỢT_151_5N 514_QD_QLD_TN_ĐỢT_151_5NM

– Các quyết định đợt 152:

662_QD_QLD_TN_ĐỢT_152_5N 662_QD_QLD_TN_ĐỢT_152_5N 662_QD_QLD_TN_ĐỢT_152_5NM 663_QD_QLD_TN_ĐỢT_152_VR2N 663_QD_QLD_TN_ĐỢT_152_VR2N 664_QD_QLD_TN_ĐỢT_152_TDL 664_QD_QLD_TN_ĐỢT_152_TDL 665_QD_QLD_TN_ĐỢT_152_TT2N 665_QD_QLD_TN_ĐỢT_152_TT2N 666_QD_QLD_TN_ĐỢT_152_K2N 666_QD_QLD_TN_ĐỢT_152_K2N

– Các quyết định đợt 153:

97_QD_QLD_TN_ĐỢT_153_5N 97_QD_QLD_TN_ĐỢT_153_5N 97_QD_QLD_TN_ĐỢT_153_5NM 98_QD_QLD_TN_ĐỢT_153_K2N 98_QD_QLD_TN_ĐỢT_153_K2N 100_QD_QLD_TN_ĐỢT_153_VR2N 100_QD_QLD_TN_ĐỢT_153_VR2N 101_QD_QLD_TN_ĐỢT_153_TT2N 101_QD_QLD_TN_ĐỢT_153_TT2N 102_QD_QLD_TN_ĐỢT_153_TDL 102_QD_QLD_TN_ĐỢT_153_TDL

– Các quyết định đợt 154:

297_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_5N 297_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_5N 297_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_5NM 298_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_VR2N 298_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_VR2N 300_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_GCXK 300_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_GCXK 301_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_GC 301_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_GC 302_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_K2N 302_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_K2N 303_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_TT2N 303_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_TT2N 304_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_M2N 304_QD_QLD_TN_ĐỢT_154_M2N

– Các quyết định đợt 155:

424_QD_QLD_TN_ĐỢT_155_5N 424_QD_QLD_TN_ĐỢT_155_5N

– Các quyết định đợt 156:

547_QD_QLD_TN_ĐỢT_156_5N 547_QD_QLD_TN_ĐỢT_156_5N

– Các quyết định đợt 157:

41_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_5N. 41_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_5N 42_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_GN 43_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_GC 44_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_TDL 45_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_GCXK 45_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_GCXK 46_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_VR2N 47_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_M2N 48_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_K2N 49_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_TT2N 50_QD_QLD_TN_ĐỢT_157_TNC2N 60_QD_QLD_TN_ĐỢT_157BS_5N