Thông tư 02/2017/TT-BYT

5090
Thông tư 02/2017/TT-BYT
5/5 - (2 bình chọn)

Thông tư 02/2017/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp.

BỘ Y TẾ
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 02/2017/TT-BYT Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2017

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH MỨC TỐI ĐA KHUNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁ, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP
Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật giá số 12/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;
Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 15692/BTC-QLG ngày 03 tháng 11 năm 2016;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:
Thông tư này quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.
2. Đối tượng áp dụng:
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước; người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế; người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhưng đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
3. Người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế thì thực hiện theo mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.
4. Thông tư này không áp dụng đối với các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các trường hợp sau đây:
a) Đơn vị góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và thực hiện giá dịch vụ theo nguyên tắc bảo đảm đủ bù đắp chi phí và có tích lũy;
b) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động theo mô hình doanh nghiệp do đơn vị sự nghiệp công vay vốn để đầu tư, hợp tác đầu tư theo Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế;
c) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đầu tư theo hình thức đối tác công tư theo Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.
Điều 2. Mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
1. Mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:
a) Mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Mức tối đa khung giá dịch vụ ngày giường điều trị quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;
c) Mức tối đa khung giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Mức tối đa khung giá quy định tại Thông tư này gồm các chi phí sau:
a) Chi phí trực tiếp:
– Chi phí về: thuốc, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế để thực hiện các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Riêng đối với một số loại thuốc, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế chưa được tính vào giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này và máu, chế phẩm máu: thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng cho người bệnh và giá mua theo quy định của pháp luật;
– Chi phí về điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường;
– Chi phí duy tu, bảo dưỡng thiết bị, mua thay thế công cụ, dụng cụ.
b) Chi phí tiền lương, gồm:
– Tiền lương ngạch bậc, chức vụ, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ do Nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập; trừ các khoản chi theo chế độ quy định tại Khoản 3 Điều này;
– Phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật (sau đây gọi tắt là phụ cấp đặc thù) theo quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch.
3. Chi phí tiền lương trong mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Khoản 1 Điều này không bao gồm các khoản chi theo chế độ do ngân sách nhà nước bảo đảm quy định tại các văn bản sau đây:
a) Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;
b) Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương thuộc lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;
c) Quyết định số 46/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc Bộ Y tế, các Phòng Bảo vệ sức khỏe Trung ương 1, 2, 2B, 3 và 5, Khoa A11 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Khoa A11 Viện Y học cổ truyền Quân đội (sau đây gọi tắt là Quyết định số 46/2009/QĐ-TTg) và Quyết định số 20/2015/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 46/2009/QĐ-TTg;
d) Điểm a khoản 8 Điều 6 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Điều 3. Nguyên tắc và thẩm quyền quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
1. Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này quyết định mức giá cụ thể của các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý không được vượt quá mức tối đa khung giá của các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Thông tư này.
2. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức giá cụ thể đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc địa phương quản lý và quyết định mức giá cụ thể hoặc thực hiện áp giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với một số trường hợp theo nguyên tắc sau:
a) Các viện có giường bệnh, trung tâm y tế tuyến tỉnh có chức năng khám bệnh, chữa bệnh; trung tâm y tế huyện thực hiện cả hai chức năng phòng bệnh và khám bệnh, chữa bệnh đã được xếp hạng: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng tương đương;
b) Các cơ sở khám, chữa bệnh chưa được phân hạng: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV;
c) Phòng khám bác sĩ gia đình, y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức, trường học: áp dụng mức giá của trạm y tế xã, phường, thị trấn.
3. Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định mức giá cụ thể đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện hạng I thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Đối với các cơ sở y tế do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ còn lại thực hiện việc áp giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh như sau:
a) Đối với trạm y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức, trạm y tế quân dân y, phòng khám quân dân y: Áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định đối với trạm y tế xã, phường, thị trấn của địa phương.
b) Đối với bệnh xá quân dân y: Áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với phòng khám đa khoa khu vực của địa phương.
c) Đối với các bệnh viện hạng II, III, IV (bao gồm cả bệnh viện quân dân y): Áp dụng giá dịch vụ đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng hạng của địa phương.
d) Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh còn lại khác: Áp dụng giá dịch vụ đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hạng IV của địa phương.
4. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện các dịch vụ kỹ thuật chưa có trong quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của địa phương thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện xây dựng phương án giá và báo cáo Bộ Y tế xem xét, quyết định.
5. Đối với dịch vụ kỹ thuật mới theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 69 của Luật khám bệnh, chữa bệnh và các dịch vụ kỹ thuật còn lại khác (trừ các dịch vụ đã được Bộ Y tế xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện) chưa được quy định mức tối đa khung giá:
a) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng và đề xuất mức giá trình cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 3 Thông tư này tạm thời quyết định mức giá;
b) Định kỳ 6 tháng (vào ngày 30/6 và ngày 31/12 hằng năm) các đơn vị, địa phương tổng hợp báo cáo về Bộ Y tế để xem xét, quy định bổ sung mức tối đa khung giá sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính.
c) Trình tự và hồ sơ phương án giá thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.
Điều 4. Hướng dẫn thực hiện giá khám bệnh
1. Các chi phí trực tiếp cần thiết cho việc xác định giá khám bệnh theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Thông tư này gồm:
a) Chi phí về găng tay, mũ, khẩu trang, quần áo, ga, gối, đệm, chiếu, đồ vải dùng cho cán bộ y tế, người bệnh; văn phòng phẩm như giấy, bút, sổ, mực in, mực dấu, ghim, ấn chỉ chuyên môn và các văn phòng phẩm khác; vật tư tiêu hao thông dụng như bông, băng, cồn, gạc, bơm, kim tiêm, nước muối rửa và các vật tư tiêu hao khác phục vụ cho công tác khám bệnh;
b) Chi phí về điện; nước; xử lý chất thải; giặt, là, hấp, sấy, rửa, tiệt trùng đồ vải, dụng cụ khám bệnh; chi phí vệ sinh, bảo đảm vệ sinh môi trường, khử khuẩn, chống nhiễm khuẩn khu vực khám bệnh;
c) Chi phí duy tu, bảo dưỡng, mua sắm thay thế các tài sản, công cụ, dụng cụ như: điều hòa, máy tính, máy in, máy hút ẩm, quạt, hệ thống lấy số khám tự động, bàn, ghế, giường, tủ, đèn chiếu sáng, các bộ dụng cụ, công cụ phục vụ công tác khám bệnh.
2. Xác định số lần và giá khám bệnh trong một số trường hợp cụ thể:
a) Trường hợp người bệnh đến khám bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh sau đó được chuyển vào điều trị nội trú theo yêu cầu chuyên môn thì được tính là một lần khám bệnh;
b) Trường hợp trong cùng một lần đến khám bệnh tại cùng một cơ sở y tế (có thể trong cùng một ngày hoặc do điều kiện khách quan hoặc yêu cầu chuyên môn nên chưa hoàn thành được quá trình khám bệnh trong ngày đầu tiên, phải tiếp tục khám trong ngày tiếp theo), người bệnh sau khi khám một chuyên khoa cần phải khám thêm các chuyên khoa khác thì từ lần khám thứ 2 trở đi chỉ tính 30% mức giá của 1 lần khám bệnh và mức thanh toán tối đa chi phí khám bệnh không quá 2 lần mức giá của 1 lần khám bệnh;
c) Trường hợp người bệnh đến khám bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đã được khám, cấp thuốc về điều trị nhưng sau đó thấy có biểu hiện bất thường, quay trở lại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để khám lại ngay trong ngày hôm đó và được tiếp tục thăm khám thì lần khám này được coi như là lần khám thứ 2 trở đi trong một ngày. Việc thanh toán thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b khoản này;
d) Trường hợp cơ sở khám, chữa bệnh có tổ chức các phòng khám chuyên khoa tại khoa lâm sàng, người bệnh đăng ký khám bệnh tại khoa khám bệnh và khám tại các phòng khám chuyên khoa của khoa lâm sàng thì được tính như khám bệnh tại khoa khám bệnh. Việc tính chi phí và số lần khám bệnh trường hợp này thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b khoản này;
đ) Trường hợp người bệnh vào viện tại các khoa điều trị lâm sàng, không đăng ký khám bệnh tại khoa khám bệnh thì không được tính tiền khám bệnh;
e) Trường hợp người bệnh vào khoa cấp cứu, không qua khoa khám bệnh nếu thời gian điều trị dưới 4 giờ (kể cả trường hợp ra viện, chuyển viện, tử vong) thì người bệnh chỉ phải chi trả tiền khám bệnh, tiền thuốc và các dịch vụ kỹ thuật, không phải chi trả tiền ngày giường bệnh điều trị nội trú;
g) Đối với Phòng khám Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố không trực thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh: áp dụng mức giá khám bệnh của bệnh viện hạng II trên địa bàn tỉnh.
Điều 5. Hướng dẫn thực hiện giá dịch vụ ngày giường điều trị
1. Các chi phí trực tiếp cần thiết cho việc xác định giá tối đa ngày giường theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Thông tư này gồm:
a) Chi phí về găng tay thăm khám, găng tay sử dụng trong tiêm, truyền và chăm sóc người bệnh, mũ, khẩu trang, quần áo, chăn, ga, gối, đệm, màn, chiếu, đồ vải dùng cho cán bộ y tế và người bệnh; văn phòng phẩm như giấy, bút, sổ, mực in, mực dấu, ghim, ấn chỉ chuyên môn và các văn phòng phẩm khác;vật tư tiêu hao thông dụng như bông, băng, cồn, gạc, bơm kim tiêm thông thường loại dùng 01 lần, dung tích nhỏ hơn hoặc bằng 10ml, kim lấy thuốc, nước muối rửa và các vật tư tiêu hao khác phục vụ công tác chăm sóc, điều trị hằng ngày;
b) Chi phí về điện; nước; xử lý chất thải; giặt, là, hấp, sấy, rửa, tiệt trùng đồ vải, dụng cụ thăm khám; chi phí vệ sinh và bảo đảm vệ sinh môi trường; vật tư, hóa chất khử khuẩn, chống nhiễm khuẩn khu vực buồng bệnh;
c) Chi phí duy tu, bảo dưỡng, mua sắm thay thế các tài sản, công cụ, dụng cụ như: điều hòa, máy tính, máy in, máy hút ẩm, quạt, bàn, ghế, giường, tủ, đèn chiếu sáng, các bộ dụng cụ, công cụ phục vụ công tác chăm sóc và điều trị người bệnh.
2. Số ngày điều trị nội trú được tính theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Bộ Y tế quy định nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành y tế, cụ thể:
a) Số ngày điều trị nội trú = (ngày ra viện- ngày vào viện) + 1;
b) Trong trường hợp người bệnh vào viện hôm trước và ra viện vào hôm sau (từ 4 tiếng đến dưới 24 tiếng) chỉ được tính một ngày;
c) Trong trường hợp người bệnh chuyển 02 khoa trong cùng một ngày thì mỗi khoa chỉ được tính ½ ngày. Trường hợp người bệnh chuyển từ 3 khoa trở lên trong cùng một ngày thì giá ngày giường điều trị nội trú hôm đó được tính bằng trung bình cộng tiền ngày giường tại khoa có thời gian nằm điều trị trên 4 giờ có mức giá tiền giường cao nhất và tại khoa có thời gian nằm điều trị trên 4 giờ có mức giá tiền giường thấp nhất.
3. Giá ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng: áp dụng tối đa không quá 10 ngày sau phẫu thuật. Từ ngày thứ 11 sau phẫu thuật trở đi thì áp dụng mức giá ngày giường nội khoa quy định tại mục 3 của Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định.
4. Giá ngày giường điều trị được tính cho 01 người/01 giường điều trị. Trường hợp phải nằm ghép 02 người/01 giường thì chỉ được thu tối đa 50%, trường hợp nằm ghép từ 03 người trở lên thì chỉ được thu tối đa 30% mức thu ngày giường điều trị đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định.
5. Giá ngày giường điều trị Hồi sức tích cực (ICU) chỉ được áp dụng trong các trường hợp sau:
a) Đối với bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I hoặc hạng II đã thành lập khoa Hồi sức tích cực, khoa hoặc trung tâm chống độc, khoa Hồi sức tích cực – chống độc và các khoa, trung tâm này có đầy đủ các điều kiện để hoạt động theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Bộ Y tế về việc ban hành quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc;
b) Trường hợp đơn vị chưa thành lập khoa Hồi sức tích cực nhưng trong khoa Cấp cứu có một số giường được sử dụng để điều trị tích cực, giường bệnh sau phẫu thuật của các phẫu thuật loại đặc biệt, loại I và các giường bệnh này đáp ứng được yêu cầu về trang bị cho giường hồi sức tích cực quy định tại Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế nêu trên;
c) Khi người bệnh nằm tại các giường này với các bệnh lý cần được chăm sóc, điều trị và theo dõi theo quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc. Các trường hợp còn lại chỉ được áp dụng mức giá ngày giường hồi sức cấp cứu quy định tại dịch vụ số 2, phụ lục II của Thông tư này đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định.
6. Áp dụng mức giá ngày giường bệnh cấp cứu:
a) Đối với các khoa điều trị lâm sàng có giường hồi sức cấp cứu trong khoa (ví dụ trong khoa Nhi có giường hồi sức cấp cứu nhi, các khoa sơ sinh/chăm sóc đặc biệt đối với trẻ sơ sinh thiếu tháng) thì được áp dụng giá ngày giường hồi sức cấp cứu quy định tại dịch vụ số 2 Phụ lục II của Thông tư này đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định;
b) Trường hợp người bệnh vào khoa cấp cứu không đăng ký khám tại khoa khám bệnh: Nếu thời gian điều trị từ 04 giờ trở lên thì người bệnh chỉ phải chi trả tiền ngày giường bệnh điều trị nội trú, tiền thuốc và các dịch vụ kỹ thuật theo quy định, không phải chi trả tiền khám bệnh.
7. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kê thêm giường bệnh ngoài số giường kế hoạch được giao: được áp dụng mức giá ngày giường bệnh tương ứng đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định.
8. Trường hợp người bệnh nằm trên băng ca, giường gấp: tạm thời áp dụng mức giá ngày giường bệnh nằm ghép 02 người theo từng loại chuyên khoa đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định.
9. Trường hợp bệnh viện hạng III, IV hoặc chưa xếp hạng nhưng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện phẫu thuật loại đặc biệt thì áp dụng mức giá tiền giường ngoại khoa cao nhất của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi thực hiện dịch vụ đó.
Ví dụ: Tại Bệnh viện A được phê duyệt thực hiện phẫu thuật loại đặc biệt: Nếu Bệnh viện được xếp hạng III thì được áp dụng mức giá ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại I của bệnh viện hạng III; nếu Bệnh viện được xếp hạng IV hoặc chưa xếp hạng thì được áp dụng mức giá ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại I của bệnh viện hạng IV.
10. Trường hợp một phẫu thuật nhưng được phân loại khác nhau (trừ chuyên khoa nhi) tại Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Bộ Y tế quy định phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật (sau đây gọi tắt là Thông tư số 50/2014/TT-BYT): áp dụng mức giá ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng theo phân loại phẫu thuật thấp nhất.
11. Trường hợp các phẫu thuật xếp tương đương với một phẫu thuật quy định tại Thông tư này nhưng có phân loại phẫu thuật khác nhau theo từng chuyên khoa tại Thông tư số 50/2014/TT-BYT thì áp dụng mức giá ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng theo phân loại của phẫu thuật đó.
12. Trường hợp các phẫu thuật chưa được phân loại phẫu thuật quy định tại Thông tư số 50/2014/TT-BYT thì áp dụng mức giá thanh toán ngày giường ngoại khoa loại 4 của hạng bệnh viện tương ứng.
13. Áp dụng giá ngày giường bệnh điều trị đối với các khoa thuộc bệnh viện y học cổ truyền, bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng:
a) Giường Hồi sức tích cực (ICU): thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều này;
b) Giường Cấp cứu: thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 6 Điều này;
c) Giường bệnh tại các khoa ung thư, nhi: áp dụng giá ngày giường điều trị nội khoa loại 1 (quy định tại điểm 3.1 Phụ lục II) theo hạng bệnh viện tương ứng;
d) Giường bệnh nội khoa của các khoa còn lại: áp dụng theo mức giá ngày giường nội khoa loại 2 (quy định tại điểm 3.2 Phụ lục II) đối với nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não, áp dụng theo mức giá ngày giường nội khoa loại 3 (quy định tại điểm 3.3 Phụ lục II) theo hạng bệnh viện tương ứng đối với các bệnh còn lại.
14. Đối với các trường hợp liên chuyên khoa: áp dụng mức giá của chuyên khoa thấp nhất trong các khoa tương ứng với hạng bệnh viện.

Điều 6. Hướng dẫn thực hiện giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm
1. Giá của các dịch vụ kỹ thuật đã bao gồm tiền thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế để thực hiện dịch vụ trừ một số trường hợp đặc biệt đã có ghi chú cụ thể. Bệnh viện không được thu thêm của người bệnh các chi phí đã kết cấu trong giá của các dịch vụ.
2. Giá của các phẫu thuật, thủ thuật chưa bao gồm chi phí máu, chế phẩm máu nếu có sử dụng. Trường hợp có sử dụng được thanh toán theo quy định tại Thông tư số 33/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Bộ Y tế quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.
3. Nguyên tắc áp dụng giá dịch vụ theo thứ tự như sau:
a) Đối với các dịch vụ cụ thể đã được quy định mức giá tối đa tại các phụ lục kèm theo Thông tư này: áp dụng theo mức giá được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho từng dịch vụ.
b) Các dịch vụ kỹ thuật chưa được quy định mức giá tối đa tại các phụ lục kèm theo Thông tư này đồng thời cũng chưa được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện: áp dụng theo mức của các dịch vụ được Bộ Y tế xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện.
c) Trường hợp các phẫu thuật, thủ thuật chưa được quy định giá tối đa tại Phụ lục III kèm theo Thông tư này đồng thời cũng chưa được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện: áp dụng mức giá được cơ quan có thẩm quyền quyết định theo từng loại phẫu thuật, thủ thuật tại mục “phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác” của từng chuyên khoa quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.
4. Chi phí gây mê: do có những dịch vụ khi triển khai thực hiện người bệnh có thể phải gây mê hoặc không cần phải gây mê nên chi phí gây mê của các dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư này được quy định như sau:
a) Giá tối đa của các phẫu thuật quy định tại các chuyên khoa đã bao gồm chi phí gây mê. Riêng phẫu thuật thuộc chuyên khoa Mắt chưa bao gồm chi phí gây mê;
b) Giá tối đa của các thủ thuật đã bao gồm chi phí thuốc gây tê, an thần tiền mê, chưa bao gồm chi phí gây mê (trừ một số trường hợp đã ghi chú cụ thể);
c) Trường hợp khi thực hiện phẫu thuật chuyên khoa Mắt hoặc thực hiện các thủ thuật của các chuyên khoa khác mà người bệnh cần phải gây mê (do bác sỹ chuyên khoa gây mê thực hiện) thì được tính thêm chi phí của dịch vụ gây mê (dịch vụ số 1250 Phụ lục III) khi thực hiện dịch vụ.
5. Trong trường hợp thực hiện nhiều can thiệp trong cùng một lần phẫu thuật, thực hiện thanh toán theo giá của dịch vụ kỹ thuật phức tạp nhất, có mức giá cao nhất và các dịch vụ kỹ thuật khác phát sinh trong cùng một lần phẫu thuật được thanh toán như sau:
a) Bằng 50% giá của các dịch vụ kỹ thuật phát sinh nếu kỹ thuật đó vẫn do một kíp phẫu thuật thực hiện;
b) Bằng 80% giá của các dịch vụ kỹ thuật phát sinh nếu kỹ thuật đó phải thay kíp phẫu thuật khác để thực hiện;
c) Trường hợp dịch vụ phát sinh là các thủ thuật thì thanh toán 100% giá của dịch vụ phát sinh.
6. Đối với dịch vụ thay băng:
a) Dịch vụ “Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài ≤15 cm”: chỉ thanh toán đối với người bệnh điều trị nội trú trong các trường hợp sau: vết thương/mổ nhiễm trùng; vết thương có thấm dịch, máu trong các tổn thương lóc da, hở da diện tích trên 6 cm2; vết thương đã có chèn gạc; vết thương chân ống dẫn lưu chảy dịch nhiều; đa vết thương/mổ; hoặc sau 1 phẫu thuật nhưng phải thực hiện từ hai đường mổ trở lên; không áp dụng đối với thay băng của các trường hợp sau: phẫu thuật nội soi, thay băng vết mổ, vết thương thông thường, thay băng rốn sơ sinh;
b) Dịch vụ “Thay băng vết mổ có chiều dài trên 15 cm đến 30 cm” trong điều trị nội trú chỉ áp dụng đối với một số trường hợp sau:
– Vết mổ nhiễm trùng, rò tiêu hóa, rò mật, rò nước tiểu;
– Vết mổ sau phẫu thuật nhiễm khuẩn (viêm phúc mạc bụng hoặc viêm xương hoặc áp xe), vết mổ sau phẫu thuật ống tiêu hóa hoặc hệ tiết niệu hoặc đường mật hoặc bụng cổ chướng;
– Vết mổ sau một phẫu thuật nhưng phải thực hiện từ hai đường mổ trở lên;
– Trường hợp phẫu thuật mổ lấy thai: được áp dụng mức giá này nhưng tối đa không quá 03 lần.
c) Trường hợp “thay băng vết thương có chiều dài trên 15 cm đến 30 cm”: thực hiện theo mức giá quy định tại Thông tư này.
7. Dịch vụ định nhóm máu ABO trong truyền máu đối với các xét nghiệm số 1300, 1301, 1302 quy định tại Phụ lục III của Thông tư này:
a) Định nhóm máu hệ ABO tại khoa xét nghiệm khi phát máu toàn phần và các chế phẩm khối hồng cầu, khối bạch cầu, khối tiểu cầu, huyết tương:
– Định nhóm máu cho người bệnh: thanh toán 1 lần theo giá dịch vụ số thứ tự 1302 quy định tại Phụ lục III Thông tư này (do mức giá tối đa của dịch vụ 1302 đã tính chi phí của 2 lần định nhóm máu hệ ABO trên cùng một mẫu máu hoặc 2 mẫu máu của cùng một người bệnh bằng 2 phương pháp huyết thanh mẫu và hồng cầu mẫu);
– Định nhóm máu hệ ABO của đơn vị túi máu, đơn vị chế phẩm máu: thanh toán 01 lần theo giá dịch vụ số thứ tự 1300 quy định tại Phụ lục III của Thông tư này;
– Trường hợp người bệnh được phát nhiều đơn vị máu hoặc chế phẩm máu tại cùng một thời điểm thì bắt đầu từ đơn vị máu hoặc đơn vị chế phẩm thứ 2 trở đi, cứ phát thêm một đơn vị thì sẽ được thanh toán thêm 01 lần định nhóm máu hệ ABO của đơn vị túi máu theo giá dịch vụ có số thứ tự 1300 quy định tại Phụ lục III của Thông tư này. Trường hợp này không phải xác định nhóm máu hệ ABO của bệnh nhân do bệnh nhân đã được xác định nhóm máu hệ ABO khi phát đơn vị máu hoặc đơn vị chế phẩm thứ nhất.
b) Xét nghiệm định nhóm máu hệ ABO tại giường bệnh:
– Định nhóm máu hệ ABO tại giường bệnh khi người bệnh được truyền máu toàn phần hoặc khối hồng cầu hoặc khối bạch cầu: thanh toán 01 lần theo giá dịch vụ có số thứ tự 1300 quy định tại Phụ lục III của Thông tư này;
– Định nhóm máu hệ ABO tại giường bệnh khi người bệnh được truyền chế phẩm huyết tương, khối tiểu cầu: thanh toán 01 lần theo giá dịch vụ có số thứ tự 1301 quy định tại Phụ lục III của Thông tư này;
– Trường hợp tại cùng một thời điểm người bệnh được truyền nhiều đơn vị máu, đơn vị chế phẩm thì bắt đầu từ đơn vị máu hoặc đơn vị chế phẩm thứ 2 trở đi cứ phát thêm một đơn vị máu toàn phần hoặc khối hồng cầu hoặc khối bạch cầu thì thanh toán thêm 01 lần định nhóm máu tại giường bệnh theo mức giá dịch vụ có số thứ tự 1302 quy định tại Phụ lục III của Thông tư này. Trường hợp này không phải xác định nhóm máu hệ ABO của bệnh nhân do bệnh nhân đã được xác định nhóm máu hệ ABO khi truyền đơn vị máu hoặc đơn vị chế phẩm thứ nhất;
– Mức giá của các dịch vụ định nhóm máu ABO từ số thứ tự 1300, 1301, 1302 quy định tại Phụ lục III của Thông tư này được quy định chung cho các phương pháp ống nghiệm, phiến đá hoặc trên giấy.
8. Đối với xét nghiệm hòa hợp miễn dịch ở nhiệt độ 37ºC và có sử dụng huyết thanh kháng globulin (nghiệm pháp Coombs gián tiếp) trong truyền máu: Thanh toán theo giá của dịch vụ “Phản ứng hòa hợp có sử dụng kháng globulin người” có số thứ tự 1358 hoặc 1359 quy định tại Thông tư này.
Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Ngân sách bảo đảm kinh phí theo phân cấp ngân sách hiện hành đối với:
a) Các khoản chi theo chế độ quy định tại các văn bản nêu tại khoản 3 Điều 2 Thông tư này;
b) Trường hợp nguồn tài chính của đơn vị không đảm bảo hoạt động thường xuyên, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền phân loại là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp công do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.
2. Trách nhiệm của Bộ Y tế:
a) Giao Vụ Kế hoạch – Tài chính làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Thông tư này trên phạm vi toàn quốc;
b) Thống nhất với Bộ Tài chính để xem xét, điều chỉnh mức tối đa khung giá của các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này khi bổ sung các yếu tố hình thành giá theo lộ trình, điều chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật hoặc chi phí của các yếu tố hình thành giá thay đổi.
3. Trách nhiệm của Sở Y tế:
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Thông tư này trên địa bàn quản lý;
b) Chủ trì, thống nhất với Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định giá dịch vụ và thời điểm thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 của Thông tư này đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương.
Điều 8. Điều khoản tham chiếu
Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong Thông tư này bị thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo văn bản thay thế hoặc văn bản đã được sửa đổi, bổ sung đó.
Điều 9. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2017.
2. Cơ quan có thẩm quyền quyết định mức giá quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này quyết định mức giá và thời điểm thực hiện cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định sau:
a) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cơ quan có thẩm quyền phân loại là đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: thời điểm thực hiện kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2017;
b) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cơ quan có thẩm quyền phân loại là đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên hoặc đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: thời điểm thực hiện vào tháng 8, tháng 10 hoặc tháng 12 năm 2017 và phải thực hiện trong năm 2017.
3. Các văn bản sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018:
a) Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 của liên Bộ Y tế – Tài chính -Lao động – Thương binh và Xã hội – Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;
b) Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Bộ Y tế – Bộ Tài chính – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 của liên Bộ Y tế – Tài chính – Lao động – Thương binh và Xã hội – Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;
c) Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế – Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế của Nhà nước;
d) Thông tư số 04/2013/TT-BYT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc phê duyệt và áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc các bộ, ngành khác quản lý.
Điều 10. Điều khoản chuyển tiếp
Đối với người bệnh đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước thời điểm thực hiện mức giá theo quy định tại Thông tư này và ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú sau thời điểm thực hiện mức giá quy định tại Thông tư này: tiếp tục được áp dụng mức giá theo quy định của cấp có thẩm quyền trước thời điểm thực hiện mức giá theo quy định tại Thông tư này cho đến khi ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận :
– Thủ tướng Chính phủ,
– Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
– Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Toà án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
– Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Cổng TTĐT Bộ Y tế;
– Sở Y tế, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
– Lưu: VT, KHTC(02), PC(02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn
 BỘ Y TẾ Phụ lục I
 GIÁ TỐI ĐA DỊCH VỤ KHÁM BỆNH
(Ban hành kèm theo Thông tư  02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế)
Đơn vị: đồng
STT Các loại dịch vụ Giá tối đa bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương
A B C
1 Bệnh viện hạng đặc biệt 39,000
2 Bệnh viện hạng I 39,000
3 Trạm y tế xã 35,000
4 Bệnh viện hạng III 31,000
5 Bệnh viện hạng IV/ Phòng khám đa khoa khu vực 29,000
6 Trạm y tế xã 29,000
7 Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh) 200,000
8 Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) 120,000
9 Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) 120,000
10 Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không kể xét nghiệm, X-quang) 350,000
 BỘ Y TẾ Phụ lục II
GIÁ TỐI ĐA DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH
(Ban hành kèm theo Thông tư 02/2017/TT-BYT ngày 15/3 /2017 của Bộ Y tế)
Đơn vị: đồng
Số TT Các loại dịch vụ Bệnh viện hạng đặc biệt Bệnh viện hạng I Bệnh viện hạng II Bệnh viện hạng III Bệnh viện hạng IV Ghi chú
A B 1 2 3 4 5 6
1 Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng/ghép tủy /ghép tế bào gốc 677,100 632,200 568,900  Chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có
2 Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu, chống độc 362,800 335,900 279,100 245,700 226,000  Chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có
3 Ngày giường bệnh Nội khoa:
3.1 Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson/ Lyell) 215,300 199,100 178,500 149,800 140,000
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 215,300
3.2 Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ; YHDT/ PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não. 192,300 178,000 152,500 133,800 122,000
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 192,300
3.3 Loại 3: Các khoa:  YHDT, Phục hồi chức năng 159,400 146,800 126,600 112,900 108,000
3.4 Giường bệnh tại Phòng khám đa khoa khu vực 108,000
3.5 Giường lưu tại TYT xã 54,000
4 Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng
4.1 Loại 1 : Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể 306,100 286,400 255,400
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 306,100
4.2 Loại 2 : Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể 268,200 250,200 204,400 180,800 171,000
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 268,200
4.3 Loại 3 : Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể 230,300 214,100 188,500 159,800 145,000
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 230,300
4.4 Loại 4 : Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể 197,300 183,000 152,500 133,800 127,000
5 Ngày giường bệnh ban ngày Tính bằng 0,3 lần giá ngày giường của các khoa và loại phòng tương ứng.
BỘ Y TẾ Phụ lục III
GIÁ TỐI ĐA CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM ÁP DỤNG CHO CÁC HẠNG BỆNH VIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư  02/2017/TT-BYT ngày 15 /3/2017 của Bộ Y tế)
Đơn vị: đồng
STT STT TT37 Mã dịch vụ Tên dịch vụ Giá tối đa bao gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù và tiền lương Ghi chú
1 2 3 4 5 6
A A CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH  
I I Siêu âm
1 1 04C1.1.3 Siêu âm 49,000
2 2 03C4.1.3 Siêu âm + đo trục nhãn cầu 70,600
3 3 Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng 176,000
4 4 03C4.1.1 Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu 211,000
5 5 03C4.1.6 Siêu âm Doppler màu tim + cản âm 246,000
6 6 03C4.1.5 Siêu âm tim gắng sức 576,000
7 7 04C1.1.4 Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME) 446,000 Mức giá tối đa của dịch vụ chỉ áp dụng trong trường hợp chỉ định để thực hiện các phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch.
8 8 04C1.1.5 Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu qua thực quản 794,000
9 9 04C1.1.6 Siêu âm trong lòng mạch hoặc Đo dự trữ lưu lượng động mạch vành FFR 1,970,000 Chưa bao gồm bộ đầu dò siêu âm, bộ dụng cụ đo dự trữ lưu lượng động mạch vành và các dụng cụ để đưa vào lòng mạch.
