Thông tư 02/2017/TT-BYT

4524
Thông tư 02/2017/TT-BYT
Thông tư 02/2017/TT-BYT
5 (100%) 2 votes

Thông tư 02/2017/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp.

BỘ Y TẾ
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 02/2017/TT-BYT Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2017

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH MỨC TỐI ĐA KHUNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁ, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP
Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật giá số 12/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;
Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 15692/BTC-QLG ngày 03 tháng 11 năm 2016;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:
Thông tư này quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.
2. Đối tượng áp dụng:
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước; người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế; người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhưng đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
3. Người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế thì thực hiện theo mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.
4. Thông tư này không áp dụng đối với các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các trường hợp sau đây:
a) Đơn vị góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và thực hiện giá dịch vụ theo nguyên tắc bảo đảm đủ bù đắp chi phí và có tích lũy;
b) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động theo mô hình doanh nghiệp do đơn vị sự nghiệp công vay vốn để đầu tư, hợp tác đầu tư theo Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế;
c) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đầu tư theo hình thức đối tác công tư theo Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.
Điều 2. Mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
1. Mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:
a) Mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Mức tối đa khung giá dịch vụ ngày giường điều trị quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;
c) Mức tối đa khung giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Mức tối đa khung giá quy định tại Thông tư này gồm các chi phí sau:
a) Chi phí trực tiếp:
– Chi phí về: thuốc, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế để thực hiện các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Riêng đối với một số loại thuốc, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế chưa được tính vào giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này và máu, chế phẩm máu: thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng cho người bệnh và giá mua theo quy định của pháp luật;
– Chi phí về điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường;
– Chi phí duy tu, bảo dưỡng thiết bị, mua thay thế công cụ, dụng cụ.
b) Chi phí tiền lương, gồm:
– Tiền lương ngạch bậc, chức vụ, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ do Nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập; trừ các khoản chi theo chế độ quy định tại Khoản 3 Điều này;
– Phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật (sau đây gọi tắt là phụ cấp đặc thù) theo quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch.
3. Chi phí tiền lương trong mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Khoản 1 Điều này không bao gồm các khoản chi theo chế độ do ngân sách nhà nước bảo đảm quy định tại các văn bản sau đây:
a) Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;
b) Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương thuộc lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;
c) Quyết định số 46/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc Bộ Y tế, các Phòng Bảo vệ sức khỏe Trung ương 1, 2, 2B, 3 và 5, Khoa A11 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Khoa A11 Viện Y học cổ truyền Quân đội (sau đây gọi tắt là Quyết định số 46/2009/QĐ-TTg) và Quyết định số 20/2015/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 46/2009/QĐ-TTg;
d) Điểm a khoản 8 Điều 6 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Điều 3. Nguyên tắc và thẩm quyền quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
1. Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này quyết định mức giá cụ thể của các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý không được vượt quá mức tối đa khung giá của các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Thông tư này.
2. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức giá cụ thể đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc địa phương quản lý và quyết định mức giá cụ thể hoặc thực hiện áp giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với một số trường hợp theo nguyên tắc sau:
a) Các viện có giường bệnh, trung tâm y tế tuyến tỉnh có chức năng khám bệnh, chữa bệnh; trung tâm y tế huyện thực hiện cả hai chức năng phòng bệnh và khám bệnh, chữa bệnh đã được xếp hạng: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng tương đương;
b) Các cơ sở khám, chữa bệnh chưa được phân hạng: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV;
c) Phòng khám bác sĩ gia đình, y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức, trường học: áp dụng mức giá của trạm y tế xã, phường, thị trấn.
3. Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định mức giá cụ thể đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện hạng I thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Đối với các cơ sở y tế do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ còn lại thực hiện việc áp giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh như sau:
a) Đối với trạm y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức, trạm y tế quân dân y, phòng khám quân dân y: Áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định đối với trạm y tế xã, phường, thị trấn của địa phương.
b) Đối với bệnh xá quân dân y: Áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với phòng khám đa khoa khu vực của địa phương.
c) Đối với các bệnh viện hạng II, III, IV (bao gồm cả bệnh viện quân dân y): Áp dụng giá dịch vụ đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng hạng của địa phương.
d) Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh còn lại khác: Áp dụng giá dịch vụ đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hạng IV của địa phương.
4. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện các dịch vụ kỹ thuật chưa có trong quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của địa phương thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện xây dựng phương án giá và báo cáo Bộ Y tế xem xét, quyết định.
5. Đối với dịch vụ kỹ thuật mới theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 69 của Luật khám bệnh, chữa bệnh và các dịch vụ kỹ thuật còn lại khác (trừ các dịch vụ đã được Bộ Y tế xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện) chưa được quy định mức tối đa khung giá:
a) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng và đề xuất mức giá trình cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 3 Thông tư này tạm thời quyết định mức giá;
b) Định kỳ 6 tháng (vào ngày 30/6 và ngày 31/12 hằng năm) các đơn vị, địa phương tổng hợp báo cáo về Bộ Y tế để xem xét, quy định bổ sung mức tối đa khung giá sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính.
c) Trình tự và hồ sơ phương án giá thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.
Điều 4. Hướng dẫn thực hiện giá khám bệnh
1. Các chi phí trực tiếp cần thiết cho việc xác định giá khám bệnh theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Thông tư này gồm:
a) Chi phí về găng tay, mũ, khẩu trang, quần áo, ga, gối, đệm, chiếu, đồ vải dùng cho cán bộ y tế, người bệnh; văn phòng phẩm như giấy, bút, sổ, mực in, mực dấu, ghim, ấn chỉ chuyên môn và các văn phòng phẩm khác; vật tư tiêu hao thông dụng như bông, băng, cồn, gạc, bơm, kim tiêm, nước muối rửa và các vật tư tiêu hao khác phục vụ cho công tác khám bệnh;
b) Chi phí về điện; nước; xử lý chất thải; giặt, là, hấp, sấy, rửa, tiệt trùng đồ vải, dụng cụ khám bệnh; chi phí vệ sinh, bảo đảm vệ sinh môi trường, khử khuẩn, chống nhiễm khuẩn khu vực khám bệnh;
c) Chi phí duy tu, bảo dưỡng, mua sắm thay thế các tài sản, công cụ, dụng cụ như: điều hòa, máy tính, máy in, máy hút ẩm, quạt, hệ thống lấy số khám tự động, bàn, ghế, giường, tủ, đèn chiếu sáng, các bộ dụng cụ, công cụ phục vụ công tác khám bệnh.
2. Xác định số lần và giá khám bệnh trong một số trường hợp cụ thể:
a) Trường hợp người bệnh đến khám bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh sau đó được chuyển vào điều trị nội trú theo yêu cầu chuyên môn thì được tính là một lần khám bệnh;
b) Trường hợp trong cùng một lần đến khám bệnh tại cùng một cơ sở y tế (có thể trong cùng một ngày hoặc do điều kiện khách quan hoặc yêu cầu chuyên môn nên chưa hoàn thành được quá trình khám bệnh trong ngày đầu tiên, phải tiếp tục khám trong ngày tiếp theo), người bệnh sau khi khám một chuyên khoa cần phải khám thêm các chuyên khoa khác thì từ lần khám thứ 2 trở đi chỉ tính 30% mức giá của 1 lần khám bệnh và mức thanh toán tối đa chi phí khám bệnh không quá 2 lần mức giá của 1 lần khám bệnh;
c) Trường hợp người bệnh đến khám bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đã được khám, cấp thuốc về điều trị nhưng sau đó thấy có biểu hiện bất thường, quay trở lại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để khám lại ngay trong ngày hôm đó và được tiếp tục thăm khám thì lần khám này được coi như là lần khám thứ 2 trở đi trong một ngày. Việc thanh toán thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b khoản này;
d) Trường hợp cơ sở khám, chữa bệnh có tổ chức các phòng khám chuyên khoa tại khoa lâm sàng, người bệnh đăng ký khám bệnh tại khoa khám bệnh và khám tại các phòng khám chuyên khoa của khoa lâm sàng thì được tính như khám bệnh tại khoa khám bệnh. Việc tính chi phí và số lần khám bệnh trường hợp này thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b khoản này;
đ) Trường hợp người bệnh vào viện tại các khoa điều trị lâm sàng, không đăng ký khám bệnh tại khoa khám bệnh thì không được tính tiền khám bệnh;
e) Trường hợp người bệnh vào khoa cấp cứu, không qua khoa khám bệnh nếu thời gian điều trị dưới 4 giờ (kể cả trường hợp ra viện, chuyển viện, tử vong) thì người bệnh chỉ phải chi trả tiền khám bệnh, tiền thuốc và các dịch vụ kỹ thuật, không phải chi trả tiền ngày giường bệnh điều trị nội trú;
g) Đối với Phòng khám Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố không trực thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh: áp dụng mức giá khám bệnh của bệnh viện hạng II trên địa bàn tỉnh.
Điều 5. Hướng dẫn thực hiện giá dịch vụ ngày giường điều trị
1. Các chi phí trực tiếp cần thiết cho việc xác định giá tối đa ngày giường theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Thông tư này gồm:
a) Chi phí về găng tay thăm khám, găng tay sử dụng trong tiêm, truyền và chăm sóc người bệnh, mũ, khẩu trang, quần áo, chăn, ga, gối, đệm, màn, chiếu, đồ vải dùng cho cán bộ y tế và người bệnh; văn phòng phẩm như giấy, bút, sổ, mực in, mực dấu, ghim, ấn chỉ chuyên môn và các văn phòng phẩm khác;vật tư tiêu hao thông dụng như bông, băng, cồn, gạc, bơm kim tiêm thông thường loại dùng 01 lần, dung tích nhỏ hơn hoặc bằng 10ml, kim lấy thuốc, nước muối rửa và các vật tư tiêu hao khác phục vụ công tác chăm sóc, điều trị hằng ngày;
b) Chi phí về điện; nước; xử lý chất thải; giặt, là, hấp, sấy, rửa, tiệt trùng đồ vải, dụng cụ thăm khám; chi phí vệ sinh và bảo đảm vệ sinh môi trường; vật tư, hóa chất khử khuẩn, chống nhiễm khuẩn khu vực buồng bệnh;
c) Chi phí duy tu, bảo dưỡng, mua sắm thay thế các tài sản, công cụ, dụng cụ như: điều hòa, máy tính, máy in, máy hút ẩm, quạt, bàn, ghế, giường, tủ, đèn chiếu sáng, các bộ dụng cụ, công cụ phục vụ công tác chăm sóc và điều trị người bệnh.
2. Số ngày điều trị nội trú được tính theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Bộ Y tế quy định nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành y tế, cụ thể:
a) Số ngày điều trị nội trú = (ngày ra viện- ngày vào viện) + 1;
b) Trong trường hợp người bệnh vào viện hôm trước và ra viện vào hôm sau (từ 4 tiếng đến dưới 24 tiếng) chỉ được tính một ngày;
c) Trong trường hợp người bệnh chuyển 02 khoa trong cùng một ngày thì mỗi khoa chỉ được tính ½ ngày. Trường hợp người bệnh chuyển từ 3 khoa trở lên trong cùng một ngày thì giá ngày giường điều trị nội trú hôm đó được tính bằng trung bình cộng tiền ngày giường tại khoa có thời gian nằm điều trị trên 4 giờ có mức giá tiền giường cao nhất và tại khoa có thời gian nằm điều trị trên 4 giờ có mức giá tiền giường thấp nhất.
3. Giá ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng: áp dụng tối đa không quá 10 ngày sau phẫu thuật. Từ ngày thứ 11 sau phẫu thuật trở đi thì áp dụng mức giá ngày giường nội khoa quy định tại mục 3 của Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định.
4. Giá ngày giường điều trị được tính cho 01 người/01 giường điều trị. Trường hợp phải nằm ghép 02 người/01 giường thì chỉ được thu tối đa 50%, trường hợp nằm ghép từ 03 người trở lên thì chỉ được thu tối đa 30% mức thu ngày giường điều trị đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định.
5. Giá ngày giường điều trị Hồi sức tích cực (ICU) chỉ được áp dụng trong các trường hợp sau:
a) Đối với bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I hoặc hạng II đã thành lập khoa Hồi sức tích cực, khoa hoặc trung tâm chống độc, khoa Hồi sức tích cực – chống độc và các khoa, trung tâm này có đầy đủ các điều kiện để hoạt động theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Bộ Y tế về việc ban hành quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc;
b) Trường hợp đơn vị chưa thành lập khoa Hồi sức tích cực nhưng trong khoa Cấp cứu có một số giường được sử dụng để điều trị tích cực, giường bệnh sau phẫu thuật của các phẫu thuật loại đặc biệt, loại I và các giường bệnh này đáp ứng được yêu cầu về trang bị cho giường hồi sức tích cực quy định tại Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế nêu trên;
c) Khi người bệnh nằm tại các giường này với các bệnh lý cần được chăm sóc, điều trị và theo dõi theo quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc. Các trường hợp còn lại chỉ được áp dụng mức giá ngày giường hồi sức cấp cứu quy định tại dịch vụ số 2, phụ lục II của Thông tư này đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định.
6. Áp dụng mức giá ngày giường bệnh cấp cứu:
a) Đối với các khoa điều trị lâm sàng có giường hồi sức cấp cứu trong khoa (ví dụ trong khoa Nhi có giường hồi sức cấp cứu nhi, các khoa sơ sinh/chăm sóc đặc biệt đối với trẻ sơ sinh thiếu tháng) thì được áp dụng giá ngày giường hồi sức cấp cứu quy định tại dịch vụ số 2 Phụ lục II của Thông tư này đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định;
b) Trường hợp người bệnh vào khoa cấp cứu không đăng ký khám tại khoa khám bệnh: Nếu thời gian điều trị từ 04 giờ trở lên thì người bệnh chỉ phải chi trả tiền ngày giường bệnh điều trị nội trú, tiền thuốc và các dịch vụ kỹ thuật theo quy định, không phải chi trả tiền khám bệnh.
7. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kê thêm giường bệnh ngoài số giường kế hoạch được giao: được áp dụng mức giá ngày giường bệnh tương ứng đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định.
8. Trường hợp người bệnh nằm trên băng ca, giường gấp: tạm thời áp dụng mức giá ngày giường bệnh nằm ghép 02 người theo từng loại chuyên khoa đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định.
9. Trường hợp bệnh viện hạng III, IV hoặc chưa xếp hạng nhưng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện phẫu thuật loại đặc biệt thì áp dụng mức giá tiền giường ngoại khoa cao nhất của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi thực hiện dịch vụ đó.
Ví dụ: Tại Bệnh viện A được phê duyệt thực hiện phẫu thuật loại đặc biệt: Nếu Bệnh viện được xếp hạng III thì được áp dụng mức giá ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại I của bệnh viện hạng III; nếu Bệnh viện được xếp hạng IV hoặc chưa xếp hạng thì được áp dụng mức giá ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại I của bệnh viện hạng IV.
10. Trường hợp một phẫu thuật nhưng được phân loại khác nhau (trừ chuyên khoa nhi) tại Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Bộ Y tế quy định phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật (sau đây gọi tắt là Thông tư số 50/2014/TT-BYT): áp dụng mức giá ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng theo phân loại phẫu thuật thấp nhất.
11. Trường hợp các phẫu thuật xếp tương đương với một phẫu thuật quy định tại Thông tư này nhưng có phân loại phẫu thuật khác nhau theo từng chuyên khoa tại Thông tư số 50/2014/TT-BYT thì áp dụng mức giá ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng theo phân loại của phẫu thuật đó.
12. Trường hợp các phẫu thuật chưa được phân loại phẫu thuật quy định tại Thông tư số 50/2014/TT-BYT thì áp dụng mức giá thanh toán ngày giường ngoại khoa loại 4 của hạng bệnh viện tương ứng.
13. Áp dụng giá ngày giường bệnh điều trị đối với các khoa thuộc bệnh viện y học cổ truyền, bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng:
a) Giường Hồi sức tích cực (ICU): thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều này;
b) Giường Cấp cứu: thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 6 Điều này;
c) Giường bệnh tại các khoa ung thư, nhi: áp dụng giá ngày giường điều trị nội khoa loại 1 (quy định tại điểm 3.1 Phụ lục II) theo hạng bệnh viện tương ứng;
d) Giường bệnh nội khoa của các khoa còn lại: áp dụng theo mức giá ngày giường nội khoa loại 2 (quy định tại điểm 3.2 Phụ lục II) đối với nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não, áp dụng theo mức giá ngày giường nội khoa loại 3 (quy định tại điểm 3.3 Phụ lục II) theo hạng bệnh viện tương ứng đối với các bệnh còn lại.
14. Đối với các trường hợp liên chuyên khoa: áp dụng mức giá của chuyên khoa thấp nhất trong các khoa tương ứng với hạng bệnh viện.

