Thông tư 36/2017/TT-BYT về việc Bãi bỏ Thông tư số 03/2017/TT-BYT ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng

1523
THÔNG TƯ 36/2017/TT-BYT về việc bãi bỏ Thông tư số 03/2017/TT-BYT
THÔNG TƯ 36/2017/TT-BYT về việc bãi bỏ Thông tư số 03/2017/TT-BYT
5/5 - (3 bình chọn)
B Y T
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 36/2017/TT-BYT Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2017

THÔNG TƯ 36/2017/TT-BYT

Bãi bỏ Thông tư số 03/2017/TT-BYT ngày 22 tháng 3 năm 2017 của
Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
QCVN 5-1:2017/BYT đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư bãi bỏ Thông tư số 03/2017/TT-BYT

ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ

thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng.

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật

Bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 03/2017/TT-BYT ngày 22 tháng 3 năm 2017

của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2017.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Y tế, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phổ trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

KT. BỘ TRƯỞNG, THỨ TRƯỞNG, TRƯƠNG QUỐC CƯỜNG

DOWNLOAD VĂN BẢN BÊN DƯỚI

[sociallocker id=7424]

36_2017_TT_BYT_VNRAS

 [/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!