II II Chụp X-quang thường
10 10 Chụp Xquang phim  ≤ 24×30 cm (1 tư thế) 47,000 Áp dụng cho 01 vị trí
11 11 Chụp Xquang phim  ≤ 24×30 cm (2 tư thế) 53,000 Áp dụng cho 01 vị trí
12 12 Chụp Xquang phim > 24×30 cm (1 tư thế) 53,000 Áp dụng cho 01 vị trí
13 13 Chụp Xquang phim > 24×30 cm (2 tư thế) 66,000 Áp dụng cho 01 vị trí
14 Chụp X-quang ổ răng hoặc cận chóp 12,000
15 14 03C4.2.2.1 Chụp sọ mặt chỉnh nha thường (Panorama, Cephalometric, cắt lớp lồi cầu) 61,000
16 15 03C4.2.1.7 Chụp Angiography mắt 211,000
17 16 04C1.2.5.33 Chụp thực quản có uống thuốc cản quang 98,000
18 17 04C1.2.5.34 Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang 113,000
19 18 04C1.2.5.35 Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang 153,000
20 19 03C4.2.5.10 Chụp mật qua Kehr 225,000 Chưa bao gồm thuốc cản quang.
21 20 04C1.2.5.30 Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) 524,000
22 21 04C1.2.5.31 Chụp niệu quản – bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang 514,000
23 22 03C4.2.5.11 Chụp bàng quang có bơm thuốc cản quang 191,000
24 23 04C1.2.6.36 Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc) 356,000
25 24 03C4.2.5.12 Chụp X – quang vú định vị kim dây 371,000 Chưa bao gồm kim định vị.
26 25 03C4.2.5.13 Lỗ dò cản quang 391,000
27 26 03C4.2.5.15 Mammography (1 bên) 91,000
28 27 04C1.2.6.37 Chụp tủy sống  có tiêm thuốc 386,000
III III Chụp Xquang số hóa
29 28 04C1.2.6.51 Chụp X-quang số hóa 1 phim 69,000 Áp dụng cho 01 vị trí
30 29 04C1.2.6.52 Chụp X-quang số hóa 2 phim 94,000 Áp dụng cho 01 vị trí
31 30 04C1.2.6.53 Chụp X-quang số hóa 3 phim 119,000 Áp dụng cho 01 vị trí
32 Chụp X-quang số hóa ổ răng hoặc cận chóp 17,000
33 31 04C1.2.6.54 Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa 396,000
34 32 04C1.2.6.55 Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa 594,000
35 33 04C1.2.6.56 Chụp niệu quản – bể thận ngược dòng (UPR) số hóa 549,000
36 34 04C1.2.6.57 Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa 209,000
37 35 04C1.2.6.58 Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa 209,000
38 36 04C1.2.6.59 Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa 249,000
39 37 04C1.2.6.60 Chụp tủy sống có thuốc cản quang số hóa 506,000
40 38 Chụp XQ số hóa cắt lớp tuyến vú 1 bên (tomosynthesis) 929,000
41 39 Chụp XQ số hóa đường dò, các tuyến có bơm thuốc cản quang trực tiếp 371,000 Chưa bao gồm ống thông, kim chọc chuyên dụng.
IV IV Chụp cắt lớp vi tính, chụp mạch, cộng hưởng từ
42 40 04C1.2.6.41 Chụp CT Scanner đến 32 dãy không có thuốc cản quang 536,000
43 41 04C1.2.6.42 Chụp CT Scanner đến 32 dãy có thuốc cản quang 970,000
44 42 04C1.2.6.63 Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy có thuốc cản quang 2,266,000
45 43 04C1.2.63 Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy không có thuốc cản quang 1,431,000
46 44 Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy – 128 dãy có thuốc cản quang 4,136,000
47 45 Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy – 128 dãy không có thuốc cản quang 3,099,000
48 46 04C1.2.6.64 Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên có thuốc cản quang 3,543,000
49 47 Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên không có thuốc cản quang 2,712,000
50 48 Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy có thuốc cản quang 7,643,000
51 49 Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy không thuốc cản quang 6,606,000
52 50 04C1.2.6.61 Chụp PET/CT 20,114,000
53 51 04C1.2.6.62 Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị 20,831,000
54 52 04C1.2.6.43 Chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) 5,502,000
55 53 04C1.2.6.44 Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA 5,796,000
56 54 04C1.2.6.45 Chụp và can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, động mạch vành) dưới  DSA 6,696,000 Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch, các loại ống thông/ vi ống thông, các loại dây dẫn/ vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối.
57 55 04C1.2.6.46 Chụp và can thiệp mạch chủ bụng (hoặc ngực) và mạch chi dưới DSA 8,946,000 Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại.
58 56 Chụp và can thiệp mạch chủ bụng hoặc ngực và mạch chi dưới C-Arm 7,696,000 Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối, bộ bít thông liên nhĩ, liên thất.
59 57 04C1.2.6.48 Chụp, nút dị dạng và can thiệp các bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA 9,546,000 Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, hút huyết khối.
60 58 04C1.2.6.47 Can thiệp đường  mạch máu cho các tạng dưới DSA 8,996,000 Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong,  bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại.
61 59 04C1.2.6.50 Can thiệp vào lòng mạch trực tiếp qua da (đặt cổng truyền hóa chất, đốt giãn tĩnh mạch, sinh thiết trong lòng mạch) hoặc mở thông dạ dày qua da, dẫn lưu các ổ áp xe và tạng ổ bụng dưới DSA. 1,983,000 Chưa bao gồm kim chọc, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, ống thông, buồng truyền hóa chất, rọ lấy sỏi.
62 60 Can thiệp khác dưới hướng dẫn của CT Scanner 1,159,000 Chưa bao gồm ống dẫn lưu.
63 61 04C1.2.6.50 Dẫn lưu, nong đặt Stent, lấy dị vật đường mật hoặcđặt sonde JJ qua da  dưới DSA 3,496,000 Chưa bao gồm kim chọc, bóng nong, bộ nong, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, ống thông, rọ lấy dị vật.
64 62 03C2.1.56 Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng  điều trị u gan dưới hướng dẫn của CT scanner 1,679,000 Chưa bao gồm đốt sóng cao tần và dây dẫn tín hiệu.
65 63 03C2.1.57 Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng  điều trị u gan dưới hướng dẫn của siêu âm 1,179,000 Chưa bao gồm kim đốt sóng cao tần và dây dẫn tín hiệu.
66 64 04C1.2.6.49 Điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA (đổ xi măng cột sống, điều trị các khối u tạng và giả u xương…) 2,996,000 Chưa bao gồm vật tư tiêu hao: kim chọc, xi măng, các vật liệu bơm, chất gây tắc.
67 65 03C4.2.5.2 Chụp cộng hưởng từ (MRI) có thuốc cản quang 2,336,000
68 66 03C4.2.5.1 Chụp cộng hưởng từ (MRI) không có thuốc cản quang 1,754,000
69 67 Chụp cộng hưởng từ gan với chất tương phản đặc hiệu mô 8,636,000
70 68 Chụp cộng hưởng từ tưới máu – phổ – chức năng 3,136,000
V V Một số kỹ thuật khác
71 69 Đo mật độ xương 1 vị trí 79,500
72 70 Đo mật độ xương 2 vị trí 139,000
73 03C5.1 Telemedicine 1,500,000
B B CÁC THỦ THUẬT VÀ DỊCH VỤ NỘI SOI
74 71 Bơm rửa khoang màng phổi 203,000
75 72 03C1.51 Bơm rửa niệu quản sau tán sỏi (ngoài cơ thể) 454,000
76 73 Bơm streptokinase vào khoang màng phổi 1,003,000
77 74 04C2.108 Cấp cứu ngừng tuần hoàn 458,000 Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần.
78 75 04C3.1.142 Cắt chỉ 30,000 Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú.
79 76 Chăm sóc da cho người bệnh dị ứng thuốc nặng 150,000 Áp dụng với người bệnh hội chứng Lyell, Steven Johnson.
80 77 04C2.69 Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi 131,000
81 78 04C2.112 Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm 169,000
82 79 04C2.71 Chọc hút khí màng phổi 136,000
83 80 04C2.70 Chọc rửa màng phổi 198,000
84 81 03C1.4 Chọc dò màng tim 234,000
85 82 03C1.74 Chọc dò sinh thiết vú dưới siêu âm 170,000 Trường hợp dùng bơm kim thông thường để chọc hút.
86 83 03C1.1 Chọc dò tuỷ sống 100,000 Chưa bao gồm kim chọc dò.
87 84 Chọc hút dịch điều trị u nang giáp 161,000
88 85 Chọc hút dịch điều trị u nang giáp dưới hướng dẫn của siêu âm 214,000
89 86 04C2.67 Chọc hút hạch hoặc u 104,000
90 87 04C2.121 Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm 145,000
91 88 04C2.122 Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính 719,000 Chưa bao gồm thuốc cản quang nếu có sử dụng.
92 89 04C2.68 Chọc hút tế bào tuyến giáp 104,000
93 90 04C2.111 Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm 144,000
94 91 04C2.115 Chọc hút tủy làm tủy đồ 523,000 Bao gồm cả kim chọc hút tủy dùng nhiều lần.
95 92 04C2.114 Chọc hút tủy làm tủy đồ 121,000 Chưa bao gồm kim chọc hút tủy. Kim chọc hút tủy tính theo thực tế sử dụng.
96 94 04C2.98 Dẫn lưu màng phổi tối thiểu 583,000
97 95 Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm 658,000
98 96 Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính 1,179,000
99 97 03C1.58 Đặt catheter động mạch quay 533,000
100 98 03C1.59 Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục 1,354,000
101 99 03C1.57 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng 640,000 Chưa bao gồm vi ống thông các loại, các cỡ
102 100 04C2.104 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng 1,113,000
103 101 04C2.103 Đặt ống thông tĩnh mạch bằng catheter 2 nòng 1,113,000 Chỉ áp dụng với trường hợp lọc máu.
104 102 Đặt catheter hai nòng có cuff, tạo đường hầm để lọc máu 6,774,000
105 101 04C2.106 Đặt nội khí quản 1,113,000
106 103 Đặt sonde dạ dày 85,400
107 104 03C1.52 Đặt sonde JJ niệu quản 904,000 Chưa bao gồm Sonde JJ.
108 105 03C1.32 Đặt stent thực quản qua nội soi 1,107,000 Chưa bao gồm stent.
109 106 Điều trị rung nhĩ bằng năng lượng sóng tần số radio sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu – điện học các buồng tim 2,795,000 Chưa bao gồm bộ dụng cụ điều trị rối loạn nhịp tim có sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu – điện học các buồng tim.
110 107 Điều trị suy tĩnh mạch bằng Laser nội mạch 1,973,000 Chưa bao gồm bộ dụng cụ mở mạch máu và ống thông điều trị laser.
111 108 Điều trị suy tĩnh mạch bằng năng lượng sóng tần số radio 1,873,000 Chưa bao gồm bộ dụng cụ mở mạch máu và ống thông điều trị RF.
112 109 Gây dính màng phổi bằng thuốc hoặc hóa chất qua ống dẫn lưu màng phổi 183,000 Chưa bao gồm thuốc, hóa chất.
113 110 03C1.56 Hấp thụ phân tử liên tục điều trị suy gan cấp nặng 2,308,000 Chưa bao gồm hệ thống quả lọc và dịch lọc.
114 111 Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục 183,000
115 112 Hút dịch khớp 109,000
116 113 Hút dịch khớp dưới hướng dẫn của siêu âm 118,000
117 114 Hút đờm 10,000
118 115 04C2.119 Lấy sỏi niệu quản qua nội soi 918,000 Chưa bao gồm sonde niệu quản và dây dẫn Guide wire.
119 116 04C2.79 Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD) 549,000
120 117 04C2.78 Lọc màng bụng liên tục 24 giờ bằng máy (thẩm phân phúc mạc) 938,000
121 118 03C1.71 Lọc máu liên tục  (01 lần) 2,173,000 Chưa bao gồm quả lọc, bộ dây dẫn và dịch lọc.
122 119 03C1.72 Lọc tách huyết tương  (01 lần) 1,597,000 Chưa bao gồm quả lọc tách huyết tương, bộ dây dẫn và huyết tương đông lạnh hoặc dung dịch albumin.
123 120 04C2.99 Mở khí quản 704,000
124 121 04C2.120 Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) 360,000
125 122 Nghiệm pháp hồi phục phế quản với thuốc giãn phế quản 63,300
126 123 03C1.39 Nội soi lồng ngực 937,000
127 124 Nội soi màng phổi, gây dính bằng thuốc hoặc hóa chất 4,982,000
128 125 Nội soi màng phổi, sinh thiết màng phổi 5,760,000
129 126 03C1.45 Niệu dòng đồ 54,200
130 127 Nội soi phế quản dưới gây mê có sinh thiết 1,743,000
131 128 Nội soi phế quản dưới gây mê không sinh thiết 1,443,000
132 129 Nội soi phế quản dưới gây mê lấy dị vật phế quản 3,243,000
133 130 04C2.96 Nội soi phế quản ống mềm gây tê 738,000
134 131 04C2.116 Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết 1,105,000
135 132 04C2.117 Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật 2,547,000
136 133 Nội soi phế quản ống mềm: cắt đốt u, sẹo nội phế quản bằng điện đông cao tần 2,807,000
137 134 04C2.88 Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm có sinh thiết. 410,000 Đã bao gồm chi phí Test HP
138 135 04C2.87 Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết 231,000
139 136 04C2.90 Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết 385,000
140 137 04C2.89 Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết 287,000
141 138 04C2.92 Nội soi trực tràng có sinh thiết 278,000
142 139 04C2.91 Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết 179,000
143 140 03C1.25 Nội soi dạ dày can thiệp 2,191,000
144 141 03C4.2.4.2 Nội soi mật tuỵ ngược dòng (ERCP) 2,663,000 Chưa bao gồm dụng cụ can thiệp: stent, ERCP catheter, bộ tán sỏi cơ học, rọ lấy dị vật, dao cắt, bóng kéo, bóng nong.
145 142 04C2.85 Nội soi ổ bụng 793,000
146 143 04C2.86 Nội soi ổ bụng có sinh thiết 937,000
147 144 03C1.36 Nội soi ống mật chủ 154,000
148 145 Nội soi siêu âm chẩn đoán 1,152,000
149 146 Nội soi siêu âm can thiệp – chọc hút tế bào khối u gan, tụy, u ổ bụng bằng kim nhỏ 2,871,000
150 147 03C1.40 Nội soi tiết niệu có gây mê 824,000
151 148 04C2.101 Nội soi bàng quang – Nội soi niệu quản 906,000 Chưa bao gồm sonde JJ.
152 149 04C2.94 Nội soi bàng quang có sinh thiết 621,000
153 150 04C2.93 Nội soi bàng quang không sinh thiết 506,000
154 151 04C2.118 Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp 675,000
155 152 04C2.95 Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục 870,000
156 153 Nối thông động – tĩnh mạch có dịch chuyển mạch 1,342,000
157 154 Nối thông động – tĩnh mạch sử dụng mạch nhân tạo 1,357,000 Chưa bao gồm mạch nhân tạo.
158 155 Nối thông động- tĩnh mạch 1,142,000
159 156 04C2.74 Nong niệu đạo và đặt thông đái 228,000
160 157 03C1.31 Nong thực quản qua nội soi 2,239,000
161 158 04C2.73 Rửa bàng quang 185,000 Chưa bao gồm hóa chất.
162 159 03C1.5 Rửa dạ dày 106,000
163 160 03C1.54 Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín 576,000
164 161 Rửa phổi toàn bộ 7,910,000
165 162 03C1.55 Rửa ruột non toàn bộ loại bỏ chất độc qua đường tiêu hoá 812,000
166 163 Rút máu để điều trị 216,000
167 164 Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe 172,000
168 165 Siêu âm can thiệp – Đặt ống thông dẫn lưu ổ áp xe 2,058,000  Chưa bao gồm ống thông.
169 166 Siêu âm can thiệp điều trị áp xe hoặc u hoặc nang trong ổ bụng 547,000
170 167 03C1.21 Sinh thiết cơ tim 1,702,000 Chưa bao gồm bộ dụng cụ thông tim và chụp buồng tim, kim sinh thiết cơ tim.
171 168 04C2.80 Sinh thiết da hoặc niêm mạc 121,000
172 169 Sinh thiết gan hoặc thận dưới hướng dẫn của siêu âm 978,000
173 170 Sinh thiết vú hoặc tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm 808,000
174 171 Sinh thiết phổi hoặc gan dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính 1,872,000
175 172 Sinh thiết thận hoặc vú hoặc vị trí khác dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính 1,672,000
176 173 04C2.81 Sinh thiết hạch hoặc u 249,000
177 174 04C2.110 Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm 1,078,000
178 175 04C2.83 Sinh thiết màng phổi 418,000
179 176 Sinh thiết móng 285,000
180 177 04C2.84 Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng 589,000
181 178 04C2.82 Sinh thiết tủy xương 229,000 Chưa bao gồm kim sinh thiết.
182 179 04C2.113 Sinh thiết tủy xương có kim sinh thiết 1,359,000 Bao gồm kim sinh thiết dùng nhiều lần.
183 180 Sinh thiết tủy xương (sử dụng máy khoan cầm tay). 2,664,000
184 181 03C1.20 Sinh thiết vú 144,000
185 182 Sinh thiết  tuyến vú dưới hướng dẫn của Xquang có hệ thống định vị stereostatic 1,541,000
186 183 03C1.30 Soi bàng quang + chụp thận ngược dòng 626,000 Chưa bao gồm thuốc cản quang.
187 184 03C1.28 Soi đại tràng + tiêm hoặc kẹp cầm máu 544,000 Chưa bao gồm dụng cụ kẹp và clip cầm máu.
188 185 03C1.22 Nội soi khớp gối/vai sinh thiết hoặc điều trị rửa khớp hoặc lấy dị vật 483,000
189 186 03C1.23 Soi màng phổi 403,000
190 187 03C1.67 Soi phế quản điều trị sặc phổi ở bệnh nhân ngộ độc cấp 854,000
191 188 03C1.27 Soi ruột non + tiêm (hoặc kẹp cầm máu) hoặc cắt polyp 710,000
192 189 03C1.26 Soi ruột non có hoặc không có sinh thiết 608,000
193 190 03C1.24 Soi thực quản hoặc dạ dày gắp giun 396,000 Chưa bao gồm dụng cụ gắp giun.
194 191 03C1.29 Soi trực tràng + tiêm hoặc thắt trĩ 228,000
195 192 03C1.62 Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực 968,000
196 193 03C1.61 Tạo nhịp cấp cứu trong buồng tim 477,000
197 194 04C2.107 Thẩm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration offline: HDF ON – LINE) 1,478,000 Chưa bao gồm catheter.
198 195 04C2.123 Thận nhân tạo cấp cứu 1,515,000 Quả lọc dây máu dùng 1 lần; đã bao gồm catheter 2 nòng được tính bình quân là 0,25 lần cho 1 lần chạy thận.
199 196 04C2.76 Thận nhân tạo chu kỳ 543,000 Quả lọc dây máu dùng 6 lần.
200 197 04C3.1.149 Tháo bột: cột sống hoặc lưng hoặc khớp háng hoặc xương đùi hoặc xương chậu 59,400
201 198 04C3.1.150 Tháo bột khác 49,500 Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú
202 199 Thay băng cắt lọc vết thương mạn tính 233,000 Áp dụng đối với  bệnh Pemphigus/ Pemphigoid/ Ly thượng bì bọng nước bẩm sinh/ Vết loét bàn chân do đái tháo đường/ Vết loét, hoại tử ở bệnh nhân phong/ Vết loét, hoại tử do tỳ đè.
203 200 04C3.1.143 Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài  ≤ 15cm 55,000 Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Trường hợp áp dụng với bệnh nhân nội trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
204 201 04C3.1.144 Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm 79,600
205 201 Thay băng vết thương mổ chiều dài trên 15cm đến 30 cm 79,600 Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Trường hợp áp dụng với bệnh nhân nội trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
206 202 04C3.1.145 Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm 109,000
207 203 04C3.1.146 Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài < 30 cm nhiễm trùng 129,000
208 204 04C3.1.147 Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng 174,000
209 205 04C3.1.148 Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng 227,000
210 206 Thay canuyn mở khí quản 241,000
211 207 04C2.72 Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi 89,500
212 208 Thay transfer set ở bệnh nhân lọc màng bụng liên tục ngoại trú 499,000
213 209 04C2.105 Thở máy (01 ngày điều trị) 533,000
214 210 04C2.65 Thông đái 85,400
215 211 04C2.66 Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn 78,000
216 212 Tiêm (bắp hoặcdưới da hoặctĩnh mạch) 10,000 Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc tiêm.
217 213 Tiêm khớp 86,400 Chưa bao gồm thuốc tiêm.
218 214 Tiêm khớp dưới hướng dẫn của siêu âm 126,000 Chưa bao gồm thuốc tiêm.
219 215 Truyền tĩnh mạch 20,000 Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc và dịch truyền.
220 216 04C3.1.151 Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm 172,000
221 217 04C3.1.152 Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm 224,000
222 218 04C3.1.153 Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm 244,000
223 219 04C3.1.154 Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm 286,000
C C Y HỌC DÂN TỘC – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
224 220 03C1DY.2 Bàn kéo 43,800
225 221 04C2.DY139 Bó Farafin 50,000
226 222 Bó thuốc 47,700
227 223 03C1DY.3 Bồn xoáy 14,800
228 224 04C2.DY125 Châm (các phương pháp châm) 81,800
229 225 03C1DY.8 Chẩn đoán điện 33,700
230 226 03C1DY.29 Chẩn đoán điện thần kinh cơ 53,200
231 227 04C2.DY124 Chôn chỉ (cấy chỉ) 174,000
232 228 04C2.DY140 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) 35,000
233 229 Đặt thuốc y học cổ truyền 43,200
234 230 04C2.DY126 Điện châm 75,800
235 231 04C2.DY130 Điện phân 44,000
236 232 04C2.DY138 Điện từ trường 37,000
237 233 03C1DY.20 Điện vi dòng giảm đau 28,000
238 234 04C2.DY134 Điện xung 40,000
239 235 03C1DY.25 Giác hơi 31,800
240 236 03C1DY.1 Giao thoa 28,000
241 237 04C2.DY129 Hồng ngoại 41,100
242 238 04C2.DY141 Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp 50,500
243 239 Kỹ thuật can thiệp rối loạn đại tiện bằng phản hồi sinh học (Biofeedback) 328,000
244 240 Kỹ thuật tập đường ruột cho người bệnh tổn thương tủy sống 197,000
245 241 Kỹ thuật tập luyện với dụng cụ chỉnh hình 44,400
246 242 Kỹ thuật thông tiểu ngắt quãng trong phục hồi chức năng tủy sống 140,000
247 243 04C2.DY132 Laser châm 78,500 Giá của dịch vụ đã bao gồm dịch vụ Châm (các phương pháp châm)
248 244 03C1DY.32 Laser chiếu ngoài 33,000
249 245 03C1DY.33 Laser nội mạch 51,700
250 246 Nắn, bó gẫy xương cẳng chân bằng phương pháp y học cổ truyền 100,000
251 247 Nắn, bó gẫy xương cẳng tay bằng phương pháp y học cổ truyền 100,000
252 248 Nắn, bó gẫy xương cánh tay bằng phương pháp y học cổ truyền 100,000
253 249 Ngâm thuốc y học cổ truyền 47,300
254 250 Phong bế thần kinh bằng Phenol để điều trị co cứng cơ 1,009,000 Chưa bao gồm thuốc
255 251 03C1DY.17 Phục hồi chức năng xương chậu của sản phụ sau sinh đẻ 28,000
256 252 Sắc thuốc thang (1 thang) 12,000 Đã bao gồm chi phí đóng gói thuốc, chưa bao gồm tiền thuốc.
257 253 04C2.DY137 Siêu âm điều trị 44,400
258 254 04C2.DY131 Sóng ngắn 40,700
259 255 03C1DY.35 Sóng xung kích điều trị 58,000
260 256 03C1DY.5 Tập do cứng khớp 41,500
261 257 03C1DY.6 Tập do liệt ngoại biên 24,300
262 258 03C1DY.4 Tập do liệt thần kinh trung ương 38,000
263 259 03C1DY.19 Tập dưỡng sinh 20,000
264 260 Tập giao tiếp (ngôn ngữ, ký hiệu, hình ảnh…) 52,400
265 261 03C1DY.11 Tập luyện với ghế tập cơ bốn đầu đùi 9,800
266 262 Tập mạnh cơ đáy chậu (cơ sản chậu, Pelvis floor) 296,000
267 263 Tập nuốt (có sử dụng máy) 152,000
268 264 Tập nuốt (không sử dụng máy) 122,000
269 265 Tập sửa lỗi phát âm 98,800
270 266 04C2.DY136 Tập vận động đoạn chi 44,500
271 267 04C2.DY135 Tập vận động toàn thân 44,500
272 268 Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp 27,300
273 269 03C1DY.13 Tập với hệ thống ròng rọc 9,800
274 270 03C1DY.12 Tập với xe đạp tập 9,800
275 271 04C2.DY127 Thuỷ châm 61,800 Chưa bao gồm thuốc.
276 272 03C1DY.14 Thuỷ trị liệu 84,300
277 273 Tiêm Botulinum toxine vào cơ thành bàng quang để điều trị bàng quang tăng hoạt động 2,707,000 Chưa bao gồm thuốc
278 274 Tiêm Botulinum toxine vào điểm vận động đề điều trị co cứng cơ 1,116,000 Chưa bao gồm thuốc
279 275 04C2.DY133 Tử ngoại 38,000
280 276 03C1DY.16 Vật lý trị liệu chỉnh hình 29,000
281 277 03C1DY.15 Vật lý trị liệu hô hấp 29,000
282 278 03C1DY.18 Vật lý trị liệu phòng ngừa các biến chứng do bất động 29,000
283 279 03C1DY.30 Xoa bóp áp lực hơi 29,000
284 280 04C2.DY128 Xoa bóp bấm huyệt 61,300
285 281 03C1DY.21 Xoa bóp bằng máy 24,300
286 282 03C1DY.22 Xoa bóp cục bộ bằng tay 59,500
287 283 03C1DY.23 Xoa bóp toàn thân 87,000
288 284 Xông hơi thuốc 40,000
289 285 Xông khói thuốc 35,000
290 286 Xông thuốc bằng máy 40,000
Các thủ thuật Y học cổ truyền hoặc Phục hồi chức năng còn lại khác
291 287 Thủ thuật loại I 121,000
292 288 Thủ thuật loại II 64,700
293 289 Thủ thuật loại III 38,300
D D PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA
I I HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
294 290 Phẫu thuật đặt hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO) 5,022,000 Chưa bao gồm bộ tim phổi, dây dẫn và canuyn chạy ECMO.
295 291 Thay dây, thay tim phổi (ECMO) 1,429,000 Chưa bao gồm bộ tim phổi, dây dẫn và canuyn chạy ECMO.
296 292 Theo dõi, chạy tim phổi nhân tạo (ECMO) mỗi 8 giờ 1,173,000
297 293 Kết thúc và rút hệ thống ECMO 2,343,000
Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác
298 294 Phẫu thuật loại đặc biệt 3,062,000
299 295 Phẫu thuật loại I 2,061,000
300 296 Phẫu thuật loại II 1,223,000
301 297 Thủ thuật loại đặc biệt 1,149,000
302 298 Thủ thuật loại I 713,000
303 299 Thủ thuật loại II 430,000
304 300 Thủ thuật loại III 295,000
II II NỘI KHOA
305 301 DƯ-MDLS Giảm mẫn cảm nhanh với thuốc 72 giờ 1,336,000
306 302 DƯ-MDLS Giảm mẫn cảm với thuốc hoặcsữa hoặcthức ăn 848,000
307 303 DƯ-MDLS Liệu pháp miễn dịch đặc hiệu đường dưới lưỡi với dị nguyên (Giai đoạn ban đầu – liệu pháp trung bình 15 ngày) 2,341,000
308 304 DƯ-MDLS Liệu pháp miễn dịch đặc hiệu đường dưới lưỡi với dị nguyên (Giai đoạn duy trì – liệu pháp trung bình 3 tháng) 5,024,000
309 305 DƯ-MDLS Phản ứng phân hủy Mastocyte (Đối với 6 loại dị nguyên) 283,000
310 306 DƯ-MDLS Phản ứng tiêu bạch cầu đặc hiệu. 153,000
311 307 DƯ-MDLS Test áp bì (Patch test) đặc hiệu với thuốc (Đối với 6 loại thuốc) hoặc mỹ phẩm 511,000
312 308 DƯ-MDLS Test hồi phục phế quản 165,000
313 309 DƯ-MDLS Test huyết thanh tự thân 647,000
314 310 DƯ-MDLS Test kích thích phế quản không đặc hiệu với Methacholine 863,000
315 311 DƯ-MDLS Test kích thích với thuốc hoặc sữa hoặc thức ăn 817,000
316 312 DƯ-MDLS Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với các dị nguyên hô hấp hoặc thức ăn hoặc sữa 330,000
317 313 DƯ-MDLS Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với các loại thuốc (Đối với 6 loại thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh) 370,000
318 314 DƯ-MDLS Test nội bì chậm đặc hiệu với thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh 468,000
319 315 DƯ-MDLS Test nội bì nhanh đặc hiệu với thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh 382,000
Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác
320 316 Phẫu thuật loại I 1,509,000
321 317 Phẫu thuật loại II 1,047,000
322 318 Thủ thuật loại đặc biệt 791,000
323 319 Thủ thuật loại I 541,000
324 320 Thủ thuật loại II 301,000
325 321 Thủ thuật loại III 154,000
III III DA LIỄU
326 322 Chụp và phân tích da bằng máy 198,000
327 323 Đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da 181,000
328 324 Điều  trị một số bệnh da bằng Ni tơ lỏng, nạo thương tổn 314,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị.
329 Điều trị bệnh rụng tóc hoặc bệnh hói hoặc rạn da sử dụng phương pháp vi kim dẫn thuốc và tái tạo collagen 233,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị, không bao gồm thuốc và kim dẫn thuốc.
330 Điều trị bệnh da sử dụng phương pháp vi kim dẫn thuốc và tái tạo collagen 295,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị, không bao gồm thuốc và kim dẫn thuốc.
331 Điều trị các bệnh về da sử dụng công nghệ ionphoresis 510,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị, không bao gồm thuốc và kim dẫn thuốc.
332 325 Điều trị các bệnh lý của da bằng PUVA hoặc UBV toàn thân 214,000
333 326 Điều trị hạt cơm bằng Plasma 332,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị.
334 327 Điều trị một số bệnh da bằng Fractional 1,144,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.
335 328 Điều trị một số bệnh da bằng IPL 427,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.
336 329 Điều trị một số bệnh da bằng Laser CO2, Plasma, đốt điện, ni tơ lỏng 307,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị.
337 330 Điều trị một số bệnh da bằng Laser mầu 967,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.
338 331 Điều trị một số bệnh da bằng Laser YAG, Laser Ruby 1,061,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.
339 332 Điều trị một số bệnh da bằng Laser, Ánh sáng chiếu ngoài 187,000
340 333 Điều trị một số bệnh da bằng tiêm tại chỗ, chấm thuốc 259,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.
341 334 Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2, cắt bỏ thương tổn 600,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị.
342 335 Điều trị u mạch máu bằng IPL (Intense Pulsed Light) 662,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.
343 Phẫu thuật cấy lông mày 1,634,000
344 336 Điều trị viêm da cơ địa bằng máy 700,000
345 337 Phẫu thuật chuyển gân điều trị hở mi 960,000
346 338 Phẫu thuật điều trị hẹp hố khẩu cái 960,000
347 339 Phẫu thuật điều trị lỗ đáo có viêm xương 515,000
348 340 Phẫu thuật điều trị lỗ đáo không viêm xương 4,200,000
349 341 Phẫu thuật điều trị sa trễ mi dưới 485,000
350 342 Phẫu thuật điều trị sập cầu mũi 200,000
351 343 Phẫu thuật điều trị u dưới móng 180,000
352 344 Phẫu thuật giải áp thần kinh 2,167,000
353 345 Phẫu thuật Mohs điều trị ung thư da 3,044,000
354 Xoá xăm bằng các kỹ thuật Laser Ruby 700,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.
355 Xoá nếp nhăn bằng Laser  Fractional, Intracell 960,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.
356 Trẻ hoá da bằng các kỹ thuật Laser Fractional 960,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.
357 Trẻ hoá da bằng Radiofrequency (RF) 515,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.
358 Điều trị bệnh da bằng kỹ thuật ly trích huyết tương giàu tiểu cầu  (PRP) 4,200,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị, không bao gồm thuốc.