Điều 6. Hướng dẫn thực hiện giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm
1. Giá của các dịch vụ kỹ thuật đã bao gồm tiền thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế để thực hiện dịch vụ trừ một số trường hợp đặc biệt đã có ghi chú cụ thể. Bệnh viện không được thu thêm của người bệnh các chi phí đã kết cấu trong giá của các dịch vụ.
2. Giá của các phẫu thuật, thủ thuật chưa bao gồm chi phí máu, chế phẩm máu nếu có sử dụng. Trường hợp có sử dụng được thanh toán theo quy định tại Thông tư số 33/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Bộ Y tế quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.
3. Nguyên tắc áp dụng giá dịch vụ theo thứ tự như sau:
a) Đối với các dịch vụ cụ thể đã được quy định mức giá tối đa tại các phụ lục kèm theo Thông tư này: áp dụng theo mức giá được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho từng dịch vụ.
b) Các dịch vụ kỹ thuật chưa được quy định mức giá tối đa tại các phụ lục kèm theo Thông tư này đồng thời cũng chưa được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện: áp dụng theo mức của các dịch vụ được Bộ Y tế xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện.
c) Trường hợp các phẫu thuật, thủ thuật chưa được quy định giá tối đa tại Phụ lục III kèm theo Thông tư này đồng thời cũng chưa được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện: áp dụng mức giá được cơ quan có thẩm quyền quyết định theo từng loại phẫu thuật, thủ thuật tại mục “phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác” của từng chuyên khoa quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.
4. Chi phí gây mê: do có những dịch vụ khi triển khai thực hiện người bệnh có thể phải gây mê hoặc không cần phải gây mê nên chi phí gây mê của các dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư này được quy định như sau:
a) Giá tối đa của các phẫu thuật quy định tại các chuyên khoa đã bao gồm chi phí gây mê. Riêng phẫu thuật thuộc chuyên khoa Mắt chưa bao gồm chi phí gây mê;
b) Giá tối đa của các thủ thuật đã bao gồm chi phí thuốc gây tê, an thần tiền mê, chưa bao gồm chi phí gây mê (trừ một số trường hợp đã ghi chú cụ thể);
c) Trường hợp khi thực hiện phẫu thuật chuyên khoa Mắt hoặc thực hiện các thủ thuật của các chuyên khoa khác mà người bệnh cần phải gây mê (do bác sỹ chuyên khoa gây mê thực hiện) thì được tính thêm chi phí của dịch vụ gây mê (dịch vụ số 1250 Phụ lục III) khi thực hiện dịch vụ.
5. Trong trường hợp thực hiện nhiều can thiệp trong cùng một lần phẫu thuật, thực hiện thanh toán theo giá của dịch vụ kỹ thuật phức tạp nhất, có mức giá cao nhất và các dịch vụ kỹ thuật khác phát sinh trong cùng một lần phẫu thuật được thanh toán như sau:
a) Bằng 50% giá của các dịch vụ kỹ thuật phát sinh nếu kỹ thuật đó vẫn do một kíp phẫu thuật thực hiện;
b) Bằng 80% giá của các dịch vụ kỹ thuật phát sinh nếu kỹ thuật đó phải thay kíp phẫu thuật khác để thực hiện;
c) Trường hợp dịch vụ phát sinh là các thủ thuật thì thanh toán 100% giá của dịch vụ phát sinh.
6. Đối với dịch vụ thay băng:
a) Dịch vụ “Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài ≤15 cm”: chỉ thanh toán đối với người bệnh điều trị nội trú trong các trường hợp sau: vết thương/mổ nhiễm trùng; vết thương có thấm dịch, máu trong các tổn thương lóc da, hở da diện tích trên 6 cm2; vết thương đã có chèn gạc; vết thương chân ống dẫn lưu chảy dịch nhiều; đa vết thương/mổ; hoặc sau 1 phẫu thuật nhưng phải thực hiện từ hai đường mổ trở lên; không áp dụng đối với thay băng của các trường hợp sau: phẫu thuật nội soi, thay băng vết mổ, vết thương thông thường, thay băng rốn sơ sinh;
b) Dịch vụ “Thay băng vết mổ có chiều dài trên 15 cm đến 30 cm” trong điều trị nội trú chỉ áp dụng đối với một số trường hợp sau:
– Vết mổ nhiễm trùng, rò tiêu hóa, rò mật, rò nước tiểu;
– Vết mổ sau phẫu thuật nhiễm khuẩn (viêm phúc mạc bụng hoặc viêm xương hoặc áp xe), vết mổ sau phẫu thuật ống tiêu hóa hoặc hệ tiết niệu hoặc đường mật hoặc bụng cổ chướng;
– Vết mổ sau một phẫu thuật nhưng phải thực hiện từ hai đường mổ trở lên;
– Trường hợp phẫu thuật mổ lấy thai: được áp dụng mức giá này nhưng tối đa không quá 03 lần.
c) Trường hợp “thay băng vết thương có chiều dài trên 15 cm đến 30 cm”: thực hiện theo mức giá quy định tại Thông tư này.
7. Dịch vụ định nhóm máu ABO trong truyền máu đối với các xét nghiệm số 1300, 1301, 1302 quy định tại Phụ lục III của Thông tư này:
a) Định nhóm máu hệ ABO tại khoa xét nghiệm khi phát máu toàn phần và các chế phẩm khối hồng cầu, khối bạch cầu, khối tiểu cầu, huyết tương:
– Định nhóm máu cho người bệnh: thanh toán 1 lần theo giá dịch vụ số thứ tự 1302 quy định tại Phụ lục III Thông tư này (do mức giá tối đa của dịch vụ 1302 đã tính chi phí của 2 lần định nhóm máu hệ ABO trên cùng một mẫu máu hoặc 2 mẫu máu của cùng một người bệnh bằng 2 phương pháp huyết thanh mẫu và hồng cầu mẫu);
– Định nhóm máu hệ ABO của đơn vị túi máu, đơn vị chế phẩm máu: thanh toán 01 lần theo giá dịch vụ số thứ tự 1300 quy định tại Phụ lục III của Thông tư này;
– Trường hợp người bệnh được phát nhiều đơn vị máu hoặc chế phẩm máu tại cùng một thời điểm thì bắt đầu từ đơn vị máu hoặc đơn vị chế phẩm thứ 2 trở đi, cứ phát thêm một đơn vị thì sẽ được thanh toán thêm 01 lần định nhóm máu hệ ABO của đơn vị túi máu theo giá dịch vụ có số thứ tự 1300 quy định tại Phụ lục III của Thông tư này. Trường hợp này không phải xác định nhóm máu hệ ABO của bệnh nhân do bệnh nhân đã được xác định nhóm máu hệ ABO khi phát đơn vị máu hoặc đơn vị chế phẩm thứ nhất.
b) Xét nghiệm định nhóm máu hệ ABO tại giường bệnh:
– Định nhóm máu hệ ABO tại giường bệnh khi người bệnh được truyền máu toàn phần hoặc khối hồng cầu hoặc khối bạch cầu: thanh toán 01 lần theo giá dịch vụ có số thứ tự 1300 quy định tại Phụ lục III của Thông tư này;
– Định nhóm máu hệ ABO tại giường bệnh khi người bệnh được truyền chế phẩm huyết tương, khối tiểu cầu: thanh toán 01 lần theo giá dịch vụ có số thứ tự 1301 quy định tại Phụ lục III của Thông tư này;
– Trường hợp tại cùng một thời điểm người bệnh được truyền nhiều đơn vị máu, đơn vị chế phẩm thì bắt đầu từ đơn vị máu hoặc đơn vị chế phẩm thứ 2 trở đi cứ phát thêm một đơn vị máu toàn phần hoặc khối hồng cầu hoặc khối bạch cầu thì thanh toán thêm 01 lần định nhóm máu tại giường bệnh theo mức giá dịch vụ có số thứ tự 1302 quy định tại Phụ lục III của Thông tư này. Trường hợp này không phải xác định nhóm máu hệ ABO của bệnh nhân do bệnh nhân đã được xác định nhóm máu hệ ABO khi truyền đơn vị máu hoặc đơn vị chế phẩm thứ nhất;
– Mức giá của các dịch vụ định nhóm máu ABO từ số thứ tự 1300, 1301, 1302 quy định tại Phụ lục III của Thông tư này được quy định chung cho các phương pháp ống nghiệm, phiến đá hoặc trên giấy.
8. Đối với xét nghiệm hòa hợp miễn dịch ở nhiệt độ 37ºC và có sử dụng huyết thanh kháng globulin (nghiệm pháp Coombs gián tiếp) trong truyền máu: Thanh toán theo giá của dịch vụ “Phản ứng hòa hợp có sử dụng kháng globulin người” có số thứ tự 1358 hoặc 1359 quy định tại Thông tư này.
Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Ngân sách bảo đảm kinh phí theo phân cấp ngân sách hiện hành đối với:
a) Các khoản chi theo chế độ quy định tại các văn bản nêu tại khoản 3 Điều 2 Thông tư này;
b) Trường hợp nguồn tài chính của đơn vị không đảm bảo hoạt động thường xuyên, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền phân loại là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp công do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.
2. Trách nhiệm của Bộ Y tế:
a) Giao Vụ Kế hoạch – Tài chính làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Thông tư này trên phạm vi toàn quốc;
b) Thống nhất với Bộ Tài chính để xem xét, điều chỉnh mức tối đa khung giá của các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này khi bổ sung các yếu tố hình thành giá theo lộ trình, điều chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật hoặc chi phí của các yếu tố hình thành giá thay đổi.
3. Trách nhiệm của Sở Y tế:
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Thông tư này trên địa bàn quản lý;
b) Chủ trì, thống nhất với Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định giá dịch vụ và thời điểm thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 của Thông tư này đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương.
Điều 8. Điều khoản tham chiếu
Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong Thông tư này bị thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo văn bản thay thế hoặc văn bản đã được sửa đổi, bổ sung đó.
Điều 9. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2017.
2. Cơ quan có thẩm quyền quyết định mức giá quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này quyết định mức giá và thời điểm thực hiện cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định sau:
a) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cơ quan có thẩm quyền phân loại là đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: thời điểm thực hiện kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2017;
b) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cơ quan có thẩm quyền phân loại là đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên hoặc đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: thời điểm thực hiện vào tháng 8, tháng 10 hoặc tháng 12 năm 2017 và phải thực hiện trong năm 2017.
3. Các văn bản sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018:
a) Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 của liên Bộ Y tế – Tài chính -Lao động – Thương binh và Xã hội – Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;
b) Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Bộ Y tế – Bộ Tài chính – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 của liên Bộ Y tế – Tài chính – Lao động – Thương binh và Xã hội – Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;
c) Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế – Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế của Nhà nước;
d) Thông tư số 04/2013/TT-BYT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc phê duyệt và áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc các bộ, ngành khác quản lý.
Điều 10. Điều khoản chuyển tiếp
Đối với người bệnh đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước thời điểm thực hiện mức giá theo quy định tại Thông tư này và ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú sau thời điểm thực hiện mức giá quy định tại Thông tư này: tiếp tục được áp dụng mức giá theo quy định của cấp có thẩm quyền trước thời điểm thực hiện mức giá theo quy định tại Thông tư này cho đến khi ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận :
– Thủ tướng Chính phủ,
– Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
– Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Toà án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
– Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Cổng TTĐT Bộ Y tế;
– Sở Y tế, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
– Lưu: VT, KHTC(02), PC(02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn
 BỘ Y TẾ Phụ lục I
 GIÁ TỐI ĐA DỊCH VỤ KHÁM BỆNH
(Ban hành kèm theo Thông tư  02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế)
Đơn vị: đồng
STT Các loại dịch vụ Giá tối đa bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương
A B C
1 Bệnh viện hạng đặc biệt 39,000
2 Bệnh viện hạng I 39,000
3 Trạm y tế xã 35,000
4 Bệnh viện hạng III 31,000
5 Bệnh viện hạng IV/ Phòng khám đa khoa khu vực 29,000
6 Trạm y tế xã 29,000
7 Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh) 200,000
8 Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) 120,000
9 Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) 120,000
10 Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không kể xét nghiệm, X-quang) 350,000
 BỘ Y TẾ Phụ lục II
GIÁ TỐI ĐA DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH
(Ban hành kèm theo Thông tư 02/2017/TT-BYT ngày 15/3 /2017 của Bộ Y tế)
Đơn vị: đồng
Số TT Các loại dịch vụ Bệnh viện hạng đặc biệt Bệnh viện hạng I Bệnh viện hạng II Bệnh viện hạng III Bệnh viện hạng IV Ghi chú
A B 1 2 3 4 5 6
1 Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng/ghép tủy /ghép tế bào gốc 677,100 632,200 568,900  Chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có
2 Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu, chống độc 362,800 335,900 279,100 245,700 226,000  Chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có
3 Ngày giường bệnh Nội khoa:
3.1 Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson/ Lyell) 215,300 199,100 178,500 149,800 140,000
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 215,300
3.2 Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ; YHDT/ PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não. 192,300 178,000 152,500 133,800 122,000
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 192,300
3.3 Loại 3: Các khoa:  YHDT, Phục hồi chức năng 159,400 146,800 126,600 112,900 108,000
3.4 Giường bệnh tại Phòng khám đa khoa khu vực 108,000
3.5 Giường lưu tại TYT xã 54,000
4 Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng
4.1 Loại 1 : Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể 306,100 286,400 255,400
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 306,100
4.2 Loại 2 : Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể 268,200 250,200 204,400 180,800 171,000
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 268,200
4.3 Loại 3 : Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể 230,300 214,100 188,500 159,800 145,000
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 230,300
4.4 Loại 4 : Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể 197,300 183,000 152,500 133,800 127,000
5 Ngày giường bệnh ban ngày Tính bằng 0,3 lần giá ngày giường của các khoa và loại phòng tương ứng.
BỘ Y TẾ Phụ lục III
GIÁ TỐI ĐA CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM ÁP DỤNG CHO CÁC HẠNG BỆNH VIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư  02/2017/TT-BYT ngày 15 /3/2017 của Bộ Y tế)
Đơn vị: đồng
STT STT TT37 Mã dịch vụ Tên dịch vụ Giá tối đa bao gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù và tiền lương Ghi chú
1 2 3 4 5 6
A A CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH  
I I Siêu âm
1 1 04C1.1.3 Siêu âm 49,000
2 2 03C4.1.3 Siêu âm + đo trục nhãn cầu 70,600
3 3 Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng 176,000
4 4 03C4.1.1 Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu 211,000
5 5 03C4.1.6 Siêu âm Doppler màu tim + cản âm 246,000
6 6 03C4.1.5 Siêu âm tim gắng sức 576,000
7 7 04C1.1.4 Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME) 446,000 Mức giá tối đa của dịch vụ chỉ áp dụng trong trường hợp chỉ định để thực hiện các phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch.
8 8 04C1.1.5 Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu qua thực quản 794,000
9 9 04C1.1.6 Siêu âm trong lòng mạch hoặc Đo dự trữ lưu lượng động mạch vành FFR 1,970,000 Chưa bao gồm bộ đầu dò siêu âm, bộ dụng cụ đo dự trữ lưu lượng động mạch vành và các dụng cụ để đưa vào lòng mạch.
II II Chụp X-quang thường
10 10 Chụp Xquang phim  ≤ 24×30 cm (1 tư thế) 47,000 Áp dụng cho 01 vị trí
11 11 Chụp Xquang phim  ≤ 24×30 cm (2 tư thế) 53,000 Áp dụng cho 01 vị trí
12 12 Chụp Xquang phim > 24×30 cm (1 tư thế) 53,000 Áp dụng cho 01 vị trí
13 13 Chụp Xquang phim > 24×30 cm (2 tư thế) 66,000 Áp dụng cho 01 vị trí
14 Chụp X-quang ổ răng hoặc cận chóp 12,000
15 14 03C4.2.2.1 Chụp sọ mặt chỉnh nha thường (Panorama, Cephalometric, cắt lớp lồi cầu) 61,000
16 15 03C4.2.1.7 Chụp Angiography mắt 211,000
17 16 04C1.2.5.33 Chụp thực quản có uống thuốc cản quang 98,000
18 17 04C1.2.5.34 Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang 113,000
19 18 04C1.2.5.35 Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang 153,000
20 19 03C4.2.5.10 Chụp mật qua Kehr 225,000 Chưa bao gồm thuốc cản quang.
21 20 04C1.2.5.30 Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) 524,000
22 21 04C1.2.5.31 Chụp niệu quản – bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang 514,000
23 22 03C4.2.5.11 Chụp bàng quang có bơm thuốc cản quang 191,000
24 23 04C1.2.6.36 Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc) 356,000
25 24 03C4.2.5.12 Chụp X – quang vú định vị kim dây 371,000 Chưa bao gồm kim định vị.
