Công văn 13707/QLD-ĐK đăng ký thuốc chứa thành phần Pioglitazone

1294
thuốc chứa thành phần Pioglitazone
5/5 - (2 bình chọn)

Công văn 13707/QLD-ĐK đăng ký thuốc chứa thành phần Pioglitazone

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 13707/QLD-ĐK
V/v Đăng ký thuốc chứa thành phần Pioglitazone
Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi: – Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các Bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
– Các công ty đăng ký, sản xuất thuốc lưu hành tại Việt Nam.

 

Tiếp theo công văn số 1564/QLD-TT ngày 10/02/2012 của Cục Quản lý Dược về việc khuyến cáo sử dụng thuốc có chứa thành phần Pioglitazone, Stavudin, Trimetazidin; căn cứ kết luận của Hội đồng xét duyệt thuốc Bộ Y tế đối với thuốc chứa thành phần Pioglitazone.

Để đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả, Cục Quản lý Dược thông báo như sau:

  1. Tạm ngừng không cấp số đăng ký lần đầu và đăng ký lại đối với các thuốc chứa thành phần Pioglitazone cho tới khi có thông báo khác.
  2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các đơn vị điều trị tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung tại công văn số 1564/QLD-TT ngày 10/02/2012 của Cục Quản lý Dược nêu trên.

Cục Quản lý Dược sẽ tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến thuốc có chứa thành phần Pioglitazone và có hướng xử lý tiếp theo.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
– TT. Cao Minh Quang (để b/c);
– Cục QLKCB, Thanh tra BYT (để phối hợp);
– Tổng công ty Dược VN;
– Cục Quân Y – BQP; Cục Y tế – BCA; Cục Y tế GTVT;
– Bảo hiểm XHVN;
– TT DI & ADR Quốc gia; TT DI & ADR khu vực (BV Chợ Rẫy);
– Thành viên HĐ XDT;
– Các chuyên gia thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc;
– Tạp chí Dược∓
– Văn phòng (để đưa lên Website);
– Lưu: VT, ĐKT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thanh

 VĂN BẢN GỐC: 13707_QLD_DK_VNRAS

VĂN BẢN DẠNG WORD: 13707_QLD_DK_VNRAS

ENGLISH VERSION: 13707_QLD_DK_English version

Đăng ký thuốc chứa thành phần Pioglitazone

 

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!