359 Điều trị lão hóa da sử dụng kim dẫn thuốc 485,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị, không bao gồm thuốc.
360 Điều trị mụn trứng cá, rụng tóc bằng máy Mesoderm 200,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị, không bao gồm thuốc và kim dẫn thuốc.
361 Điều trị bệnh da bằng chiếu đèn LED 180,000
Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác
362 346 Phẫu thuật loại đặc biệt 3,061,000
363 347 Phẫu thuật loại I 1,713,000
364 348 Phẫu thuật loại II 1,000,000
365 349 Phẫu thuật loại III 754,000
366 350 Thủ thuật loại đặc biệt 716,000
367 351 Thủ thuật loại I 365,000
368 352 Thủ thuật loại II 235,000
369 353 Thủ thuật loại III 142,000
IV IV NỘI TIẾT
370 354 03C2.1.5 Dẫn lưu áp xe tuyến giáp 218,600
371 355 Gọt chai chân (gọt nốt chai) trên người bệnh đái tháo đường 245,400
372 356 Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm 6,402,000
373 357 Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm 4,008,000
374 358 Phẫu thuật loại 1 mổ nội soi tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm 5,614,000
375 359 Phẫu thuật loại 2 mổ mở tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm 4,359,000
376 360 Phẫu thuật loại 2 mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm 3,236,000
377 361 Phẫu thuật loại 3 mổ mở tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm 4,208,000
378 362 Phẫu thuật loại 3 mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm 2,699,000
379 363 Phẫu thuật loại đặc biệt mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm 5,269,000
380 364 Phẫu thuật loại đặc biệt tuyến nội tiết mổ mở có dùng dao siêu âm 7,545,000
381 365 Phẫu thuật loại đặc biệt tuyến nội tiết mổ nội soi dùng dao siêu âm 7,436,000
Các thủ thuật còn lại khác
382 366 Thủ thuật loại I 575,000
383 367 Thủ thuật loại II 369,000
384 368 Thủ thuật loại III 204,000
V V NGOẠI KHOA
Ngoại Thần kinh
385 369 Phẫu thuật giải ép thần kinh hoặc khoan thăm dò sọ 4,310,000
386 370 Phẫu thuật lấy máu tụ trong sọ hoặc ngoài màng cứng hoặc dưới màng cứng hoặc trong não 4,846,000 Chưa bao gồm nẹp, ghim, vít, ốc, vật liệu cầm máu.
387 371 Phẫu thuật u hố mắt 5,297,000 Chưa bao gồm nẹp, ghim, ốc, vít, kính vi phẫu.
388 372 Phẫu thuật áp xe não 6,514,000 Chưa bao gồm bộ dẫn lưu kín.
389 373 03C2.1.39 Phẫu thuật dẫn lưu não thất – màng bụng 3,981,000 Chưa bao gồm van dẫn lưu nhân tạo.
390 374 03C2.1.45 Phẫu thuật nội soi não hoặc tuỷ sống 4,847,000
391 375 03C2.1.38 Phẫu thuật nội soi u tuyến yên 5,220,000
392 376 Phẫu thuật tạo hình màng não 5,431,000 Chưa bao gồm màng não nhân tạo, bộ van dẫn lưu.
393 377 Phẫu thuật thoát vị não, màng não 5,132,000 Chưa bao gồm màng não nhân tạo, bộ van dẫn lưu.
394 378 Phẫu thuật vi phẫu lấy u tủy 6,852,000 Chưa bao gồm mạch nhân tạo, kẹp mạch máu, ghim, ốc, vít, kính vi phẫu.
395 379 03C2.1.43 Phẫu thuật vi phẫu u não đường giữa 7,118,000 Chưa bao gồm miếng vá nhân tạo, ghim, ốc, vít.
396 380 03C2.1.41 Phẫu thuật vi phẫu u não nền sọ 6,277,000 Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, vật liệu cầm máu sinh học, màng não nhân tạo.
397 381 03C2.1.42 Phẫu thuật vi phẫu u não thất 6,277,000 Chưa bao gồm dụng cụ dẫn đường, ghim, ốc, vít, dao siêu âm, bộ dẫn lưu não thất, vật liệu cầm máu.
398 382 Phẫu thuật vi phẫu u não tuyến yên 6,752,000 Chưa bao gồm mạch nhân tạo, kẹp mạch máu, ghim, ốc, vít, kính vi phẫu.
399 383 Phẫu thuật điều trị viêm xương sọ hoặc hàm mặt 5,107,000 Chưa bao gồm nẹp, ghim, ốc, vít, kính vi phẫu.
400 384 Phẫu thuật ghép khuyết sọ 4,351,000 Chưa bao gồm xương nhân tạo/ vật liệu thay thế xương sọ, đinh, nẹp, vít, lưới tital, ghim, ốc, vật liệu cầm máu sinh học, màng não nhân tạo và các vật liệu tạo hình hộp sọ.
401 385 Phẫu thuật u xương sọ 4,787,000 Chưa bao gồm đinh, ghim, nẹp, vít, ốc vật liệu tạo hình hộp sọ, vật liệu cầm máu sinh học, màng não nhân tạo.
402 386 Phẫu thuật vết thương sọ não hở 5,151,000 Chưa bao gồm đinh, ghim, nẹp, vít, ốc, vật liệu cầm máu sinh học, màng não nhân tạo.
403 387 03C2.1.44 Phẫu thuật vi phẫu dị dạng mạch não 6,459,000 Chưa bao gồm kẹp mạch máu, van dẫn lưu, ghim, ốc, vít.
404 388 Phẫu thuật vi phẫu nối mạch máu trong và ngoài hộp sọ 6,728,000 Chưa bao gồm mạch nhân tạo, kẹp mạch máu, ghim, ốc, vít, kính vi phẫu.
405 389 03C2.1.40 Phẫu thuật thần kinh có dẫn đường 6,118,000
406 390 03C2.1.46 Quang động học (PTD) trong điều trị u não ác tính 6,771,000 Chưa bao gồm dụng cụ dẫn đường
Ngoại Lồng ngực – mạch máu
407 391 03C2.1.31 Cấy hoặc đặt máy tạo nhịp hoặc cấy máy tạo nhịp phá rung 1,524,000 Chưa bao gồm máy tạo nhịp, máy phá rung.
408 392 03C2.1.24 Phẫu thuật bắc cầu mạch vành 17,542,000 Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, bộ cố định vành.
409 393 03C2.1.25 Phẫu thuật các mạch máu lớn (động mạch chủ ngực hoặc bụng hoặc cảnh hoặc thận) 14,042,000 Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, động mạch chủ nhân tạo, mạch máu nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng.
410 394 03C2.1.18 Phẫu thuật cắt màng tim rộng 13,931,000
411 395 03C2.1.15 Phẫu thuật cắt ống động mạch 12,550,000 Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch.
412 396 03C2.1.17 Phẫu thuật nong van động mạch chủ 7,431,000
413 397 03C2.1.16 Phẫu thuật tạo hình eo động mạch 13,931,000 Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch.
414 398 Phẫu thuật đặt Catheter ổ bụng để lọc màng bụng 7,055,000
415 399 Phẫu thuật tạo thông động tĩnh mạch AVF 7,227,000 Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo.
416 400 Phẫu thuật thăm dò ngoài màng tim hoặc thăm dò lồng ngực 3,162,000
417 401 03C2.1.19 Phẫu thuật thay đoạn mạch nhân tạo 12,277,000 Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch.
418 402 03C2.1.21 Phẫu thuật thay động mạch chủ 18,134,000 Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, động mạch chủ nhân tạo,van động mạch chủ nhân tạo, mạch máu nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng.
419 403 03C2.1.20 Phẫu thuật tim các loại (tim bẩm sinh hoặc sửa van tim hoặc thay van tim…) 16,542,000 Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, vòng van và van tim nhân tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng.
420 404 Phẫu thuật tim kín khác 13,460,000 Chưa bao gồm động mạch chủ nhân tạo, van động mạch chủ nhân tạo, mạch máu nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch.
421 405 03C2.1.14 Phẫu thuật tim loại Blalock 13,931,000 Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo.
422 406 03C2.1.26 Phẫu thuật tim, mạch khác có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể 16,004,000 Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn.
423 407 Phẫu thuật u máu các vị trí 2,896,000
424 408 Phẫu thuật cắt phổi 8,265,000 Chưa bao gồm bộ khâu nối tự động mổ hở (Stapler).
425 409 Phẫu thuật cắt u trung thất 9,918,000
426 410 Phẫu thuật dẫn lưu màng phổi 1,689,000
427 411 Phẫu thuật điều trị bệnh lý lồng ngực khác 6,404,000 Chưa bao gồm các loại đinh nẹp vít, các loại khung, thanh nâng ngực và đai nẹp ngoài.
428 412 Phẫu thuật nội soi cắt u trung thất 9,589,000
429 413 Phẫu thuật nội soi ngực bệnh lý hoặc chấn thương 7,895,000
430 414 Phẫu thuật phục hồi thành ngực (do chấn thương hoặc vết thương) 6,567,000 Chưa bao gồm các loại đinh nẹp vít, các loại khung, thanh nâng ngực và đai nẹp ngoài.
Ngoại Tiết niệu
431 415 03C2.1.91 Ghép thận, niệu quản tự thân có sử dụng vi phẫu 6,307,000
432 416 Phẫu thuật cắt thận 4,044,000
433 417 Phẫu thuật cắt u thượng thận hoặc cắt nang thận 5,835,000
434 418 Phẫu thuật nội soi  lấy sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang 3,839,000
435 419 03C2.1.82 Phẫu thuật nội soi cắt thận hoặc u sau phúc mạc 4,130,000
436 420 03C2.1.83 Phẫu thuật nội soi u thượng thận hoặc nang thận 4,000,000
437 421 Phẫu thuật lấy sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang 3,910,000
438 422 Phẫu thuật cắt niệu quản hoặc tạo hình niệu quản hoặc tạo hình bể thận (do bệnh lý hoặc chấn thương) 4,997,000
439 423 03C2.1.85 Phẫu thuật cắt túi sa niệu quản bằng nội soi 2,950,000
440 424 Phẫu thuật cắt bàng quang 5,073,000
441 425 Phẫu thuật cắt u bàng quang 5,152,000
442 426 Phẫu thuật nội soi cắt u bàng quang 4,379,000
443 427 03C2.1.84 Phẫu thuật nội soi cắt bàng quang, tạo hình bàng quang 5,569,000
444 428 Phẫu thuật nội soi cắt cổ bàng quang 4,379,000
445 429 Phẫu thuật đóng dò bàng quang 4,227,000
446 430 03C2.1.87 Điều trị u xơ tiền liệt tuyến bằng laser 2,566,000 Chưa bao gồm dây cáp quang.
447 431 03C2.1.88 Nội soi cắt đốt u lành tuyến tiền liệt qua đường niệu đạo (TORP) 2,566,000
448 432 Phẫu thuật bóc u xơ tiền liệt tuyến 4,715,000
449 433 03C2.1.86 Phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt qua nội soi 3,809,000
450 434 Phẫu thuật điều trị các bệnh lý hoặc chấn thương niệu đạo khác 3,963,000
451 435 Phẫu thuật hạ tinh hoàn ẩn,  tinh hoàn lạc chỗ hoặc cắt bỏ tinh hoàn 2,254,000
452 436 Phẫu thuật nội soi đặt Sonde JJ 1,684,000 Chưa bao gồm sonde JJ.
453 437 Phẫu thuật tạo hình dương vật 4,049,000
454 438 03C2.1.89 Đặt prothese cố định sàn chậu vào mỏm nhô xương cụt 3,434,000
455 439 03C2.1.12 Tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung (thủy điện lực) 2,362,000
456 440 03C2.1.13 Tán sỏi qua nội soi (sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang) 1,253,000 Chưa bao gồm sonde JJ, rọ lấy sỏi.
Tiêu hóa
457 441 Phẫu thuật cắt các u lành thực quản 5,209,000 Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, Stent.
458 442 Phẫu thuật cắt thực quản 6,907,000 Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, Stent.
459 443 03C2.1.61 Phẫu thuật cắt thực quản qua nội soi ngực và bụng 5,611,000 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy.
460 444 Phẫu thuật đặt Stent thực quản 4,936,000 Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, Stent.
461 445 03C2.1.60 Phẫu thuật nội soi điều trị trào ngược thực quản, dạ dày 5,727,000
462 446 Phẫu thuật tạo hình thực quản 7,172,000 Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, Stent.
463 447 03C2.1.59 Phẫu thuật nội soi tạo hình thực quản 5,727,000 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, Stent.
464 448 Phẫu thuật cắt bán phần dạ dày 4,681,000 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, kẹp khóa mạch máu, dao siêu âm.
465 449 Phẫu thuật cắt dạ dày 6,890,000 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, kẹp khóa mạch máu, dao siêu âm.
466 450 03C2.1.62 Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày 4,887,000 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu.
467 451 Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày 4,037,000
468 452 03C2.1.64 Phẫu thuật nội soi cắt dây thần kinh X trong điều trị loét dạ dầy 3,072,000 Chưa bao gồm dao siêu âm.
469 453 03C2.1.81 Phẫu thuật bệnh phình đại tràng bẩm sinh 1 thì 2,789,000 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.
470 454 Phẫu thuật cắt đại tràng hoặc phẫu thuật kiểu Harman 4,282,000 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.
471 455 Phẫu thuật cắt dây chằng gỡ dính ruột 2,416,000
472 456 Phẫu thuật cắt nối ruột 4,105,000 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.
473 457 03C2.1.63 Phẫu thuật nội soi cắt nối ruột 4,072,000 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy.
474 458 Phẫu thuật cắt ruột non 4,441,000 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.
475 459 Phẫu thuật cắt ruột thừa 2,460,000
476 460 Phẫu thuật cắt trực tràng đường bụng, tầng sinh môn 6,651,000 Chưa bao gồm khóa kẹp mạch máu, miếng cầm máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.
477 461 03C2.1.80 Phẫu thuật dị tật teo hậu môn trực tràng 1 thì 4,379,000
478 462 Phẫu thuật nội soi cố định trực tràng 4,088,000 Chưa bao gồm tấm nâng trực tràng, dao siêu âm.
479 463 03C2.1.65 Phẫu thuật nội soi ung thư đại hoặc trực tràng 3,130,000 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu.
480 464 Phẫu thuật dẫn lưu trong (nối tắt) hoặc dẫn lưu ngoài 2,563,000 Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, miếng cầm máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.
481 465 Phẫu thuật khâu lỗ thủng tiêu hóa hoặc lấy dị vật ống tiêu hóa hoặc đẩy bả thức ăn xuống đại tràng 3,414,000
482 466 Phẫu thuật cắt gan 7,757,000 Chưa bao gồm keo sinh học, đầu dao cắt gan siêu âm, dao cắt hàn mạch, hàn mô.
483 467 03C2.1.78 Phẫu thuật nội soi cắt gan 5,255,000 Chưa bao gồm đầu dao cắt gan siêu âm, keo sinh học, dao cắt hàn mạch, hàn mô.
484 468 03C2.1.77 Phẫu thuật cắt gan mở có sử dụng thiết bị kỹ thuật cao 6,335,000 Chưa bao gồm đầu dao cắt gan siêu âm, keo sinh học, dao cắt hàn mạch, hàn mô.
485 469 Phẫu thuật điều trị bệnh lý gan hoặc mật khác 4,511,000 Chưa bao gồm keo sinh học, đầu dao cắt gan siêu âm, dao cắt hàn mạch, hàn mô, Stent, chi phí DSA.
486 470 03C2.1.79 Phẫu thuật nội soi điều trị bệnh lý gan mật khác 3,130,000 Chưa bao gồm đầu dao cắt gan siêu âm, keo sinh học, dao cắt hàn mạch, hàn mô.
487 471 Phẫu thuật khâu vết thương gan hoặc chèn gạc cầm máu 5,038,000 Chưa bao gồm vật liệu cầm máu.
488 472 Phẫu thuật cắt túi mật 4,335,000
489 473 03C2.1.73 Phẫu thuật nội soi cắt túi mật 2,958,000
490 474 Phẫu thuật lấy sỏi ống mật chủ 4,311,000 Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi.
491 475 Phẫu thuật lấy sỏi ống mật phức tạp 6,498,000 Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi.
492 476 03C2.1.76 Phẫu thuật nội soi cắt túi mật – mở ống mật chủ lấy sỏi và nối mật – ruột 3,630,000 Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi.
493 477 03C2.1.67 Phẫu thuật nội soi cắt nang ống mật chủ 4,227,000
494 478 03C2.1.72 Phẫu thuật nội soi lấy sỏi mật hay dị vật đường mật 3,130,000 Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi.
495 479 03C2.1.75 Tán sỏi trong mổ nội soi đường mật và tán sỏi qua đường hầm Kehr 3,919,000 Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi.
496 480 03C2.1.74 Phẫu thuật cắt cơ Oddi và nong đường mật qua ERCP 3,268,000 Chưa bao gồm stent.
497 481 Phẫu thuật nối mật ruột 4,211,000
498 482 Phẫu thuật cắt khối tá tụy 10,424,000 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, dao siêu âm và đoạn mạch nhân tạo.
499 483 Phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy có sử dụng máy cắt nối 9,840,000 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu.
500 484 Phẫu thuật cắt lách 4,284,000 Chưa bao gồm khóa kẹp mạch máu, dao siêu âm.
501 485 03C2.1.70 Phẫu thuật nội soi cắt lách 4,187,000 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu.
502 486 Phẫu thuật cắt thân tụy hoặc cắt đuôi tụy 4,297,000 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, dao siêu âm.
503 487 Phẫu thuật cắt u phúc mạc hoặc u sau phúc mạc 5,430,000 Chưa bao gồm máy cắt nối tự
động và ghim khâu máy cắt nối, vật liệu cầm máu.
504 488 Phẫu thuật nạo vét hạch 3,629,000 Chưa bao gồm dao siêu âm.
505 489 Phẫu thuật u trong ổ bụng 4,482,000 Chưa bao gồm khóa kẹp mạch máu, dao siêu âm.
506 490 03C2.1.68 Phẫu thuật nội soi cắt u trong ổ bụng 3,525,000 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu.
507 491 Phẫu thuật thăm dò ổ bụng hoặc mở thông dạ dày hoặc mở thông hổng tràng hoặc làm hậu môn nhân tạo 2,447,000 Chưa bao gồm máy cắt nối tự
động và ghim khâu máy cắt nối.
508 492 Phẫu thuật thoát vị bẹn hoặc thoát vị đùi hoặc thoát vị thành bụng 3,157,000 Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu.
509 493 Phẫu thuật dẫn lưu áp xe trong ổ bụng 2,709,000
510 494 Phẫu thuật cắt trĩ hoặc điều trị nứt kẽ hậu môn hoặc điều trị áp xe rò hậu môn 2,461,000 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu.
511 495 03C2.1.66 Phẫu thuật điều trị trĩ kỹ thuật cao (phương pháp Longo) 2,153,000 Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy.
512 496 03C2.1.50 Cắt cơ Oddi hoặc dẫn lưu mật qua nội soi tá tràng 2,391,000 Chưa bao gồm dao cắt, thuốc cản quang, catheter.
513 497 03C2.1.49 Cắt niêm mạc ống tiêu hoá qua nội soi điều trị ung thư sớm 3,891,000 Chưa bao gồm dao cắt niêm mạc, kìm kẹp cầm máu.
514 498 03C2.1.54 Cắt polyp ống tiêu hoá (thực quản hoặc dạ dầy hoặc đại tràng hoặc trực tràng) 1,010,000
515 499 03C2.1.55 Đặt stent đường mật hoặc tụy dưới hướng dẫn của siêu âm 1,789,000 Chưa bao gồm stent, dao cắt, catheter, guidewire.
516 500 03C2.1.48 Lấy dị vật ống tiêu hoá qua nội soi 1,678,000
517 501 03C2.1.52 Lấy sỏi hoặc giun đường mật qua nội soi tá tràng 3,332,000
518 502 03C2.1.47 Mở thông dạ dày qua nội soi 2,679,000
519 503 03C2.1.51 Nong đường mật qua nội soi tá tràng 2,210,000 Chưa bao gồm bóng nong.
520 504 04C3.1.158 Cắt phymosis 224,000
521 505 04C3.1.156 Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu 173,000
522 506 04C3.1.157 Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte 124,000
523 507 04C3.1.159 Thắt các búi trĩ hậu môn 264,000
Xương, cột sống, hàm mặt
524 508 03C2.1.1 Cố định gãy xương sườn 46,500
525 509 04C3.1.181 Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt hoặc tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột liền) 688,000
526 510 04C3.1.180 Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt hoặc tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột tự cán) 503,000
527 511 04C3.1.167 Nắn trật khớp háng (bột liền) 635,000
528 512 04C3.1.166 Nắn trật khớp háng (bột tự cán) 265,000
529 513 04C3.1.165 Nắn trật khớp khuỷu chân hoặc khớp cổ chân hoặc khớp gối (bột liền) 250,000
530 514 04C3.1.164 Nắn trật khớp khuỷu chân hoặc khớp cổ chân hoặc khớp gối (bột tự cán) 150,000
531 515 04C3.1.161 Nắn trật khớp khuỷu tay hoặc khớp xương đòn hoặc khớp hàm (bột liền) 386,000
532 516 04C3.1.160 Nắn trật khớp khuỷu tay hoặc khớp xương đòn hoặc khớp hàm (bột tự cán) 208,000
533 517 04C3.1.163 Nắn trật khớp vai (bột liền) 310,000
534 518 04C3.1.162 Nắn trật khớp vai (bột tự cán) 155,000
535 519 04C3.1.177 Nắn, bó bột bàn chân hoặc bàn tay (bột liền) 225,000
536 520 04C3.1.176 Nắn, bó bột bàn chân hoặc bàn tay (bột tự cán) 150,000
537 521 04C3.1.175 Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền) 320,000
538 522 04C3.1.174 Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột tự cán) 200,000
539 523 04C3.1.179 Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột liền) 701,000
540 524 04C3.1.178 Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột tự cán) 306,000
541 525 04C3.1.171 Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền) 320,000
542 526 04C3.1.170 Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột tự cán) 236,000
543 527 04C3.1.173 Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền) 320,000
544 528 04C3.1.172 Nắn, bó bột xương cánh tay (bột tự cán) 236,000
545 529 04C3.1.169 Nắn, bó bột xương đùi hoặc chậu hoặc cột sống (bột liền) 611,000
546 530 04C3.1.168 Nắn, bó bột xương đùi hoặc chậu hoặc cột sống (bột tự cán) 331,000
547 531 03C2.1.2 Nắn, bó gẫy xương đòn 115,000
548 532 03C2.1.4 Nắn, bó gẫy xương gót 135,000
549 533 03C2.1.3 Nắn, bó vỡ xương bánh chè không có chỉ định mổ 135,000
550 534 Phẫu thuật cắt cụt chi 3,640,000
551 535 03C2.1.109 Phẫu thuật chuyển gân điều trị cò ngón tay do liệt vận động 2,767,000
552 536 Phẫu thuật thay khớp vai 6,703,000 Chưa bao gồm khớp nhân tạo.
553 537 03C2.1.117 Phẫu thuật chỉnh bàn chân khèo 2,597,000 Chưa bao gồm phương tiện cố định.
554 538 03C2.1.110 Phẫu thuật chuyển gân điều trị bàn chân rủ do liệt vận động 2,767,000
555 539 03C2.1.119 Phẫu thuật đóng cứng khớp cổ chân 2,039,000 Chưa bao gồm phương tiện cố định.
556 540 03C2.1.118 Phẫu thuật làm vận động khớp gối 3,033,000
557 541 03C2.1.104 Phẫu thuật nội soi khớp gối hoặc khớp háng hoặc khớp vai hoặc cổ chân 3,109,000 Chưa bao gồm lưỡi bào, lưỡi cắt đốt bằng sóng radio các loại, bộ dây bơm nước, đầu đốt điện, tay dao đốt điện, ốc, vít.
558 542 03C2.1.105 Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng 4,101,000 Chưa bao gồm nẹp vít, dao cắt sụn và lưỡi bào, bộ dây bơm nước, tay dao điện, dao cắt sụn, lưỡi bào, gân sinh học, gân đồng loại.
559 543 03C2.1.100 Phẫu thuật tạo hình khớp háng 3,109,000 Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, ốc, khóa.
560 544 03C2.1.97 Phẫu thuật thay khớp gối bán phần 4,481,000 Chưa bao gồm khớp nhân tạo.
561 545 03C2.1.99 Phẫu thuật thay khớp háng bán phần 3,609,000 Chưa bao gồm khớp nhân tạo.
562 546 03C2.1.96 Phẫu thuật thay toàn bộ khớp gối 4,981,000 Chưa bao gồm khớp nhân tạo.
563 547 03C2.1.98 Phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng 4,981,000 Chưa bao gồm khớp nhân tạo.
564 548 Phẫu thuật đặt lại khớp găm kim cố định 3,850,000 Chưa bao gồm kim cố định.
565 549 Phẫu thuật làm cứng khớp 3,508,000 Chưa bao gồm đinh, xương, nẹp vít.
566 550 Phẫu thuật điều trị xơ cứng gân cơ hoặc xơ cứng khớp 3,429,000 Chưa bao gồm đinh, xương, nẹp vít.
567 551 Phẫu thuật gỡ dính khớp hoặc làm sạch khớp 2,657,000
568 552 03C2.1.108 Phẫu thuật ghép chi 5,777,000 Chưa bao gồm đinh xương, nẹp vít và mạch máu nhân tạo.
569 553 Phẫu thuật ghép xương 4,446,000 Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp và xương nhân tạo.
570 554 03C2.1.101 Phẫu thuật thay đoạn xương ghép bảo quản bằng kĩ thuật cao 4,481,000 Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít và xương bảo quản.
571 555 03C2.1.115 Phẫu thuật kéo dài chi 4,435,000 Chưa bao gồm phương tiện cố định.
572 556 03C2.1.103 Phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít 3,609,000 Chưa bao gồm đinh xương, nẹp, vít.
573 557 03C2.1.102 Phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng sáng 4,981,000 Chưa bao gồm đinh xương, nẹp, vít.
574 558 Phẫu thuật lấy bỏ u xương 3,611,000
575 559 Phẫu thuật nối gân hoặc kéo dài gân (tính 1 gân ) 2,828,000 Chưa bao gồm gân nhân tạo.
576 560 03C2.1.106 Phẫu thuật nội soi tái tạo gân 4,101,000 Chưa bao gồm gân nhân tạo, các phương tiện cố định, bộ dây bơm nước, tay dao điện, dao cắt sụn, lưỡi bào, gân sinh học, gân đồng loại
577 561 03C2.1.113 Phẫu thuật tạo hình sọ mặt (bệnh lý) 5,336,000 Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế.
578 562 03C2.1.114 Phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào đáy hoặc tế bào gai vùng mặt + tạo hình vạt da, đóng khuyết da bằng phẫu thuật tạo hình 3,536,000 Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế.
579 563 03C2.1.111 Rút đinh hoặc tháo phương tiện kết hợp xương 1,681,000
580 564 Phẫu thuật cố định cột sống bằng DIAM, SILICON, nẹp chữ U, Aparius 6,852,000 Chưa bao gồm DIAM, SILICON, nẹp chữ U, Aparius.
581 565 03C2.1.95 Phẫu thuật điều trị cong vẹo cột sống (tính cho 1 lần phẫu thuật ) 8,478,000 Chưa bao gồm xương bảo quản, đốt sống nhân tạo, sản phẩm sinh học thay thế xương, miếng ghép cột sống, đĩa đệm, nẹp, vít, ốc, khóa.
582 566 03C2.1.93 Phẫu thuật nẹp vít cột sống cổ 5,039,000 Chưa bao gồm đinh xương, nẹp, vít, xương bảo quản, đốt sống nhân tạo, sản phẩm sinh học thay thế xương,  miếng ghép cột sống, đĩa đệm nhân tạo, ốc, khóa.
583 567 03C2.1.94 Phẫu thuật nẹp vít cột sống thắt lưng 5,140,000 Chưa bao gồm đinh xương, nẹp, vít, xương bảo quản, đốt sống nhân tạo,  sản phẩm sinh học thay thế xương, miếng ghép cột sống, đĩa đệm nhân tạo, ốc, khóa.
584 568 Phẫu thuật tạo hình thân đốt sống bằng phương pháp bơm xi măng 5,181,000 Chưa bao gồm kim chọc, xi măng sinh học hoặc hóa học, hệ thống bơm xi măng, bóng (lồng) titan.
585 569 03C2.1.92 Phẫu thuật thay đốt sống 5,360,000 Chưa bao gồm đinh xương, nẹp vít và xương bảo quản, đốt sống nhân tạo, đĩa đệm nhân tạo, sản phẩm sinh học thay thế xương, ốc, khóa.
586 570 Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng 4,837,000 Chưa bao gồm đĩa đệm nhân tạo
587 571 Phẫu thuật cắt lọc nạo viêm phần mềm/ sửa mỏm cụt ngón tay, chân/ cắt cụt ngón tay, chân (tính 1 ngón) 2,752,000
588 572 Phẫu thuật nối dây thần kinh (tính 1 dây) 2,801,000
589 573 03C2.1.116 Phẫu thuật tạo hình bằng các vạt da có cuống mạch liền 3,167,000
590 574 Phẫu thuật vá da lớn diện tích ≥10 cm2 4,040,000
591 575 Phẫu thuật vá da nhỏ diện tích < 10 cm2 2,689,000
592 576 Phẫu thuật vết thương phần mềm/ rách da đầu 2,531,000
593 577 Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp 4,381,000
594 578 03C2.1.107 Phẫu thuật vi phẫu chuyển vạt da có cuống mạch 4,675,000
595 579 Phẫu thuật vi phẫu nối mạch chi 6,157,000 Chưa bao gồm mạch nhân tạo
596 580 03C2.1.112 Tạo hình khí-phế quản 12,015,000 Chưa bao gồm Stent
Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác chuyên khoa ngoại
597 581 Phẫu thuật loại đặc biệt 4,335,000
598 582 Phẫu thuật loại I 2,619,000
599 583 Phẫu thuật loại II 1,793,000
600 584 Phẫu thuật loại III 1,136,000
601 585 Thủ thuật loại đặc biệt 932,000
602 586 Thủ thuật loại I 513,000
603 587 Thủ thuật loại II 345,000
604 588 Thủ thuật loại III 168,000
VI VI PHỤ SẢN
605 589 Bóc nang tuyến Bartholin 1,237,000
606 590 Bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi di căn âm đạo 2,586,000
607 591 Bóc nhân xơ vú 947,000
608 Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) 1,000,000
609 592 Cắt âm hộ + vét hạch bẹn hai bên 3,554,000
610 593 Cắt bỏ âm hộ đơn thuần 2,677,000
611 594 Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung 109,000
612 595 Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần 3,937,000
613 596 Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần đường âm đạo kết hợp nội soi 5,378,000
614 597 Cắt u thành âm đạo 1,960,000
615 598 Cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to, dính, cắm sâu trong tiểu khung 5,830,000
616 599 Cắt vú theo phương pháp Patey, cắt khối u vú ác tính + vét hạch nách 4,522,000
617 Cấy – tháo thuốc tránh thai 200,000 Chưa bao gồm thuốc hoặc mảnh ghép tránh thai
618 600 Chích áp xe tầng sinh môn 781,000
619 601 Chích áp xe tuyến Bartholin 783,000
620 602 04C3.2.192 Chích apxe tuyến vú 206,000
621 603 Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh 753,000
622 604 Chọc dẫn lưu dịch cổ chướng trong ung thư buồng trứng 805,000
623 605 Chọc dò màng bụng sơ sinh 389,000
624 606 Chọc dò túi cùng Douglas 267,000
625 607 Chọc nang buồng trứng đường âm đạo dưới siêu âm 2,155,000
626 608 Chọc ối 681,000
627 Chọc hút noãn 7,042,000
628 Chọc hút tinh hoàn mào tinh hoàn lấy tinh trùng hoặc sinh thiết tinh hoàn, mào tinh hoàn 2,527,000
629 Chuyển phôi hoặc chuyển phôi giao tử vào vòi tử cung 3,850,000 Chưa bao gồm catherter chuyển phôi
630 609 Dẫn lưu cùng đồ Douglas 798,000
631 610 Đặt mảnh ghép tổng hợp điều trị sa tạng vùng chậu 5,873,000
632 Đặt và tháo dụng cụ tử cung 210,000
633 Điều trị tắc tia sữa bằng máy hút hoặc sóng ngắn hoặc hồng ngoại 60,000
634 611 04C3.2.191 Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng: đốt điện hoặc nhiệt hoặc laser 146,000
635 612 Điều trị viêm dính tiểu khung bằng hồng ngoại, sóng ngắn 257,000
636 613 04C3.2.186 Đỡ đẻ ngôi ngược 927,000
637 614 04C3.2.185 Đỡ đẻ thường ngôi chỏm 675,000
638 615 04C3.2.187 Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên 1,114,000
639 03C2.2.42 Theo dõi tim thai và cơn co tử cung bằng monitoring 70,000 Trường hợp theo dõi tim thai và cơn co tử cung của sản phụ khoa trong cuộc đẻ thì thanh toán 01 lần/ngày điều trị.