26 25 03C4.2.5.13 Lỗ dò cản quang 391,000
27 26 03C4.2.5.15 Mammography (1 bên) 91,000
28 27 04C1.2.6.37 Chụp tủy sống  có tiêm thuốc 386,000
III III Chụp Xquang số hóa
29 28 04C1.2.6.51 Chụp X-quang số hóa 1 phim 69,000 Áp dụng cho 01 vị trí
30 29 04C1.2.6.52 Chụp X-quang số hóa 2 phim 94,000 Áp dụng cho 01 vị trí
31 30 04C1.2.6.53 Chụp X-quang số hóa 3 phim 119,000 Áp dụng cho 01 vị trí
32 Chụp X-quang số hóa ổ răng hoặc cận chóp 17,000
33 31 04C1.2.6.54 Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa 396,000
34 32 04C1.2.6.55 Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa 594,000
35 33 04C1.2.6.56 Chụp niệu quản – bể thận ngược dòng (UPR) số hóa 549,000
36 34 04C1.2.6.57 Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa 209,000
37 35 04C1.2.6.58 Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa 209,000
38 36 04C1.2.6.59 Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa 249,000
39 37 04C1.2.6.60 Chụp tủy sống có thuốc cản quang số hóa 506,000
40 38 Chụp XQ số hóa cắt lớp tuyến vú 1 bên (tomosynthesis) 929,000
41 39 Chụp XQ số hóa đường dò, các tuyến có bơm thuốc cản quang trực tiếp 371,000 Chưa bao gồm ống thông, kim chọc chuyên dụng.
IV IV Chụp cắt lớp vi tính, chụp mạch, cộng hưởng từ
42 40 04C1.2.6.41 Chụp CT Scanner đến 32 dãy không có thuốc cản quang 536,000
43 41 04C1.2.6.42 Chụp CT Scanner đến 32 dãy có thuốc cản quang 970,000
44 42 04C1.2.6.63 Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy có thuốc cản quang 2,266,000
45 43 04C1.2.63 Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy không có thuốc cản quang 1,431,000
46 44 Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy – 128 dãy có thuốc cản quang 4,136,000
47 45 Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy – 128 dãy không có thuốc cản quang 3,099,000
48 46 04C1.2.6.64 Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên có thuốc cản quang 3,543,000
49 47 Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên không có thuốc cản quang 2,712,000
50 48 Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy có thuốc cản quang 7,643,000
51 49 Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy không thuốc cản quang 6,606,000
52 50 04C1.2.6.61 Chụp PET/CT 20,114,000
53 51 04C1.2.6.62 Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị 20,831,000
54 52 04C1.2.6.43 Chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) 5,502,000
55 53 04C1.2.6.44 Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA 5,796,000
56 54 04C1.2.6.45 Chụp và can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, động mạch vành) dưới  DSA 6,696,000 Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch, các loại ống thông/ vi ống thông, các loại dây dẫn/ vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối.
57 55 04C1.2.6.46 Chụp và can thiệp mạch chủ bụng (hoặc ngực) và mạch chi dưới DSA 8,946,000 Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại.
58 56 Chụp và can thiệp mạch chủ bụng hoặc ngực và mạch chi dưới C-Arm 7,696,000 Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối, bộ bít thông liên nhĩ, liên thất.
59 57 04C1.2.6.48 Chụp, nút dị dạng và can thiệp các bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA 9,546,000 Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, hút huyết khối.
60 58 04C1.2.6.47 Can thiệp đường  mạch máu cho các tạng dưới DSA 8,996,000 Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong,  bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại.
61 59 04C1.2.6.50 Can thiệp vào lòng mạch trực tiếp qua da (đặt cổng truyền hóa chất, đốt giãn tĩnh mạch, sinh thiết trong lòng mạch) hoặc mở thông dạ dày qua da, dẫn lưu các ổ áp xe và tạng ổ bụng dưới DSA. 1,983,000 Chưa bao gồm kim chọc, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, ống thông, buồng truyền hóa chất, rọ lấy sỏi.
62 60 Can thiệp khác dưới hướng dẫn của CT Scanner 1,159,000 Chưa bao gồm ống dẫn lưu.
63 61 04C1.2.6.50 Dẫn lưu, nong đặt Stent, lấy dị vật đường mật hoặcđặt sonde JJ qua da  dưới DSA 3,496,000 Chưa bao gồm kim chọc, bóng nong, bộ nong, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, ống thông, rọ lấy dị vật.
64 62 03C2.1.56 Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng  điều trị u gan dưới hướng dẫn của CT scanner 1,679,000 Chưa bao gồm đốt sóng cao tần và dây dẫn tín hiệu.
65 63 03C2.1.57 Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng  điều trị u gan dưới hướng dẫn của siêu âm 1,179,000 Chưa bao gồm kim đốt sóng cao tần và dây dẫn tín hiệu.
66 64 04C1.2.6.49 Điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA (đổ xi măng cột sống, điều trị các khối u tạng và giả u xương…) 2,996,000 Chưa bao gồm vật tư tiêu hao: kim chọc, xi măng, các vật liệu bơm, chất gây tắc.
67 65 03C4.2.5.2 Chụp cộng hưởng từ (MRI) có thuốc cản quang 2,336,000
68 66 03C4.2.5.1 Chụp cộng hưởng từ (MRI) không có thuốc cản quang 1,754,000
69 67 Chụp cộng hưởng từ gan với chất tương phản đặc hiệu mô 8,636,000
70 68 Chụp cộng hưởng từ tưới máu – phổ – chức năng 3,136,000
V V Một số kỹ thuật khác
71 69 Đo mật độ xương 1 vị trí 79,500
72 70 Đo mật độ xương 2 vị trí 139,000
73 03C5.1 Telemedicine 1,500,000
B B CÁC THỦ THUẬT VÀ DỊCH VỤ NỘI SOI
74 71 Bơm rửa khoang màng phổi 203,000
75 72 03C1.51 Bơm rửa niệu quản sau tán sỏi (ngoài cơ thể) 454,000
76 73 Bơm streptokinase vào khoang màng phổi 1,003,000
77 74 04C2.108 Cấp cứu ngừng tuần hoàn 458,000 Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần.
78 75 04C3.1.142 Cắt chỉ 30,000 Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú.
79 76 Chăm sóc da cho người bệnh dị ứng thuốc nặng 150,000 Áp dụng với người bệnh hội chứng Lyell, Steven Johnson.
80 77 04C2.69 Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi 131,000
81 78 04C2.112 Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm 169,000
82 79 04C2.71 Chọc hút khí màng phổi 136,000
83 80 04C2.70 Chọc rửa màng phổi 198,000
84 81 03C1.4 Chọc dò màng tim 234,000
85 82 03C1.74 Chọc dò sinh thiết vú dưới siêu âm 170,000 Trường hợp dùng bơm kim thông thường để chọc hút.
86 83 03C1.1 Chọc dò tuỷ sống 100,000 Chưa bao gồm kim chọc dò.
87 84 Chọc hút dịch điều trị u nang giáp 161,000
88 85 Chọc hút dịch điều trị u nang giáp dưới hướng dẫn của siêu âm 214,000
89 86 04C2.67 Chọc hút hạch hoặc u 104,000
90 87 04C2.121 Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm 145,000
91 88 04C2.122 Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính 719,000 Chưa bao gồm thuốc cản quang nếu có sử dụng.
92 89 04C2.68 Chọc hút tế bào tuyến giáp 104,000
93 90 04C2.111 Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm 144,000
94 91 04C2.115 Chọc hút tủy làm tủy đồ 523,000 Bao gồm cả kim chọc hút tủy dùng nhiều lần.
95 92 04C2.114 Chọc hút tủy làm tủy đồ 121,000 Chưa bao gồm kim chọc hút tủy. Kim chọc hút tủy tính theo thực tế sử dụng.
96 94 04C2.98 Dẫn lưu màng phổi tối thiểu 583,000
97 95 Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm 658,000
98 96 Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính 1,179,000
99 97 03C1.58 Đặt catheter động mạch quay 533,000
100 98 03C1.59 Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục 1,354,000
101 99 03C1.57 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng 640,000 Chưa bao gồm vi ống thông các loại, các cỡ
102 100 04C2.104 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng 1,113,000
103 101 04C2.103 Đặt ống thông tĩnh mạch bằng catheter 2 nòng 1,113,000 Chỉ áp dụng với trường hợp lọc máu.
104 102 Đặt catheter hai nòng có cuff, tạo đường hầm để lọc máu 6,774,000
105 101 04C2.106 Đặt nội khí quản 1,113,000
106 103 Đặt sonde dạ dày 85,400
107 104 03C1.52 Đặt sonde JJ niệu quản 904,000 Chưa bao gồm Sonde JJ.
108 105 03C1.32 Đặt stent thực quản qua nội soi 1,107,000 Chưa bao gồm stent.
109 106 Điều trị rung nhĩ bằng năng lượng sóng tần số radio sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu – điện học các buồng tim 2,795,000 Chưa bao gồm bộ dụng cụ điều trị rối loạn nhịp tim có sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu – điện học các buồng tim.
110 107 Điều trị suy tĩnh mạch bằng Laser nội mạch 1,973,000 Chưa bao gồm bộ dụng cụ mở mạch máu và ống thông điều trị laser.
111 108 Điều trị suy tĩnh mạch bằng năng lượng sóng tần số radio 1,873,000 Chưa bao gồm bộ dụng cụ mở mạch máu và ống thông điều trị RF.
112 109 Gây dính màng phổi bằng thuốc hoặc hóa chất qua ống dẫn lưu màng phổi 183,000 Chưa bao gồm thuốc, hóa chất.
113 110 03C1.56 Hấp thụ phân tử liên tục điều trị suy gan cấp nặng 2,308,000 Chưa bao gồm hệ thống quả lọc và dịch lọc.
114 111 Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục 183,000
115 112 Hút dịch khớp 109,000
116 113 Hút dịch khớp dưới hướng dẫn của siêu âm 118,000
117 114 Hút đờm 10,000
118 115 04C2.119 Lấy sỏi niệu quản qua nội soi 918,000 Chưa bao gồm sonde niệu quản và dây dẫn Guide wire.
119 116 04C2.79 Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD) 549,000
120 117 04C2.78 Lọc màng bụng liên tục 24 giờ bằng máy (thẩm phân phúc mạc) 938,000
121 118 03C1.71 Lọc máu liên tục  (01 lần) 2,173,000 Chưa bao gồm quả lọc, bộ dây dẫn và dịch lọc.
122 119 03C1.72 Lọc tách huyết tương  (01 lần) 1,597,000 Chưa bao gồm quả lọc tách huyết tương, bộ dây dẫn và huyết tương đông lạnh hoặc dung dịch albumin.
123 120 04C2.99 Mở khí quản 704,000
124 121 04C2.120 Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) 360,000
125 122 Nghiệm pháp hồi phục phế quản với thuốc giãn phế quản 63,300
126 123 03C1.39 Nội soi lồng ngực 937,000
127 124 Nội soi màng phổi, gây dính bằng thuốc hoặc hóa chất 4,982,000
128 125 Nội soi màng phổi, sinh thiết màng phổi 5,760,000
129 126 03C1.45 Niệu dòng đồ 54,200
130 127 Nội soi phế quản dưới gây mê có sinh thiết 1,743,000
131 128 Nội soi phế quản dưới gây mê không sinh thiết 1,443,000
132 129 Nội soi phế quản dưới gây mê lấy dị vật phế quản 3,243,000
133 130 04C2.96 Nội soi phế quản ống mềm gây tê 738,000
134 131 04C2.116 Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết 1,105,000
135 132 04C2.117 Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật 2,547,000
136 133 Nội soi phế quản ống mềm: cắt đốt u, sẹo nội phế quản bằng điện đông cao tần 2,807,000
137 134 04C2.88 Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm có sinh thiết. 410,000 Đã bao gồm chi phí Test HP
138 135 04C2.87 Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết 231,000
139 136 04C2.90 Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết 385,000
140 137 04C2.89 Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết 287,000
141 138 04C2.92 Nội soi trực tràng có sinh thiết 278,000
142 139 04C2.91 Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết 179,000
143 140 03C1.25 Nội soi dạ dày can thiệp 2,191,000
144 141 03C4.2.4.2 Nội soi mật tuỵ ngược dòng (ERCP) 2,663,000 Chưa bao gồm dụng cụ can thiệp: stent, ERCP catheter, bộ tán sỏi cơ học, rọ lấy dị vật, dao cắt, bóng kéo, bóng nong.
145 142 04C2.85 Nội soi ổ bụng 793,000
146 143 04C2.86 Nội soi ổ bụng có sinh thiết 937,000
147 144 03C1.36 Nội soi ống mật chủ 154,000
148 145 Nội soi siêu âm chẩn đoán 1,152,000
149 146 Nội soi siêu âm can thiệp – chọc hút tế bào khối u gan, tụy, u ổ bụng bằng kim nhỏ 2,871,000
150 147 03C1.40 Nội soi tiết niệu có gây mê 824,000
151 148 04C2.101 Nội soi bàng quang – Nội soi niệu quản 906,000 Chưa bao gồm sonde JJ.
152 149 04C2.94 Nội soi bàng quang có sinh thiết 621,000
153 150 04C2.93 Nội soi bàng quang không sinh thiết 506,000
154 151 04C2.118 Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp 675,000
155 152 04C2.95 Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục 870,000
156 153 Nối thông động – tĩnh mạch có dịch chuyển mạch 1,342,000
157 154 Nối thông động – tĩnh mạch sử dụng mạch nhân tạo 1,357,000 Chưa bao gồm mạch nhân tạo.
158 155 Nối thông động- tĩnh mạch 1,142,000
159 156 04C2.74 Nong niệu đạo và đặt thông đái 228,000
160 157 03C1.31 Nong thực quản qua nội soi 2,239,000
161 158 04C2.73 Rửa bàng quang 185,000 Chưa bao gồm hóa chất.
162 159 03C1.5 Rửa dạ dày 106,000
163 160 03C1.54 Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín 576,000
164 161 Rửa phổi toàn bộ 7,910,000
165 162 03C1.55 Rửa ruột non toàn bộ loại bỏ chất độc qua đường tiêu hoá 812,000
166 163 Rút máu để điều trị 216,000
167 164 Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe 172,000
168 165 Siêu âm can thiệp – Đặt ống thông dẫn lưu ổ áp xe 2,058,000  Chưa bao gồm ống thông.
169 166 Siêu âm can thiệp điều trị áp xe hoặc u hoặc nang trong ổ bụng 547,000
170 167 03C1.21 Sinh thiết cơ tim 1,702,000 Chưa bao gồm bộ dụng cụ thông tim và chụp buồng tim, kim sinh thiết cơ tim.
171 168 04C2.80 Sinh thiết da hoặc niêm mạc 121,000
172 169 Sinh thiết gan hoặc thận dưới hướng dẫn của siêu âm 978,000
173 170 Sinh thiết vú hoặc tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm 808,000
174 171 Sinh thiết phổi hoặc gan dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính 1,872,000
175 172 Sinh thiết thận hoặc vú hoặc vị trí khác dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính 1,672,000
176 173 04C2.81 Sinh thiết hạch hoặc u 249,000
177 174 04C2.110 Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm 1,078,000
178 175 04C2.83 Sinh thiết màng phổi 418,000
179 176 Sinh thiết móng 285,000
180 177 04C2.84 Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng 589,000
181 178 04C2.82 Sinh thiết tủy xương 229,000 Chưa bao gồm kim sinh thiết.
182 179 04C2.113 Sinh thiết tủy xương có kim sinh thiết 1,359,000 Bao gồm kim sinh thiết dùng nhiều lần.
183 180 Sinh thiết tủy xương (sử dụng máy khoan cầm tay). 2,664,000
184 181 03C1.20 Sinh thiết vú 144,000
185 182 Sinh thiết  tuyến vú dưới hướng dẫn của Xquang có hệ thống định vị stereostatic 1,541,000
186 183 03C1.30 Soi bàng quang + chụp thận ngược dòng 626,000 Chưa bao gồm thuốc cản quang.
187 184 03C1.28 Soi đại tràng + tiêm hoặc kẹp cầm máu 544,000 Chưa bao gồm dụng cụ kẹp và clip cầm máu.
188 185 03C1.22 Nội soi khớp gối/vai sinh thiết hoặc điều trị rửa khớp hoặc lấy dị vật 483,000
189 186 03C1.23 Soi màng phổi 403,000
190 187 03C1.67 Soi phế quản điều trị sặc phổi ở bệnh nhân ngộ độc cấp 854,000
191 188 03C1.27 Soi ruột non + tiêm (hoặc kẹp cầm máu) hoặc cắt polyp 710,000
192 189 03C1.26 Soi ruột non có hoặc không có sinh thiết 608,000
193 190 03C1.24 Soi thực quản hoặc dạ dày gắp giun 396,000 Chưa bao gồm dụng cụ gắp giun.
194 191 03C1.29 Soi trực tràng + tiêm hoặc thắt trĩ 228,000
195 192 03C1.62 Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực 968,000
196 193 03C1.61 Tạo nhịp cấp cứu trong buồng tim 477,000
197 194 04C2.107 Thẩm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration offline: HDF ON – LINE) 1,478,000 Chưa bao gồm catheter.
198 195 04C2.123 Thận nhân tạo cấp cứu 1,515,000 Quả lọc dây máu dùng 1 lần; đã bao gồm catheter 2 nòng được tính bình quân là 0,25 lần cho 1 lần chạy thận.
199 196 04C2.76 Thận nhân tạo chu kỳ 543,000 Quả lọc dây máu dùng 6 lần.
200 197 04C3.1.149 Tháo bột: cột sống hoặc lưng hoặc khớp háng hoặc xương đùi hoặc xương chậu 59,400
201 198 04C3.1.150 Tháo bột khác 49,500 Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú
202 199 Thay băng cắt lọc vết thương mạn tính 233,000 Áp dụng đối với  bệnh Pemphigus/ Pemphigoid/ Ly thượng bì bọng nước bẩm sinh/ Vết loét bàn chân do đái tháo đường/ Vết loét, hoại tử ở bệnh nhân phong/ Vết loét, hoại tử do tỳ đè.
203 200 04C3.1.143 Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài  ≤ 15cm 55,000 Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Trường hợp áp dụng với bệnh nhân nội trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
204 201 04C3.1.144 Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm 79,600
205 201 Thay băng vết thương mổ chiều dài trên 15cm đến 30 cm 79,600 Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Trường hợp áp dụng với bệnh nhân nội trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
206 202 04C3.1.145 Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm 109,000
207 203 04C3.1.146 Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài < 30 cm nhiễm trùng 129,000
208 204 04C3.1.147 Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng 174,000
209 205 04C3.1.148 Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng 227,000
210 206 Thay canuyn mở khí quản 241,000
211 207 04C2.72 Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi 89,500
212 208 Thay transfer set ở bệnh nhân lọc màng bụng liên tục ngoại trú 499,000
213 209 04C2.105 Thở máy (01 ngày điều trị) 533,000
214 210 04C2.65 Thông đái 85,400
215 211 04C2.66 Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn 78,000
216 212 Tiêm (bắp hoặcdưới da hoặctĩnh mạch) 10,000 Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc tiêm.
217 213 Tiêm khớp 86,400 Chưa bao gồm thuốc tiêm.
218 214 Tiêm khớp dưới hướng dẫn của siêu âm 126,000 Chưa bao gồm thuốc tiêm.
219 215 Truyền tĩnh mạch 20,000 Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc và dịch truyền.
220 216 04C3.1.151 Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm 172,000
221 217 04C3.1.152 Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm 224,000
222 218 04C3.1.153 Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm 244,000
223 219 04C3.1.154 Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm 286,000
C C Y HỌC DÂN TỘC – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
224 220 03C1DY.2 Bàn kéo 43,800
225 221 04C2.DY139 Bó Farafin 50,000
226 222 Bó thuốc 47,700
227 223 03C1DY.3 Bồn xoáy 14,800
228 224 04C2.DY125 Châm (các phương pháp châm) 81,800
229 225 03C1DY.8 Chẩn đoán điện 33,700
230 226 03C1DY.29 Chẩn đoán điện thần kinh cơ 53,200
231 227 04C2.DY124 Chôn chỉ (cấy chỉ) 174,000
232 228 04C2.DY140 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) 35,000
233 229 Đặt thuốc y học cổ truyền 43,200
234 230 04C2.DY126 Điện châm 75,800
235 231 04C2.DY130 Điện phân 44,000
236 232 04C2.DY138 Điện từ trường 37,000
237 233 03C1DY.20 Điện vi dòng giảm đau 28,000
238 234 04C2.DY134 Điện xung 40,000
239 235 03C1DY.25 Giác hơi 31,800
240 236 03C1DY.1 Giao thoa 28,000
241 237 04C2.DY129 Hồng ngoại 41,100
242 238 04C2.DY141 Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp 50,500
243 239 Kỹ thuật can thiệp rối loạn đại tiện bằng phản hồi sinh học (Biofeedback) 328,000
244 240 Kỹ thuật tập đường ruột cho người bệnh tổn thương tủy sống 197,000
245 241 Kỹ thuật tập luyện với dụng cụ chỉnh hình 44,400
246 242 Kỹ thuật thông tiểu ngắt quãng trong phục hồi chức năng tủy sống 140,000
247 243 04C2.DY132 Laser châm 78,500 Giá của dịch vụ đã bao gồm dịch vụ Châm (các phương pháp châm)
248 244 03C1DY.32 Laser chiếu ngoài 33,000
249 245 03C1DY.33 Laser nội mạch 51,700
250 246 Nắn, bó gẫy xương cẳng chân bằng phương pháp y học cổ truyền 100,000
251 247 Nắn, bó gẫy xương cẳng tay bằng phương pháp y học cổ truyền 100,000
252 248 Nắn, bó gẫy xương cánh tay bằng phương pháp y học cổ truyền 100,000
253 249 Ngâm thuốc y học cổ truyền 47,300
254 250 Phong bế thần kinh bằng Phenol để điều trị co cứng cơ 1,009,000 Chưa bao gồm thuốc
255 251 03C1DY.17 Phục hồi chức năng xương chậu của sản phụ sau sinh đẻ 28,000
256 252 Sắc thuốc thang (1 thang) 12,000 Đã bao gồm chi phí đóng gói thuốc, chưa bao gồm tiền thuốc.
257 253 04C2.DY137 Siêu âm điều trị 44,400
258 254 04C2.DY131 Sóng ngắn 40,700
259 255 03C1DY.35 Sóng xung kích điều trị 58,000
260 256 03C1DY.5 Tập do cứng khớp 41,500
261 257 03C1DY.6 Tập do liệt ngoại biên 24,300
262 258 03C1DY.4 Tập do liệt thần kinh trung ương 38,000
263 259 03C1DY.19 Tập dưỡng sinh 20,000
264 260 Tập giao tiếp (ngôn ngữ, ký hiệu, hình ảnh…) 52,400
265 261 03C1DY.11 Tập luyện với ghế tập cơ bốn đầu đùi 9,800
266 262 Tập mạnh cơ đáy chậu (cơ sản chậu, Pelvis floor) 296,000
267 263 Tập nuốt (có sử dụng máy) 152,000
268 264 Tập nuốt (không sử dụng máy) 122,000
269 265 Tập sửa lỗi phát âm 98,800
270 266 04C2.DY136 Tập vận động đoạn chi 44,500
271 267 04C2.DY135 Tập vận động toàn thân 44,500
272 268 Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp 27,300
273 269 03C1DY.13 Tập với hệ thống ròng rọc 9,800
274 270 03C1DY.12 Tập với xe đạp tập 9,800
275 271 04C2.DY127 Thuỷ châm 61,800 Chưa bao gồm thuốc.
276 272 03C1DY.14 Thuỷ trị liệu 84,300
277 273 Tiêm Botulinum toxine vào cơ thành bàng quang để điều trị bàng quang tăng hoạt động 2,707,000 Chưa bao gồm thuốc
278 274 Tiêm Botulinum toxine vào điểm vận động đề điều trị co cứng cơ 1,116,000 Chưa bao gồm thuốc
279 275 04C2.DY133 Tử ngoại 38,000
280 276 03C1DY.16 Vật lý trị liệu chỉnh hình 29,000
281 277 03C1DY.15 Vật lý trị liệu hô hấp 29,000
282 278 03C1DY.18 Vật lý trị liệu phòng ngừa các biến chứng do bất động 29,000
283 279 03C1DY.30 Xoa bóp áp lực hơi 29,000
284 280 04C2.DY128 Xoa bóp bấm huyệt 61,300
285 281 03C1DY.21 Xoa bóp bằng máy 24,300
286 282 03C1DY.22 Xoa bóp cục bộ bằng tay 59,500
287 283 03C1DY.23 Xoa bóp toàn thân 87,000
288 284 Xông hơi thuốc 40,000
289 285 Xông khói thuốc 35,000
290 286 Xông thuốc bằng máy 40,000
Các thủ thuật Y học cổ truyền hoặc Phục hồi chức năng còn lại khác
291 287 Thủ thuật loại I 121,000
292 288 Thủ thuật loại II 64,700
293 289 Thủ thuật loại III 38,300
D D PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA
I I HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
294 290 Phẫu thuật đặt hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO) 5,022,000 Chưa bao gồm bộ tim phổi, dây dẫn và canuyn chạy ECMO.
295 291 Thay dây, thay tim phổi (ECMO) 1,429,000 Chưa bao gồm bộ tim phổi, dây dẫn và canuyn chạy ECMO.
296 292 Theo dõi, chạy tim phổi nhân tạo (ECMO) mỗi 8 giờ 1,173,000
297 293 Kết thúc và rút hệ thống ECMO 2,343,000
Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác
298 294 Phẫu thuật loại đặc biệt 3,062,000
299 295 Phẫu thuật loại I 2,061,000
300 296 Phẫu thuật loại II 1,223,000
301 297 Thủ thuật loại đặc biệt 1,149,000
302 298 Thủ thuật loại I 713,000
303 299 Thủ thuật loại II 430,000
304 300 Thủ thuật loại III 295,000
II II NỘI KHOA
305 301 DƯ-MDLS Giảm mẫn cảm nhanh với thuốc 72 giờ 1,336,000
306 302 DƯ-MDLS Giảm mẫn cảm với thuốc hoặcsữa hoặcthức ăn 848,000
307 303 DƯ-MDLS Liệu pháp miễn dịch đặc hiệu đường dưới lưỡi với dị nguyên (Giai đoạn ban đầu – liệu pháp trung bình 15 ngày) 2,341,000
308 304 DƯ-MDLS Liệu pháp miễn dịch đặc hiệu đường dưới lưỡi với dị nguyên (Giai đoạn duy trì – liệu pháp trung bình 3 tháng) 5,024,000
309 305 DƯ-MDLS Phản ứng phân hủy Mastocyte (Đối với 6 loại dị nguyên) 283,000
310 306 DƯ-MDLS Phản ứng tiêu bạch cầu đặc hiệu. 153,000
311 307 DƯ-MDLS Test áp bì (Patch test) đặc hiệu với thuốc (Đối với 6 loại thuốc) hoặc mỹ phẩm 511,000
312 308 DƯ-MDLS Test hồi phục phế quản 165,000
313 309 DƯ-MDLS Test huyết thanh tự thân 647,000
314 310 DƯ-MDLS Test kích thích phế quản không đặc hiệu với Methacholine 863,000
315 311 DƯ-MDLS Test kích thích với thuốc hoặc sữa hoặc thức ăn 817,000
316 312 DƯ-MDLS Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với các dị nguyên hô hấp hoặc thức ăn hoặc sữa 330,000
317 313 DƯ-MDLS Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với các loại thuốc (Đối với 6 loại thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh) 370,000
318 314 DƯ-MDLS Test nội bì chậm đặc hiệu với thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh 468,000
319 315 DƯ-MDLS Test nội bì nhanh đặc hiệu với thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh 382,000
Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác
320 316 Phẫu thuật loại I 1,509,000
321 317 Phẫu thuật loại II 1,047,000
322 318 Thủ thuật loại đặc biệt 791,000
323 319 Thủ thuật loại I 541,000
324 320 Thủ thuật loại II 301,000
325 321 Thủ thuật loại III 154,000
III III DA LIỄU
326 322 Chụp và phân tích da bằng máy 198,000
327 323 Đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da 181,000
328 324 Điều  trị một số bệnh da bằng Ni tơ lỏng, nạo thương tổn 314,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị.
329 Điều trị bệnh rụng tóc hoặc bệnh hói hoặc rạn da sử dụng phương pháp vi kim dẫn thuốc và tái tạo collagen 233,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị, không bao gồm thuốc và kim dẫn thuốc.
330 Điều trị bệnh da sử dụng phương pháp vi kim dẫn thuốc và tái tạo collagen 295,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị, không bao gồm thuốc và kim dẫn thuốc.
331 Điều trị các bệnh về da sử dụng công nghệ ionphoresis 510,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị, không bao gồm thuốc và kim dẫn thuốc.
332 325 Điều trị các bệnh lý của da bằng PUVA hoặc UBV toàn thân 214,000
333 326 Điều trị hạt cơm bằng Plasma 332,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị.
334 327 Điều trị một số bệnh da bằng Fractional 1,144,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.
335 328 Điều trị một số bệnh da bằng IPL 427,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.
336 329 Điều trị một số bệnh da bằng Laser CO2, Plasma, đốt điện, ni tơ lỏng 307,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị.
337 330 Điều trị một số bệnh da bằng Laser mầu 967,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.
338 331 Điều trị một số bệnh da bằng Laser YAG, Laser Ruby 1,061,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.
339 332 Điều trị một số bệnh da bằng Laser, Ánh sáng chiếu ngoài 187,000
340 333 Điều trị một số bệnh da bằng tiêm tại chỗ, chấm thuốc 259,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.
341 334 Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2, cắt bỏ thương tổn 600,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị.
342 335 Điều trị u mạch máu bằng IPL (Intense Pulsed Light) 662,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.
343 Phẫu thuật cấy lông mày 1,634,000
344 336 Điều trị viêm da cơ địa bằng máy 700,000
345 337 Phẫu thuật chuyển gân điều trị hở mi 960,000
346 338 Phẫu thuật điều trị hẹp hố khẩu cái 960,000
347 339 Phẫu thuật điều trị lỗ đáo có viêm xương 515,000
348 340 Phẫu thuật điều trị lỗ đáo không viêm xương 4,200,000
349 341 Phẫu thuật điều trị sa trễ mi dưới 485,000
350 342 Phẫu thuật điều trị sập cầu mũi 200,000
351 343 Phẫu thuật điều trị u dưới móng 180,000
352 344 Phẫu thuật giải áp thần kinh 2,167,000
353 345 Phẫu thuật Mohs điều trị ung thư da 3,044,000
354 Xoá xăm bằng các kỹ thuật Laser Ruby 700,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.
355 Xoá nếp nhăn bằng Laser  Fractional, Intracell 960,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.
356 Trẻ hoá da bằng các kỹ thuật Laser Fractional 960,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.
357 Trẻ hoá da bằng Radiofrequency (RF) 515,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.
358 Điều trị bệnh da bằng kỹ thuật ly trích huyết tương giàu tiểu cầu  (PRP) 4,200,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị, không bao gồm thuốc.
359 Điều trị lão hóa da sử dụng kim dẫn thuốc 485,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị, không bao gồm thuốc.
360 Điều trị mụn trứng cá, rụng tóc bằng máy Mesoderm 200,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị, không bao gồm thuốc và kim dẫn thuốc.
361 Điều trị bệnh da bằng chiếu đèn LED 180,000
Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác
362 346 Phẫu thuật loại đặc biệt 3,061,000
363 347 Phẫu thuật loại I 1,713,000
364 348 Phẫu thuật loại II 1,000,000
365 349 Phẫu thuật loại III 754,000
366 350 Thủ thuật loại đặc biệt 716,000
367 351 Thủ thuật loại I 365,000
368 352 Thủ thuật loại II 235,000
369 353 Thủ thuật loại III 142,000
IV IV NỘI TIẾT
370 354 03C2.1.5 Dẫn lưu áp xe tuyến giáp 218,600
371 355 Gọt chai chân (gọt nốt chai) trên người bệnh đái tháo đường 245,400
372 356 Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm 6,402,000
373 357 Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm 4,008,000
374 358 Phẫu thuật loại 1 mổ nội soi tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm 5,614,000
375 359 Phẫu thuật loại 2 mổ mở tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm 4,359,000
376 360 Phẫu thuật loại 2 mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm 3,236,000
377 361 Phẫu thuật loại 3 mổ mở tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm 4,208,000
378 362 Phẫu thuật loại 3 mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm 2,699,000
379 363 Phẫu thuật loại đặc biệt mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm 5,269,000
380 364 Phẫu thuật loại đặc biệt tuyến nội tiết mổ mở có dùng dao siêu âm 7,545,000
381 365 Phẫu thuật loại đặc biệt tuyến nội tiết mổ nội soi dùng dao siêu âm 7,436,000
Các thủ thuật còn lại khác
382 366 Thủ thuật loại I 575,000
383 367 Thủ thuật loại II 369,000
384 368 Thủ thuật loại III 204,000
V V NGOẠI KHOA
Ngoại Thần kinh
385 369 Phẫu thuật giải ép thần kinh hoặc khoan thăm dò sọ 4,310,000
386 370 Phẫu thuật lấy máu tụ trong sọ hoặc ngoài màng cứng hoặc dưới màng cứng hoặc trong não 4,846,000 Chưa bao gồm nẹp, ghim, vít, ốc, vật liệu cầm máu.
387 371 Phẫu thuật u hố mắt 5,297,000 Chưa bao gồm nẹp, ghim, ốc, vít, kính vi phẫu.