640 616 Đóng rò trực tràng – âm đạo hoặc rò tiết niệu – sinh dục 3,941,000
641 617 04C3.2.188 Forceps hoặc Giác hút sản khoa 877,000
642 618 Giảm đau trong đẻ bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng 636,000
643 Giảm thiểu phôi (Giảm thiểu thai) 2,065,000
644 619 04C3.2.183 Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết 191,000
645 620 Hút thai dưới siêu âm 430,000
646 621 Huỷ thai: cắt thai nhi trong ngôi ngang 2,658,000
647 622 Huỷ thai: chọc óc, kẹp sọ, kéo thai 2,363,000
648 623 Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo 1,525,000
649 624 Khâu rách cùng đồ âm đạo 1,810,000
650 625 Khâu tử cung do nạo thủng 2,673,000
651 626 Khâu vòng cổ tử cung 536,000
652 627 Khoét chóp hoặc cắt cụt cổ tử cung 2,638,000
653 628 Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn…) sau phẫu thuật sản phụ khoa 2,524,000
654 629 Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn 82,100
655 630 Lấy dị vật âm đạo 541,000
656 631 Lấy dụng cụ tử cung, triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ 2,728,000
657 632 Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn 2,147,000
658 Lọc rửa tinh trùng 925,000
659 633 Mở bụng bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi bảo tồn tử cung 3,282,000
660 634 Nạo hút thai trứng 716,000
661 635 04C3.2.184 Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ 331,000
662 636 Nội soi buồng tử cung can thiệp 4,285,000
663 637 Nội soi buồng tử cung chẩn đoán 2,746,000
664 638 Nội xoay thai 1,380,000
665 639 Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống dính 562,000
666 640 Nong cổ tử cung do bế sản dịch 268,000
667 641 03C2.2.11 Nong đặt dụng cụ tử cung chống dính buồng tử cung 161,000
668 642 Phá thai bằng phương pháp nong và gắp từ tuần thứ 13 đến hết tuần thứ 18 1,108,000
669 643 Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai từ 7 tuần đến hết 13 tuần 283,000
670 644 Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không 358,000
671 645 04C3.2.197 Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc 177,000
672 646 Phá thai to từ 13 tuần đến 22 tuần bằng phương pháp đặt túi nước 1,003,000
673 647 04C3.2.198 Phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần bằng thuốc 519,000
674 648 Phá thai từ tuần thứ 7 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không 383,000
675 649 Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung 4,692,000
676 650 Phẫu thuật bóc khối lạc nội mạc tử cung ở tầng sinh môn, thành bụng 2,568,000
677 651 Phẫu thuật cắt âm vật phì đại 2,510,000
678 652 Phẫu thuật cắt lọc vết mổ, khâu lại tử cung sau mổ lấy thai 4,480,000
679 653 Phẫu thuật cắt một phần tuyến vú, cắt u vú lành tính 2,753,000
680 654 Phẫu thuật cắt polip buồng tử cung (đường bụng, đường âm đạo) 3,491,000
681 655 Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung 1,868,000
682 656 Phẫu thuật cắt tinh hoàn lạc chỗ 2,620,000
683 657 Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo 3,564,000
684 658 Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo có sự hỗ trợ của nội soi 5,724,000
685 659 Phẫu thuật cắt tử cung tình trạng người bệnh nặng, viêm phúc mạc nặng, kèm vỡ tạng trong tiểu khung, vỡ tử cung phức tạp 9,188,000
686 660 Phẫu thuật cắt tử cung và thắt động mạch hạ vị do chảy máu thứ phát sau phẫu thuật sản khoa 7,115,000
687 661 Phẫu thuật cắt ung thư­ buồng trứng + tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn 5,848,000
688 662 Phẫu thuật cắt vách ngăn âm đạo, mở thông âm đạo 2,551,000
689 663 Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn 3,538,000
690 664 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang 3,594,000
691 665 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng 3,553,000
692 666 Phẫu thuật Crossen 3,840,000
693 667 Phẫu thuật điều trị són tiểu (TOT, TVT) 12,353,000
694 668 Phẫu thuật khối viêm dính tiểu khung 3,213,000
695 669 Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách phức tạp 2,735,000
696 670 Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt động mạch tử cung, mũi khâu B- lynch…) 4,056,000
697 671 04C3.2.194 Phẫu thuật lấy thai lần đầu 2,223,000
698 672 04C3.2.195 Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên 2,773,000
699 673 Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có bệnh truyền nhiễm (viêm gan nặng, HIV-AIDS, H5N1) 5,694,000
700 674 Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp 3,881,000
701 675 Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh mắc bệnh toàn thân hoặc bệnh lý sản khoa 4,135,000
702 676 Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong rau cài răng lược 7,637,000
703 677 Phẫu thuật Lefort hoặc Labhart 2,674,000
704 678 Phẫu thuật Manchester 3,509,000
705 679 Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung 3,246,000
706 680 Phẫu thuật mở bụng cắt góc tử cung 3,335,000
707 681 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung 3,704,000
708 682 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu 5,864,000
709 683 Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ 2,835,000
710 684 Phẫu thuật mở bụng tạo hình vòi trứng, nối lại vòi trứng 4,578,000
711 685 Phẫu thuật mở bụng thăm dò, xử trí bệnh lý phụ khoa 2,673,000
712 686 Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng 4,117,000
713 687 Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung 5,944,000
714 688 Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt nhân xơ; polip; tách dính; cắt vách ngăn; lấy dị vật 5,386,000
715 689 Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ 4,899,000
716 690 Phẫu thuật nội soi cắt tử cung 5,742,000
717 691 Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu 7,641,000
718 692 Phẫu thuật nội soi cắt ung thư buồng trứng kèm cắt tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn 7,781,000
719 693 Phẫu thuật nội soi điều trị vô sinh (soi buồng tử cung + nội soi ổ bụng) 5,851,000
720 694 Phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng tử cung 4,917,000
721 695 Phẫu thuật nội soi lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng 5,352,000
722 696 Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán + tiêm MTX tại chỗ điều trị thai ngoài tử cung 4,833,000
723 697 Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán các bệnh lý phụ khoa 4,791,000
724 698 Phẫu thuật nội soi sa sinh dục nữ 8,981,000
725 699 Phẫu thuật nội soi treo buồng trứng 5,370,000
726 700 Phẫu thuật nội soi triệt sản nữ 4,568,000
727 701 Phẫu thuật nội soi vét hạch tiểu khung 6,361,000
728 702 Phẫu thuật nội soi xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng 6,294,000
729 703 Phẫu thuật Second Look trong ung thư buồng trứng 3,937,000
730 704 Phẫu thuật tạo hình âm đạo (nội soi kết hợp đường dưới) 5,711,000
731 705 Phẫu thuật tạo hình âm đạo do dị dạng (đường dưới) 3,362,000
732 706 Phẫu thuật tạo hình tử cung (Strassman, Jones) 4,395,000
733 707 Phẫu thuật thắt động mạch hạ vị trong cấp cứu sản phụ khoa 4,757,000
734 708 Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa 3,241,000
735 709 Phẫu thuật treo bàng quang và trực tràng sau mổ sa sinh dục 3,949,000
736 710 Phẫu thuật treo tử cung 2,750,000
737 711 Phẫu thuật Wertheim (cắt tử cung tận gốc + vét hạch) 5,910,000
738 712 Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo 369,000
739 713 Sinh thiết gai rau 1,136,000
740 714 Sinh thiết hạch gác (cửa) trong ung thư vú 2,143,000
741 Rã đông phôi, noãn 3,420,000
742 Rã đông tinh trùng 190,000
743 Sinh thiết phôi chẩn đoán (Sinh thiết phôi bào cho chẩn đoán di truyền tiền làm tổ (Biopsy-PGS)/cho 1 người bệnh) 8,796,000
744 715 04C3.2.189 Soi cổ tử cung 6,180,000
745 716 04C3.2.190 Soi ối 1,260,000
746 717 Thủ thuật LEEP (cắt cổ tử cung bằng vòng nhiệt điện) 1,078,000
747 718 Tiêm hoá chất tại chỗ điều trị chửa ở cổ tử cung 235,000
748 719 Tiêm nhân Chorio 225,000
749 Tiêm tinh trùng vào bào tương của noãn (ICSI) 6,180,000
750 Triệt sản nam (bằng dao hoặc không bằng dao) 1,260,000
751 720 Vi phẫu thuật tạo hình vòi trứng, nối lại vòi trứng 6,419,000
752 721 04C3.2.193 Xoắn hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung 370,000
Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác
753 722 Phẫu thuật loại đặc biệt 3,531,000
754 723 Phẫu thuật loại I 2,173,000
755 724 Phẫu thuật loại II 1,373,000
756 725 Phẫu thuật loại III 1,026,000
757 726 Thủ thuật loại đặc biệt 830,000
758 727 Thủ thuật loại I 543,000
759 728 Thủ thuật loại II 368,000
760 729 Thủ thuật loại III 174,000
VII VII MẮT
761 730 Bơm rửa lệ đạo 35,000
762 731 03C2.3.76 Cắt bè áp MMC hoặc áp 5FU 1,160,000 Chưa bao gồm thuốc MMC; 5FU.
763 732 03C2.3.59 Cắt bỏ túi lệ 804,000
764 733 03C2.3.48 Cắt dịch kính đơn thuần hoặc lấy dị vật nội nhãn 1,200,000 Chưa bao gồm đầu cắt dịch kính, đầu laser, dây dẫn sáng.
765 734 03C2.3.61 Cắt mộng áp Mytomycin 940,000 Chưa bao gồm thuốc MMC.
766 735 03C2.3.73 Cắt mống mắt chu biên bằng Laser 300,000
767 736 03C2.3.87 Cắt u bì kết giác mạc có hoặc không ghép kết mạc 1,115,000
768 737 03C2.3.66 Cắt u kết mạc không  vá 750,000
769 738 04C3.3.208 Chích chắp hoặc lẹo 75,600
770 739 03C2.3.57 Chích mủ hốc mắt 429,000
771 740 03C2.3.75 Chọc tháo dịch dưới hắc mạc, bơm hơi tiền phòng 1,060,000
772 741 03C2.3.9 Chữa bỏng mắt do hàn điện 27,000
773 742 Chụp mạch ICG 230,000  Chưa bao gồm thuốc
774 743 03C2.3.8 Đánh bờ mi 34,900
775 744 Điện chẩm 382,000
776 745 03C2.3.11 Điện di điều trị (1 lần) 17,600
777 746 03C2.3.79 Điện đông thể mi 439,000
778 747 03C2.3.5 Điện võng mạc 86,500
779 748 Điều trị Laser hồng ngoại; Tập nhược thị 27,000
780 749 Điều trị một số bệnh võng mạc bằng laser (bệnh võng mạc tiểu đường, cao huyết áp, trẻ đẻ non…); Laser điều trị u nguyên bào võng mạc 393,000
781 750 Đo độ dày giác mạc; Đếm tế bào nội mô giác mạc; Chụp  bản đồ giác mạc 129,000
782 751 Đo độ lác; Xác định sơ đồ song thị; Đo biên độ điều tiết; Đo thị giác 2 mắt; Đo thị giác tương phản 58,600
783 752 Đo đường kính giác mạc; đo độ lồi 49,600
784 753 04C3.3.200 Đo Javal 34,000
785 754 03C2.3.1 Đo khúc xạ máy 8,800
786 755 04C3.3.199 Đo nhãn áp 23,700
787 756 03C2.3.7 Đo thị lực khách quan 65,500
788 757 04C3.3.201 Đo thị trường, ám điểm 28,000
789 758 03C2.3.6 Đo tính công suất thủy tinh thể nhân tạo 55,000
790 759 03C2.3.16 Đốt lông xiêu 45,700
791 760 03C2.3.95 Ghép giác mạc (01 mắt) 3,223,000 Chưa bao gồm giác mạc, thuỷ tinh thể nhân tạo.
792 761 03C2.3.69 Ghép màng ối điều trị dính mi cầu hoặc loét giác mạc lâu liền hoặc thủng giác mạc 1,177,000 Chưa bao gồm chi phí màng ối.
793 762 03C2.3.67 Ghép màng ối điều trị loét giác mạc 1,004,000 Chưa bao gồm chi phí màng ối.
794 763 03C2.3.62 Gọt giác mạc 734,000
795 764 03C2.3.64 Khâu cò mi 380,000
796 765 03C2.3.50 Khâu củng  mạc đơn thuần 800,000
797 766 03C2.3.51 Khâu củng giác mạc phức tạp 1,200,000
798 767 03C2.3.53 Khâu củng mạc phức tạp 1,060,000
799 768 04C3.3.220 Khâu da mi, kết mạc mi bị rách – gây mê 1,379,000
800 769 04C3.3.219 Khâu da mi, kết mạc mi bị rách – gây tê 774,000
801 770 03C2.3.49 Khâu giác mạc đơn thuần 750,000
802 771 03C2.3.52 Khâu giác mạc phức tạp 1,060,000
803 772 03C2.3.55 Khâu phục hồi bờ mi 645,000
804 773 03C2.3.56 Khâu vết thương phần mềm, tổn thương  vùng mắt 879,000
805 774 03C2.3.13 Khoét bỏ nhãn cầu 704,000
806 775 Lạnh đông đơn thuần phòng bong võng mạc 1,690,000
807 776 Laser điều trị u máu mi, kết mạc, hốc mắt, bệnh võng mạc trẻ đẻ non, u nguyên bào võng mạc 1,410,000
808 777 04C3.3.221 Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây mê) 640,000
809 778 04C3.3.210 Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) 75,300
810 779 04C3.3.222 Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây mê) 829,000
811 780 04C3.3.211 Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê) 314,000
812 781 03C2.3.47 Lấy dị vật hốc mắt 845,000
813 782 04C3.3.209 Lấy dị vật kết mạc nông một mắt 61,600
814 783 03C2.3.46 Lấy dị vật tiền phòng 1,060,000
815 784 03C2.3.84 Lấy huyết thanh đóng ống 49,200
816 785 03C2.3.15 Lấy sạn vôi kết mạc 33,000
817 786 03C2.3.86 Liệu pháp điều trị viêm kết mạc mùa xuân (áp tia β) 53,700
818 787 03C2.3.74 Mở bao sau bằng Laser 244,000
819 788 04C3.3.224 Mổ quặm 1 mi  – gây mê 1,189,000
820 789 04C3.3.213 Mổ quặm 1 mi  – gây tê 614,000
821 790 04C3.3.225 Mổ quặm 2 mi  – gây mê 1,356,000
822 791 04C3.3.214 Mổ quặm 2 mi  – gây tê 809,000
823 792 04C3.3.215 Mổ quặm 3 mi  – gây tê 1,020,000
824 793 04C3.3.226 Mổ quặm 3 mi – gây mê 1,563,000
825 794 04C3.3.227 Mổ quặm 4 mi  – gây mê 1,745,000
826 795 04C3.3.216 Mổ quặm 4 mi  – gây tê 1,176,000
827 796 03C2.3.54 Mở tiền phòng rửa máu hoặc mủ 704,000
828 797 03C2.3.68 Mộng tái phát phức tạp có ghép màng ối kết mạc 904,000
829 798 03C2.3.12 Múc nội nhãn (có độn hoặc không độn) 516,000 Chưa bao gồm vật liệu độn.
830 799 03C2.3.14 Nặn tuyến bờ mi 33,000
831 800 Nâng sàn hốc mắt 2,689,000  Chưa bao gồm tấm lót sàn
832 801 03C2.3.2 Nghiệm pháp phát hiện Glôcôm 97,900
833 802 03C2.3.63 Nối thông lệ mũi 1 mắt 1,004,000 Chưa bao gồm ống Silicon.
834 803 Phẫu thuật bong võng mạc kinh điển 2,173,000 Chưa bao gồm đai Silicon.
835 804 03C2.3.32 Phẫu thuật cắt bao sau 554,000 Chưa bao gồm đầu cắt bao sau.
836 805 03C2.3.30 Phẫu thuật cắt bè 1,065,000
837 806 03C2.3.96 Phẫu thuật cắt dịch kính và điều trị bong võng mạc (01 mắt) 2,838,000 Chưa bao gồm dầu silicon, đai silicon, đầu cắt dịch kính, Laser nội nhãn.
838 807 03C2.3.36 Phẫu thuật cắt màng đồng tử 895,000 Chưa bao gồm đầu cắt.
839 808 04C3.3.223 Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc – gây mê 1,416,000 Chưa bao gồm chi phí màng ối.
840 809 04C3.3.212 Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc – gây tê 915,000 Chưa bao gồm chi phí màng ối.
841 810 03C2.3.97 Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên 500,000
842 811 03C2.3.35 Phẫu thuật cắt thủy tinh thể 1,160,000 Chưa bao gồm đầu cắt
843 812 03C2.3.31 Phẫu thuật đặt IOL (1 mắt) 1,950,000 Chưa bao gồm thể thủy tinh nhân tạo.
844 813 03C2.3.37 Phẫu thuật đặt ống Silicon tiền phòng 1,460,000 Chưa bao gồm ống silicon.
845 814 03C2.3.20 Phẫu thuật điều trị bệnh võng mạc trẻ đẻ non (2 mắt) 1,723,000 Chưa bao gồm đầu cắt dịch kính, laser nội nhãn, dây dẫn sáng.
846 03C2.3.93 Phẫu thuật điều trị tật khúc xạ bằng Laser Excimer (01 mắt) 4,115,000
847 815 03C2.3.94 Phẫu thuật đục thuỷ tinh thể bằng phương pháp Phaco (01 mắt) 2,615,000 Chưa bao gồm thuỷ tinh thể nhân tạo; đã bao gồm casset dùng nhiều lần, dịch nhầy.
848 816 03C2.3.19 Phẫu thuật Epicanthus (1 mắt) 804,000
849 817 03C2.3.89 Phẫu thuật hẹp khe mi 595,000
850 818 03C2.3.28 Phẫu thuật lác (1 mắt) 704,000
851 819 03C2.3.27 Phẫu thuật lác (2 mắt) 1,150,000
852 820 03C2.3.23 Phẫu thuật lác có Faden (1 mắt) 745,000
853 821 03C2.3.77 Phẫu thuật lấy thủy tinh thể ngoài bao, đặt IOL+ cắt bè (1 mắt) 1,760,000 Chưa bao gồm thuỷ tinh thể nhân tạo.
854 822 04C3.3.218 Phẫu thuật mộng đơn một mắt – gây mê 1,376,000
855 823 04C3.3.217 Phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt – gây tê 834,000
856 824 03C2.3.70 Phẫu thuật mộng ghép kết mạc tự thân 804,000
857 825 03C2.3.43 Phẫu thuật phủ kết mạc lắp mắt giả 695,000
858 826 03C2.3.26 Phẫu thuật sụp mi (1 mắt) 1,265,000
859 827 03C2.3.45 Phẫu thuật tái tạo lệ quản kết hợp khâu mi 1,460,000 Chưa bao gồm ống silicon.
860 828 03C2.3.42 Phẫu thuật tạo cùng đồ lắp mắt giả 1,060,000
861 829 03C2.3.24 Phẫu thuật tạo mí (1 mắt) 804,000
862 830 03C2.3.25 Phẫu thuật tạo mí (2 mắt) 1,045,000
863 831 Phẫu thuật tháo đai độn Silicon 1,629,000
864 832 Phẫu thuật thể thủy tinh bằng phaco và femtosecond có hoặc không có đặt IOL 4,799,000 Chưa bao gồm thủy tinh thể nhân tạo, thiết bị cố định mắt (Pateient interface).
865 833 03C2.3.33 Phẫu thuật thủy tinh thể ngoài bao (1 mắt) 1,600,000 Chưa bao gồm thuỷ tinh thể nhân tạo.
866 834 03C2.3.39 Phẫu thuật u có vá da tạo hình 1,200,000
867 835 03C2.3.41 Phẫu thuật u kết mạc nông 645,000
868 836 03C2.3.38 Phẫu thuật u mi không vá da 689,000
869 837 03C2.3.40 Phẫu thuật u tổ chức hốc mắt 1,200,000
870 838 03C2.3.44 Phẫu thuật vá da điều trị lật mi 1,010,000
871 839 03C2.3.65 Phủ kết mạc 614,000
872 840 03C2.3.71 Quang đông thể mi điều trị Glôcôm 275,000
873 03C2.3.21 Rạch giác mạc nan hoa (1 mắt) 554,700 Chưa bao gồm chi phí thuốc gây mê
874 03C2.3.22 Rạch giác mạc nan hoa (2 mắt) 665,500 Chưa bao gồm chi phí thuốc gây mê
875 841 03C2.3.34 Rạch góc tiền phòng 1,060,000
876 842 03C2.3.10 Rửa cùng đồ (1 mắt hoặc 2 mắt) 39,000
877 843 03C2.3.4 Sắc giác 60,000
878 844 Siêu âm bán phần trước (UBM) 195,000
879 845 03C2.3.81 Siêu âm chẩn đoán (1 mắt hoặc 2 mắt) 55,400
880 846 03C2.3.80 Siêu âm điều trị (1 ngày) 60,000
881 847 03C2.3.83 Sinh thiết u, tế bào học, dịch tổ chức 150,000
882 848 03C2.3.29 Soi bóng đồng tử 28,400
883 849 04C3.3.203 Soi đáy mắt hoặc Soi góc tiền phòng 49,600
884 850 03C2.3.88 Tách dính mi cầu ghép kết mạc 2,088,000 Chưa bao gồm chi phí màng ối.
885 851 03C2.3.72 Tạo hình vùng bè bằng Laser 210,000
886 852 Test thử cảm giác giác mạc 36,900
887 853 03C2.3.78 Tháo dầu Silicon phẫu thuật 745,000
888 854 04C3.3.207 Thông lệ đạo hai mắt 89,900
889 855 04C3.3.206 Thông lệ đạo một mắt 57,200
890 856 04C3.3.205 Tiêm dưới kết mạc một mắt 44,600 Chưa bao gồm thuốc.
891 857 04C3.3.204 Tiêm hậu nhãn cầu một mắt 44,600 Chưa bao gồm thuốc.
892 858 Vá sàn  hốc mắt 3,085,000 Chưa bao gồm tấm lót sàn hoặc vá xương
Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác
893 859 Phẫu thuật loại đặc biệt 2,081,000
894 860 Phẫu thuật loại I 1,195,000
895 861 Phẫu thuật loại II 845,000
896 862 Phẫu thuật loại III 590,000
897 863 Thủ thuật loại đặc biệt 519,000
898 864 Thủ thuật loại I 337,000
899 865 Thủ thuật loại II 191,000
900 866 Thủ thuật loại III 121,000
VIII VIII TAI MŨI HỌNG
901 867 03C2.4.18 Bẻ cuốn mũi 120,000
902 868 03C2.4.31 Cầm máu mũi bằng Merocell (1 bên) 201,000
903 869 03C2.4.32 Cầm máu mũi bằng Merocell (2 bên) 271,000
904 870 04C3.4.250 Cắt Amiđan (gây mê) 1,033,000
905 871 04C3.4.251 Cắt Amiđan dùng Coblator (gây mê) 2,303,000 Bao gồm cả Coblator.
906 872 03C2.4.19 Cắt bỏ đường rò luân nhĩ gây tê 449,000
907 873 03C2.4.64 Cắt dây thần kinh Vidien qua nội soi 7,479,000
908 874 Cắt polyp ống tai gây mê 1,938,000
909 875 Cắt polyp ống tai gây tê 589,000
910 876 03C2.4.57 Cắt thanh quản có tái tạo phát âm 6,582,000 Chưa bao gồm stent, van phát âm, thanh quản điện.
911 877 03C2.4.65 Cắt u cuộn cảnh 7,302,000
912 878 04C3.4.228 Chích rạch apxe Amiđan (gây tê) 250,000
913 879 04C3.4.229 Chích rạch apxe thành sau họng (gây tê) 250,000
914 880 03C2.4.11 Chích rạch vành tai 57,900
915 881 Chỉnh hình tai giữa có tái tạo chuỗi xương con 5,627,000
916 882 03C2.4.10 Chọc hút dịch vành tai 47,900
917 883 03C2.4.56 Đặt stent điều trị sẹo hẹp thanh khí quản 6,911,000 Chưa bao gồm stent.
918 884 03C2.4.47 Đo ABR (1 lần) 176,000
919 885 03C2.4.44 Đo nhĩ lượng 24,600
920 886 03C2.4.46 Đo OAE (1 lần) 49,200
921 887 03C2.4.43 Đo phản xạ cơ bàn đạp 24,600
922 888 03C2.4.39 Đo sức cản của mũi 91,600
923 889 03C2.4.42 Đo sức nghe lời 51,600
924 890 03C2.4.40 Đo thính lực đơn âm 39,600
925 891 03C2.4.41 Đo trên ngưỡng 54,200
926 892 03C2.4.30 Đốt Amidan áp lạnh 180,000
927 893 03C2.4.4 Đốt họng bằng khí CO2 (Bằng áp lạnh) 126,000
928 894 03C2.4.3 Đốt họng bằng khí Nitơ lỏng 146,000
929 895 03C2.4.22 Đốt họng hạt 75,000
930 896 03C2.4.54 Ghép thanh khí quản đặt stent 5,821,000 Chưa bao gồm stent.
931 897 03C2.4.13 Hút xoang dưới áp lực 52,900
932 898 03C2.4.15 Khí dung 17,600 Chưa bao gồm thuốc khí dung.
933 899 03C2.4.1 Làm thuốc thanh quản hoặc tai 20,000 Chưa bao gồm thuốc.
934 900 03C2.4.2 Lấy dị vật họng 40,000
935 901 04C3.4.233 Lấy dị vật tai ngoài đơn giản 60,000
936 902 04C3.4.252 Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây mê) 508,000
937 903 04C3.4.234 Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây tê) 150,000
938 904 04C3.4.246 Lấy di vật thanh quản gây mê ống cứng 683,000
939 905 04C3.4.239 Lấy dị vật thanh quản gây tê ống cứng 346,000
940 906 04C3.4.236 Lấy dị vật trong mũi có gây mê 660,000
941 907 04C3.4.235 Lấy dị vật trong mũi không gây mê 187,000
942 908 03C2.4.12 Lấy nút biểu bì ống tai 60,000
943 909 04C3.4.254 Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây mê 1,314,000
944 910 04C3.4.242 Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây tê 819,000
945 911 Mở sào bào – thượng nhĩ 3,585,000
946 912 Nâng xương chính mũi sau chấn thương gây mê 2,620,000
947 913 Nâng xương chính mũi sau chấn thương gây tê 1,258,000
948 914 04C3.4.243 Nạo VA gây mê 765,000
949 915 Nạo vét hạch cổ chọn lọc 4,487,000 Chưa bao gồm dao siêu âm.
950 916 03C2.4.20 Nhét meche hoặcbấc mũi 107,000
951 917 03C2.4.55 Nối khí quản tận-tận trong điều trị sẹo hẹp 7,729,000 Chưa bao gồm stent.
952 918 04C3.4.247 Nội soi cắt polype mũi gây mê 647,000
953 919 04C3.4.241 Nội soi cắt polype mũi gây tê 444,000
954 920 04C3.4.231 Nội soi chọc rửa xoang hàm (gây tê) 265,000
955 921 04C3.4.232 Nội soi chọc thông xoang trán hoặc xoang bướm (gây tê) 265,000
956 922 04C3.4.240 Nội soi đốt điện cuốn mũi hoặc cắt cuốn mũi gây tê 431,000
957 923 04C3.4.253 Nội soi đốt điện cuốn mũi hoặc cắt cuốn mũi gây mê 660,000
958 924 Nội soi đường hô hấp và tiêu hóa trên 2,135,000
959 925 04C3.4.244 Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống cứng 683,000
960 926 04C3.4.245 Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống mềm 703,000
961 927 04C3.4.237 Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống cứng 210,000
962 928 04C3.4.238 Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống mềm 305,000
963 929 04C3.4.255 Nội soi nạo VA gây mê sử dụng Hummer 1,541,000 Bao gồm cả dao Hummer.
964 930 Nội soi phế quản ống cứng lấy dị vật gây tê 561,000
965 931 Nội soi sinh thiết vòm mũi họng gây mê 1,543,000
966 932 03C2.4.25 Nội soi sinh thiết vòm mũi họng gây tê 500,000
967 933 03C2.4.37 Nội soi Tai Mũi Họng 202,000
968 934 03C2.4.9 Nong vòi nhĩ 35,000
969 935 03C2.4.34 Nong vòi nhĩ nội soi 111,000
970 936 03C2.4.66 Phẫu thuật áp xe não do tai 5,809,000
971 937 Phẫu thuật cắt Amidan bằng dao plasma hoặc laser 3,679,000
972 937 Phẫu thuật cắt Amidan bằng dao điện 3,679,000
973 938 Phẫu thuật cắt bán phần thanh quản trên nhẫn kiểu CHEP 4,902,000
974 939 03C2.4.61 Phẫu thuật cắt bỏ u thành bên họng lan lên đáy sọ có kiểm soát bằng kính hiển vi và nội soi 9,209,000
975 940 03C2.4.67 Phẫu thuật cắt bỏ ung thư Amidan/thanh quản và nạo vét hạch cổ 5,531,000
976 941 03C2.4.68 Phẫu thuật cắt bỏ ung thư lưỡi có tái tạo vạt cơ da 6,604,000
977 942 Phẫu thuật cắt Concha Bullosa cuốn mũi 3,738,000
978 943 Phẫu thuật cắt dây thanh bằng Laser 4,487,000
979 944 Phẫu thuật cắt tuyến dưới hàm 4,495,000 Chưa bao gồm dao siêu âm.
980 945 Phẫu thuật cắt tuyến mang tai có hoặc không bảo tồn dây VII 4,495,000 Chưa bao gồm dao siêu âm.
981 946 Phẫu thuật chấn thương khối mũi sàng 7,629,000
982 947 Phẫu thuật chấn thương xoang sàng – hàm 5,208,000
983 948 Phẫu thuật chỉnh hình sẹo hẹp thanh khí quản bằng đặt ống nong 4,487,000 Chưa bao gồm chi phí mũi khoan.
984 949 03C2.4.52 Phẫu thuật đỉnh xương đá 4,187,000
985 950 Phẫu thuật giảm áp dây VII 6,796,000
986 951 Phẫu thuật kết hợp xương trong chấn thương sọ mặt 5,208,000
987 952 03C2.4.69 Phẫu thuật laser cắt ung thư thanh quản hạ họng 6,616,000 Chưa bao gồm ống nội khí quản.
988 953 03C2.4.70 Phẫu thuật Laser trong khối u vùng họng miệng 7,031,000 Chưa bao gồm ống nội khí quản.
989 954 Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ 1 bên, 2 bên 2,973,000
990 955 Phẫu thuật mở cạnh cổ dẫn lưu áp xe 2,867,000
991 956 Phẫu thuật mở cạnh mũi 4,794,000
992 957 Phẫu thuật nang rò giáp lưỡi 4,487,000
993 958 Phẫu thuật nạo V.A nội soi 2,722,000
994 959 03C2.4.71 Phẫu thuật nạo vét hạch cổ, truyền hoá chất động mạch cảnh 5,531,000 Chưa bao gồm hoá chất.
995 960 Phẫu thuật nội soi cầm máu mũi 1 bên, 2 bên 2,658,000 Chưa bao gồm mũi Hummer và tay cắt.
996 961 03C2.4.60 Phẫu thuật nội soi cắt bỏ khối u vùng mũi xoang 8,782,000 Chưa bao gồm keo sinh học.
997 962 03C2.4.58 Phẫu thuật nội soi cắt bỏ u mạch máu vùng đầu cổ 13,322,000
998 963 03C2.4.59 Phẫu thuật nội soi cắt bỏ u xơ mạch vòm mũi họng 8,322,000
999 964 Phẫu thuật nội soi cắt dây thanh 5,032,000
1000 965 Phẫu thuật nội soi cắt u hạ họng hoặc hố lưỡi thanh thiệt 2,867,000
1001 966 03C2.4.27 Phẫu thuật nội soi cắt u lành tính thanh quản (papilloma, kén hơi thanh quản…) 4,009,000
1002 967 Phẫu thuật nội soi cắt u máu hạ họng – thanh quản bằng dao siêu âm 7,794,000
1003 968 03C2.4.73 Phẫu thuật nội soi cắt u nhú đảo ngược vùng mũi xoang 5,910,000 Chưa bao gồm keo sinh học.
1004 969 Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn mũi dưới 3,738,000
1005 970 Phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn mũi 3,053,000 Chưa bao gồm mũi Hummer và tay cắt.
1006 971 Phẫu thuật nội soi đặt ống thông khí màng nhĩ 1 bên, 2 bên 2,973,000
1007 972 Phẫu thuật nội soi giảm áp ổ mắt 5,339,000
1008 973 03C2.4.49 Phẫu thuật nội soi lấy u hoặc điều trị rò dịch não tuỷ, thoát vị nền sọ 6,967,000 Chưa bao gồm keo sinh học.
1009 974 Phẫu thuật nội soi mở các xoang sàng, hàm, trán, bướm 7,629,000
1010 975 Phẫu thuật nội soi mở dẫn lưu hoặc cắt bỏ u nhày xoang 4,794,000
1011 976 03C2.4.72 Phẫu thuật nội soi mở khe giữa, nạo sàng, ngách trán, xoang bướm 4,809,000
1012 977 Phẫu thuật nội soi nạo VA bằng dao Plasma 3,679,000
1013 978 03C2.4.26 Phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản cắt u nang hoặc polype hoặc hạt xơ hoặc u hạt dây thanh 2,865,000
1014 979 03C2.4.63 Phẫu thuật phục hồi, tái tạo dây thần kinh VII 7,499,000
1015 980 Phẫu thuật rò xoang lê 4,487,000 Chưa bao gồm dao siêu âm.
1016 981 03C2.4.53 Phẫu thuật tái tạo hệ thống truyền âm 5,809,000 Chưa bao gồm keo sinh học, xương con để thay thế hoặcProthese.
1017 982 03C2.4.62 Phẫu thuật tái tạo vùng đầu cổ mặt bằng vạt da cơ xương 5,809,000
1018 983 03C2.4.51 Phẫu thuật tai trong hoặc u dây thần kinh VII hoặc u dây thần kinh VIII 5,862,000
1019 984 Phẫu thuật tạo hình tai giữa 5,081,000
1020 985 Phẫu thuật tạo hình tháp mũi bằng vật liệu ghép tự thân 6,960,000
1021 986 Phẫu thuật thay thế xương bàn đạp 5,081,000
1022 987 Phẫu thuật tiệt căn xương chũm 5,087,000
1023 988 Phẫu thuật xử trí chảy máu sau cắt Amygdale (gây mê) 2,722,000
1024 989 03C2.4.16 Rửa tai, rửa mũi, xông họng 24,600
1025 990 03C2.4.28 Soi thanh khí phế quản bằng ống mềm 200,000
1026 991 03C2.4.29 Soi thực quản bằng ống mềm 200,000
1027 992 03C2.4.8 Thông vòi nhĩ 81,900
1028 993 03C2.4.33 Thông vòi nhĩ nội soi 111,000
1029 994 03C2.4.7 Trích màng nhĩ 58,000
1030 995 04C3.4.248 Trích rạch apxe Amiđan (gây mê) 713,000
1031 996 04C3.4.249 Trích rạch apxe thành sau họng (gây mê) 713,000
1032 997 Vá nhĩ đơn thuần 3,585,000
1033 998 Phẫu thuật nội soi đóng lỗ rò xoang lê bằng laser hoặcnhiệt 2,918,000
Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác
1034 999 Phẫu thuật loại đặc biệt 3,209,000
1035 1000 Phẫu thuật loại I 1,884,000
1036 1001 Phẫu thuật loại II 1,323,000
1037 1002 Phẫu thuật loại III 906,000
1038 1003 Thủ thuật loại đặc biệt 834,000
1039 1004 Thủ thuật loại I 492,000
1040 1005 Thủ thuật loại II 278,000
1041 1006 Thủ thuật loại III 135,000
IX IX  RĂNG – HÀM – MẶT
Các kỹ thuật về răng, miệng
1042 1007 03C2.5.1.3 Cắt lợi trùm 151,000
1043 1008 03C2.5.2.6 Chụp thép làm sẵn 279,000
1044 1009 03C2.5.1.6 Cố định tạm thời gẫy xương hàm (buộc chỉ thép, băng cố định) 343,000
Điều trị răng
1045 1010 03C2.5.2.3 Điều trị răng sữa viêm tuỷ có hồi phục 316,000
1046 1011 03C2.5.2.13 Điều trị tuỷ lại 941,000
1047 1012 03C2.5.2.10 Điều trị tuỷ răng số  4, 5 539,000
1048 1013 03C2.5.2.11 Điều trị tuỷ răng số  6,7 hàm dưới 769,000
1049 1014 03C2.5.2.9 Điều trị tuỷ răng số 1, 2, 3 409,000
1050 1015 03C2.5.2.12 Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm trên 899,000
1051 1016 03C2.5.2.4 Điều trị tuỷ răng sữa một chân 261,000
1052 1017 03C2.5.2.5 Điều trị tuỷ răng sữa nhiều chân 369,000
1053 1018 03C2.5.2.14 Hàn composite cổ răng 324,000
1054 1019 03C2.5.2.1 Hàn răng sữa sâu ngà 90,900
1055 1020 04C3.5.1.260 Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm 124,000
1056 1021 04C3.5.1.259 Lấy cao răng và đánh bóng một vùng hoặc một hàm 70,900
1057 1022 03C2.5.1.11 Nắn trật khớp thái dương hàm 100,000
1058 1023 03C2.5.1.10 Nạo túi lợi 1 sextant 67,900
1059 1024 03C2.5.1.7 Nhổ chân răng 180,000
1060 1025 03C2.5.1.1 Nhổ răng đơn giản 98,600
1061 1026 03C2.5.1.2 Nhổ răng khó 194,000
1062 1027 04C3.5.1.257 Nhổ răng số 8 bình thường 204,000
1063 1028 04C3.5.1.258 Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm 320,000
1064 1029 04C3.5.1.256 Nhổ răng sữa hoặcchân răng sữa 33,600
1065 1030 03C2.5.2.16 Phục hồi thân răng có chốt 481,000
1066 1031 03C2.5.2.7 Răng sâu ngà 234,000
1067 1032 03C2.5.2.8 Răng viêm tuỷ hồi phục 248,000
1068 1033 04C3.5.1.261 Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc (1 lần) 30,700
1069 1034 03C2.5.6.2 Sửa hàm 180,000
1070 1035 03C2.5.2.2 Trám bít hố rãnh 199,000
Các phẫu thuật hàm mặt
1071 1036 03C2.5.1.16 Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ 324,000
1072 1037 03C2.5.1.24 Phẫu thuật ghép xương và màng tái tạo mô có hướng dẫn 1,000,000 Chưa bao gồm màng tái tạo mô và xương nhân tạo.
1073 1038 03C2.5.1.22 Phẫu thuật lật vạt, nạo xương ổ răng 1 vùng 768,000
1074 1039 03C2.5.1.23 Cắt u lợi đường kính từ 2cm trở lên 429,000
1075 1040 03C2.5.1.18 Cắt u lợi, lợi xơ để làm hàm giả 389,000
1076 1041 03C2.5.1.19 Cắt, tạo hình phanh môi, phanh má hoặc lưỡi (không gây mê) 276,000
1077 1042 03C2.5.1.20 Cắm và cố định lại một răng bật khỏi huyệt ổ răng 509,000
1078 1043 03C2.5.1.14 Lấy sỏi ống Wharton 1,000,000
1079 1044 03C2.5.1.12 Cắt u da đầu lành, đường kính dưới 5 cm 679,000
1080 1045 03C2.5.1.13 Cắt u da đầu lành, đường kính từ 5 cm trở lên 1,094,000
1081 1046 03C2.5.7.44 Cắt bỏ nang sàn miệng 2,657,000
1082 1047 03C2.5.7.35 Cắt nang xương hàm từ 2-5cm 2,807,000
1083 1048 03C2.5.7.33 Cắt u nang giáp móng 2,071,000
1084 1049 03C2.5.7.48 Cắt u nhỏ lành tính phần mềm vùng hàm mặt (gây mê nội khí quản) 2,507,000
1085 1050 Điều trị đóng cuống răng 447,000
1086 1051 Điều trị sâu răng sớm bằng Fluor 532,000
1087 03C2.5.7.40 Dùng laser, sóng cao tần trong điều trị sẹo >2cm 1,578,000
1088 1052 03C2.5.7.39 Ghép da rời mỗi chiều trên 5cm 2,672,000
1089 1053 03C2.5.7.50 Nắn sai khớp thái dương hàm đến muộn 1,594,000
1090 1054 03C2.5.7.46 Phẫu thuật cắt dây thần kinh V ngoại biên 2,709,000
1091 1055 03C2.5.7.3 Phẫu thuật cắt đoạn xương hàm dưới do bệnh lý và tái tạo bằng nẹp vít (1 bên) 2,335,000 Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế.
1092 1056 03C2.5.7.4 Phẫu thuật cắt đoạn xương hàm dưới do bệnh lý và tái tạo bằng xương, sụn tự thân (1 bên) và cố định bằng nẹp vít 3,869,000 Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế.
1093 1057 03C2.5.7.6 Phẫu thuật cắt đoạn xương hàm trên do bệnh lý và tái tạo bằng hàm đúc titan, sứ, composite cao cấp 4,969,000 Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế.
1094 1058 03C2.5.7.12 Phẫu thuật cắt tuyến mang tai bảo tồn dây thần kinh VII có sử dụng máy dò thần kinh 3,917,000 Chưa bao gồm máy dò thần kinh.
1095 1059 03C2.5.7.16 Phẫu thuật cắt u bạch mạch lớn vùng hàm mặt 2,935,000
1096 1060 03C2.5.7.26 Phẫu thuật cắt u lành tính tuyến dưới hàm 3,043,000 Chưa bao gồm máy dò thần kinh.
1097 1061 03C2.5.7.15 Phẫu thuật cắt u máu lớn vùng hàm mặt 2,858,000
1098 1062 03C2.5.7.37 Phẫu thuật cắt ung thư xương hàm dưới, nạo vét hạch 3,085,000
1099 1063 03C2.5.7.36 Phẫu thuật cắt ung thư xương hàm trên, nạo vét hạch 3,085,000
1100 1064 03C2.5.7.2 Phẫu thuật cắt xương hàm trên hoặchàm dưới, điều trị lệch khớp cắn và kết hợp xương bằng nẹp vít 3,407,000 Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế.
1101 1065 03C2.5.7.17 Phẫu thuật đa chấn thương vùng hàm mặt 3,903,000 Chưa bao gồm nẹp, vít.
1102 1066 03C2.5.7.24 Phẫu thuật điều trị gãy gò má cung tiếp 2 bên 2,843,000 Chưa bao gồm nẹp, vít.
1103 1067 03C2.5.7.23 Phẫu thuật điều trị gãy lồi cầu 2,643,000 Chưa bao gồm nẹp, vít.
1104 1068 03C2.5.7.22 Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm dưới 2,543,000 Chưa bao gồm nẹp, vít.
1105 1069 03C2.5.7.25 Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm trên 2,943,000 Chưa bao gồm nẹp, vít.
1106 1070 03C2.5.7.41 Phẫu thuật điều trị viêm nhiễm toả lan, áp xe vùng hàm mặt 2,036,000
1107 1071 03C2.5.7.10 Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 1 bên và tái tạo bằng khớp đúc titan 3,600,000 Chưa bao gồm nẹp có lồi cầu bằng titan và vít thay thế.
1108 1072 03C2.5.7.8 Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 1 bên và tái tạo bằng sụn, xương tự thân 3,600,000 Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế.
1109 1073 03C2.5.7.11 Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 2 bên và tái tạo bằng khớp đúc titan 3,817,000 Chưa bao gồm nẹp có lồi cầu bằng titan và vít.
1110 1074 03C2.5.7.9 Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 2 bên và tái tạo bằng sụn, xương tự thân 3,767,000 Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế.
1111 1075 03C2.5.7.19 Phẫu thuật ghép xương ổ răng trên bệnh nhân khe hở môi, vòm miệng 2,986,000 Chưa bao gồm xương.
1112 1076 03C2.5.7.42 Phẫu thuật khâu phục hồi vết thương phần mềm vùng hàm mặt, có tổn thương tuyến, mạch, thần kinh. 2,801,000
1113 1077 03C2.5.7.13 Phẫu thuật khuyết hổng lớn vùng hàm mặt bằng vạt da cơ 3,900,000 Chưa bao gồm nẹp, vít.
1114 1078 03C2.5.7.14 Phẫu thuật khuyết hổng lớn vùng hàm mặt bằng vi phẫu thuật 4,000,000
1115 1079 Phẫu thuật lấy dị vật vùng hàm mặt 2,303,000
1116 1080 03C2.5.7.52 Phẫu thuật lấy răng ngầm trong xương 2,235,000
1117 1081 03C2.5.7.45 Phẫu thuật mở xoang lấy răng ngầm 2,657,000
1118 1082 03C2.5.7.18 Phẫu thuật mở xương, điều trị lệch lạc xương hàm, khớp cắn 4,103,000 Chưa bao gồm nẹp, vít.
1119 1083 03C2.5.7.38 Phẫu thuật tạo hình khe hở chéo mặt 3,303,000
1120 1084 03C2.5.7.30 Phẫu thuật tạo hình khe hở vòm miệng 2,335,000
1121 1085 03C2.5.7.31 Phẫu thuật tạo hình khe hở vòm miệng tạo vạt thành hầu 2,335,000
1122 1086 03C2.5.7.29 Phẫu thuật tạo hình môi hai bên 2,435,000
1123 1087 03C2.5.7.28 Phẫu thuật tạo hình môi một bên 2,335,000
1124 1088 03C2.5.7.47 Phẫu thuật tạo hình phanh môi hoặc phanh má hoặc phanh lưỡi bám thấp (gây mê nội khí quản) 1,727,000
1125 1089 Phẫu thuật tháo nẹp vít sau kết hợp xương hai bên 2,624,000
1126 1090 Phẫu thuật tháo nẹp vít sau kết hợp xương lồi cầu 2,561,000
1127 1091 Phẫu thuật tháo nẹp vít sau kết hợp xương một bên 2,528,000
1128 1092 03C2.5.7.1 Sử dụng nẹp có lồi cầu trong phục hồi sau cắt đoạn xương hàm dưới 3,007,000 Chưa bao gồm nẹp có lồi cầu và vít thay thế.
1129 1093 03C2.5.7.49 Tiêm xơ điều trị u máu phần mềm và xương vùng hàm mặt 834,000
Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác
1130 1094 Phẫu thuật loại đặc biệt 3,273,000
1131 1095 Phẫu thuật loại I 2,084,000
1132 1096 Phẫu thuật loại II 1,301,000
1133 1097 Phẫu thuật loại III 866,000
1134 1098 Thủ thuật loại đặc biệt 750,000
1135 1099 Thủ thuật loại I 465,000
1136 1100 Thủ thuật loại II 264,000
1137 1101 Thủ thuật loại III 135,000
X X BỎNG
1138 1102 Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn, dưới 3% diện tích cơ thể ở trẻ em 2,151,000
1139 1103 Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu trên 10% diện tích cơ thể ở người lớn 3,645,000
1140 1104 Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu từ 3% – 5% diện tích cơ thể ở trẻ em 2,713,000
1141 1105 Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu từ 5% – 10% diện tích cơ thể ở người lớn, trên 5% diện tích cơ thể ở trẻ em 3,095,000
1142 1106 Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu dưới 3% diện tích cơ thể ở người lớn, dưới 1% diện tích cơ thể ở trẻ em 2,180,000
1143 1107 Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu trên 5% diện tích cơ thể ở người lớn 3,582,000
1144 1108 Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu từ 1% – 3% diện tích cơ thể ở trẻ em 2,791,000
1145 1109 Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu từ 3% – 5% diện tích cơ thể ở người lớn, trên 3% diện tích cơ thể ở  trẻ em 3,112,000
1146 1110 Cắt hoại tử toàn lớp – khâu kín ≥ 3% diện tích cơ thể ở người lớn, ≥ 1% diện tích cơ thể ở trẻ em 3,837,000
1147 1111 Cắt hoại tử toàn lớp – khâu kín dưới 3% diện tích cơ thể ở người lớn, dưới 1% diện tích cơ thể ở trẻ em 3,156,000
1148 1112 Cắt lọc mô hoại tử vết thương mạn tính bằng dao thủy lực (chưa tính vật tư dao) 3,577,000
1149 1113 Cắt sẹo ghép da mảnh trung bình 3,451,000
1150 1114 Cắt sẹo khâu kín 3,130,000
1151 1115 03C2.6.11 Chẩn đoán độ sâu bỏng bằng máy siêu âm doppler 270,000
1152 1116 03C2.6.15 Điều trị bằng ôxy cao áp 213,000
1153 1117 03C2.6.14 Điều trị vết thương bỏng bằng màng nuôi cấy nguyên bào sợi (hoặc tế bào sừng) 509,000
1154 1118 Ghép da đồng loại ≥ 10%  diện tích cơ thể (chưa gồm mảnh da ghép) 2,489,000
1155 1119 Ghép da đồng loại dưới  10% diện tích cơ thể (chưa gồm mảnh da ghép) 1,717,000
1156 1120 Ghép da tự thân mảnh lớn dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn, dưới 3% diện tích cơ thể ở trẻ em 2,719,000
1157 1121 Ghép da tự thân mảnh lớn trên 10% diện tích cơ thể ở người lớn 4,051,000
1158 1122 Ghép da tự thân mảnh lớn từ 3% –  5% diện tích cơ thể ở trẻ em 3,376,000
1159 1123 Ghép da tự thân mảnh lớn từ 5% – 10% diện tích cơ thể ở người lớn, trên 5% diện tích cơ thể ở trẻ em 3,809,000
1160 1124 Ghép da tự thân mảnh siêu nhỏ (micro skin graft)  ≥ 10% diện tích cơ thể ở người lớn,  ≥ 5% diện tích cơ thể ở trẻ em 6,056,000
1161 1125 Ghép da tự thân mảnh siêu nhỏ (micro skin graft) dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn, dưới 5% diện tích cơ thể ở trẻ em 3,527,000
1162 1126 Ghép da tự thân mắt lưới (mesh graft) 4,691,000
1163 1127 Ghép da tự thân phối hợp kiểu hai lớp (sandwich) 6,265,000
1164 1128 Ghép da tự thân tem thư (post stam graft)  ≥ 10% diện tích cơ thể ở người lớn 4,129,000
1165 1129 Ghép da tự thân tem thư (post stam graft) dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn, ≥ 5% diện tích cơ thể ở trẻ em 3,691,000
1166 1130 Ghép da tự thân tem thư (post stam graft) dưới 5% diện tích cơ thể ở trẻ em 3,171,000
1167 1131 Ghép da tự thân xen kẽ (molem-jackson)  ≥ 10% diện tích cơ thể ở người lớn 6,846,000
1168 1132 Ghép da tự thân xen kẽ (molem-jackson) ở trẻ em, dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn 5,247,000
1169 1133 03C2.6.10 Ghép màng tế bào nuôi cấy trong điều trị bỏng 491,000 Chưa bao gồm màng nuôi; màng nuôi sẽ tính theo chi phí thực tế.
1170 1134 Kỹ thuật ghép khối mỡ tự thân điều trị vết thương mạn tính 3,721,000
1171 1135 Kỹ thuật giãn da (expander) điều trị sẹo 3,679,000
1172 1136 Kỹ thuật tạo vạt da có cuống mạch liền điều trị vết thương, sẹo 4,533,000
1173 1137 Kỹ thuật tạo vạt da tại chỗ điều trị vết thương, vết bỏng và di chứng 3,428,000
1174 1138 Kỹ thuật tiêm huyết tương giàu tiểu cầu điều trị vết thương mạn tính (chưa tính huyết tương) 3,574,000
1175 1139 Kỹ thuật vi phẫu nối bạch mạch- tĩnh mạch điều trị phù do tắc bạch mạch 12,990,000
1176 1140 Lấy bỏ sụn viêm hoại tử trong bỏng vành tai 2,590,000
1177 1141 Phẫu thuật chuyển vạt da phức tạp có nối mạch vi phẫu điều trị vết thương, vết bỏng và sẹo 16,969,000
1178 1142 Phẫu thuật ghép da dày tự thân kiểu wolf- krause ≥ điều trị bỏng sâu, điều trị sẹo 4,029,000
1179 1143 Phẫu thuật khoan đục xương, lấy bỏ xương chết trong điều trị bỏng sâu 3,488,000
1180 1144 Phẫu thuật loại bỏ hoại tử ổ loét vết thương mạn tính 2,319,000
1181 1145 03C2.6.3 Sử dụng giường khí hóa lỏng điều trị bỏng nặng (01 ngày) 252,000
1182 Tắm điều trị bệnh nhân bỏng 220,000
1183 1146 Tắm điều trị bệnh nhân hồi sức, cấp cứu bỏng 757,400
1184 1147 03C2.6.12 Tắm điều trị tiệt khuẩn bằng TRA gamma 177,000
1185 1148 Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích dưới 10% diện tích cơ thể 235,000
1186 1149 Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích từ 10% đến 19% diện tích cơ thể 392,000
1187 1150 Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích từ 20% đến 39% diện tích cơ thể 519,000
1188 1151 Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích từ 40% đến 60% diện tích cơ thể 825,000
1189 1152 Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích trên 60% diện tích cơ thể 1,301,000
Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác
1190 1153 Phẫu thuật đặc biệt 3,707,000
1191 1154 Phẫu thuật loại I 2,123,000 Chưa bao gồm mảnh da ghép đồng loại.
1192 1155 Phẫu thuật loại II 1,418,000 Chưa bao gồm mảnh da ghép đồng loại.
1193 1156 Phẫu thuật loại III 1,043,000 Chưa bao gồm vật tư ghép trên bệnh nhân.
1194 1157 Thủ thuật loại đặc biệt 1,053,000
1195 1158 Thủ thuật loại I 523,000 Chưa kèm màng nuôi cấy, hỗn dịch, tấm lót hút VAC, thuốc cản quang.
1196 1159 Thủ thuật loại II 313,000 Chưa bao gồm thuốc vô cảm, vật liệu thay thế da, chế phẩm sinh học, tấm lót hút VAC, dung dịch và thuốc rửa liên tục vết thương.
1197 1160 Thủ thuật loại III 170,000 Chưa bao gồm thuốc vô cảm, sản phẩm nuôi cấy, quần áo, tất áp lực, thuốc chống sẹo.
XI XI UNG BƯỚU
1198 1161 Bơm hóa chất bàng quang điều trị ung thư bàng quang (lần) 372,000  Chưa bao gồm hóa chất
1199 1162 03C2.1.11 Đặt Iradium (lần) 467,000
1200 1163 04C2.97 Điều trị tia xạ Cobalt hoặc Rx 100,000 Một lần, nhưng không thu quá 30 lần trong một đợt điều trị.
1201 1164 Đổ khuôn chì trong xạ trị 1,042,000
1202 1165 Hóa trị liên tục (12-24 giờ) bằng máy 392,000
1203 1166 Làm mặt nạ cố định đầu 1,053,000
1204 1167 Mô phỏng và lập kế hoạch cho xạ trị áp sát 372,000
1205 1169 Truyền hóa chất tĩnh mạch 148,000  Chưa bao gồm hóa chất
1206 1170 Truyền hóa chất động mạch (1 ngày) 337,000  Chưa bao gồm hóa chất
1207 1171 Truyền hóa chất khoang màng bụng (1 ngày) 194,000  Chưa bao gồm hóa chất
1208 1172 Truyền hóa chất nội tủy (1 ngày) 382,000  Chưa bao gồm hóa chất
1209 1173 Xạ phẫu bằng Cyber Knife 20,584,000
1210 1174 03C5.5 Xạ phẫu bằng Gamma Knife 28,662,000
1211 1175 03C5.4 Xạ trị bằng X Knife 28,584,000
1212 1176 Xạ trị bằng máy gia tốc có điều biến liều (1 ngày) 1,555,000
1213 1177 03C5.3 Xạ trị bằng máy gia tốc tuyến tính (01 ngày xạ trị) 500,000
1214 1178 Xạ trị áp sát liều cao tại vòm mũi họng, xoang mặt, khoang miệng, thực quản, khí phế quản (01 lần điều trị) 5,021,000 Chưa bao gồm dụng cụ cấy hạt phóng xạ (kim, tampon, ovoid…).
1215 1179 Xạ trị áp sát liều cao tại các vị trí khác (01 lần điều trị) 3,163,000 Chưa bao gồm dụng cụ cấy hạt phóng xạ (kim, tampon, ovoid…).
1216 1180 Xạ trị áp sát liều thấp  (01 lần điều trị) 1,355,000
1217 1181 Cắt ung thư vùng hàm mặt có nạo vét hạch dưới hàm, hạch cổ và tạo hình bằng vạt từ xa hoặc tại chỗ 7,253,000
1218 1182 Cắt  ung thư lưỡi – sàn miệng, nạo vét hạch và tạo hình bằng vạt từ xa 8,153,000
1219 1183 Cắt u máu, u bạch huyết trong lồng ngực đường kính trên 10 cm 7,953,000
1220 1184 Cắt từ 3 tạng trở lên trong điều trị ung thư tiêu hoá 8,653,000
1221 1185 Tháo khớp xương bả vai do ung thư 6,453,000
1222 1186 Phẫu thuật cắt xương bả vai và phần mềm 7,853,000
1223 1187 Đặt buồng tiêm truyền dưới da 1,248,000  Chưa bao gồm buồng tiêm truyền.
Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác
1224 1188 Phẫu thuật loại đặc biệt 4,282,000
1225 1189 Phẫu thuật loại I 2,536,000
1226 1190 Phẫu thuật loại II 1,642,000
1227 1191 Phẫu thuật loại III 1,107,000
1228 1192 Thủ thuật loại đặc biệt 830,000
1229 1193 Thủ thuật loại I 485,000
1230 1194 Thủ thuật loại II 345,000
1231 1195 Thủ thuật loại III 199,000
XII XII NỘI SOI CHẨN ĐOÁN, CAN THIỆP
1232 1196 Phẫu thuật loại I 2,061,000
1233 1197 Phẫu thuật loại II 1,400,000
1234 1198 Phẫu thuật loại III 942,000
1235 1199 Thủ thuật loại đặc biệt 916,000
1236 1200 Thủ thuật loại I 539,000
1237 1201 Thủ thuật loại II 311,000
1238 1202 Thủ thuật loại III 184,000
XIII XIII VI PHẪU
1239 1203 Phẫu thuật loại đặc biệt 5,311,000
1240 1204 Phẫu thuật loại I 2,986,000
XIV XIV PHẪU THUẬT NỘI SOI
1241 1205 Phẫu thuật nội soi Robot điều trị các bệnh lý gan mật 84,736,000
1242 1206 Phẫu thuật nội soi Robot điều trị các bệnh lý lồng ngực 90,603,000
1243 1207 Phẫu thuật nội soi Robot điều trị các bệnh lý tiết niệu 78,905,000
1244 1208 Phẫu thuật nội soi Robot điều trị các bệnh lý tiêu hóa, ổ bụng 96,190,000
Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác
1245 1209 Phẫu thuật loại đặc biệt 3,469,000
1246 1210 Phẫu thuật loại I 2,262,000
1247 1211 Phẫu thuật loại II 1,524,000
1248 1212 Phẫu thuật loại III 916,000
XV XV GÂY MÊ
1249 1213 Gây mê thay băng bỏng
Gây mê thay băng bỏng diện tích trên 60% diện tích cơ thể hoặc có bỏng hô hấp 970,000
Gây mê thay băng bỏng diện tích từ 40% – 60% diện tích cơ thể 685,000
Gây mê thay băng bỏng diện tích từ 10% – 39% diện tích cơ thể 511,000
Gây mê thay băng bỏng diện tích dưới 10% diện tích cơ thể 361,000
1250 1214 Gây mê khác 632,000
E E XÉT NGHIỆM
I I Huyết học
1251 1215 ANA 17 profile test (sàng lọc và định danh đồng thời 17 loại kháng thể kháng nhân bằng thanh sắc ký miễn dịch) 994,000
1252 1216 03C3.1.HH116 Bilan đông cầm máu – huyết khối 1,550,000
1253 1218 Chụp ảnh màu tế bào qua kính hiển vi 19,800
1254 1219 04C5.1.296 Co cục máu đông 14,500
1255 1220 04C5.1.331 Công thức nhiễm sắc thể (Karyotype) 675,000 Bao gồm cả môi trường nuôi cấy tủy xương.
1256 1221 Công thức nhiễm sắc thể (NST) từ tế bào ối 1,179,000
1257 1222 04C5.1.298 Đàn hồi co cục máu (TEG: ThromboElastoGraph) 407,000 Bao gồm cả pin và cup, kaolin.