388 372 Phẫu thuật áp xe não 6,514,000 Chưa bao gồm bộ dẫn lưu kín.
389 373 03C2.1.39 Phẫu thuật dẫn lưu não thất – màng bụng 3,981,000 Chưa bao gồm van dẫn lưu nhân tạo.
390 374 03C2.1.45 Phẫu thuật nội soi não hoặc tuỷ sống 4,847,000
391 375 03C2.1.38 Phẫu thuật nội soi u tuyến yên 5,220,000
392 376 Phẫu thuật tạo hình màng não 5,431,000 Chưa bao gồm màng não nhân tạo, bộ van dẫn lưu.
393 377 Phẫu thuật thoát vị não, màng não 5,132,000 Chưa bao gồm màng não nhân tạo, bộ van dẫn lưu.
394 378 Phẫu thuật vi phẫu lấy u tủy 6,852,000 Chưa bao gồm mạch nhân tạo, kẹp mạch máu, ghim, ốc, vít, kính vi phẫu.
395 379 03C2.1.43 Phẫu thuật vi phẫu u não đường giữa 7,118,000 Chưa bao gồm miếng vá nhân tạo, ghim, ốc, vít.
396 380 03C2.1.41 Phẫu thuật vi phẫu u não nền sọ 6,277,000 Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, vật liệu cầm máu sinh học, màng não nhân tạo.
397 381 03C2.1.42 Phẫu thuật vi phẫu u não thất 6,277,000 Chưa bao gồm dụng cụ dẫn đường, ghim, ốc, vít, dao siêu âm, bộ dẫn lưu não thất, vật liệu cầm máu.
398 382 Phẫu thuật vi phẫu u não tuyến yên 6,752,000 Chưa bao gồm mạch nhân tạo, kẹp mạch máu, ghim, ốc, vít, kính vi phẫu.
399 383 Phẫu thuật điều trị viêm xương sọ hoặc hàm mặt 5,107,000 Chưa bao gồm nẹp, ghim, ốc, vít, kính vi phẫu.
400 384 Phẫu thuật ghép khuyết sọ 4,351,000 Chưa bao gồm xương nhân tạo/ vật liệu thay thế xương sọ, đinh, nẹp, vít, lưới tital, ghim, ốc, vật liệu cầm máu sinh học, màng não nhân tạo và các vật liệu tạo hình hộp sọ.
401 385 Phẫu thuật u xương sọ 4,787,000 Chưa bao gồm đinh, ghim, nẹp, vít, ốc vật liệu tạo hình hộp sọ, vật liệu cầm máu sinh học, màng não nhân tạo.
402 386 Phẫu thuật vết thương sọ não hở 5,151,000 Chưa bao gồm đinh, ghim, nẹp, vít, ốc, vật liệu cầm máu sinh học, màng não nhân tạo.
403 387 03C2.1.44 Phẫu thuật vi phẫu dị dạng mạch não 6,459,000 Chưa bao gồm kẹp mạch máu, van dẫn lưu, ghim, ốc, vít.
404 388 Phẫu thuật vi phẫu nối mạch máu trong và ngoài hộp sọ 6,728,000 Chưa bao gồm mạch nhân tạo, kẹp mạch máu, ghim, ốc, vít, kính vi phẫu.
405 389 03C2.1.40 Phẫu thuật thần kinh có dẫn đường 6,118,000
406 390 03C2.1.46 Quang động học (PTD) trong điều trị u não ác tính 6,771,000 Chưa bao gồm dụng cụ dẫn đường
Ngoại Lồng ngực – mạch máu
407 391 03C2.1.31 Cấy hoặc đặt máy tạo nhịp hoặc cấy máy tạo nhịp phá rung 1,524,000 Chưa bao gồm máy tạo nhịp, máy phá rung.
408 392 03C2.1.24 Phẫu thuật bắc cầu mạch vành 17,542,000 Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, bộ cố định vành.
409 393 03C2.1.25 Phẫu thuật các mạch máu lớn (động mạch chủ ngực hoặc bụng hoặc cảnh hoặc thận) 14,042,000 Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, động mạch chủ nhân tạo, mạch máu nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng.
410 394 03C2.1.18 Phẫu thuật cắt màng tim rộng 13,931,000
411 395 03C2.1.15 Phẫu thuật cắt ống động mạch 12,550,000 Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch.
412 396 03C2.1.17 Phẫu thuật nong van động mạch chủ 7,431,000
413 397 03C2.1.16 Phẫu thuật tạo hình eo động mạch 13,931,000 Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch.
414 398 Phẫu thuật đặt Catheter ổ bụng để lọc màng bụng 7,055,000
415 399 Phẫu thuật tạo thông động tĩnh mạch AVF 7,227,000 Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo.
416 400 Phẫu thuật thăm dò ngoài màng tim hoặc thăm dò lồng ngực 3,162,000
417 401 03C2.1.19 Phẫu thuật thay đoạn mạch nhân tạo 12,277,000 Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch.
418 402 03C2.1.21 Phẫu thuật thay động mạch chủ 18,134,000 Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, động mạch chủ nhân tạo,van động mạch chủ nhân tạo, mạch máu nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng.
419 403 03C2.1.20 Phẫu thuật tim các loại (tim bẩm sinh hoặc sửa van tim hoặc thay van tim…) 16,542,000 Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, vòng van và van tim nhân tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.
420 404 Phẫu thuật tim kín khác 13,460,000 Chưa bao gồm động mạch chủ nhân tạo, van động mạch chủ nhân tạo, mạch máu nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch.
421 405 03C2.1.14 Phẫu thuật tim loại Blalock 13,931,000 Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo.
422 406 03C2.1.26 Phẫu thuật tim, mạch khác có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể 16,004,000 Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn.
423 407 Phẫu thuật u máu các vị trí 2,896,000
424 408 Phẫu thuật cắt phổi 8,265,000 Chưa bao gồm bộ khâu nối tự động mổ hở (Stapler).
425 409 Phẫu thuật cắt u trung thất 9,918,000
426 410 Phẫu thuật dẫn lưu màng phổi 1,689,000
427 411 Phẫu thuật điều trị bệnh lý lồng ngực khác 6,404,000 Chưa bao gồm các loại đinh nẹp vít, các loại khung, thanh nâng ngực và đai nẹp ngoài.
428 412 Phẫu thuật nội soi cắt u trung thất 9,589,000
429 413 Phẫu thuật nội soi ngực bệnh lý hoặc chấn thương 7,895,000
430 414 Phẫu thuật phục hồi thành ngực (do chấn thương hoặc vết thương) 6,567,000 Chưa bao gồm các loại đinh nẹp vít, các loại khung, thanh nâng ngực và đai nẹp ngoài.
Ngoại Tiết niệu
431 415 03C2.1.91 Ghép thận, niệu quản tự thân có sử dụng vi phẫu 6,307,000
432 416 Phẫu thuật cắt thận 4,044,000
433 417 Phẫu thuật cắt u thượng thận hoặc cắt nang thận 5,835,000
434 418 Phẫu thuật nội soi  lấy sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang 3,839,000
435 419 03C2.1.82 Phẫu thuật nội soi cắt thận hoặc u sau phúc mạc 4,130,000
436 420 03C2.1.83 Phẫu thuật nội soi u thượng thận hoặc nang thận 4,000,000
437 421 Phẫu thuật lấy sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang 3,910,000
438 422 Phẫu thuật cắt niệu quản hoặc tạo hình niệu quản hoặc tạo hình bể thận (do bệnh lý hoặc chấn thương) 4,997,000
439 423 03C2.1.85 Phẫu thuật cắt túi sa niệu quản bằng nội soi 2,950,000
440 424 Phẫu thuật cắt bàng quang 5,073,000
441 425 Phẫu thuật cắt u bàng quang 5,152,000
442 426 Phẫu thuật nội soi cắt u bàng quang 4,379,000
443 427 03C2.1.84 Phẫu thuật nội soi cắt bàng quang, tạo hình bàng quang 5,569,000
444 428 Phẫu thuật nội soi cắt cổ bàng quang 4,379,000
445 429 Phẫu thuật đóng dò bàng quang 4,227,000
446 430 03C2.1.87 Điều trị u xơ tiền liệt tuyến bằng laser 2,566,000 Chưa bao gồm dây cáp quang.
447 431 03C2.1.88 Nội soi cắt đốt u lành tuyến tiền liệt qua đường niệu đạo (TORP) 2,566,000
448 432 Phẫu thuật bóc u xơ tiền liệt tuyến 4,715,000
449 433 03C2.1.86 Phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt qua nội soi 3,809,000
450 434 Phẫu thuật điều trị các bệnh lý hoặc chấn thương niệu đạo khác 3,963,000
451 435 Phẫu thuật hạ tinh hoàn ẩn,  tinh hoàn lạc chỗ hoặc cắt bỏ tinh hoàn 2,254,000
452 436 Phẫu thuật nội soi đặt Sonde JJ 1,684,000 Chưa bao gồm sonde JJ.
453 437 Phẫu thuật tạo hình dương vật 4,049,000
454 438 03C2.1.89 Đặt prothese cố định sàn chậu vào mỏm nhô xương cụt 3,434,000
455 439 03C2.1.12 Tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung (thủy điện lực) 2,362,000
456 440 03C2.1.13 Tán sỏi qua nội soi (sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang) 1,253,000 Chưa bao gồm sonde JJ, rọ lấy sỏi.
Tiêu hóa
457 441 Phẫu thuật cắt các u lành thực quản 5,209,000 Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, Stent.
458 442 Phẫu thuật cắt thực quản 6,907,000 Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, Stent.
459 443 03C2.1.61 Phẫu thuật cắt thực quản qua nội soi ngực và bụng 5,611,000 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy.
460 444 Phẫu thuật đặt Stent thực quản 4,936,000 Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, Stent.
461 445 03C2.1.60 Phẫu thuật nội soi điều trị trào ngược thực quản, dạ dày 5,727,000
462 446 Phẫu thuật tạo hình thực quản 7,172,000 Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, Stent.
463 447 03C2.1.59 Phẫu thuật nội soi tạo hình thực quản 5,727,000 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, Stent.
464 448 Phẫu thuật cắt bán phần dạ dày 4,681,000 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, kẹp khóa mạch máu, dao siêu âm.
465 449 Phẫu thuật cắt dạ dày 6,890,000 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, kẹp khóa mạch máu, dao siêu âm.
466 450 03C2.1.62 Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày 4,887,000 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu.
467 451 Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày 4,037,000
468 452 03C2.1.64 Phẫu thuật nội soi cắt dây thần kinh X trong điều trị loét dạ dầy 3,072,000 Chưa bao gồm dao siêu âm.
469 453 03C2.1.81 Phẫu thuật bệnh phình đại tràng bẩm sinh 1 thì 2,789,000 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.
470 454 Phẫu thuật cắt đại tràng hoặc phẫu thuật kiểu Harman 4,282,000 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.
471 455 Phẫu thuật cắt dây chằng gỡ dính ruột 2,416,000
472 456 Phẫu thuật cắt nối ruột 4,105,000 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.
473 457 03C2.1.63 Phẫu thuật nội soi cắt nối ruột 4,072,000 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy.
474 458 Phẫu thuật cắt ruột non 4,441,000 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.
475 459 Phẫu thuật cắt ruột thừa 2,460,000
476 460 Phẫu thuật cắt trực tràng đường bụng, tầng sinh môn 6,651,000 Chưa bao gồm khóa kẹp mạch máu, miếng cầm máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.
477 461 03C2.1.80 Phẫu thuật dị tật teo hậu môn trực tràng 1 thì 4,379,000
478 462 Phẫu thuật nội soi cố định trực tràng 4,088,000 Chưa bao gồm tấm nâng trực tràng, dao siêu âm.
479 463 03C2.1.65 Phẫu thuật nội soi ung thư đại hoặc trực tràng 3,130,000 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu.
480 464 Phẫu thuật dẫn lưu trong (nối tắt) hoặc dẫn lưu ngoài 2,563,000 Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, miếng cầm máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.
481 465 Phẫu thuật khâu lỗ thủng tiêu hóa hoặc lấy dị vật ống tiêu hóa hoặc đẩy bả thức ăn xuống đại tràng 3,414,000
482 466 Phẫu thuật cắt gan 7,757,000 Chưa bao gồm keo sinh học, đầu dao cắt gan siêu âm, dao cắt hàn mạch, hàn mô.
483 467 03C2.1.78 Phẫu thuật nội soi cắt gan 5,255,000 Chưa bao gồm đầu dao cắt gan siêu âm, keo sinh học, dao cắt hàn mạch, hàn mô.
484 468 03C2.1.77 Phẫu thuật cắt gan mở có sử dụng thiết bị kỹ thuật cao 6,335,000 Chưa bao gồm đầu dao cắt gan siêu âm, keo sinh học, dao cắt hàn mạch, hàn mô.
485 469 Phẫu thuật điều trị bệnh lý gan hoặc mật khác 4,511,000 Chưa bao gồm keo sinh học, đầu dao cắt gan siêu âm, dao cắt hàn mạch, hàn mô, Stent, chi phí DSA.
486 470 03C2.1.79 Phẫu thuật nội soi điều trị bệnh lý gan mật khác 3,130,000 Chưa bao gồm đầu dao cắt gan siêu âm, keo sinh học, dao cắt hàn mạch, hàn mô.
487 471 Phẫu thuật khâu vết thương gan hoặc chèn gạc cầm máu 5,038,000 Chưa bao gồm vật liệu cầm máu.
488 472 Phẫu thuật cắt túi mật 4,335,000
489 473 03C2.1.73 Phẫu thuật nội soi cắt túi mật 2,958,000
490 474 Phẫu thuật lấy sỏi ống mật chủ 4,311,000 Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi.
491 475 Phẫu thuật lấy sỏi ống mật phức tạp 6,498,000 Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi.
492 476 03C2.1.76 Phẫu thuật nội soi cắt túi mật – mở ống mật chủ lấy sỏi và nối mật – ruột 3,630,000 Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi.
493 477 03C2.1.67 Phẫu thuật nội soi cắt nang ống mật chủ 4,227,000
494 478 03C2.1.72 Phẫu thuật nội soi lấy sỏi mật hay dị vật đường mật 3,130,000 Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi.
495 479 03C2.1.75 Tán sỏi trong mổ nội soi đường mật và tán sỏi qua đường hầm Kehr 3,919,000 Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi.
496 480 03C2.1.74 Phẫu thuật cắt cơ Oddi và nong đường mật qua ERCP 3,268,000 Chưa bao gồm stent.
497 481 Phẫu thuật nối mật ruột 4,211,000
498 482 Phẫu thuật cắt khối tá tụy 10,424,000 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, dao siêu âm và đoạn mạch nhân tạo.
499 483 Phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy có sử dụng máy cắt nối 9,840,000 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu.
500 484 Phẫu thuật cắt lách 4,284,000 Chưa bao gồm khóa kẹp mạch máu, dao siêu âm.
501 485 03C2.1.70 Phẫu thuật nội soi cắt lách 4,187,000 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu.
502 486 Phẫu thuật cắt thân tụy hoặc cắt đuôi tụy 4,297,000 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, dao siêu âm.
503 487 Phẫu thuật cắt u phúc mạc hoặc u sau phúc mạc 5,430,000 Chưa bao gồm máy cắt nối tự
động và ghim khâu máy cắt nối, vật liệu cầm máu.
504 488 Phẫu thuật nạo vét hạch 3,629,000 Chưa bao gồm dao siêu âm.
505 489 Phẫu thuật u trong ổ bụng 4,482,000 Chưa bao gồm khóa kẹp mạch máu, dao siêu âm.
506 490 03C2.1.68 Phẫu thuật nội soi cắt u trong ổ bụng 3,525,000 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu.
507 491 Phẫu thuật thăm dò ổ bụng hoặc mở thông dạ dày hoặc mở thông hổng tràng hoặc làm hậu môn nhân tạo 2,447,000 Chưa bao gồm máy cắt nối tự
động và ghim khâu máy cắt nối.
508 492 Phẫu thuật thoát vị bẹn hoặc thoát vị đùi hoặc thoát vị thành bụng 3,157,000 Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu.
509 493 Phẫu thuật dẫn lưu áp xe trong ổ bụng 2,709,000
510 494 Phẫu thuật cắt trĩ hoặc điều trị nứt kẽ hậu môn hoặc điều trị áp xe rò hậu môn 2,461,000 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu.
511 495 03C2.1.66 Phẫu thuật điều trị trĩ kỹ thuật cao (phương pháp Longo) 2,153,000 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy.
512 496 03C2.1.50 Cắt cơ Oddi hoặc dẫn lưu mật qua nội soi tá tràng 2,391,000 Chưa bao gồm dao cắt, thuốc cản quang, catheter.
513 497 03C2.1.49 Cắt niêm mạc ống tiêu hoá qua nội soi điều trị ung thư sớm 3,891,000 Chưa bao gồm dao cắt niêm mạc, kìm kẹp cầm máu.
514 498 03C2.1.54 Cắt polyp ống tiêu hoá (thực quản hoặc dạ dầy hoặc đại tràng hoặc trực tràng) 1,010,000
515 499 03C2.1.55 Đặt stent đường mật hoặc tụy dưới hướng dẫn của siêu âm 1,789,000 Chưa bao gồm stent, dao cắt, catheter, guidewire.
516 500 03C2.1.48 Lấy dị vật ống tiêu hoá qua nội soi 1,678,000
517 501 03C2.1.52 Lấy sỏi hoặc giun đường mật qua nội soi tá tràng 3,332,000
518 502 03C2.1.47 Mở thông dạ dày qua nội soi 2,679,000
519 503 03C2.1.51 Nong đường mật qua nội soi tá tràng 2,210,000 Chưa bao gồm bóng nong.
520 504 04C3.1.158 Cắt phymosis 224,000
521 505 04C3.1.156 Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu 173,000
522 506 04C3.1.157 Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte 124,000
523 507 04C3.1.159 Thắt các búi trĩ hậu môn 264,000
Xương, cột sống, hàm mặt
524 508 03C2.1.1 Cố định gãy xương sườn 46,500
525 509 04C3.1.181 Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt hoặc tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột liền) 688,000
526 510 04C3.1.180 Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt hoặc tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột tự cán) 503,000
527 511 04C3.1.167 Nắn trật khớp háng (bột liền) 635,000
528 512 04C3.1.166 Nắn trật khớp háng (bột tự cán) 265,000
529 513 04C3.1.165 Nắn trật khớp khuỷu chân hoặc khớp cổ chân hoặc khớp gối (bột liền) 250,000
530 514 04C3.1.164 Nắn trật khớp khuỷu chân hoặc khớp cổ chân hoặc khớp gối (bột tự cán) 150,000
531 515 04C3.1.161 Nắn trật khớp khuỷu tay hoặc khớp xương đòn hoặc khớp hàm (bột liền) 386,000
532 516 04C3.1.160 Nắn trật khớp khuỷu tay hoặc khớp xương đòn hoặc khớp hàm (bột tự cán) 208,000
533 517 04C3.1.163 Nắn trật khớp vai (bột liền) 310,000
534 518 04C3.1.162 Nắn trật khớp vai (bột tự cán) 155,000
535 519 04C3.1.177 Nắn, bó bột bàn chân hoặc bàn tay (bột liền) 225,000
536 520 04C3.1.176 Nắn, bó bột bàn chân hoặc bàn tay (bột tự cán) 150,000
537 521 04C3.1.175 Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền) 320,000
538 522 04C3.1.174 Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột tự cán) 200,000
539 523 04C3.1.179 Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột liền) 701,000
540 524 04C3.1.178 Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột tự cán) 306,000
541 525 04C3.1.171 Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền) 320,000
542 526 04C3.1.170 Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột tự cán) 236,000
543 527 04C3.1.173 Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền) 320,000
544 528 04C3.1.172 Nắn, bó bột xương cánh tay (bột tự cán) 236,000
545 529 04C3.1.169 Nắn, bó bột xương đùi hoặc chậu hoặc cột sống (bột liền) 611,000
546 530 04C3.1.168 Nắn, bó bột xương đùi hoặc chậu hoặc cột sống (bột tự cán) 331,000
547 531 03C2.1.2 Nắn, bó gẫy xương đòn 115,000
548 532 03C2.1.4 Nắn, bó gẫy xương gót 135,000
549 533 03C2.1.3 Nắn, bó vỡ xương bánh chè không có chỉ định mổ 135,000
550 534 Phẫu thuật cắt cụt chi 3,640,000
551 535 03C2.1.109 Phẫu thuật chuyển gân điều trị cò ngón tay do liệt vận động 2,767,000
552 536 Phẫu thuật thay khớp vai 6,703,000 Chưa bao gồm khớp nhân tạo.
553 537 03C2.1.117 Phẫu thuật chỉnh bàn chân khèo 2,597,000 Chưa bao gồm phương tiện cố định.
554 538 03C2.1.110 Phẫu thuật chuyển gân điều trị bàn chân rủ do liệt vận động 2,767,000
555 539 03C2.1.119 Phẫu thuật đóng cứng khớp cổ chân 2,039,000 Chưa bao gồm phương tiện cố định.
556 540 03C2.1.118 Phẫu thuật làm vận động khớp gối 3,033,000
557 541 03C2.1.104 Phẫu thuật nội soi khớp gối hoặc khớp háng hoặc khớp vai hoặc cổ chân 3,109,000 Chưa bao gồm lưỡi bào, lưỡi cắt đốt bằng sóng radio các loại, bộ dây bơm nước, đầu đốt điện, tay dao đốt điện, ốc, vít.
558 542 03C2.1.105 Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng 4,101,000 Chưa bao gồm nẹp vít, dao cắt sụn và lưỡi bào, bộ dây bơm nước, tay dao điện, dao cắt sụn, lưỡi bào, gân sinh học, gân đồng loại.
559 543 03C2.1.100 Phẫu thuật tạo hình khớp háng 3,109,000 Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, ốc, khóa.
560 544 03C2.1.97 Phẫu thuật thay khớp gối bán phần 4,481,000 Chưa bao gồm khớp nhân tạo.
561 545 03C2.1.99 Phẫu thuật thay khớp háng bán phần 3,609,000 Chưa bao gồm khớp nhân tạo.
562 546 03C2.1.96 Phẫu thuật thay toàn bộ khớp gối 4,981,000 Chưa bao gồm khớp nhân tạo.
563 547 03C2.1.98 Phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng 4,981,000 Chưa bao gồm khớp nhân tạo.
564 548 Phẫu thuật đặt lại khớp găm kim cố định 3,850,000 Chưa bao gồm kim cố định.
565 549 Phẫu thuật làm cứng khớp 3,508,000 Chưa bao gồm đinh, xương, nẹp vít.
566 550 Phẫu thuật điều trị xơ cứng gân cơ hoặc xơ cứng khớp 3,429,000 Chưa bao gồm đinh, xương, nẹp vít.
567 551 Phẫu thuật gỡ dính khớp hoặc làm sạch khớp 2,657,000
568 552 03C2.1.108 Phẫu thuật ghép chi 5,777,000 Chưa bao gồm đinh xương, nẹp vít và mạch máu nhân tạo.
569 553 Phẫu thuật ghép xương 4,446,000 Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp và xương nhân tạo.
570 554 03C2.1.101 Phẫu thuật thay đoạn xương ghép bảo quản bằng kĩ thuật cao 4,481,000 Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít và xương bảo quản.
571 555 03C2.1.115 Phẫu thuật kéo dài chi 4,435,000 Chưa bao gồm phương tiện cố định.
572 556 03C2.1.103 Phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít 3,609,000 Chưa bao gồm đinh xương, nẹp, vít.
573 557 03C2.1.102 Phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng sáng 4,981,000 Chưa bao gồm đinh xương, nẹp, vít.
574 558 Phẫu thuật lấy bỏ u xương 3,611,000
575 559 Phẫu thuật nối gân hoặc kéo dài gân (tính 1 gân ) 2,828,000 Chưa bao gồm gân nhân tạo.
576 560 03C2.1.106 Phẫu thuật nội soi tái tạo gân 4,101,000 Chưa bao gồm gân nhân tạo, các phương tiện cố định, bộ dây bơm nước, tay dao điện, dao cắt sụn, lưỡi bào, gân sinh học, gân đồng loại
577 561 03C2.1.113 Phẫu thuật tạo hình sọ mặt (bệnh lý) 5,336,000 Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế.
578 562 03C2.1.114 Phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào đáy hoặc tế bào gai vùng mặt + tạo hình vạt da, đóng khuyết da bằng phẫu thuật tạo hình 3,536,000 Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế.
579 563 03C2.1.111 Rút đinh hoặc tháo phương tiện kết hợp xương 1,681,000
580 564 Phẫu thuật cố định cột sống bằng DIAM, SILICON, nẹp chữ U, Aparius 6,852,000 Chưa bao gồm DIAM, SILICON, nẹp chữ U, Aparius.
581 565 03C2.1.95 Phẫu thuật điều trị cong vẹo cột sống (tính cho 1 lần phẫu thuật ) 8,478,000 Chưa bao gồm xương bảo quản, đốt sống nhân tạo, sản phẩm sinh học thay thế xương, miếng ghép cột sống, đĩa đệm, nẹp, vít, ốc, khóa.
582 566 03C2.1.93 Phẫu thuật nẹp vít cột sống cổ 5,039,000 Chưa bao gồm đinh xương, nẹp, vít, xương bảo quản, đốt sống nhân tạo, sản phẩm sinh học thay thế xương,  miếng ghép cột sống, đĩa đệm nhân tạo, ốc, khóa.
583 567 03C2.1.94 Phẫu thuật nẹp vít cột sống thắt lưng 5,140,000 Chưa bao gồm đinh xương, nẹp, vít, xương bảo quản, đốt sống nhân tạo,  sản phẩm sinh học thay thế xương, miếng ghép cột sống, đĩa đệm nhân tạo, ốc, khóa.
584 568 Phẫu thuật tạo hình thân đốt sống bằng phương pháp bơm xi măng 5,181,000 Chưa bao gồm kim chọc, xi măng sinh học hoặc hóa học, hệ thống bơm xi măng, bóng (lồng) titan.
585 569 03C2.1.92 Phẫu thuật thay đốt sống 5,360,000 Chưa bao gồm đinh xương, nẹp vít và xương bảo quản, đốt sống nhân tạo, đĩa đệm nhân tạo, sản phẩm sinh học thay thế xương, ốc, khóa.
586 570 Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng 4,837,000 Chưa bao gồm đĩa đệm nhân tạo
587 571 Phẫu thuật cắt lọc nạo viêm phần mềm/ sửa mỏm cụt ngón tay, chân/ cắt cụt ngón tay, chân (tính 1 ngón) 2,752,000
588 572 Phẫu thuật nối dây thần kinh (tính 1 dây) 2,801,000
589 573 03C2.1.116 Phẫu thuật tạo hình bằng các vạt da có cuống mạch liền 3,167,000
590 574 Phẫu thuật vá da lớn diện tích ≥10 cm2 4,040,000
591 575 Phẫu thuật vá da nhỏ diện tích < 10 cm2 2,689,000
592 576 Phẫu thuật vết thương phần mềm/ rách da đầu 2,531,000
593 577 Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp 4,381,000
594 578 03C2.1.107 Phẫu thuật vi phẫu chuyển vạt da có cuống mạch 4,675,000
595 579 Phẫu thuật vi phẫu nối mạch chi 6,157,000 Chưa bao gồm mạch nhân tạo
596 580 03C2.1.112 Tạo hình khí-phế quản 12,015,000 Chưa bao gồm Stent
Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác chuyên khoa ngoại
597 581 Phẫu thuật loại đặc biệt 4,335,000
598 582 Phẫu thuật loại I 2,619,000
599 583 Phẫu thuật loại II 1,793,000
600 584 Phẫu thuật loại III 1,136,000
601 585 Thủ thuật loại đặc biệt 932,000
602 586 Thủ thuật loại I 513,000
603 587 Thủ thuật loại II 345,000
604 588 Thủ thuật loại III 168,000
VI VI PHỤ SẢN
605 589 Bóc nang tuyến Bartholin 1,237,000
606 590 Bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi di căn âm đạo 2,586,000
607 591 Bóc nhân xơ vú 947,000
608 Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) 1,000,000
609 592 Cắt âm hộ + vét hạch bẹn hai bên 3,554,000
610 593 Cắt bỏ âm hộ đơn thuần 2,677,000
611 594 Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung 109,000
612 595 Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần 3,937,000
613 596 Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần đường âm đạo kết hợp nội soi 5,378,000
614 597 Cắt u thành âm đạo 1,960,000
615 598 Cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to, dính, cắm sâu trong tiểu khung 5,830,000
616 599 Cắt vú theo phương pháp Patey, cắt khối u vú ác tính + vét hạch nách 4,522,000
617 Cấy – tháo thuốc tránh thai 200,000 Chưa bao gồm thuốc hoặc mảnh ghép tránh thai
618 600 Chích áp xe tầng sinh môn 781,000
619 601 Chích áp xe tuyến Bartholin 783,000
620 602 04C3.2.192 Chích apxe tuyến vú 206,000
621 603 Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh 753,000
622 604 Chọc dẫn lưu dịch cổ chướng trong ung thư buồng trứng 805,000
623 605 Chọc dò màng bụng sơ sinh 389,000
624 606 Chọc dò túi cùng Douglas 267,000
625 607 Chọc nang buồng trứng đường âm đạo dưới siêu âm 2,155,000
626 608 Chọc ối 681,000
627 Chọc hút noãn 7,042,000
628 Chọc hút tinh hoàn mào tinh hoàn lấy tinh trùng hoặc sinh thiết tinh hoàn, mào tinh hoàn 2,527,000
629 Chuyển phôi hoặc chuyển phôi giao tử vào vòi tử cung 3,850,000 Chưa bao gồm catherter chuyển phôi
630 609 Dẫn lưu cùng đồ Douglas 798,000
631 610 Đặt mảnh ghép tổng hợp điều trị sa tạng vùng chậu 5,873,000
632 Đặt và tháo dụng cụ tử cung 210,000
633 Điều trị tắc tia sữa bằng máy hút hoặc sóng ngắn hoặc hồng ngoại 60,000
634 611 04C3.2.191 Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng: đốt điện hoặc nhiệt hoặc laser 146,000
635 612 Điều trị viêm dính tiểu khung bằng hồng ngoại, sóng ngắn 257,000
636 613 04C3.2.186 Đỡ đẻ ngôi ngược 927,000
637 614 04C3.2.185 Đỡ đẻ thường ngôi chỏm 675,000
638 615 04C3.2.187 Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên 1,114,000
639 03C2.2.42 Theo dõi tim thai và cơn co tử cung bằng monitoring 70,000 Trường hợp theo dõi tim thai và cơn co tử cung của sản phụ khoa trong cuộc đẻ thì thanh toán 01 lần/ngày điều trị.