1258 1223 Đánh giá tỷ lệ sống của tế bào bằng kỹ thuật nhuộm xanh trypan 18,200
1259 1224 DCIP test (Dichlorophenol-Indolphenol- test dùng sàng lọc huyết sắc tố E) 59,300
1260 1225 03C3.1.HH51 Đếm số lượng CD3-CD4 -CD8 385,000
1261 1226 04C5.1.354 Điện di có tính thành phần huyết sắc tố (định tính) 183,000
1262 1227 04C5.1.355 Điện di huyết sắc tố (định lượng) 350,000
1263 1228 04C5.1.352 Điện di miễn dịch huyết thanh 1,005,000
1264 1229 04C5.1.353 Điện di protein huyết thanh 360,000
1265 1230 03C3.1.HH111 Điều chế và lưu trữ tế bào gốc từ máu cuống rốn hoặc từ tuỷ xương 16,300,000
1266 1231 03C3.1.HH110 Điều chế và lưu trữ tế bào gốc từ máu ngoại vi 16,300,000
1267 1232 Định danh kháng thể Anti-HLA bằng kỹ thuật luminex 3,679,000
1268 1233 03C3.1.HH103 Định danh kháng thể bất thường 1,150,000
1269 1234 Định danh kháng thể kháng HLA bằng kỹ thuật ELISA 4,348,000
1270 1235 03C3.1.HH41 Định lượng anti Thrombin III 134,000
1271 1236 Định lượng CD25 (IL-2R) hòa tan trong huyết thanh 2,213,000
1272 1237 03C3.1.HH43 Định lượng chất ức chế C1 201,000
1273 1238 Định lượng D – Dimer bằng kỹ thuật miễn dịch hoá phát quang 505,000
1274 1239 03C3.1.HH30 Định lượng D- Dimer 246,000
1275 1240 03C3.1.HH34 Định lượng đồng yếu tố Ristocetin 201,000
1276 1241 03C3.1.HH47 Định lượng FDP 134,000
1277 1242 04C5.1.300 Định lượng Fibrinogen (Yếu tố I) bằng phương pháp trực tiếp 100,000
1278 1243 Định lượng gen bệnh máu ác tính 4,100,000
1279 1244 03C3.1.HH57 Định lượng men G6PD 78,400
1280 1245 03C3.1.HH58 Định lượng men Pyruvat kinase 168,000
1281 1246 03C3.1.HH37 Định lượng Plasminogen 201,000
1282 1247 03C3.1.HH32 Định lượng Protein C 224,000
1283 1248 03C3.1.HH31 Định lượng Protein S 224,000
1284 1249 03C3.1.HH40 Định lượng t- PA 201,000
1285 1250 Định lượng tế bào người cho ở người nhận sau ghép tế bào gốc tạo máu 5,350,000
1286 1251 Định lượng ức chế yếu tố IX 255,000
1287 1252 Định lượng ức chế yếu tố VIII 145,000
1288 1253 03C3.1.HH44 Định lượng yếu tố Heparin 201,000
1289 1255 04C5.1.327 Định lượng yếu tố II hoặcXII hoặc VonWillebrand (kháng nguyên) hoặc VonWillebrand (hoạt tính) 450,000 Giá cho mỗi yếu tố.
1290 1256 03C3.1.HH45 Định lượng yếu tố kháng Xa 246,000
1291 1257 03C3.1.HH33 Định lượng yếu tố Thrombomodulin 201,000
1292 1258 04C5.1.325 Định lượng yếu tố V hoặc yếu tố VII hoặc yếu tố X (Định lượng hoạt tính yếu tố V hoặc yếu tố VII hoặc yếu tố X ) (Định lượng yếu tố V; yếu tố VII, yếu tố X, yếu tố XI) 310,000 Giá cho mỗi yếu tố.
1293 1259 04C5.1.326 Định lượng yếu tố VIII hoặc yếu tố IX; định lượng hoạt tính yếu tố IX 224,000 Giá cho mỗi yếu tố.
1294 1260 04C5.1.324 Định lượng yếu tố VIIIc hoặc yếu tố XI (yếu tố VIII hoặc yếu tố XI; Định lượng hoạt tính yếu tố VIII hoặc yếu tố XI 280,000 Giá cho mỗi yếu tố.
1295 1262 04C5.1.328 Định lượng yếu tố XIII (hoặc yếu tố ổn định sợi huyết) 1,040,000
1296 1263 03C3.1.HH36 Định lượng yếu tố: PAI-1 hoặcPAI-2 201,000
1297 1264 03C3.1.HH38 Định lượng α2 anti -plasmin (α2 AP) 201,000
1298 1265 03C3.1.HH39 Định lượng β – Thromboglobulin (βTG) 201,000
1299 1266 03C3.1.HH90 Định nhóm máu A1 33,600
1300 1267 04C5.1.287 Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần: khối hồng cầu, khối bạch cầu 22,400
1301 1268 04C5.1.288 Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền: chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương 20,100
1302 1269 04C5.1.286 Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy 38,000
1303 1270 04C5.1.347 Định nhóm máu hệ ABO bằng thẻ định nhóm máu 56,000
1304 1271 04C5.1.291 Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương 28,000
1305 1272 04C5.1.290 Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, bạch cầu 44,800
1306 1273 04C5.1.289 Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D)  trên máy tự động 36,900
1307 1274 04C5.1.337 Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) bằng công nghệ hồng cầu gắn từ 50,400
1308 1275 04C5.1.336 Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) bằng phương pháp gelcard hoặcScangel 84,000
1309 1276 03C3.1.HH101 Định nhóm máu hệ Diego (xác định kháng nguyên Diego) 179,000
1310 1277 03C3.1.HH100 Định nhóm máu hệ MNSs (xác định kháng nguyên Mia) 151,000
1311 1278 03C3.1.HH94 Định nhóm máu hệ P (xác định kháng nguyên P1) 190,000
1312 1279 03C3.1.HH89 Định nhóm máu hệ Rh ( D yếu , D từng phần) 168,000
1313 1280 04C5.1.292 Định nhóm máu hệ Rh(D) bằng phương pháp ống nghiệm, phiến đá 30,200
1314 1281 03C3.1.HH88 Định nhóm máu khó hệ ABO 201,000
1315 1282 Định tính ức chế yếu tố VIIIc hoặcIX 224,000
1316 1283 Định type HLA cho 1 locus (Locus A, hoặc Locus B, hoặc Locus C, hoặc Locus DR, hoặcLocus DQ)  bằng kỹ thuật PCR-SSP 1,250,000
1317 1284 Định type HLA độ phân giải cao cho 1 locus (A, B, C, DR, DQ, DP) bằng kỹ thuật PCR-SSO 1,884,000
1318 1285 Đo độ đàn hồi cục máu (ROTEM: Rotation ThromboElastoMetry)  ức chế tiểu cầu (ROTEM-FIBTEM) hoặc ức chế tiêu sợi huyết (ROTEM-APTEM) hoặc trung hòa heparin (ROTEM-HEPTEM) 530,000
1319 1286 Đo độ đàn hồi cục máu (ROTEM: Rotation ThromboElastoMetry) nội sinh (ROTEM-INTEM) hoặc ngoại sinh (ROTEM-EXTEM) 404,000
1320 1287 04C5.1.329 Đo độ ngưng tập tiểu cầu với  ADP hoặc Collgen 106,000 Giá cho mỗi chất kích tập.
1321 1288 04C5.1.330 Đo độ ngưng tập tiểu cầu với  Ristocetin hoặc Epinephrin hoặc Arachidonic Acide hoặc thrombin 201,000 Giá cho mỗi yếu tố.
1322 1289 Đo độ nhớt (độ quánh) máu toàn phần hoặc huyết tương hoặc dịch khác (tính cho một loại) 50,400
1323 1290 Giải trình tự gen bằng phương pháp NGS (giá tính cho 01 gen) 8,000,000
1324 1291 Giải trình tự gen bằng phương pháp Sanger (giá tính cho 01 gen) 6,700,000
1325 1292 04C5.1.279 Hemoglobin Định lượng (bằng máy quang kế) 29,100
1326 1293 Hiệu giá kháng thể miễn dịch (Kỹ thuật Scangel hoặc Gelcard trên máy bán tự động hoặc tự động) 443,000
1327 1294 03C3.1.HH104 Hiệu giá kháng thể tự nhiên chống A, B hoặc Hiệu giá kháng thể bất thường 30-50) 39,200
1328 1296 04C5.1.281 Hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công) 25,700
1329 1297 04C5.1.278 Huyết đồ (bằng phương pháp thủ công) 63,800
1330 1298 03C3.1.HH5 Huyết đồ (sử dụng máy đếm tự động) 67,200
1331 1299 Huyết đồ bằng hệ thống tự động hoàn toàn (có nhuộm lam) 145,000
1332 1300 03C3.1.HH20 Lách đồ 56,000
1333 1301 Lọc bạch cầu trong khối hồng cầu 561,000
1334 1302 Lympho cross match bằng kỹ thuật Flow-cytometry 2,174,000
1335 1303 03C3.1.HH12 Máu lắng (bằng máy tự động) 33,600
1336 1304 04C5.1.283 Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) 22,400
1337 1305 04C5.1.334 Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (phương pháp hồng cầu gắn từ trên máy bán tự động) 109,000
1338 1306 04C5.1.332 Nghiệm pháp Coombs gián tiếp hoặc trực  tiếp (bằng một trong các phương pháp: ống nghiệm, Gelcard hoặc Scangel); 78,400
1339 1307 04C5.1.333 Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (phương pháp hồng cầu gắn từ trên máy bán tự động) 117,000
1340 1308 03C3.1.HH27 Nghiệm pháp rượu (nghiệm pháp Ethanol) 28,000
1341 1309 Nghiệm pháp sinh Thromboplastin (T.G.T: Thromboplastin Generation Test) 289,000
1342 1310 03C3.1.HH28 Nghiệm pháp von-Kaulla 50,400
1343 1311 04C5.1.307 Nhuộm Esterase không đặc hiệu 89,600
1344 1312 04C5.1.308 Nhuộm Esterase không đặc hiệu có ức chế Naf 99,600
1345 1313 03C3.1.HH4 Nhuộm hồng cầu lưới trên máy tự động 39,200
1346 1314 03C3.1.HH13 Nhuộm hồng cầu sắt (Nhuộm Perls) 33,600
1347 1315 04C5.1.309 Nhuộm Periodic Acide  Schiff (PAS) 89,600
1348 1316 04C5.1.305 Nhuộm Peroxydase (MPO) 75,000
1349 1317 03C3.1.HH15 Nhuộm Phosphatase acid 72,800
1350 1318 03C3.1.HH14 Nhuộm Phosphatase kiềm bạch cầu 67,200
1351 1319 03C3.1.HH19 Nhuộm sợi xơ liên võng trong mô tuỷ xương 78,400
1352 1320 03C3.1.HH18 Nhuộm sợi xơ trong mô tuỷ xương 78,400
1353 1321 04C5.1.306 Nhuộm sudan den 75,000
1354 1322 Nuôi cấy cụm tế bào gốc (colony forming culture) 1,273,000
1355 1323 OF test (test sàng lọc Thalassemia) 46,100
1356 1324 Phân tích dấu ấn hoặc CD hoặc marker miễn dịch máu ngoại vi, hoặc dịch khác bằng kỹ thuật flow cytometry (cho 1 dấu ấn hoặc CD hoặc marker) 384,000
1357 1325 Phân tích dấu ấn hoặc CD hoặc marker miễn dịch mẫu tủy xương, hoặc mẫu hạch, hoặc mẫu tổ chức khác bằng kỹ thuật flow cytometry (cho 1 dấu ấn hoặc CD hoặc marker) 417,000
1358 1326 Phản ứng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người (Kỹ thuật ống nghiệm) 72,600
1359 1327 Phản ứng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người (Kỹ thuật Scangel hoặc Gelcard trên máy bán tự động hoặc tự động) 72,600
1360 1328 Phản ứng hòa hợp tiểu cầu (Kỹ thuật pha rắn) 53,700
1361 1329 Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 220C (Kỹ thuật Scangel hoặc Gelcard trên máy bán tự động hoặc tự động) 66,000
1362 1330 03C3.1.HH17 Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22OC (kỹ thuật ống nghiệm) 28,000
1363 1331 Phát hiện chất ức chế đường đông máu nội sinh không phụ thuộc thời gian và nhiệt độ 280,000
1364 1332 Phát hiện chất ức chế đường đông máu nội sinh phụ thuộc thời gian và nhiệt độ 350,000
1365 1333 Phát hiện đảo đoạn intron22 của gen yếu tố VIII bệnh Hemophilia bằng kỹ thuật longrange PCR 1,358,000
1366 1334 Phát hiện gen bệnh Thalassemia bằng kỹ thuật PCR-RFLP 584,000
1367 1335 Phát hiện kháng đông đường chung 85,900
1368 1336 Phát hiện kháng đông lupus (LAC/ LA screen: Lupus Anticoagulant screen) 237,000
1369 1337 Phát hiện kháng thể kháng tiểu cầu bằng kỹ thuật Flow-cytometry 2,115,000
1370 1338 Rửa hồng cầu hoặctiều cầu bằng máy ly tâm lạnh 132,000
1371 1339 03C3.1.HH102 Sàng lọc kháng thể bất thường (kỹ thuật ống nghiệm) 89,600
1372 1340 Sàng lọc kháng thể bất thường (Kỹ thuật Scangel hoặc Gelcard trên máy bán tự động hoặc tự động) 237,000
1373 1341 04C5.1.284 Sức bền thẩm thấu hồng cầu 36,900
1374 1342 03C3.1.HH106 Gạn tế bào máu hoặc huyết tương điều trị 850,000 Chưa bao gồm kít tách tế bào máu
1375 1343 03C3.1.HH11 Tập trung bạch cầu 28,000
1376 1344 03C3.1.HH50 Test đường + Ham 67,200
1377 1345 04C5.1.282 Thể tích khối hồng cầu (Hematocrit) 16,800
1378 1346 04C5.1.297 Thời gian Howell 30,200
1379 1347 04C5.1.348 Thời gian máu chảy (phương pháp Ivy) 47,000
1380 1348 04C5.1.295 Thời gian máu chảy (phương pháp Duke) 12,300
1381 1349 Thời gian máu đông 12,300
1382 1351 04C5.1.301 Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng  thủ công 53,700
1383 1352 04C5.1.302 Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng máy bán tự động, tự động 61,600
1384 1353 03C3.1.HH24 Thời gian thrombin (TT) 39,200
1385 1354 03C3.1.HH23 Thời gian thromboplastin hoạt hoá từng phần (APTT) 39,200
1386 1355 03C3.1.HH54 Thử phản ứng dị ứng thuốc 72,800
1387 1356 03C3.1.HH108 Thu thập và chiết tách tế bào gốc từ máu cuống rốn 2,550,000 Chưa bao gồm kít tách tế bào máu.
1388 1357 03C3.1.HH107 Thu thập và chiết tách tế bào gốc từ máu ngoại vi 2,550,000 Chưa bao gồm kít tách tế bào máu.
1389 1358 03C3.1.HH109 Thu thập và chiết tách tế bào gốc từ tuỷ xương 3,050,000 Chưa bao gồm kít tách tế bào.
1390 1359 Tinh dịch đồ 308,000
1391 1360 03C3.1.HH10 Tìm ấu trùng giun chỉ trong máu 33,600
1392 1361 03C3.1.HH9 Tìm hồng cầu có chấm ưa base (bằng máy) 16,800
1393 1362 04C5.1.319 Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu bằng phương pháp thủ công 35,800
1394 1363 03C3.1.HH8 Tìm mảnh vỡ hồng cầu (bằng máy) 16,800
1395 1364 04C5.1.294 Tìm tế bào Hargraves 62,700
1396 1365 03C3.1.HH25 Tìm yếu tố kháng đông đường ngoại sinh 78,400
1397 1366 03C3.1.HH26 Tìm yếu tố kháng đông đường nội sinh 112,000
1398 1367 04C5.1.323 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng hệ thống tự động hoàn toàn) 103,000 Cho tất cả các thông số. Áp dụng trong trường hợp thực hiện xét nghiệm bằng hệ thống 2 máy gồm máy đếm tự động được kết nối với máy kéo lam kính tự động.
1399 1368 04C5.1.280 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công) 35,800
1400 1369 03C3.1.HH3 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm laser 44,800
1401 1370 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm tự động 39,200
1402 1371 04C5.1.335 Xác định bản chất kháng thể đặc hiệu (IgG, IgA, IgM, C3d, C3c) (phương pháp gelcard hoặc scangel khi nghiệm pháp Coombs trực tiếp hoặc gián tiếp dương tính) 430,000
1403 1372 03C3.1.HH105 Xác định bất đồng nhóm máu mẹ con 89,600
1404 1373 03C3.1.HH121 Xác định gen bằng kỹ thuật FISH 3,300,000
1405 1374 03C3.1.HH61 Xác định gen bệnh máu ác tính bằng RT-PCR 850,000 Cho 1 gen
1406 1375 Xác định gen bệnh máu bằng kỹ thuật cIg FISH (giá tính cho 1 gen) 4,116,000
1407 1376 Xác định kháng nguyên c của hệ của nhóm máu Rh (Kỹ thuật Scangel hoặc Gelcard trên máy tự động) 107,000
1408 1377 Xác định kháng nguyên C của hệ nhóm máu Rh (Kỹ thuật ống nghiệm) 111,000
1409 1378 Xác định kháng nguyên c của hệ nhóm máu Rh (Kỹ thuật ống nghiệm) 82,300
1410 1379 Xác định kháng nguyên C của hệ nhóm máu Rh (Kỹ thuật Scangel hoặc Gelcard trên máy tự động) 125,000
1411 1381 Xác định kháng nguyên E của hệ nhóm máu Rh (Kỹ thuật ống nghiệm) 87,400
1412 1382 Xác định kháng nguyên e của hệ nhóm máu Rh (Kỹ thuật ống nghiệm) 111,000
1413 1383 Xác định kháng nguyên E của hệ nhóm máu Rh (Kỹ thuật Scangel hoặc Gelcard trên máy tự động) 110,000
1414 1384 Xác định kháng nguyên e của hệ nhóm máu Rh (Kỹ thuật Scangel hoặc Gelcard trên máy tự động) 125,000
1415 1385 Xác định kháng nguyên Fya của hệ nhóm máu Duffy (Kỹ thuật Scangel hoặc Gelcard trên máy tự động) 115,000
1416 1386 Xác định kháng nguyên Fyb của hệ nhóm máu Duffy (Kỹ thuật Scangel hoặc Gelcard trên máy tự động) 149,000
1417 1387 03C3.1.HH91 Xác định kháng nguyên H 33,600
1418 1388 Xác định kháng nguyên Jka của hệ nhóm máu Kidd 201,000
1419 1389 Xác định kháng nguyên Jkb của hệ nhóm máu Kidd 200,000
1420 1390 Xác định kháng nguyên k của hệ nhóm máu Kell 58,400
1421 1391 Xác định kháng nguyên K của hệ nhóm máu Kell 102,000
1422 1392 Xác định kháng nguyên Lea của hệ nhóm máu Lewis 171,000
1423 1393 Xác định kháng nguyên Leb của hệ nhóm máu Lewis 199,000
1424 1394 Xác định kháng nguyên Lua của hệ nhóm máu Lutheran 159,000
1425 1395 Xác định kháng nguyên Lub của hệ nhóm máu Lutheran 89,600
1426 1396 Xác định kháng nguyên M của hệ nhóm máu MNS 147,000
1427 1397 Xác định kháng nguyên N của hệ nhóm máu MNS 164,000
1428 1398 Xác định kháng nguyên nhóm máu hệ hồng cầu bằng phương pháp sinh học phân tử (giá cho một loại kháng nguyên) 1,466,000
1429 1399 Xác định kháng nguyên S của hệ nhóm máu MNS 213,000
1430 1400 Xác định kháng nguyên s của hệ nhóm máu MNS 55,700
1431 1401 Xét nghiệm CD55/59 bạch cầu (chẩn đoán bệnh Đái huyết sắc tố) niệu kịch phát ban đêm) 861,000
1432 1402 Xét nghiệm CD55/59 hồng cầu (chẩn đoán bệnh Đái huyết sắc tố) niệu kịch phát ban đêm) 558,000
1433 1403 03C3.1.HH63 Xét nghiệm chuyển dạng lympho với PHA 280,000
1434 1404 03C3.1.HH113 Xét nghiệm độ chéo (Cross-Match) trong ghép cơ quan 430,000
1435 1405 Xét nghiệm HIT (Heparin Induced Thrombocytopenia) – Ab) 1,761,000
1436 1406 Xét nghiệm HIT (Heparin Induced Thrombocytopenia)- IgG) 1,761,000
1437 1407 Xét nghiệm HLA-B27 bằng kỹ thuật Flow-cytometry 384,000
1438 1408 Xét nghiệm lựa chọn đơn vị máu phù hợp (10 đơn vị máu trong 3 điều kiện 220C, 370C, kháng globulin người) bằng phương pháp Scangel hoặcGelcard 453,000
1439 1409 04C5.1.349 Xét nghiệm mô bệnh học tủy xương 330,000
1440 1410 Xét nghiệm PFA (Platelet Funtion Analyzer)  bằng Collagen/ADP trên máy tự động (Tên khác: PFA bằng Col/ADP) 852,000
1441 1411 Xét nghiệm PFA (Platelet Funtion Analyzer) bằng  Collagen hoặcEpinephrine trên máy tự động (Tên khác: PFA bằng Col hoặcEpi) 852,000
1442 1412 04C5.1.285 Xét nghiệm số lượng tiểu cầu (thủ công) 33,600
1443 1413 03C3.1.HH115 Xét nghiệm tế bào gốc CD 34+ 1,750,000
1444 1414 04C5.1.304 Xét nghiệm tế bào hạch 47,000
1445 1415 04C5.1.303 Xét nghiệm tế bào học tủy xương 143,000
1446 1416 03C3.1.HH59 Xét nghiệm trao đổi nhiễm sắc thể chị em 490,000
1447 1417 Xét nghiệm và chẩn đoán hóa mô miễn dịch tủy xương cho một dấu ấn (marker) trên máy nhuộm tự động. 937,000
1448 1419 Xét nghiệm xác định đột biến thalassemia (phát hiện đồng thời 21 đột biến alpha-thalassemia hoặc 22 đột biến β-thalasemia) 4,349,000
1449 1420 03C3.1.HH62 Xét nghiệm xác định gen Hemophilia 1,050,000
II II Dị ứng miễn dịch
1450 1421 DƯ-MDLS Định lượng ELISA chẩn đoán dị ứng thuốc (Đối với 1 loại thuốc) 431,000
1451 1422 DƯ-MDLS Định lượng ERYTHROPOIETIN (EPO) 402,000
1452 1423 DƯ-MDLS Định lượng Histamine 975,000
1453 1424 DƯ-MDLS Định lượng IgE đặc hiệu với 1 loại dị nguyên 552,000
1454 1425 DƯ-MDLS Định lượng Interleukin 754,000
1455 1426 DƯ-MDLS Định lượng kháng thể C1INH/ kháng thể GBM ab/ Tryptase 730,000
1456 1427 DƯ-MDLS Định lượng kháng thể IgG1/IgG2/IgG3/IgG4 679,000
1457 1428 DƯ-MDLS Định lượng kháng thể kháng  C5a 814,000
1458 1429 DƯ-MDLS Định lượng kháng thể kháng C1q 427,000
1459 1430 DƯ-MDLS Định lượng kháng thể kháng C3a/C3bi/C3d/C4a 1,049,000
1460 1431 DƯ-MDLS Định lượng kháng thể kháng CCP 582,000
1461 1432 DƯ-MDLS Định lượng kháng thể kháng Centromere 443,000
1462 1433 DƯ-MDLS Định lượng kháng thể kháng ENA 415,000
1463 1434 DƯ-MDLS Định lượng kháng thể kháng Histone 365,000
1464 1435 DƯ-MDLS Định lượng kháng thể kháng Insulin 380,000
1465 1436 DƯ-MDLS Định lượng kháng thể kháng Jo – 1 426,000
1466 1437 DƯ-MDLS Định lượng kháng thể kháng nhân và kháng thể kháng chuỗi kép (ANA&DsDNA) 504,000
1467 1438 Định lượng kháng thể kháng DNA chuỗi kép  (Anti dsDNA) bằng máy tự động hoặc bán tự động 246,000
1468 1439 Định lượng kháng thể kháng DNA chuỗi kép  (Anti dsDNA) test nhanh 112,000
1469 1440 Định lượng kháng thể kháng nhân (ANA) bằng máy tự động hoặc bán tự động 280,000
1470 1441 Định lượng kháng thể kháng nhân (ANA) test nhanh 168,000
1471 1442 DƯ-MDLS Định lượng kháng thể kháng Phospholipid (IgG/IgM)/ Cardiolipin (IgG/IgM)/ Beta2-Glycoprotein (IgG/IgM) 571,000
1472 1443 DƯ-MDLS Định lượng kháng thể kháng Prothrombin 440,000
1473 1444 DƯ-MDLS Định lượng kháng thể kháng RNP-70 411,000
1474 1445 DƯ-MDLS Định lượng kháng thể kháng Scl-70 365,000
1475 1446 DƯ-MDLS Định lượng kháng thể kháng Sm 393,000
1476 1447 DƯ-MDLS Định lượng kháng thể kháng SSA(Ro)/SSB(La)/SSA-p200 426,000
1477 1448 DƯ-MDLS Định lượng kháng thể kháng tiểu cầu 696,000
1478 1449 DƯ-MDLS Định lượng kháng thể kháng tinh trùng 1,002,000
1479 1450 DƯ-MDLS Định lượng kháng thể kháng tương bào bạch cầu đa nhân trung tính (ANCA) 484,000
1480 1451 DƯ-MDLS Định lượng kháng thể kháng ty lạp thể (AMA-M2)  hoặckháng thể kháng tương bào gan type1 (LC1)  hoặc kháng thể kháng tiểu vi thể gan thận type 1 (LKM1)  hoặc kháng thể kháng thụ thể GLYCOPROTEIN trên màng tế bào gan người châu Á (ASGPR) 475,000
1481 1452 DƯ-MDLS Định lượng MPO (pANCA) hoặc PR3 (cANCA) 426,000
1482 1453 Khẳng định kháng đông lupus (LAC/ LA confirm: Lupus Anticoagulant confirm) 237,000
III III Hóa sinh
Máu
1483 1454 03C3.1.HS5 ACTH 79,500
1484 1455 03C3.1.HS6 ADH 143,000
1485 1456 03C3.1.HS23 ALA 90,100
1486 1457 03C3.1.HS46 Alpha FP (AFP) 90,100
1487 1458 03C3.1.HS78 Alpha Microglobulin 95,400
1488 1459 03C3.1.HS3 Amoniac 74,200
1489 1460 03C3.1.HS70 Anti – TG 265,000
1490 1461 Anti – TPO (Anti-  thyroid Peroxidase antibodies) định lượng 201,000
1491 1462 03C3.1.HS34 Apolipoprotein A/B (1 loại) 47,700
1492 1463 03C3.1.HS20 Benzodiazepam (BZD) 37,100
1493 1464 03C3.1.HS51 Beta – HCG 84,800
1494 1465 03C3.1.HS38 Beta2 Microglobulin 74,200
1495 1466 04C5.1.340 BNP (B – Type Natriuretic Peptide) 572,000
1496 1467 04C5.1.320 Bổ thể trong huyết thanh 31,800
1497 1468 03C3.1.HS65 CA 125 137,000
1498 1469 03C3.1.HS63 CA 15 – 3 148,000
1499 1470 03C3.1.HS62 CA 19-9 137,000
1500 1471 03C3.1.HS64 CA 72 -4 132,000
1501 1472 04C5.1.312 Ca++ máu 15,900 Chỉ thanh toán khi định lượng trực tiếp.
1502 1473 03C3.1.HS25 Calci 12,700
1503 1474 03C3.1.HS12 Calcitonin 132,000
1504 1475 03C3.1.HS43 Catecholamin 212,000
1505 1476 03C3.1.HS50 CEA 84,800
1506 1477 03C3.1.HS32 Ceruloplasmin 68,900
1507 1478 03C3.1.HS28 CK-MB 37,100
1508 1479 03C3.1.HS37 Complement 3 (C3) hoặc4 (C4) (1 loại) 58,300
1509 1480 03C3.1.HS7 Cortison 90,100
1510 1481 C-Peptid 169,000
1511 1482 03C3.1.HS4 CPK 26,500
1512 1483 CRP định lượng 53,000
1513 1484 03C3.1.HS31 CRP hs 53,000
1514 1485 03C3.1.HS60 Cyclosporine 318,000
1515 1486 03C3.1.HS66 Cyfra 21 – 1 95,400
1516 1487 04C5.1.311 Điện giải đồ (Na, K, Cl) 28,600 Áp dụng cho cả trường hợp cho kết quả nhiều hơn 3 chỉ số
1517 1488 03C3.1.HS69 Digoxin 84,800
1518 1489 Định lượng 25OH Vitamin D (D3) 286,000
1519 1490 Định lượng Alpha1 Antitrypsin 63,600
1520 1491 Định lượng Anti CCP 307,000
1521 1492 Định lượng Beta Crosslap 137,000
1522 1493 04C5.1.315 Định lượng Bilirubin toàn phần hoặc trực tiếp; các enzym: phosphataze kiềm hoặc GOT hoặc GPT… 21,200 Không thanh toán đối với các  xét nghiệm Bilirubin gián tiếp; Tỷ lệ A/G là những xét nghiệm có thể ngoại suy được.
1523 1494 04C5.1.313 Định lượng các chất Albumine; Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, Amylase,…(mỗi chất) 21,200
1524 1495 Định lượng Cystatine C 84,800
1525 1496 Định lượng Ethanol (cồn) 31,800
1526 1497 Định lượng Free Kappa niệu hoặc huyết thanh 513,000
1527 1498 Định lượng Free Lambda niệu hoặc huyết thanh 513,000
1528 1499 Định lượng Gentamicin 95,400
1529 1500 Định lượng Methotrexat 392,000
1530 1501 Định lượng p2PSA 678,000
1531 1502 Định lượng sắt chưa bão hòa huyết thanh 74,200
1532 1503 04C5.1.314 Định lượng Sắt huyết thanh hoặc Mg ++ huyết thanh 31,800
1533 1504 Định lượng Tobramycin 95,400
1534 1505 Định lượng Tranferin Receptor 106,000
1535 1506 04C5.1.316 Định lượng Tryglyceride hoặc Phospholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholesterol toàn phần hoặc HDL-Cholesterol hoặc LDL – Cholesterol 26,500
1536 1507 Đo hoạt độ Cholinesterase (ChE) 26,500
1537 1508 Đo hoạt độ P-Amylase 63,600
1538 1509 Đo khả năng gắn sắt toàn thể 74,200
1539 1510 04C5.1.346 Đường máu mao mạch 23,300
1540 1511 E3 không liên hợp (Unconjugated Estriol) 180,000
1541 1512 03C3.1.HS10 Erythropoietin 79,500
1542 1513 03C3.1.HS52 Estradiol 79,500
1543 1514 03C3.1.HS48 Ferritin 79,500
1544 1515 03C3.1.HS67 Folate 84,800
1545 1516 Free bHCG (Free Beta Human Chorionic Gonadotropin) 180,000
1546 1517 03C3.1.HS54 FSH 79,500
1547 1518 03C3.1.HS30 Gama GT 19,000
1548 1519 03C3.1.HS8 GH 159,000
1549 1520 03C3.1.HS77 GLDH 95,400
1550 1521 03C3.1.HS1 Gross 15,900
1551 1522 03C3.1.HS76 Haptoglobin 95,400
1552 1523 04C5.1.351 HbA1C 99,600
1553 1524 03C3.1.HS75 HBDH 95,400
1554 1525 HE4 296,000
1555 1526 03C3.1.HS57 Homocysteine 143,000
1556 1527 03C3.1.HS35 IgA hoặcIgG hoặcIgM hoặcIgE (1 loại) 63,600
1557 1528 Inhibin A 233,000
1558 1529 03C3.1.HS49 Insuline 79,500
1559 1530 03C3.1.HS74 Kappa định tính 95,400
1560 1531 03C3.1.HS42 Khí máu 212,000
1561 1532 03C3.1.HS72 Lactat 95,400
1562 1533 03C3.1.HS73 Lambda định tính 95,400
1563 1534 03C3.1.HS29 LDH 26,500
1564 1535 03C3.1.HS53 LH 79,500
1565 1536 03C3.1.HS36 Lipase 58,300
1566 1537 03C3.1.HS2 Maclagan 15,900
1567 1538 03C3.1.HS58 Myoglobin 90,100
1568 1539 03C3.1.HS21 Ngộ độc thuốc 63,600
1569 1540 03C3.1.HS18 Nồng độ rượu trong máu 29,600
1570 1541 NSE (Neuron Specific Enolase) 190,000
1571 1542 03C3.1.HS19 Paracetamol 37,100
1572 1543 04C5.1.321 Phản ứng cố định bổ thể 31,800
1573 1544 03C3.1.VS7 Phản ứng CRP 21,200
1574 1545 03C3.1.HS14 Phenytoin 79,500
1575 1546 04C5.1.344 PLGF 720,000
1576 1547 03C3.1.HS71 Pre albumin 95,400
1577 1548 04C5.1.339 Pro-BNP (N-terminal pro B-type natriuretic peptid) 402,000
1578 1549 04C5.1.338 Pro-calcitonin 392,000
1579 1550 03C3.1.HS56 Progesteron 79,500
1580 1551 04C5.1.342 PRO-GRP 344,000
1581 1552 03C3.1.HS55 Prolactin 74,200
1582 1553 03C3.1.HS47 PSA 90,100
1583 1554 PSA tự do (Free prostate-Specific Antigen) 84,800
1584 1555 03C3.1.HS61 PTH 233,000
1585 1556 03C3.1.HS17 Quinin hoặc Cloroquin hoặc Mefloquin 79,500
1586 1557 03C3.1.HS39 RF (Rheumatoid Factor) 37,100
1587 1558 03C3.1.HS22 Salicylate 74,200
1588 1559 04C5.1.341 SCC 201,000
1589 1560 04C5.1.345 SFLT1 720,000
1590 1561 03C3.1.HS44 T3 hoặc FT3 hoặc T4 hoặc FT4 (1 loại) 63,600
1591 1562 04C5.1.343 Tacrolimus 713,000
1592 1563 04C5.1.350 Testosteron 92,200
1593 1564 03C3.1.HS15 Theophylin 79,500
1594 1565 03C3.1.HS11 Thyroglobulin 174,000
1595 1566 03C3.1.HS13 TRAb định lượng 402,000
1596 1567 03C3.1.HS41 Transferin hoặcđộ bão hòa tranferin 63,600
1597 1568 03C3.1.HS16 Tricyclic anti depressant 79,500
1598 1569 03C3.1.HS59 Troponin T/I 74,200
1599 1570 03C3.1.HS45 TSH 58,300
1600 1571 03C3.1.HS68 Vitamin B12 74,200
1601 1572 04C5.1.310 Xác định Bacturate trong máu 201,000
1602 1573 04C5.1.317 Xác định các yếu tố vi lượng (đồng, kẽm…) 25,400
1603 1574 04C5.1.318 Xác định các yếu tố vi lượng Fe (sắt) 25,400
Nước tiểu
1604 1575 03C3.2.4 Amphetamin (định tính) 42,400
1605 1576 04C5.2.364 Amylase niệu 37,100
1606 1577 04C5.2.358 Calci niệu 24,300
1607 1578 04C5.2.357 Catecholamin niệu (HPLC) 413,000
1608 1579 Điện di Protein nước tiểu (máy tự động) 159,000
1609 1580 04C5.2.360 Điện giải đồ ( Na, K, Cl) niệu 28,600 Áp dụng cho cả trường hợp cho kết quả nhiều hơn 3 chỉ số
1610 1581 03C3.2.8 DPD 190,000
1611 1582 03C3.2.7 Dưỡng chấp 21,200
1612 1583 04C5.2.366 Gonadotrophin để chẩn đoán thai nghén bằng phương pháp hóa học-miễn dịch định tính 23,300
1613 1584 04C5.2.367 Gonadotrophin để chẩn đoán thai nghén định lượng 89,000
1614 1585 04C5.2.369 Hydrocorticosteroid định lượng 38,100
1615 1586 03C3.2.5 Marijuana định tính 42,400
1616 1587 03C3.2.2 Micro Albumin 42,400
1617 1588 04C5.2.368 Oestrogen toàn phần định lượng 31,800
1618 1589 03C3.2.3 Opiate định tính 42,400
1619 1590 04C5.2.359 Phospho niệu 20,100
1620 1591 04C5.2.370 Porphyrin định tính 47,700
1621 1592 03C3.2.6 Protein Bence – Jone 21,200
1622 1593 04C5.2.361 Protein niệu hoặc đường niệu định lượng 13,700
1623 1594 04C5.2.362 Tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis 42,400
1624 1595 04C5.2.371 Tế bào hoặc trụ hay các tinh thể khác định tính 3,100
1625 1596 03C3.2.1 Tổng phân tích nước tiểu 37,100
1626 1597 04C5.2.372 Tỷ trọng trong nước tiểu hoặc pH định tính 4,700
1627 1598 04C5.2.363 Ure hoặc Axit Uric hoặc Creatinin niệu 15,900
1628 1599 04C5.2.365 Xentonic hoặc sắc tố mật hoặc muối mật hoặc urobilinogen 6,300
Phân
1629 1600 04C5.3.375 Amilase hoặc Trypsin hoặc Mucinase định tính 9,500
1630 1601 04C5.3.373 Bilirubin định tính 6,300
1631 1602 04C5.3.374 Canxi, Phospho định tính 6,300
1632 1603 04C5.3.377 Urobilin, Urobilinogen: Định tính 6,300
Dịch chọc dò
1633 1604 04C5.4.398 Clo  dịch 22,200
1634 1605 04C5.4.397 Glucose dịch 12,700
1635 1606 04C5.4.399 Phản ứng Pandy 8,400
1636 1607 04C5.4.396 Protein dịch 10,600
1637 1608 04C5.4.400 Rivalta 8,400
1638 1609 04C5.4.393 Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tuỷ, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) 55,100
1639 1610 04C5.4.394 Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tuỷ, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) có đếm số lượng tế bào 90,100
IV IV Vi sinh
1640 1611 AFB trực tiếp nhuộm huỳnh quang 63,200
1641 1612 03C3.1.VS41 Anti HAV-IgM bằng miễn dịch bán tự động hoặc tự động 103,000
1642 1613 03C3.1.VS42 Anti HAV-total bằng miễn dịch bán tự động hoặc tự động 97,700
1643 1614 03C3.1.HH71 Anti-HBc IgM miễn dịch bán tự động hoặc tự động 109,000
1644 1615 03C3.1.HH72 Anti-HBe miễn dịch bán tự động hoặc tự động 92,000
1645 1616 03C3.1.HH68 Anti-HIV (nhanh) 51,700
1646 1617 03C3.1.HH65 Anti-HIV bằng miễn dịch bán tự động hoặc tự động 103,000
1647 1618 03C3.1.HH70 Anti-HBc IgG miễn dịch bán tự động hoặc tự động 69,000
1648 1619 04C5.4.385 Anti-HBs định lượng 112,000
1649 1620 03C3.1.HH69 Anti-HBs miễn dịch bán tự động hoặc tự động 69,000
1650 1621 03C3.1.HH67 Anti-HCV (nhanh) 51,700
1651 1622 03C3.1.HH64 Anti-HCV miễn dịch bán tự động hoặc tự động 115,000
1652 1623 03C3.1.HS40 ASLO 40,200
1653 1624 03C3.1.VS34 Aspergillus miễn dịch bán tự động hoặc tự động 103,000
1654 1625 BK/JC virus Real-time PCR 444,000
1655 1626 03C3.1.VS24 Chlamydia IgG miễn dịch bán tự động hoặc tự động 172,000
1656 1627 Chlamydia test nhanh 69,000
1657 1628 Clostridium difficile miễn dịch tự động 800,000
1658 1629 CMV Avidity 241,000
1659 1630 04C5.4.387 CMV đo tải lượng hệ thống tự động 1,810,000
1660 1631 03C3.1.VS23 CMV IgG miễn dịch bán tự động hoặc tự động 109,000
1661 1632 03C3.1.VS22 CMV IgM miễn dịch bán tự động hoặc tự động 126,000
1662 1633 04C5.4.386 CMV Real-time PCR 720,000
1663 1634 03C3.1.VS35 Cryptococcus test nhanh 109,000
1664 1635 03C3.1.VS15 Dengue IgG miễn dịch bán tự động hoặc tự động 149,000
1665 1636 03C3.1.VS14 Dengue IgM miễn dịch bán tự động hoặc tự động 149,000
1666 1637 03C3.1.VS8 Dengue NS1Ag/IgM-IgG test nhanh 126,000
1667 1638 03C3.1.VS27 EBV EA-D IgG miễn dịch bán tự động hoặc tự động 195,000
1668 1639 03C3.1.VS28 EBV EB-NA1 IgG miễn dịch bán tự động hoặc tự động 207,000
1669 1640 03C3.1.VS26 EBV-VCA IgG miễn dịch bán tự động hoặc tự động 178,000
1670 1641 03C3.1.VS25 EBV-VCA IgM miễn dịch bán tự động hoặc tự động 184,000
1671 1642 03C3.1.HH10 Giun chỉ ấu trùng trong máu nhuộm soi 34,500
1672 1643 HBeAb test nhanh 57,500
1673 1644 03C3.1.HH73 HBeAg miễn dịch bán tự động hoặc tự động 92,000
1674 1645 HBeAg test nhanh 57,500
1675 1646 03C3.1.HH66 HBsAg (nhanh) 51,700
1676 1647 04C5.4.384 HBsAg Định lượng 460,000
1677 1648 HBsAg khẳng định 600,000
1678 1649 HBsAg miễn dịch bán tự động/ tự động 72,000
1679 1650 03C3.1.VS11 HBV đo tải lượng hệ thống tự động 1,300,000
1680 1651 HBV đo tải lượng Real-time PCR 650,000
1681 1652 HCV Core Ag miễn dịch tự động 530,000
1682 1653 03C3.1.VS12 HCV đo tải lượng hệ thống tự động 1,310,000
1683 1654 HCV đo tải lượng Real-time PCR 810,000
1684 1655 HDV Ag miễn dịch bán tự động 400,000
1685 1656 HDV IgG miễn dịch bán tự động/ tự động 207,000
1686 1657 HDV IgM miễn dịch bán tự động/ tự động 305,000
1687 1658 Helicobacter pylori Ag test nhanh 57,500  Áp dụng với trường hợp người bệnh nội soi dạ dày/tá tràng, có sinh thiết.
1688 1658 Helicobacter pylori Ag test nhanh 57,500  Áp dụng với trường hợp người bệnh không nội soi dạ dày/tá tràng.
1689 1659 HEV IgG miễn dịch bán tự động hoặc tự động 305,000
1690 1660 HEV IgM miễn dịch bán tự động hoặc tự động 305,000
1691 1661 HIV Ag/Ab miễn dịch bán tự động/ tự động 126,000
1692 1662 HIV đo tải lượng hệ thống tự động 928,000
1693 1663 HIV khẳng định 165,000 Tính cho 2 lần tiếp theo.
1694 1664 Hồng cầu trong phân test nhanh 63,200
1695 1665 04C5.3.376 Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi trực tiếp 36,800
1696 1666 HPV genotype  PCR hệ thống tự động 1,050,000
1697 1667 HPV Real-time PCR 368,000
1698 1668 03C3.1.VS21 HSV1+2 IgG miễn dịch bán tự động/ tự động 149,000
1699 1669 03C3.1.VS20 HSV1+2 IgM miễn dịch bán tự động/ tự động 149,000
1700 1670 Influenza virus A, B Real-time PCR 1,550,000
1701 1671 Influenza virus A, B test nhanh 164,000
1702 1672 JEV IgM (test nhanh) 120,000
1703 1673 JEV IgM miễn dịch bán tự động hoặc tự động 422,000
1704 1674 04C5.4.378 Ký sinh trùng/ Vi nấm soi tươi 40,200
1705 1675 Leptospira test nhanh 133,000
1706 1676 Measles virus IgG miễn dịch bán tự động/ tự động 245,000
1707 1677 Measles virus IgM miễn dịch bán tự động/ tự động 245,000
1708 1678 Mycobacterium tuberculosis  kháng thuốc hàng 1 môi trường lỏng 720,000
1709 1679 Mycobacterium tuberculosis  kháng thuốc hàng 2 môi trường đặc 230,000
1710 1680 Mycobacterium tuberculosis  kháng thuốc PZA môi trường lỏng 340,000
1711 1681 Mycobacterium tuberculosis đa kháng LPA 875,000
1712 1682 Mycobacterium tuberculosis định danh và kháng RMP Xpert 2,200,000
1713 1683 Mycobacterium tuberculosis kháng thuốc hàng 1 môi trường đặc 178,000
1714 1684 Mycobacterium tuberculosis nuôi cấy môi trường đặc 166,000
1715 1685 03C3.1.VS13 Mycobacterium tuberculosis nuôi cấy môi trường lỏng 270,000
1716 1686 04C5.4.388 Mycobacterium tuberculosis PCR hệ thống tự động 800,000
1717 1687 Mycobacterium tuberculosis Real-time PCR 345,000
1718 1688 Mycobacterium tuberculosis siêu kháng LPA 1,500,000
1719 1689 03C3.1.VS30 Mycoplasma pneumoniae IgG miễn dịch bán tự động 241,000
1720 1690 03C3.1.VS29 Mycoplasma pneumoniae IgM miễn dịch bán tự động 161,000
1721 1691 NTM định danh LPA 900,000
1722 1692 03C3.1.VS5 Nuôi cấy tìm vi khuẩn kỵ khí/vi hiếu khí 1,300,000
1723 1693 Phản ứng Mantoux 11,500
1724 1694 04C5.1.319 Plasmodium (ký sinh trùng sốt rét) trong máu nhuộm soi 31,000
1725 1695 03C3.1.VS9 Pneumocystis miễn dịch bán tự động/ tự động 345,000
1726 1696 Rickettsia Ab 115,000
1727 1697 03C3.1.VS17 Rotavirus Ag test nhanh 172,000
1728 1698 03C3.1.VS33 RSV (Respiratory Syncytial Virus) miễn dịch bán tự động/ tự động 138,000
1729 1699 03C3.1.VS32 Rubella IgG miễn dịch bán tự động/ tự động 115,000
1730 1700 03C3.1.VS31 Rubella IgM miễn dịch bán tự động/ tự động 138,000
1731 1701 Rubella virus Ab test nhanh 144,000
1732 1702 Rubella virus Avidity 290,000
1733 1703 03C3.1.VS37 Salmonella Widal 172,000
1734 1704 Toxoplasma Avidity 245,000
1735 1705 03C3.1.VS19 Toxoplasma IgG miễn dịch bán tự động/ tự động 115,000
1736 1706 03C3.1.VS18 Toxoplasma IgM miễn dịch bán tự động/ tự động 115,000
1737 1707 04C5.4.390 Treponema pallidum RPR định lượng 83,900
1738 1708 04C5.4.389 Treponema pallidum RPR định tính 36,800
1739 1709 04C5.4.392 Treponema pallidum TPHA định lượng 172,000
1740 1710 04C5.4.391 Treponema pallidum TPHA định tính 51,700
1741 1711 Trứng giun sán, đơn bào phương pháp trực tiếp 138,000
1742 1712 03C3.1.VS1 Vi hệ đường ruột 28,700
1743 1713 Vi khuẩn khẳng định 450,000
1744 1714 04C5.4.379 Vi khuẩn nhuộm soi 65,500
1745 1715 04C5.4.382 Vi khuẩn nuôi cấy định danh phương pháp thông thường 230,000
1746 1716 03C3.1.VS6 Vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ thống tự động 287,000
1747 1717 Vi khuẩn/ virus/ vi nấm/ ký sinh trùng (IgG, IgM) miễn dịch bán tự động/miễn dịch tự động 290,000
1748 1718 Vi khuẩn/ virus/ vi nấm/ ký sinh trùng genotype Real-time PCR (cho 1 vi sinh vật) 1,550,000
1749 1719 Vi khuẩn/ virus/ vi nấm/ ký sinh trùng Real-time PCR 720,000
1750 1720 Vi khuẩn/ virus/ vi nấm/ ký sinh trùng test nhanh 230,000
1751 1721 Vi khuẩn/ virus/ vi nấm/ ký sinh trùng xác định trình tự một đoạn gene 2,610,000
1752 1722 04C5.4.380 Vi khuẩn/vi nấm kháng thuốc định lượng (MIC – cho 1 loại kháng sinh) 178,000
1753 1723 04C5.4.381 Vi khuẩn/ vi nấm kháng thuốc định tính hoặc vi khuẩn/ vi nấm kháng thuốc trên máy tự động 189,000
1754 1724 04C5.4.383 Vi nấm nuôi cấy và định danh  phương pháp thông thường 230,000
1755 1725 03C3.1.VS10 Xác định dịch cúm, á cúm 2 bằng miễn dịch bán tự động hoặc tự động 460,000
1756 1726 HBV kháng thuốc  Real-time PCR (cho một loại thuốc) 1,100,000
1757 1727 03C3.3.1 Xét nghiệm cặn dư phân 51,700
V V XÉT NGHIỆM GIẢI PHẪU BỆNH LÝ:
1758 1728 03C3.5.16 Chẩn đoán mô bệnh học bệnh phẩm phẫu thuật 140,000
1759 1729 03C3.5.18 Chọc, hút tuyến tiền liệt, nhuộm và chẩn đoán 280,000
1760 1730 03C3.5.19 Chọc, hút, nhuộm và chẩn đoán mào tinh hoàn hoặc tinh hoàn trong điều trị vô sinh 520,000
1761 1731 03C3.5.21 Chọc, hút, nhuộm và chẩn đoán u nang buồng trứng 400,000
1762 1732 03C3.5.17 Chọc, hút, nhuộm, chẩn đoán các u nang (1 u) 140,000
1763 1733 03C3.5.20 Chọc, hút, xét nghiệm tế bào các u hoặc tổn thương sâu 210,000
1764 1734 03C3.5.23 Sinh thiết và làm tiêu bản tổ chức xương 140,000
1765 1735 04C5.4.414 Xét nghiệm các loại dịch, nhuộm và chẩn đoán tế bào học 147,000
1766 1736 04C5.4.409 Xét nghiệm chẩn đoán tế bào học bong bằng phương pháp nhuộm Papanicolaou 322,000
1767 1737 03C3.5.22 Xét nghiệm cyto (tế bào) 98,000
1768 1738 Xét nghiệm đột biến gen BRAF 4,520,000
1769 1739 Xét nghiệm đột biến gen EGFR 5,320,000
1770 1740 Xét nghiệm đột biến gen KRAS 5,120,000
1771 1741 Xét nghiệm FISH 5,520,000
1772 1742 Xét nghiệm lai tại chỗ bạc hai màu (Dual-SISH) 4,620,000
1773 1743 Xét nghiệm lai tại chỗ gắn màu (CISH) 5,320,000
1774 1744 Cell Bloc (khối tế bào) 220,000
1775 1745 Thin-PAS 550,000
1776 1746 04C5.4.410 Xét nghiệm và chẩn đoán hoá mô miễn dịch cho một dấu ấn (Marker) chưa bao gồm kháng thể 2 và hóa chất bộc lộ kháng nguyên 407,000
1777 1747 04C5.4.411 Xét nghiệm và chẩn đoán miễn dịch huỳnh quang cho bộ 6 kháng thể để chẩn đoán mô bệnh học 1,187,000
1778 1748 04C5.4.404 Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Đỏ Công gô 276,000
1779 1749 04C5.4.408 Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Giem sa 262,000
1780 1750 04C5.4.413 Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Gomori 339,000
1781 1751 04C5.4.401 Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Hemtoxylin Eosin 304,000
1782 1752 04C5.4.403 Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Mucicarmin 381,000
1783 1753 04C5.4.402 Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm PAS (Periodic Acide – Siff) 360,000
1784 1754 04C5.4.405 Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Sudan III 374,000
1785 1755 04C5.4.406 Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Van Gie’son 353,000
1786 1756 04C5.4.407 Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Xanh Alcial 402,000
1787 1757 04C5.4.412 Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học tức thì bằng phương pháp cắt lạnh 493,000
1788 1758 04C5.4.415 Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học qua chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA) 238,000
Các thủ thuật còn lại khác
1789 1759 Thủ thuật loại I 421,000
1790 1760 Thủ thuật loại II 237,000
1791 1761 Thủ thuật loại III 115,000
VI VI XÉT NGHIỆM ĐỘC CHẤT
1792 1762 04C5.4.425 Định lượng cấp NH3 trong máu 238,000
1793 1763 03C3.6.7 Định tính porphyrin trong nước tiểu chẩn đoán tiêu cơ vân 49,000
1794 1764 03C3.6.4 Định tính thuốc gây ngộ độc (1 chỉ tiêu) 105,000
1795 1765 03C3.6.5 Định tính thuốc trừ sâu (1 chỉ tiêu) 105,000
1796 1766 04C5.4.424 Đo áp lực thẩm thấu dịch sinh học trên 01 chỉ tiêu 86,800
1797 1767 04C5.4.418 Xét nghiệm  định tính một chỉ tiêu ma tuý trong nước tiểu bằng máy Express pluss 182,000
1798 1768 04C5.4.419 Xét nghiệm  sàng lọc và định tính 5 loại ma tuý 630,000
1799 1769 04C5.4.422 Xét nghiệm  xác định thành phần hoá chất bảo vệ thực vật bằng sắc ký khí khối phổ 1,175,000
1800 1770 04C5.4.417 Xét nghiệm định lượng một chỉ tiêu kim loại nặng trong máu bằng máy AAS 336,000
1801 1771 04C5.4.421 Xét nghiệm định lượng một chỉ tiêu thuốc trong máu bằng máy sắc ký lỏng khối phổ 1,200,000
1802 1772 04C5.4.423 Xét nghiệm định tính một chỉ tiêu độc chất bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng 131,000
1803 1773 04C5.4.420 Xét nghiệm định tính PBG trong nước tiểu 67,200
1804 1773 04C5.4.416 Xử lý mẫu xét nghiệm độc chất 67,200
E E THĂM DÒ CHỨC NĂNG
1805 1774 04C3.1.182 Đặt và thăm dò huyết động 4,532,000 Bao gồm cả catheter Swan granz, bộ phận nhận cảm áp lực.
1806 1775 03C3.7.3.8 Điện cơ (EMG) 126,000
1807 1776 03C3.7.3.9 Điện cơ tầng sinh môn 136,000
1808 1777 04C6.427 Điện não đồ 69,600
1809 1778 04C6.426 Điện tâm đồ 45,900
1810 1779 03C3.7.3.6 Điện tâm đồ gắng sức 187,000
1811 1780 03C1.42 Đo áp lực đồ bàng quang 124,000
1812 1781 03C1.43 Đo áp lực đồ cắt dọc niệu đạo 134,000
1813 1782 Đo áp lực thẩm thấu niệu 27,700
1814 1783 Đo áp lực bàng quang bằng cột nước 473,000
1815 1784 Đo áp lực bàng quang bằng máy niệu động học 1,954,000
1816 1785 Đo áp lực bàng quang ở người bệnh nhi 1,896,000
1817 1786 Đo áp lực hậu môn trực tràng 907,000
1818 1787 DƯ-MDLS Đo biến đổi thể tích toàn thân – Body Plethysmography 827,000
1819 1788 03C2.1.90 Đo các chỉ số niệu động học 2,282,000
1820 1789 DƯ-MDLS Đo các thể tích phổi – Lung Volumes 2,774,000
1821 1790 Đo chỉ số ABI (Chỉ số cổ chân hoặc cánh tay) 67,800
1822 1791 04C6.429 Đo chức năng hô hấp 142,000
1823 1792 Đo đa ký giấc ngủ 2,298,000
1824 1794 DƯ-MDLS Đo FeNO 382,000
1825 1795 DƯ-MDLS Đo khuếch tán phổi – Diffusion Capacity 1,316,000
1826 1797 Đo vận tốc lan truyền sóng mạch 67,800
1827 1798 03C3.7.3.7 Holter điện tâm đồ hoặc huyết áp 191,000
1828 1799 04C6.428 Lưu huyết não 40,600
1829 1800 Nghiệm pháp dung nạp glucose cho bệnh nhân thường 128,000
1830 1801 Nghiệm pháp dung nạp glucose cho người bệnh thai nghén 158,000
1831 1802 Nghiệm pháp kích Synacthen 411,000
1832 1803 Nghiệm pháp nhịn uống 581,000
1833 1804 Nghiệm pháp ức chế bằng Dexamethason liều cao 407,000
1834 1805 Nghiệm pháp ức chế bằng Dexamethason liều thấp 247,000
1835 1806 04C6.434 Test dung nạp Glucagon 37,400
1836 1807 Test Glucagon gián tiếp (Định lượng C – Peptid thời điểm 0′ và 6′ sau tiêm) 203,000 Chưa bao gồm thuốc.
1837 1808 03C3.7.3.1 Test Raven/ Gille 22,700
1838 1809 03C3.7.3.3 Test tâm lý BECK/ ZUNG 17,700
1839 1810 03C3.7.3.2 Test tâm lý MMPI/ WAIS/ WICS 27,700
1840 1811 04C6.432 Test thanh thải Creatinine 58,800
1841 1812 04C6.433 Test thanh thải Ure 58,800
1842 1813 03C3.7.3.5 Test trắc nghiệm tâm lý 27,700
1843 1814 03C3.7.3.4 Test WAIS/ WICS 32,700
1844 1815 04C6.435 Thăm dò các dung tích phổi 246,000
1845 1816 03C2.1.37 Thăm dò điện sinh lý trong buồng tim 1,900,000 Chưa bao gồm bộ dụng cụ thăm dò điện sinh lý tim.
1846 1817 04C6.431 Thử nghiệm dung nạp Cabonhydrate (glucoza, fructoza, galactoza, lactoza) 32,100
1847 1818 04C6.430 Thử nghiệm ngấm Bromsulphtalein trong thăm dò chức năng gan 32,100
Các thủ thuật còn lại khác
1848 1819 Thủ thuật loại đặc biệt 680,000
1849 1820 Thủ thuật loại I 263,000
1850 1821 Thủ thuật loại II 165,000
1851 1822 Thủ thuật loại III 85,200
F F CÁC THĂM DÒ VÀ ĐIỀU TRỊ BẰNG ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ
I I THĂM DÒ BẰNG ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ (giá tối đa chưa bao gồm dược chất phóng xạ và Invivo kit)
1852 1823 04C7.447 Điều trị bệnh bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ 728,000
1853 1824 04C7.441 Định lượng  CA 19-9 hoặc CA 50 hoặc CA 125 hoặc CA 15-3 hoặc CA 72-4   hoặc PTH bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ 271,000
1854 1825 04C7.440 Định lượng bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ:  LH hoặc FSH hoặc  HCG hoặc Insullin  hoặc Testosteron hoặc Prolactin hoặc Progesteron hoặc Estradiol  hoặc CEA hoặc AFP hoặc PSA hoặc Cortisol 196,000
1855 1826 04C7.437 Định lượng bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ: T3 hoặc FT3 hoặc T4 hoặc FT4 hoặc TSH hoặc Micro Albumin niệu hoặc kháng thể kháng Insullin hoặc Calcitonin 176,000
1856 1827 04C7.442 Định lượng kháng thể kháng Tg hoặc ACTH  hoặc GH hoặc  TRAb bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ 361,000
1857 1828 03C3.7.1.13 Độ tập trung I-131 tuyến giáp 197,000
1858 1829 04C7.446 SPECT  CT 886,000
1859 1830 03C3.7.1.1 SPECT não 416,000
1860 1831 04C7.445 SPECT phóng xạ miễn dịch (2 thời điểm) 561,000
1861 1832 03C3.7.1.2 SPECT tưới máu cơ tim 553,000
1862 1833 04C7.443 SPECT tuyến cận giáp với đồng vị kép 616,000
1863 1834 03C3.7.1.4 Thận đồ đồng vị 264,000
1864 1835 03C3.7.1.31 Xạ hình bạch mạch với Tc-99m HMPAO 316,000
1865 1836 03C3.7.1.28 Xạ hình chẩn đoán chức năng co bóp dạ dày với Tc-99m Sulfur Colloid dạ dày với Tc-99m Sulfur Colloid 336,000
1866 1837 03C3.7.1.27 Xạ hình chẩn đoán chức năng thực quản và trào ngược dạ dày – thực quản với Tc-99m Sulfur Colloid 446,000
1867 1838 03C3.7.1.19 Xạ hình chẩn đoán khối u 416,000
1868 1839 03C3.7.1.24 Xạ hình chẩn đoán nhồi máu cơ tim với Tc-99m Pyrophosphate 386,000
1869 1840 03C3.7.1.30 Xạ hình chẩn đoán túi thừa Meckel với Tc-99m 316,000
1870 1841 03C3.7.1.9 Xạ hình chẩn đoán u máu trong gan 386,000
1871 1842 03C3.7.1.17 Xạ hình chẩn đoán xuất huyết đường tiêu hoá với hồng cầu đánh dấu Tc-99m 386,000
1872 1843 03C3.7.1.3 Xạ hình chức năng thận 366,000
1873 1844 03C3.7.1.5 Xạ hình chức năng thận – tiết niệu sau ghép thận với Tc-99m MAG3 426,000
1874 1845 03C3.7.1.23 Xạ hình chức năng tim 416,000
1875 1846 03C3.7.1.8 Xạ hình gan mật 386,000
1876 1847 03C3.7.1.10 Xạ hình gan với Tc-99m Sulfur Colloid 416,000
1877 1848 Xạ hình hạch Lympho 416,000
1878 1849 03C3.7.1.11 Xạ hình lách 386,000
1879 1850 03C3.7.1.20 Xạ hình lưu thông dịch não tuỷ 416,000
1880 1851 03C3.7.1.29 Xạ hình não 336,000
1881 1852 04C7.444 Xạ hình phóng xạ miễn dịch (2 thời điểm) 561,000
1882 1853 03C3.7.1.6 Xạ hình thận với Tc-99m DMSA (DTPA) 366,000
1883 1854 03C3.7.1.33 Xạ hình thông khí phổi 416,000
1884 1855 03C3.7.1.16 Xạ hình tĩnh mạch với Tc-99m MAA 416,000
1885 1856 03C3.7.1.18 Xạ hình toàn thân với I-131 416,000
1886 1857 03C3.7.1.32 Xạ hình tưới máu phổi 386,000
1887 1858 03C3.7.1.14 Xạ hình tưới máu tinh hoàn với Tc-99m 286,000
1888 1859 04C7.439 Xạ hình tụy 535,000
1889 1860 03C3.7.1.21 Xạ hình tuỷ xương với Tc-99m Sulfur Colloid hoặc BMHP Sulfur Colloid hoặc BMHP 436,000
1890 1861 04C7.438 Xạ hình tuyến cận giáp: với Tc-99m MIBI hoặc với Tc-99m – V- DMSA hoặc với đồng vị kép 535,000
1891 1862 03C3.7.1.12 Xạ hình tuyến giáp 266,000
1892 1863 03C3.7.1.15 Xạ hình tuyến nước bọt với Tc-99m 316,000
1893 1864 03C3.7.1.7 Xạ hình tuyến thượng thận với I-131 MIBG 416,000
1894 1865 03C3.7.1.34 Xạ hình tuyến vú 386,000
1895 1866 03C3.7.1.22 Xạ hình xương 386,000
1896 1867 03C3.7.1.35 Xạ hình xương 3 pha với Tc-99m MDP 416,000
1897 1868 03C3.7.1.26 Xác định đời sống hồng cầu, nơi phân huỷ hồng cầu với hồng cầu đánh dấu Cr-51 386,000
1898 1869 03C3.7.1.25 Xác định thể tích hồng cầu với hồng cầu đánh dấu Cr-51 286,000
II II Điều trị bằng chất phóng xạ (giá tối đa chưa bao gồm  dược chất phóng xạ và các thuốc bổ trợ khác, nếu có sử dụng)
1899 1870 03C3.7.2.36 Điều trị Basedow hoặc bướu tuyến giáp đơn thuần hoặc nhân độc tuyến giáp bằng I-131 700,000
1900 1871 03C3.7.2.38 Điều trị ung thư tuyến giáp bằng I-131 850,000
1901 1872 03C3.7.2.44 Điều trị bệnh đa hồng cầu nguyên phát hoặc bệnh Leucose kinh hoặc giảm đau do ung thư di căn vào xương bằng P-32 507,000
1902 1873 03C3.7.2.46 Điều trị giảm đau bằng Sammarium 153 (1 đợt điều trị 10 ngày) 723,000
1903 1874 03C3.7.2.40 Điều trị sẹo lồi hoặc Eczema hoặc u máu nông bằng P-32 (tính cho 1 ngày điều trị) 200,000
1904 1875 03C3.7.2.43 Điều trị tràn dịch màng bụng hoặc màng phổi do ung thư bằng keo phóng xạ 1,681,000
1905 1876 03C3.7.2.52 Điều trị u tuyến thượng thận và u tế bào thần kinh bằng I-131 MIBG 569,000
1906 1877 03C3.7.2.49 Điều trị ung thư gan bằng keo Silicon P-32 775,000
1907 1878 03C3.7.2.47 Điều trị ung thư gan nguyên phát bằng I-131 Lipiodol 639,000
1908 1879 03C3.7.2.48 Điều trị ung thư gan nguyên phát bằng Renium188 625,000
1909 1880 03C3.7.2.51 Điều trị ung thư tiền liệt tuyến bằng hạt phóng xạ I-125 15,090,000
1910 1881 03C3.7.2.50 Điều trị ung thư vú bằng hạt phóng xạ I-125 15,090,000
1911 1882 03C3.7.2.42 Điều trị viêm bao hoạt dịch bằng keo phóng xạ 448,000
1912 1883 Điều trị ung thư gan bằng hạt vi cầu phóng xạ 90Y 14,873,000 Chưa bao gồm hạt vi cầu phóng xạ, bộ dụng cụ cấy (kim cấy, tandem, Ovoid, Trachel, Bronchial, Esophagus, Skin…)
1913 1884 PET/CT bằng bức xạ hãm ở bệnh nhân ung thư gan, ung thư đường mật trong gan, ung thư di căn gan sau điều trị bằng hạt vi cầu phóng xạ 90Y 3,673,000
Các thủ thuật còn lại khác
1914 1885 Thủ thuật loại đặc biệt 471,000
1915 1886 Thủ thuật loại I 285,000
1916 1887 Thủ thuật loại II 187,000
Ghi chú: Đối với các dịch vụ thuộc chuyên ngành da liễu có ghi chú Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5cm2 hoặc 10cm2 diện tích điều trị (đơn vị chuẩn) thì thanh toán như sau: Trường hợp 1 lần điều trị ≤ mỗi đơn vị chuẩn thì thanh toán một lần giá theo mức được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp 1 lần điều trị có số thương tổn hoặc diện tích điều trị lớn hơn đơn vị chuẩn thì thanh toán theo tỷ lệ. Ví dụ giá quy định là 5 cm2 diện tích mà diện tích điều trị là 8 cm2 thì tính là 1,6 lần giá được quy định. Nếu giá quy định cho 5 thương tổn mà một lần điều trị cho 7 thương tổn thì tính là 1,4 lần giá quy định.