640 616 Đóng rò trực tràng – âm đạo hoặc rò tiết niệu – sinh dục 3,941,000
641 617 04C3.2.188 Forceps hoặc Giác hút sản khoa 877,000
642 618 Giảm đau trong đẻ bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng 636,000
643 Giảm thiểu phôi (Giảm thiểu thai) 2,065,000
644 619 04C3.2.183 Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết 191,000
645 620 Hút thai dưới siêu âm 430,000
646 621 Huỷ thai: cắt thai nhi trong ngôi ngang 2,658,000
647 622 Huỷ thai: chọc óc, kẹp sọ, kéo thai 2,363,000
648 623 Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo 1,525,000
649 624 Khâu rách cùng đồ âm đạo 1,810,000
650 625 Khâu tử cung do nạo thủng 2,673,000
651 626 Khâu vòng cổ tử cung 536,000
652 627 Khoét chóp hoặc cắt cụt cổ tử cung 2,638,000
653 628 Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn…) sau phẫu thuật sản phụ khoa 2,524,000
654 629 Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn 82,100
655 630 Lấy dị vật âm đạo 541,000
656 631 Lấy dụng cụ tử cung, triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ 2,728,000
657 632 Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn 2,147,000
658 Lọc rửa tinh trùng 925,000
659 633 Mở bụng bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi bảo tồn tử cung 3,282,000
660 634 Nạo hút thai trứng 716,000
661 635 04C3.2.184 Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ 331,000
662 636 Nội soi buồng tử cung can thiệp 4,285,000
663 637 Nội soi buồng tử cung chẩn đoán 2,746,000
664 638 Nội xoay thai 1,380,000
665 639 Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống dính 562,000
666 640 Nong cổ tử cung do bế sản dịch 268,000
667 641 03C2.2.11 Nong đặt dụng cụ tử cung chống dính buồng tử cung 161,000
668 642 Phá thai bằng phương pháp nong và gắp từ tuần thứ 13 đến hết tuần thứ 18 1,108,000
669 643 Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai từ 7 tuần đến hết 13 tuần 283,000
670 644 Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không 358,000
671 645 04C3.2.197 Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc 177,000
672 646 Phá thai to từ 13 tuần đến 22 tuần bằng phương pháp đặt túi nước 1,003,000
673 647 04C3.2.198 Phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần bằng thuốc 519,000
674 648 Phá thai từ tuần thứ 7 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không 383,000
675 649 Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung 4,692,000
676 650 Phẫu thuật bóc khối lạc nội mạc tử cung ở tầng sinh môn, thành bụng 2,568,000
677 651 Phẫu thuật cắt âm vật phì đại 2,510,000
678 652 Phẫu thuật cắt lọc vết mổ, khâu lại tử cung sau mổ lấy thai 4,480,000
679 653 Phẫu thuật cắt một phần tuyến vú, cắt u vú lành tính 2,753,000
680 654 Phẫu thuật cắt polip buồng tử cung (đường bụng, đường âm đạo) 3,491,000
681 655 Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung 1,868,000
682 656 Phẫu thuật cắt tinh hoàn lạc chỗ 2,620,000
683 657 Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo 3,564,000
684 658 Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo có sự hỗ trợ của nội soi 5,724,000
685 659 Phẫu thuật cắt tử cung tình trạng người bệnh nặng, viêm phúc mạc nặng, kèm vỡ tạng trong tiểu khung, vỡ tử cung phức tạp 9,188,000
686 660 Phẫu thuật cắt tử cung và thắt động mạch hạ vị do chảy máu thứ phát sau phẫu thuật sản khoa 7,115,000
687 661 Phẫu thuật cắt ung thư­ buồng trứng + tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn 5,848,000
688 662 Phẫu thuật cắt vách ngăn âm đạo, mở thông âm đạo 2,551,000
689 663 Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn 3,538,000
690 664 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang 3,594,000
691 665 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng 3,553,000
692 666 Phẫu thuật Crossen 3,840,000
693 667 Phẫu thuật điều trị són tiểu (TOT, TVT) 12,353,000
694 668 Phẫu thuật khối viêm dính tiểu khung 3,213,000
695 669 Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách phức tạp 2,735,000
696 670 Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt động mạch tử cung, mũi khâu B- lynch…) 4,056,000
697 671 04C3.2.194 Phẫu thuật lấy thai lần đầu 2,223,000
698 672 04C3.2.195 Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên 2,773,000
699 673 Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có bệnh truyền nhiễm (viêm gan nặng, HIV-AIDS, H5N1) 5,694,000
700 674 Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp 3,881,000
701 675 Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh mắc bệnh toàn thân hoặc bệnh lý sản khoa 4,135,000
702 676 Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong rau cài răng lược 7,637,000
703 677 Phẫu thuật Lefort hoặc Labhart 2,674,000
704 678 Phẫu thuật Manchester 3,509,000
705 679 Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung 3,246,000
706 680 Phẫu thuật mở bụng cắt góc tử cung 3,335,000
707 681 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung 3,704,000
708 682 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu 5,864,000
709 683 Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ 2,835,000
710 684 Phẫu thuật mở bụng tạo hình vòi trứng, nối lại vòi trứng 4,578,000
711 685 Phẫu thuật mở bụng thăm dò, xử trí bệnh lý phụ khoa 2,673,000
712 686 Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng 4,117,000
713 687 Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung 5,944,000
714 688 Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt nhân xơ; polip; tách dính; cắt vách ngăn; lấy dị vật 5,386,000
715 689 Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ 4,899,000
716 690 Phẫu thuật nội soi cắt tử cung 5,742,000
717 691 Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu 7,641,000
718 692 Phẫu thuật nội soi cắt ung thư buồng trứng kèm cắt tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn 7,781,000
719 693 Phẫu thuật nội soi điều trị vô sinh (soi buồng tử cung + nội soi ổ bụng) 5,851,000
720 694 Phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng tử cung 4,917,000
721 695 Phẫu thuật nội soi lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng 5,352,000
722 696 Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán + tiêm MTX tại chỗ điều trị thai ngoài tử cung 4,833,000
723 697 Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán các bệnh lý phụ khoa 4,791,000
724 698 Phẫu thuật nội soi sa sinh dục nữ 8,981,000
725 699 Phẫu thuật nội soi treo buồng trứng 5,370,000
726 700 Phẫu thuật nội soi triệt sản nữ 4,568,000
727 701 Phẫu thuật nội soi vét hạch tiểu khung 6,361,000
728 702 Phẫu thuật nội soi xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng 6,294,000
729 703 Phẫu thuật Second Look trong ung thư buồng trứng 3,937,000
730 704 Phẫu thuật tạo hình âm đạo (nội soi kết hợp đường dưới) 5,711,000
731 705 Phẫu thuật tạo hình âm đạo do dị dạng (đường dưới) 3,362,000
732 706 Phẫu thuật tạo hình tử cung (Strassman, Jones) 4,395,000
733 707 Phẫu thuật thắt động mạch hạ vị trong cấp cứu sản phụ khoa 4,757,000
734 708 Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa 3,241,000
735 709 Phẫu thuật treo bàng quang và trực tràng sau mổ sa sinh dục 3,949,000
736 710 Phẫu thuật treo tử cung 2,750,000
737 711 Phẫu thuật Wertheim (cắt tử cung tận gốc + vét hạch) 5,910,000
738 712 Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo 369,000
739 713 Sinh thiết gai rau 1,136,000
740 714 Sinh thiết hạch gác (cửa) trong ung thư vú 2,143,000
741 Rã đông phôi, noãn 3,420,000
742 Rã đông tinh trùng 190,000
743 Sinh thiết phôi chẩn đoán (Sinh thiết phôi bào cho chẩn đoán di truyền tiền làm tổ (Biopsy-PGS)/cho 1 người bệnh) 8,796,000
744 715 04C3.2.189 Soi cổ tử cung 6,180,000
745 716 04C3.2.190 Soi ối 1,260,000
746 717 Thủ thuật LEEP (cắt cổ tử cung bằng vòng nhiệt điện) 1,078,000
747 718 Tiêm hoá chất tại chỗ điều trị chửa ở cổ tử cung 235,000
748 719 Tiêm nhân Chorio 225,000
749 Tiêm tinh trùng vào bào tương của noãn (ICSI) 6,180,000
750 Triệt sản nam (bằng dao hoặc không bằng dao) 1,260,000
751 720 Vi phẫu thuật tạo hình vòi trứng, nối lại vòi trứng 6,419,000
752 721 04C3.2.193 Xoắn hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung 370,000
Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác
753 722 Phẫu thuật loại đặc biệt 3,531,000
754 723 Phẫu thuật loại I 2,173,000
755 724 Phẫu thuật loại II 1,373,000
756 725 Phẫu thuật loại III 1,026,000
757 726 Thủ thuật loại đặc biệt 830,000
758 727 Thủ thuật loại I 543,000
759 728 Thủ thuật loại II 368,000
760 729 Thủ thuật loại III 174,000
VII VII MẮT
761 730 Bơm rửa lệ đạo 35,000
762 731 03C2.3.76 Cắt bè áp MMC hoặc áp 5FU 1,160,000 Chưa bao gồm thuốc MMC; 5FU.
763 732 03C2.3.59 Cắt bỏ túi lệ 804,000
764 733 03C2.3.48 Cắt dịch kính đơn thuần hoặc lấy dị vật nội nhãn 1,200,000 Chưa bao gồm đầu cắt dịch kính, đầu laser, dây dẫn sáng.
765 734 03C2.3.61 Cắt mộng áp Mytomycin 940,000 Chưa bao gồm thuốc MMC.
766 735 03C2.3.73 Cắt mống mắt chu biên bằng Laser 300,000
767 736 03C2.3.87 Cắt u bì kết giác mạc có hoặc không ghép kết mạc 1,115,000
768 737 03C2.3.66 Cắt u kết mạc không  vá 750,000
769 738 04C3.3.208 Chích chắp hoặc lẹo 75,600
770 739 03C2.3.57 Chích mủ hốc mắt 429,000
771 740 03C2.3.75 Chọc tháo dịch dưới hắc mạc, bơm hơi tiền phòng 1,060,000
772 741 03C2.3.9 Chữa bỏng mắt do hàn điện 27,000
773 742 Chụp mạch ICG 230,000  Chưa bao gồm thuốc
774 743 03C2.3.8 Đánh bờ mi 34,900
775 744 Điện chẩm 382,000
776 745 03C2.3.11 Điện di điều trị (1 lần) 17,600
777 746 03C2.3.79 Điện đông thể mi 439,000
778 747 03C2.3.5 Điện võng mạc 86,500
779 748 Điều trị Laser hồng ngoại; Tập nhược thị 27,000
780 749 Điều trị một số bệnh võng mạc bằng laser (bệnh võng mạc tiểu đường, cao huyết áp, trẻ đẻ non…); Laser điều trị u nguyên bào võng mạc 393,000
781 750 Đo độ dày giác mạc; Đếm tế bào nội mô giác mạc; Chụp  bản đồ giác mạc 129,000
782 751 Đo độ lác; Xác định sơ đồ song thị; Đo biên độ điều tiết; Đo thị giác 2 mắt; Đo thị giác tương phản 58,600
783 752 Đo đường kính giác mạc; đo độ lồi 49,600
784 753 04C3.3.200 Đo Javal 34,000
785 754 03C2.3.1 Đo khúc xạ máy 8,800
786 755 04C3.3.199 Đo nhãn áp 23,700
787 756 03C2.3.7 Đo thị lực khách quan 65,500
788 757 04C3.3.201 Đo thị trường, ám điểm 28,000
789 758 03C2.3.6 Đo tính công suất thủy tinh thể nhân tạo 55,000
790 759 03C2.3.16 Đốt lông xiêu 45,700
791 760 03C2.3.95 Ghép giác mạc (01 mắt) 3,223,000 Chưa bao gồm giác mạc, thuỷ tinh thể nhân tạo.
792 761 03C2.3.69 Ghép màng ối điều trị dính mi cầu hoặc loét giác mạc lâu liền hoặc thủng giác mạc 1,177,000 Chưa bao gồm chi phí màng ối.
793 762 03C2.3.67 Ghép màng ối điều trị loét giác mạc 1,004,000 Chưa bao gồm chi phí màng ối.
794 763 03C2.3.62 Gọt giác mạc 734,000
795 764 03C2.3.64 Khâu cò mi 380,000
796 765 03C2.3.50 Khâu củng  mạc đơn thuần 800,000
797 766 03C2.3.51 Khâu củng giác mạc phức tạp 1,200,000
798 767 03C2.3.53 Khâu củng mạc phức tạp 1,060,000
799 768 04C3.3.220 Khâu da mi, kết mạc mi bị rách – gây mê 1,379,000
800 769 04C3.3.219 Khâu da mi, kết mạc mi bị rách – gây tê 774,000
801 770 03C2.3.49 Khâu giác mạc đơn thuần 750,000
802 771 03C2.3.52 Khâu giác mạc phức tạp 1,060,000
803 772 03C2.3.55 Khâu phục hồi bờ mi 645,000
804 773 03C2.3.56 Khâu vết thương phần mềm, tổn thương  vùng mắt 879,000
805 774 03C2.3.13 Khoét bỏ nhãn cầu 704,000
806 775 Lạnh đông đơn thuần phòng bong võng mạc 1,690,000
807 776 Laser điều trị u máu mi, kết mạc, hốc mắt, bệnh võng mạc trẻ đẻ non, u nguyên bào võng mạc 1,410,000
808 777 04C3.3.221 Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây mê) 640,000
809 778 04C3.3.210 Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) 75,300
810 779 04C3.3.222 Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây mê) 829,000
811 780 04C3.3.211 Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê) 314,000
812 781 03C2.3.47 Lấy dị vật hốc mắt 845,000
813 782 04C3.3.209 Lấy dị vật kết mạc nông một mắt 61,600
814 783 03C2.3.46 Lấy dị vật tiền phòng 1,060,000
815 784 03C2.3.84 Lấy huyết thanh đóng ống 49,200
816 785 03C2.3.15 Lấy sạn vôi kết mạc 33,000
817 786 03C2.3.86 Liệu pháp điều trị viêm kết mạc mùa xuân (áp tia β) 53,700
818 787 03C2.3.74 Mở bao sau bằng Laser 244,000
819 788 04C3.3.224 Mổ quặm 1 mi  – gây mê 1,189,000
820 789 04C3.3.213 Mổ quặm 1 mi  – gây tê 614,000
821 790 04C3.3.225 Mổ quặm 2 mi  – gây mê 1,356,000
822 791 04C3.3.214 Mổ quặm 2 mi  – gây tê 809,000
823 792 04C3.3.215 Mổ quặm 3 mi  – gây tê 1,020,000
824 793 04C3.3.226 Mổ quặm 3 mi – gây mê 1,563,000
825 794 04C3.3.227 Mổ quặm 4 mi  – gây mê 1,745,000
826 795 04C3.3.216 Mổ quặm 4 mi  – gây tê 1,176,000
827 796 03C2.3.54 Mở tiền phòng rửa máu hoặc mủ 704,000
828 797 03C2.3.68 Mộng tái phát phức tạp có ghép màng ối kết mạc 904,000
829 798 03C2.3.12 Múc nội nhãn (có độn hoặc không độn) 516,000 Chưa bao gồm vật liệu độn.
830 799 03C2.3.14 Nặn tuyến bờ mi 33,000
831 800 Nâng sàn hốc mắt 2,689,000  Chưa bao gồm tấm lót sàn
832 801 03C2.3.2 Nghiệm pháp phát hiện Glôcôm 97,900
833 802 03C2.3.63 Nối thông lệ mũi 1 mắt 1,004,000 Chưa bao gồm ống Silicon.
834 803 Phẫu thuật bong võng mạc kinh điển 2,173,000 Chưa bao gồm đai Silicon.
835 804 03C2.3.32 Phẫu thuật cắt bao sau 554,000 Chưa bao gồm đầu cắt bao sau.
836 805 03C2.3.30 Phẫu thuật cắt bè 1,065,000
837 806 03C2.3.96 Phẫu thuật cắt dịch kính và điều trị bong võng mạc (01 mắt) 2,838,000 Chưa bao gồm dầu silicon, đai silicon, đầu cắt dịch kính, Laser nội nhãn.
838 807 03C2.3.36 Phẫu thuật cắt màng đồng tử 895,000 Chưa bao gồm đầu cắt.
839 808 04C3.3.223 Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc – gây mê 1,416,000 Chưa bao gồm chi phí màng ối.
840 809 04C3.3.212 Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc – gây tê 915,000 Chưa bao gồm chi phí màng ối.
841 810 03C2.3.97 Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên 500,000
842 811 03C2.3.35 Phẫu thuật cắt thủy tinh thể 1,160,000 Chưa bao gồm đầu cắt
843 812 03C2.3.31 Phẫu thuật đặt IOL (1 mắt) 1,950,000 Chưa bao gồm thể thủy tinh nhân tạo.
844 813 03C2.3.37 Phẫu thuật đặt ống Silicon tiền phòng 1,460,000 Chưa bao gồm ống silicon.
845 814 03C2.3.20 Phẫu thuật điều trị bệnh võng mạc trẻ đẻ non (2 mắt) 1,723,000 Chưa bao gồm đầu cắt dịch kính, laser nội nhãn, dây dẫn sáng.
846 03C2.3.93 Phẫu thuật điều trị tật khúc xạ bằng Laser Excimer (01 mắt) 4,115,000
847 815 03C2.3.94 Phẫu thuật đục thuỷ tinh thể bằng phương pháp Phaco (01 mắt) 2,615,000 Chưa bao gồm thuỷ tinh thể nhân tạo; đã bao gồm casset dùng nhiều lần, dịch nhầy.
848 816 03C2.3.19 Phẫu thuật Epicanthus (1 mắt) 804,000
849 817 03C2.3.89 Phẫu thuật hẹp khe mi 595,000
850 818 03C2.3.28 Phẫu thuật lác (1 mắt) 704,000
851 819 03C2.3.27 Phẫu thuật lác (2 mắt) 1,150,000
852 820 03C2.3.23 Phẫu thuật lác có Faden (1 mắt) 745,000
853 821 03C2.3.77 Phẫu thuật lấy thủy tinh thể ngoài bao, đặt IOL+ cắt bè (1 mắt) 1,760,000 Chưa bao gồm thuỷ tinh thể nhân tạo.
854 822 04C3.3.218 Phẫu thuật mộng đơn một mắt – gây mê 1,376,000
855 823 04C3.3.217 Phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt – gây tê 834,000
856 824 03C2.3.70 Phẫu thuật mộng ghép kết mạc tự thân 804,000
857 825 03C2.3.43 Phẫu thuật phủ kết mạc lắp mắt giả 695,000
858 826 03C2.3.26 Phẫu thuật sụp mi (1 mắt) 1,265,000
859 827 03C2.3.45 Phẫu thuật tái tạo lệ quản kết hợp khâu mi 1,460,000 Chưa bao gồm ống silicon.
860 828 03C2.3.42 Phẫu thuật tạo cùng đồ lắp mắt giả 1,060,000
861 829 03C2.3.24 Phẫu thuật tạo mí (1 mắt) 804,000
862 830 03C2.3.25 Phẫu thuật tạo mí (2 mắt) 1,045,000
863 831 Phẫu thuật tháo đai độn Silicon 1,629,000
864 832 Phẫu thuật thể thủy tinh bằng phaco và femtosecond có hoặc không có đặt IOL 4,799,000 Chưa bao gồm thủy tinh thể nhân tạo, thiết bị cố định mắt (Pateient interface).
865 833 03C2.3.33 Phẫu thuật thủy tinh thể ngoài bao (1 mắt) 1,600,000 Chưa bao gồm thuỷ tinh thể nhân tạo.
866 834 03C2.3.39 Phẫu thuật u có vá da tạo hình 1,200,000
867 835 03C2.3.41 Phẫu thuật u kết mạc nông 645,000
868 836 03C2.3.38 Phẫu thuật u mi không vá da 689,000
869 837 03C2.3.40 Phẫu thuật u tổ chức hốc mắt 1,200,000
870 838 03C2.3.44 Phẫu thuật vá da điều trị lật mi 1,010,000
871 839 03C2.3.65 Phủ kết mạc 614,000
872 840 03C2.3.71 Quang đông thể mi điều trị Glôcôm 275,000
873 03C2.3.21 Rạch giác mạc nan hoa (1 mắt) 554,700 Chưa bao gồm chi phí thuốc gây mê
874 03C2.3.22 Rạch giác mạc nan hoa (2 mắt) 665,500 Chưa bao gồm chi phí thuốc gây mê
875 841 03C2.3.34 Rạch góc tiền phòng 1,060,000
876 842 03C2.3.10 Rửa cùng đồ (1 mắt hoặc 2 mắt) 39,000
877 843 03C2.3.4 Sắc giác 60,000
878 844 Siêu âm bán phần trước (UBM) 195,000
879 845 03C2.3.81 Siêu âm chẩn đoán (1 mắt hoặc 2 mắt) 55,400
880 846 03C2.3.80 Siêu âm điều trị (1 ngày) 60,000
881 847 03C2.3.83 Sinh thiết u, tế bào học, dịch tổ chức 150,000
882 848 03C2.3.29 Soi bóng đồng tử 28,400
883 849 04C3.3.203 Soi đáy mắt hoặc Soi góc tiền phòng 49,600
884 850 03C2.3.88 Tách dính mi cầu ghép kết mạc 2,088,000 Chưa bao gồm chi phí màng ối.
885 851 03C2.3.72 Tạo hình vùng bè bằng Laser 210,000
886 852 Test thử cảm giác giác mạc 36,900
887 853 03C2.3.78 Tháo dầu Silicon phẫu thuật 745,000
888 854 04C3.3.207 Thông lệ đạo hai mắt 89,900
889 855 04C3.3.206 Thông lệ đạo một mắt 57,200
890 856 04C3.3.205 Tiêm dưới kết mạc một mắt 44,600 Chưa bao gồm thuốc.
891 857 04C3.3.204 Tiêm hậu nhãn cầu một mắt 44,600 Chưa bao gồm thuốc.
892 858 Vá sàn  hốc mắt 3,085,000 Chưa bao gồm tấm lót sàn hoặc vá xương
Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác
893 859 Phẫu thuật loại đặc biệt 2,081,000
894 860 Phẫu thuật loại I 1,195,000
895 861 Phẫu thuật loại II 845,000
896 862 Phẫu thuật loại III 590,000
897 863 Thủ thuật loại đặc biệt 519,000
898 864 Thủ thuật loại I 337,000
899 865 Thủ thuật loại II 191,000
900 866 Thủ thuật loại III 121,000
VIII VIII TAI MŨI HỌNG
901 867 03C2.4.18 Bẻ cuốn mũi 120,000
902 868 03C2.4.31 Cầm máu mũi bằng Merocell (1 bên) 201,000
903 869 03C2.4.32 Cầm máu mũi bằng Merocell (2 bên) 271,000
904 870 04C3.4.250 Cắt Amiđan (gây mê) 1,033,000
905 871 04C3.4.251 Cắt Amiđan dùng Coblator (gây mê) 2,303,000 Bao gồm cả Coblator.
906 872 03C2.4.19 Cắt bỏ đường rò luân nhĩ gây tê 449,000
907 873 03C2.4.64 Cắt dây thần kinh Vidien qua nội soi 7,479,000
908 874 Cắt polyp ống tai gây mê 1,938,000
909 875 Cắt polyp ống tai gây tê 589,000
910 876 03C2.4.57 Cắt thanh quản có tái tạo phát âm 6,582,000 Chưa bao gồm stent, van phát âm, thanh quản điện.
911 877 03C2.4.65 Cắt u cuộn cảnh 7,302,000
912 878 04C3.4.228 Chích rạch apxe Amiđan (gây tê) 250,000
913 879 04C3.4.229 Chích rạch apxe thành sau họng (gây tê) 250,000
914 880 03C2.4.11 Chích rạch vành tai 57,900
915 881 Chỉnh hình tai giữa có tái tạo chuỗi xương con 5,627,000
916 882 03C2.4.10 Chọc hút dịch vành tai 47,900
917 883 03C2.4.56 Đặt stent điều trị sẹo hẹp thanh khí quản 6,911,000 Chưa bao gồm stent.
918 884 03C2.4.47 Đo ABR (1 lần) 176,000
919 885 03C2.4.44 Đo nhĩ lượng 24,600
920 886 03C2.4.46 Đo OAE (1 lần) 49,200
921 887 03C2.4.43 Đo phản xạ cơ bàn đạp 24,600
922 888 03C2.4.39 Đo sức cản của mũi 91,600
923 889 03C2.4.42 Đo sức nghe lời 51,600
924 890 03C2.4.40 Đo thính lực đơn âm 39,600
925 891 03C2.4.41 Đo trên ngưỡng 54,200
926 892 03C2.4.30 Đốt Amidan áp lạnh 180,000
927 893 03C2.4.4 Đốt họng bằng khí CO2 (Bằng áp lạnh) 126,000
928 894 03C2.4.3 Đốt họng bằng khí Nitơ lỏng 146,000
929 895 03C2.4.22 Đốt họng hạt 75,000
930 896 03C2.4.54 Ghép thanh khí quản đặt stent 5,821,000 Chưa bao gồm stent.
931 897 03C2.4.13 Hút xoang dưới áp lực 52,900
932 898 03C2.4.15 Khí dung 17,600 Chưa bao gồm thuốc khí dung.
933 899 03C2.4.1 Làm thuốc thanh quản hoặc tai 20,000 Chưa bao gồm thuốc.
934 900 03C2.4.2 Lấy dị vật họng 40,000
935 901 04C3.4.233 Lấy dị vật tai ngoài đơn giản 60,000
936 902 04C3.4.252 Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây mê) 508,000
937 903 04C3.4.234 Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây tê) 150,000
938 904 04C3.4.246 Lấy di vật thanh quản gây mê ống cứng 683,000
939 905 04C3.4.239 Lấy dị vật thanh quản gây tê ống cứng 346,000
940 906 04C3.4.236 Lấy dị vật trong mũi có gây mê 660,000
941 907 04C3.4.235 Lấy dị vật trong mũi không gây mê 187,000
942 908 03C2.4.12 Lấy nút biểu bì ống tai 60,000
943 909 04C3.4.254 Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây mê 1,314,000
944 910 04C3.4.242 Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây tê 819,000
945 911 Mở sào bào – thượng nhĩ 3,585,000
946 912 Nâng xương chính mũi sau chấn thương gây mê 2,620,000
947 913 Nâng xương chính mũi sau chấn thương gây tê 1,258,000
948 914 04C3.4.243 Nạo VA gây mê 765,000
949 915 Nạo vét hạch cổ chọn lọc 4,487,000 Chưa bao gồm dao siêu âm.
950 916 03C2.4.20 Nhét meche hoặcbấc mũi 107,000
951 917 03C2.4.55 Nối khí quản tận-tận trong điều trị sẹo hẹp 7,729,000 Chưa bao gồm stent.
952 918 04C3.4.247 Nội soi cắt polype mũi gây mê 647,000
953 919 04C3.4.241 Nội soi cắt polype mũi gây tê 444,000
954 920 04C3.4.231 Nội soi chọc rửa xoang hàm (gây tê) 265,000
955 921 04C3.4.232 Nội soi chọc thông xoang trán hoặc xoang bướm (gây tê) 265,000
956 922 04C3.4.240 Nội soi đốt điện cuốn mũi hoặc cắt cuốn mũi gây tê 431,000
957 923 04C3.4.253 Nội soi đốt điện cuốn mũi hoặc cắt cuốn mũi gây mê 660,000
958 924 Nội soi đường hô hấp và tiêu hóa trên 2,135,000
959 925 04C3.4.244 Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống cứng 683,000
960 926 04C3.4.245 Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống mềm 703,000
961 927 04C3.4.237 Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống cứng 210,000
962 928 04C3.4.238 Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống mềm 305,000
963 929 04C3.4.255 Nội soi nạo VA gây mê sử dụng Hummer 1,541,000 Bao gồm cả dao Hummer.
964 930 Nội soi phế quản ống cứng lấy dị vật gây tê 561,000
965 931 Nội soi sinh thiết vòm mũi họng gây mê 1,543,000
966 932 03C2.4.25 Nội soi sinh thiết vòm mũi họng gây tê 500,000
967 933 03C2.4.37 Nội soi Tai Mũi Họng 202,000
968 934 03C2.4.9 Nong vòi nhĩ 35,000
969 935 03C2.4.34 Nong vòi nhĩ nội soi 111,000
970 936 03C2.4.66 Phẫu thuật áp xe não do tai 5,809,000
971 937 Phẫu thuật cắt Amidan bằng dao plasma hoặc laser 3,679,000
972 937 Phẫu thuật cắt Amidan bằng dao điện 3,679,000
973 938 Phẫu thuật cắt bán phần thanh quản trên nhẫn kiểu CHEP 4,902,000
974 939 03C2.4.61 Phẫu thuật cắt bỏ u thành bên họng lan lên đáy sọ có kiểm soát bằng kính hiển vi và nội soi 9,209,000
975 940 03C2.4.67 Phẫu thuật cắt bỏ ung thư Amidan/thanh quản và nạo vét hạch cổ 5,531,000
976 941 03C2.4.68 Phẫu thuật cắt bỏ ung thư lưỡi có tái tạo vạt cơ da 6,604,000
977 942 Phẫu thuật cắt Concha Bullosa cuốn mũi 3,738,000
978 943 Phẫu thuật cắt dây thanh bằng Laser 4,487,000
979 944 Phẫu thuật cắt tuyến dưới hàm 4,495,000 Chưa bao gồm dao siêu âm.
980 945 Phẫu thuật cắt tuyến mang tai có hoặc không bảo tồn dây VII 4,495,000 Chưa bao gồm dao siêu âm.
981 946 Phẫu thuật chấn thương khối mũi sàng 7,629,000
982 947 Phẫu thuật chấn thương xoang sàng – hàm 5,208,000
983 948 Phẫu thuật chỉnh hình sẹo hẹp thanh khí quản bằng đặt ống nong 4,487,000 Chưa bao gồm chi phí mũi khoan.
984 949 03C2.4.52 Phẫu thuật đỉnh xương đá 4,187,000
985 950 Phẫu thuật giảm áp dây VII 6,796,000
986 951 Phẫu thuật kết hợp xương trong chấn thương sọ mặt 5,208,000
987 952 03C2.4.69 Phẫu thuật laser cắt ung thư thanh quản hạ họng 6,616,000 Chưa bao gồm ống nội khí quản.
988 953 03C2.4.70 Phẫu thuật Laser trong khối u vùng họng miệng 7,031,000 Chưa bao gồm ống nội khí quản.
989 954 Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ 1 bên, 2 bên 2,973,000
990 955 Phẫu thuật mở cạnh cổ dẫn lưu áp xe 2,867,000
991 956 Phẫu thuật mở cạnh mũi 4,794,000
992 957 Phẫu thuật nang rò giáp lưỡi 4,487,000
993 958 Phẫu thuật nạo V.A nội soi 2,722,000
994 959 03C2.4.71 Phẫu thuật nạo vét hạch cổ, truyền hoá chất động mạch cảnh 5,531,000 Chưa bao gồm hoá chất.
995 960 Phẫu thuật nội soi cầm máu mũi 1 bên, 2 bên 2,658,000 Chưa bao gồm mũi Hummer và tay cắt.
996 961 03C2.4.60 Phẫu thuật nội soi cắt bỏ khối u vùng mũi xoang 8,782,000 Chưa bao gồm keo sinh học.
997 962 03C2.4.58 Phẫu thuật nội soi cắt bỏ u mạch máu vùng đầu cổ 13,322,000
998 963 03C2.4.59 Phẫu thuật nội soi cắt bỏ u xơ mạch vòm mũi họng 8,322,000
999 964 Phẫu thuật nội soi cắt dây thanh 5,032,000
1000 965 Phẫu thuật nội soi cắt u hạ họng hoặc hố lưỡi thanh thiệt 2,867,000
1001 966 03C2.4.27 Phẫu thuật nội soi cắt u lành tính thanh quản (papilloma, kén hơi thanh quản…) 4,009,000
1002 967 Phẫu thuật nội soi cắt u máu hạ họng – thanh quản bằng dao siêu âm 7,794,000
1003 968 03C2.4.73 Phẫu thuật nội soi cắt u nhú đảo ngược vùng mũi xoang 5,910,000 Chưa bao gồm keo sinh học.
1004 969 Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn mũi dưới 3,738,000
1005 970 Phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn mũi 3,053,000 Chưa bao gồm mũi Hummer và tay cắt.
1006 971 Phẫu thuật nội soi đặt ống thông khí màng nhĩ 1 bên, 2 bên 2,973,000
1007 972 Phẫu thuật nội soi giảm áp ổ mắt 5,339,000
1008 973 03C2.4.49 Phẫu thuật nội soi lấy u hoặc điều trị rò dịch não tuỷ, thoát vị nền sọ 6,967,000 Chưa bao gồm keo sinh học.
1009 974 Phẫu thuật nội soi mở các xoang sàng, hàm, trán, bướm 7,629,000
1010 975 Phẫu thuật nội soi mở dẫn lưu hoặc cắt bỏ u nhày xoang 4,794,000
1011 976 03C2.4.72 Phẫu thuật nội soi mở khe giữa, nạo sàng, ngách trán, xoang bướm 4,809,000
1012 977 Phẫu thuật nội soi nạo VA bằng dao Plasma 3,679,000
1013 978 03C2.4.26 Phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản cắt u nang hoặc polype hoặc hạt xơ hoặc u hạt dây thanh 2,865,000
1014 979 03C2.4.63 Phẫu thuật phục hồi, tái tạo dây thần kinh VII 7,499,000
1015 980 Phẫu thuật rò xoang lê 4,487,000 Chưa bao gồm dao siêu âm.
1016 981 03C2.4.53 Phẫu thuật tái tạo hệ thống truyền âm 5,809,000 Chưa bao gồm keo sinh học, xương con để thay thế hoặcProthese.
1017 982 03C2.4.62 Phẫu thuật tái tạo vùng đầu cổ mặt bằng vạt da cơ xương 5,809,000
1018 983 03C2.4.51 Phẫu thuật tai trong hoặc u dây thần kinh VII hoặc u dây thần kinh VIII 5,862,000
1019 984 Phẫu thuật tạo hình tai giữa 5,081,000
1020 985 Phẫu thuật tạo hình tháp mũi bằng vật liệu ghép tự thân 6,960,000
1021 986 Phẫu thuật thay thế xương bàn đạp 5,081,000
1022 987 Phẫu thuật tiệt căn xương chũm 5,087,000
1023 988 Phẫu thuật xử trí chảy máu sau cắt Amygdale (gây mê) 2,722,000
1024 989 03C2.4.16 Rửa tai, rửa mũi, xông họng 24,600
1025 990 03C2.4.28 Soi thanh khí phế quản bằng ống mềm 200,000
1026 991 03C2.4.29 Soi thực quản bằng ống mềm 200,000
1027 992 03C2.4.8 Thông vòi nhĩ 81,900
1028 993 03C2.4.33 Thông vòi nhĩ nội soi 111,000
1029 994 03C2.4.7 Trích màng nhĩ 58,000
1030 995 04C3.4.248 Trích rạch apxe Amiđan (gây mê) 713,000
1031 996 04C3.4.249 Trích rạch apxe thành sau họng (gây mê) 713,000
1032 997 Vá nhĩ đơn thuần 3,585,000
1033 998 Phẫu thuật nội soi đóng lỗ rò xoang lê bằng laser hoặcnhiệt 2,918,000
Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác
1034 999 Phẫu thuật loại đặc biệt 3,209,000
1035 1000 Phẫu thuật loại I 1,884,000
1036 1001 Phẫu thuật loại II 1,323,000
1037 1002 Phẫu thuật loại III 906,000
1038 1003 Thủ thuật loại đặc biệt 834,000
1039 1004 Thủ thuật loại I 492,000
1040 1005 Thủ thuật loại II 278,000
1041 1006 Thủ thuật loại III 135,000
IX IX  RĂNG – HÀM – MẶT
Các kỹ thuật về răng, miệng
1042 1007 03C2.5.1.3 Cắt lợi trùm 151,000
1043 1008 03C2.5.2.6 Chụp th