VĂN BẢN DẠNG WORD: 02_2017_TT_BYT_VNRAS

VĂN BẢN GỐC: 02_2017_TT_BYT_VNRAS

Thông tư 02/2017/TT-BYT

Thông tư 02/2017/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp.

BỘ Y TẾ
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 02/2017/TT-BYT Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2017

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH MỨC TỐI ĐA KHUNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁ, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP
Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật giá số 12/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;
Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 15692/BTC-QLG ngày 03 tháng 11 năm 2016;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:
Thông tư này quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.
2. Đối tượng áp dụng:
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước; người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế; người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhưng đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
3. Người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế thì thực hiện theo mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.
4. Thông tư này không áp dụng đối với các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các trường hợp sau đây:
a) Đơn vị góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và thực hiện giá dịch vụ theo nguyên tắc bảo đảm đủ bù đắp chi phí và có tích lũy;
b) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động theo mô hình doanh nghiệp do đơn vị sự nghiệp công vay vốn để đầu tư, hợp tác đầu tư theo Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế;
c) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đầu tư theo hình thức đối tác công tư theo Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.
Điều 2. Mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
1. Mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:
a) Mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Mức tối đa khung giá dịch vụ ngày giường điều trị quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;
c) Mức tối đa khung giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Mức tối đa khung giá quy định tại Thông tư này gồm các chi phí sau:
a) Chi phí trực tiếp:
– Chi phí về: thuốc, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế để thực hiện các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Riêng đối với một số loại thuốc, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế chưa được tính vào giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này và máu, chế phẩm máu: thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng cho người bệnh và giá mua theo quy định của pháp luật;
– Chi phí về điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường;
– Chi phí duy tu, bảo dưỡng thiết bị, mua thay thế công cụ, dụng cụ.
b) Chi phí tiền lương, gồm:
– Tiền lương ngạch bậc, chức vụ, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ do Nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập; trừ các khoản chi theo chế độ quy định tại Khoản 3 Điều này;
– Phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật (sau đây gọi tắt là phụ cấp đặc thù) theo quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch.
3. Chi phí tiền lương trong mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Khoản 1 Điều này không bao gồm các khoản chi theo chế độ do ngân sách nhà nước bảo đảm quy định tại các văn bản sau đây:
a) Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;
b) Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương thuộc lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;
c) Quyết định số 46/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc Bộ Y tế, các Phòng Bảo vệ sức khỏe Trung ương 1, 2, 2B, 3 và 5, Khoa A11 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Khoa A11 Viện Y học cổ truyền Quân đội (sau đây gọi tắt là Quyết định số 46/2009/QĐ-TTg) và Quyết định số 20/2015/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 46/2009/QĐ-TTg;
d) Điểm a khoản 8 Điều 6 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Điều 3. Nguyên tắc và thẩm quyền quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
1. Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này quyết định mức giá cụ thể của các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý không được vượt quá mức tối đa khung giá của các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Thông tư này.
2. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức giá cụ thể đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc địa phương quản lý và quyết định mức giá cụ thể hoặc thực hiện áp giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với một số trường hợp theo nguyên tắc sau:
a) Các viện có giường bệnh, trung tâm y tế tuyến tỉnh có chức năng khám bệnh, chữa bệnh; trung tâm y tế huyện thực hiện cả hai chức năng phòng bệnh và khám bệnh, chữa bệnh đã được xếp hạng: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng tương đương;
b) Các cơ sở khám, chữa bệnh chưa được phân hạng: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV;
c) Phòng khám bác sĩ gia đình, y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức, trường học: áp dụng mức giá của trạm y tế xã, phường, thị trấn.
3. Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định mức giá cụ thể đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện hạng I thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Đối với các cơ sở y tế do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ còn lại thực hiện việc áp giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh như sau:
a) Đối với trạm y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức, trạm y tế quân dân y, phòng khám quân dân y: Áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định đối với trạm y tế xã, phường, thị trấn của địa phương.
b) Đối với bệnh xá quân dân y: Áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với phòng khám đa khoa khu vực của địa phương.
c) Đối với các bệnh viện hạng II, III, IV (bao gồm cả bệnh viện quân dân y): Áp dụng giá dịch vụ đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng hạng của địa phương.
d) Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh còn lại khác: Áp dụng giá dịch vụ đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hạng IV của địa phương.
4. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện các dịch vụ kỹ thuật chưa có trong quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của địa phương thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện xây dựng phương án giá và báo cáo Bộ Y tế xem xét, quyết định.
5. Đối với dịch vụ kỹ thuật mới theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 69 của Luật khám bệnh, chữa bệnh và các dịch vụ kỹ thuật còn lại khác (trừ các dịch vụ đã được Bộ Y tế xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện) chưa được quy định mức tối đa khung giá:
a) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng và đề xuất mức giá trình cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 3 Thông tư này tạm thời quyết định mức giá;
b) Định kỳ 6 tháng (vào ngày 30/6 và ngày 31/12 hằng năm) các đơn vị, địa phương tổng hợp báo cáo về Bộ Y tế để xem xét, quy định bổ sung mức tối đa khung giá sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính.
c) Trình tự và hồ sơ phương án giá thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.
Điều 4. Hướng dẫn thực hiện giá khám bệnh
1. Các chi phí trực tiếp cần thiết cho việc xác định giá khám bệnh theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Thông tư này gồm:
a) Chi phí về găng tay, mũ, khẩu trang, quần áo, ga, gối, đệm, chiếu, đồ vải dùng cho cán bộ y tế, người bệnh; văn phòng phẩm như giấy, bút, sổ, mực in, mực dấu, ghim, ấn chỉ chuyên môn và các văn phòng phẩm khác; vật tư tiêu hao thông dụng như bông, băng, cồn, gạc, bơm, kim tiêm, nước muối rửa và các vật tư tiêu hao khác phục vụ cho công tác khám bệnh;
b) Chi phí về điện; nước; xử lý chất thải; giặt, là, hấp, sấy, rửa, tiệt trùng đồ vải, dụng cụ khám bệnh; chi phí vệ sinh, bảo đảm vệ sinh môi trường, khử khuẩn, chống nhiễm khuẩn khu vực khám bệnh;
c) Chi phí duy tu, bảo dưỡng, mua sắm thay thế các tài sản, công cụ, dụng cụ như: điều hòa, máy tính, máy in, máy hút ẩm, quạt, hệ thống lấy số khám tự động, bàn, ghế, giường, tủ, đèn chiếu sáng, các bộ dụng cụ, công cụ phục vụ công tác khám bệnh.
2. Xác định số lần và giá khám bệnh trong một số trường hợp cụ thể:
a) Trường hợp người bệnh đến khám bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh sau đó được chuyển vào điều trị nội trú theo yêu cầu chuyên môn thì được tính là một lần khám bệnh;
b) Trường hợp trong cùng một lần đến khám bệnh tại cùng một cơ sở y tế (có thể trong cùng một ngày hoặc do điều kiện khách quan hoặc yêu cầu chuyên môn nên chưa hoàn thành được quá trình khám bệnh trong ngày đầu tiên, phải tiếp tục khám trong ngày tiếp theo), người bệnh sau khi khám một chuyên khoa cần phải khám thêm các chuyên khoa khác thì từ lần khám thứ 2 trở đi chỉ tính 30% mức giá của 1 lần khám bệnh và mức thanh toán tối đa chi phí khám bệnh không quá 2 lần mức giá của 1 lần khám bệnh;
c) Trường hợp người bệnh đến khám bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đã được khám, cấp thuốc về điều trị nhưng sau đó thấy có biểu hiện bất thường, quay trở lại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để khám lại ngay trong ngày hôm đó và được tiếp tục thăm khám thì lần khám này được coi như là lần khám thứ 2 trở đi trong một ngày. Việc thanh toán thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b khoản này;
d) Trường hợp cơ sở khám, chữa bệnh có tổ chức các phòng khám chuyên khoa tại khoa lâm sàng, người bệnh đăng ký khám bệnh tại khoa khám bệnh và khám tại các phòng khám chuyên khoa của khoa lâm sàng thì được tính như khám bệnh tại khoa khám bệnh. Việc tính chi phí và số lần khám bệnh trường hợp này thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b khoản này;
đ) Trường hợp người bệnh vào viện tại các khoa điều trị lâm sàng, không đăng ký khám bệnh tại khoa khám bệnh thì không được tính tiền khám bệnh;
e) Trường hợp người bệnh vào khoa cấp cứu, không qua khoa khám bệnh nếu thời gian điều trị dưới 4 giờ (kể cả trường hợp ra viện, chuyển viện, tử vong) thì người bệnh chỉ phải chi trả tiền khám bệnh, tiền thuốc và các dịch vụ kỹ thuật, không phải chi trả tiền ngày giường bệnh điều trị nội trú;
g) Đối với Phòng khám Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố không trực thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh: áp dụng mức giá khám bệnh của bệnh viện hạng II trên địa bàn tỉnh.
Điều 5. Hướng dẫn thực hiện giá dịch vụ ngày giường điều trị
1. Các chi phí trực tiếp cần thiết cho việc xác định giá tối đa ngày giường theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Thông tư này gồm:
a) Chi phí về găng tay thăm khám, găng tay sử dụng trong tiêm, truyền và chăm sóc người bệnh, mũ, khẩu trang, quần áo, chăn, ga, gối, đệm, màn, chiếu, đồ vải dùng cho cán bộ y tế và người bệnh; văn phòng phẩm như giấy, bút, sổ, mực in, mực dấu, ghim, ấn chỉ chuyên môn và các văn phòng phẩm khác;vật tư tiêu hao thông dụng như bông, băng, cồn, gạc, bơm kim tiêm thông thường loại dùng 01 lần, dung tích nhỏ hơn hoặc bằng 10ml, kim lấy thuốc, nước muối rửa và các vật tư tiêu hao khác phục vụ công tác chăm sóc, điều trị hằng ngày;
b) Chi phí về điện; nước; xử lý chất thải; giặt, là, hấp, sấy, rửa, tiệt trùng đồ vải, dụng cụ thăm khám; chi phí vệ sinh và bảo đảm vệ sinh môi trường; vật tư, hóa chất khử khuẩn, chống nhiễm khuẩn khu vực buồng bệnh;
c) Chi phí duy tu, bảo dưỡng, mua sắm thay thế các tài sản, công cụ, dụng cụ như: điều hòa, máy tính, máy in, máy hút ẩm, quạt, bàn, ghế, giường, tủ, đèn chiếu sáng, các bộ dụng cụ, công cụ phục vụ công tác chăm sóc và điều trị người bệnh.
2. Số ngày điều trị nội trú được tính theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Bộ Y tế quy định nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành y tế, cụ thể:
a) Số ngày điều trị nội trú = (ngày ra viện- ngày vào viện) + 1;
b) Trong trường hợp người bệnh vào viện hôm trước và ra viện vào hôm sau (từ 4 tiếng đến dưới 24 tiếng) chỉ được tính một ngày;
c) Trong trường hợp người bệnh chuyển 02 khoa trong cùng một ngày thì mỗi khoa chỉ được tính ½ ngày. Trường hợp người bệnh chuyển từ 3 khoa trở lên trong cùng một ngày thì giá ngày giường điều trị nội trú hôm đó được tính bằng trung bình cộng tiền ngày giường tại khoa có thời gian nằm điều trị trên 4 giờ có mức giá tiền giường cao nhất và tại khoa có thời gian nằm điều trị trên 4 giờ có mức giá tiền giường thấp nhất.
3. Giá ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng: áp dụng tối đa không quá 10 ngày sau phẫu thuật. Từ ngày thứ 11 sau phẫu thuật trở đi thì áp dụng mức giá ngày giường nội khoa quy định tại mục 3 của Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định.
4. Giá ngày giường điều trị được tính cho 01 người/01 giường điều trị. Trường hợp phải nằm ghép 02 người/01 giường thì chỉ được thu tối đa 50%, trường hợp nằm ghép từ 03 người trở lên thì chỉ được thu tối đa 30% mức thu ngày giường điều trị đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định.
5. Giá ngày giường điều trị Hồi sức tích cực (ICU) chỉ được áp dụng trong các trường hợp sau:
a) Đối với bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I hoặc hạng II đã thành lập khoa Hồi sức tích cực, khoa hoặc trung tâm chống độc, khoa Hồi sức tích cực – chống độc và các khoa, trung tâm này có đầy đủ các điều kiện để hoạt động theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Bộ Y tế về việc ban hành quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc;
b) Trường hợp đơn vị chưa thành lập khoa Hồi sức tích cực nhưng trong khoa Cấp cứu có một số giường được sử dụng để điều trị tích cực, giường bệnh sau phẫu thuật của các phẫu thuật loại đặc biệt, loại I và các giường bệnh này đáp ứng được yêu cầu về trang bị cho giường hồi sức tích cực quy định tại Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế nêu trên;
c) Khi người bệnh nằm tại các giường này với các bệnh lý cần được chăm sóc, điều trị và theo dõi theo quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc. Các trường hợp còn lại chỉ được áp dụng mức giá ngày giường hồi sức cấp cứu quy định tại dịch vụ số 2, phụ lục II của Thông tư này đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định.
6. Áp dụng mức giá ngày giường bệnh cấp cứu:
a) Đối với các khoa điều trị lâm sàng có giường hồi sức cấp cứu trong khoa (ví dụ trong khoa Nhi có giường hồi sức cấp cứu nhi, các khoa sơ sinh/chăm sóc đặc biệt đối với trẻ sơ sinh thiếu tháng) thì được áp dụng giá ngày giường hồi sức cấp cứu quy định tại dịch vụ số 2 Phụ lục II của Thông tư này đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định;
b) Trường hợp người bệnh vào khoa cấp cứu không đăng ký khám tại khoa khám bệnh: Nếu thời gian điều trị từ 04 giờ trở lên thì người bệnh chỉ phải chi trả tiền ngày giường bệnh điều trị nội trú, tiền thuốc và các dịch vụ kỹ thuật theo quy định, không phải chi trả tiền khám bệnh.
7. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kê thêm giường bệnh ngoài số giường kế hoạch được giao: được áp dụng mức giá ngày giường bệnh tương ứng đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định.
8. Trường hợp người bệnh nằm trên băng ca, giường gấp: tạm thời áp dụng mức giá ngày giường bệnh nằm ghép 02 người theo từng loại chuyên khoa đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định.
9. Trường hợp bệnh viện hạng III, IV hoặc chưa xếp hạng nhưng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện phẫu thuật loại đặc biệt thì áp dụng mức giá tiền giường ngoại khoa cao nhất của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi thực hiện dịch vụ đó.
Ví dụ: Tại Bệnh viện A được phê duyệt thực hiện phẫu thuật loại đặc biệt: Nếu Bệnh viện được xếp hạng III thì được áp dụng mức giá ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại I của bệnh viện hạng III; nếu Bệnh viện được xếp hạng IV hoặc chưa xếp hạng thì được áp dụng mức giá ngày giường bệnh ngoại khoa sau phẫu thuật loại I của bệnh viện hạng IV.
10. Trường hợp một phẫu thuật nhưng được phân loại khác nhau (trừ chuyên khoa nhi) tại Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Bộ Y tế quy định phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật (sau đây gọi tắt là Thông tư số 50/2014/TT-BYT): áp dụng mức giá ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng theo phân loại phẫu thuật thấp nhất.
11. Trường hợp các phẫu thuật xếp tương đương với một phẫu thuật quy định tại Thông tư này nhưng có phân loại phẫu thuật khác nhau theo từng chuyên khoa tại Thông tư số 50/2014/TT-BYT thì áp dụng mức giá ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng theo phân loại của phẫu thuật đó.
12. Trường hợp các phẫu thuật chưa được phân loại phẫu thuật quy định tại Thông tư số 50/2014/TT-BYT thì áp dụng mức giá thanh toán ngày giường ngoại khoa loại 4 của hạng bệnh viện tương ứng.
13. Áp dụng giá ngày giường bệnh điều trị đối với các khoa thuộc bệnh viện y học cổ truyền, bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng:
a) Giường Hồi sức tích cực (ICU): thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều này;
b) Giường Cấp cứu: thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 6 Điều này;
c) Giường bệnh tại các khoa ung thư, nhi: áp dụng giá ngày giường điều trị nội khoa loại 1 (quy định tại điểm 3.1 Phụ lục II) theo hạng bệnh viện tương ứng;
d) Giường bệnh nội khoa của các khoa còn lại: áp dụng theo mức giá ngày giường nội khoa loại 2 (quy định tại điểm 3.2 Phụ lục II) đối với nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não, áp dụng theo mức giá ngày giường nội khoa loại 3 (quy định tại điểm 3.3 Phụ lục II) theo hạng bệnh viện tương ứng đối với các bệnh còn lại.
14. Đối với các trường hợp liên chuyên khoa: áp dụng mức giá của chuyên khoa thấp nhất trong các khoa tương ứng với hạng bệnh viện.

Điều 6. Hướng dẫn thực hiện giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm
1. Giá của các dịch vụ kỹ thuật đã bao gồm tiền thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế để thực hiện dịch vụ trừ một số trường hợp đặc biệt đã có ghi chú cụ thể. Bệnh viện không được thu thêm của người bệnh các chi phí đã kết cấu trong giá của các dịch vụ.
2. Giá của các phẫu thuật, thủ thuật chưa bao gồm chi phí máu, chế phẩm máu nếu có sử dụng. Trường hợp có sử dụng được thanh toán theo quy định tại Thông tư số 33/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Bộ Y tế quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.
3. Nguyên tắc áp dụng giá dịch vụ theo thứ tự như sau:
a) Đối với các dịch vụ cụ thể đã được quy định mức giá tối đa tại các phụ lục kèm theo Thông tư này: áp dụng theo mức giá được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho từng dịch vụ.
b) Các dịch vụ kỹ thuật chưa được quy định mức giá tối đa tại các phụ lục kèm theo Thông tư này đồng thời cũng chưa được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện: áp dụng theo mức của các dịch vụ được Bộ Y tế xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện.
c) Trường hợp các phẫu thuật, thủ thuật chưa được quy định giá tối đa tại Phụ lục III kèm theo Thông tư này đồng thời cũng chưa được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện: áp dụng mức giá được cơ quan có thẩm quyền quyết định theo từng loại phẫu thuật, thủ thuật tại mục “phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác” của từng chuyên khoa quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.
4. Chi phí gây mê: do có những dịch vụ khi triển khai thực hiện người bệnh có thể phải gây mê hoặc không cần phải gây mê nên chi phí gây mê của các dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư này được quy định như sau:
a) Giá tối đa của các phẫu thuật quy định tại các chuyên khoa đã bao gồm chi phí gây mê. Riêng phẫu thuật thuộc chuyên khoa Mắt chưa bao gồm chi phí gây mê;
b) Giá tối đa của các thủ thuật đã bao gồm chi phí thuốc gây tê, an thần tiền mê, chưa bao gồm chi phí gây mê (trừ một số trường hợp đã ghi chú cụ thể);
c) Trường hợp khi thực hiện phẫu thuật chuyên khoa Mắt hoặc thực hiện các thủ thuật của các chuyên khoa khác mà người bệnh cần phải gây mê (do bác sỹ chuyên khoa gây mê thực hiện) thì được tính thêm chi phí của dịch vụ gây mê (dịch vụ số 1250 Phụ lục III) khi thực hiện dịch vụ.
5. Trong trường hợp thực hiện nhiều can thiệp trong cùng một lần phẫu thuật, thực hiện thanh toán theo giá của dịch vụ kỹ thuật phức tạp nhất, có mức giá cao nhất và các dịch vụ kỹ thuật khác phát sinh trong cùng một lần phẫu thuật được thanh toán như sau:
a) Bằng 50% giá của các dịch vụ kỹ thuật phát sinh nếu kỹ thuật đó vẫn do một kíp phẫu thuật thực hiện;
b) Bằng 80% giá của các dịch vụ kỹ thuật phát sinh nếu kỹ thuật đó phải thay kíp phẫu thuật khác để thực hiện;
c) Trường hợp dịch vụ phát sinh là các thủ thuật thì thanh toán 100% giá của dịch vụ phát sinh.
6. Đối với dịch vụ thay băng:
a) Dịch vụ “Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài ≤15 cm”: chỉ thanh toán đối với người bệnh điều trị nội trú trong các trường hợp sau: vết thương/mổ nhiễm trùng; vết thương có thấm dịch, máu trong các tổn thương lóc da, hở da diện tích trên 6 cm2; vết thương đã có chèn gạc; vết thương chân ống dẫn lưu chảy dịch nhiều; đa vết thương/mổ; hoặc sau 1 phẫu thuật nhưng phải thực hiện từ hai đường mổ trở lên; không áp dụng đối với thay băng của các trường hợp sau: phẫu thuật nội soi, thay băng vết mổ, vết thương thông thường, thay băng rốn sơ sinh;
b) Dịch vụ “Thay băng vết mổ có chiều dài trên 15 cm đến 30 cm” trong điều trị nội trú chỉ áp dụng đối với một số trường hợp sau:
– Vết mổ nhiễm trùng, rò tiêu hóa, rò mật, rò nước tiểu;
– Vết mổ sau phẫu thuật nhiễm khuẩn (viêm phúc mạc bụng hoặc viêm xương hoặc áp xe), vết mổ sau phẫu thuật ống tiêu hóa hoặc hệ tiết niệu hoặc đường mật hoặc bụng cổ chướng;
– Vết mổ sau một phẫu thuật nhưng phải thực hiện từ hai đường mổ trở lên;
– Trường hợp phẫu thuật mổ lấy thai: được áp dụng mức giá này nhưng tối đa không quá 03 lần.
c) Trường hợp “thay băng vết thương có chiều dài trên 15 cm đến 30 cm”: thực hiện theo mức giá quy định tại Thông tư này.
7. Dịch vụ định nhóm máu ABO trong truyền máu đối với các xét nghiệm số 1300, 1301, 1302 quy định tại Phụ lục III của Thông tư này:
a) Định nhóm máu hệ ABO tại khoa xét nghiệm khi phát máu toàn phần và các chế phẩm khối hồng cầu, khối bạch cầu, khối tiểu cầu, huyết tương:
– Định nhóm máu cho người bệnh: thanh toán 1 lần theo giá dịch vụ số thứ tự 1302 quy định tại Phụ lục III Thông tư này (do mức giá tối đa của dịch vụ 1302 đã tính chi phí của 2 lần định nhóm máu hệ ABO trên cùng một mẫu máu hoặc 2 mẫu máu của cùng một người bệnh bằng 2 phương pháp huyết thanh mẫu và hồng cầu mẫu);
– Định nhóm máu hệ ABO của đơn vị túi máu, đơn vị chế phẩm máu: thanh toán 01 lần theo giá dịch vụ số thứ tự 1300 quy định tại Phụ lục III của Thông tư này;
– Trường hợp người bệnh được phát nhiều đơn vị máu hoặc chế phẩm máu tại cùng một thời điểm thì bắt đầu từ đơn vị máu hoặc đơn vị chế phẩm thứ 2 trở đi, cứ phát thêm một đơn vị thì sẽ được thanh toán thêm 01 lần định nhóm máu hệ ABO của đơn vị túi máu theo giá dịch vụ có số thứ tự 1300 quy định tại Phụ lục III của Thông tư này. Trường hợp này không phải xác định nhóm máu hệ ABO của bệnh nhân do bệnh nhân đã được xác định nhóm máu hệ ABO khi phát đơn vị máu hoặc đơn vị chế phẩm thứ nhất.
b) Xét nghiệm định nhóm máu hệ ABO tại giường bệnh:
– Định nhóm máu hệ ABO tại giường bệnh khi người bệnh được truyền máu toàn phần hoặc khối hồng cầu hoặc khối bạch cầu: thanh toán 01 lần theo giá dịch vụ có số thứ tự 1300 quy định tại Phụ lục III của Thông tư này;
– Định nhóm máu hệ ABO tại giường bệnh khi người bệnh được truyền chế phẩm huyết tương, khối tiểu cầu: thanh toán 01 lần theo giá dịch vụ có số thứ tự 1301 quy định tại Phụ lục III của Thông tư này;
– Trường hợp tại cùng một thời điểm người bệnh được truyền nhiều đơn vị máu, đơn vị chế phẩm thì bắt đầu từ đơn vị máu hoặc đơn vị chế phẩm thứ 2 trở đi cứ phát thêm một đơn vị máu toàn phần hoặc khối hồng cầu hoặc khối bạch cầu thì thanh toán thêm 01 lần định nhóm máu tại giường bệnh theo mức giá dịch vụ có số thứ tự 1302 quy định tại Phụ lục III của Thông tư này. Trường hợp này không phải xác định nhóm máu hệ ABO của bệnh nhân do bệnh nhân đã được xác định nhóm máu hệ ABO khi truyền đơn vị máu hoặc đơn vị chế phẩm thứ nhất;
– Mức giá của các dịch vụ định nhóm máu ABO từ số thứ tự 1300, 1301, 1302 quy định tại Phụ lục III của Thông tư này được quy định chung cho các phương pháp ống nghiệm, phiến đá hoặc trên giấy.
8. Đối với xét nghiệm hòa hợp miễn dịch ở nhiệt độ 37ºC và có sử dụng huyết thanh kháng globulin (nghiệm pháp Coombs gián tiếp) trong truyền máu: Thanh toán theo giá của dịch vụ “Phản ứng hòa hợp có sử dụng kháng globulin người” có số thứ tự 1358 hoặc 1359 quy định tại Thông tư này.
Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Ngân sách bảo đảm kinh phí theo phân cấp ngân sách hiện hành đối với:
a) Các khoản chi theo chế độ quy định tại các văn bản nêu tại khoản 3 Điều 2 Thông tư này;
b) Trường hợp nguồn tài chính của đơn vị không đảm bảo hoạt động thường xuyên, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền phân loại là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp công do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.
2. Trách nhiệm của Bộ Y tế:
a) Giao Vụ Kế hoạch – Tài chính làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Thông tư này trên phạm vi toàn quốc;
b) Thống nhất với Bộ Tài chính để xem xét, điều chỉnh mức tối đa khung giá của các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này khi bổ sung các yếu tố hình thành giá theo lộ trình, điều chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật hoặc chi phí của các yếu tố hình thành giá thay đổi.
3. Trách nhiệm của Sở Y tế:
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Thông tư này trên địa bàn quản lý;
b) Chủ trì, thống nhất với Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định giá dịch vụ và thời điểm thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 của Thông tư này đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương.
Điều 8. Điều khoản tham chiếu
Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong Thông tư này bị thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo văn bản thay thế hoặc văn bản đã được sửa đổi, bổ sung đó.
Điều 9. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2017.
2. Cơ quan có thẩm quyền quyết định mức giá quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này quyết định mức giá và thời điểm thực hiện cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định sau:
a) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cơ quan có thẩm quyền phân loại là đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: thời điểm thực hiện kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2017;
b) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cơ quan có thẩm quyền phân loại là đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên hoặc đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: thời điểm thực hiện vào tháng 8, tháng 10 hoặc tháng 12 năm 2017 và phải thực hiện trong năm 2017.
3. Các văn bản sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018:
a) Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 của liên Bộ Y tế – Tài chính -Lao động – Thương binh và Xã hội – Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;
b) Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Bộ Y tế – Bộ Tài chính – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 của liên Bộ Y tế – Tài chính – Lao động – Thương binh và Xã hội – Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;
c) Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế – Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế của Nhà nước;
d) Thông tư số 04/2013/TT-BYT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc phê duyệt và áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc các bộ, ngành khác quản lý.
Điều 10. Điều khoản chuyển tiếp
Đối với người bệnh đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước thời điểm thực hiện mức giá theo quy định tại Thông tư này và ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú sau thời điểm thực hiện mức giá quy định tại Thông tư này: tiếp tục được áp dụng mức giá theo quy định của cấp có thẩm quyền trước thời điểm thực hiện mức giá theo quy định tại Thông tư này cho đến khi ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận :
– Thủ tướng Chính phủ,
– Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
– Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Toà án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
– Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Cổng TTĐT Bộ Y tế;
– Sở Y tế, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
– Lưu: VT, KHTC(02), PC(02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn
 BỘ Y TẾ Phụ lục I
 GIÁ TỐI ĐA DỊCH VỤ KHÁM BỆNH
(Ban hành kèm theo Thông tư  02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế)
Đơn vị: đồng
STT Các loại dịch vụ Giá tối đa bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương
A B C
1 Bệnh viện hạng đặc biệt 39,000
2 Bệnh viện hạng I 39,000
3 Trạm y tế xã 35,000
4 Bệnh viện hạng III 31,000
5 Bệnh viện hạng IV/ Phòng khám đa khoa khu vực 29,000
6 Trạm y tế xã 29,000
7 Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh) 200,000
8 Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) 120,000
9 Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) 120,000
10 Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không kể xét nghiệm, X-quang) 350,000
 BỘ Y TẾ Phụ lục II
GIÁ TỐI ĐA DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH
(Ban hành kèm theo Thông tư 02/2017/TT-BYT ngày 15/3 /2017 của Bộ Y tế)
Đơn vị: đồng
Số TT Các loại dịch vụ Bệnh viện hạng đặc biệt Bệnh viện hạng I Bệnh viện hạng II Bệnh viện hạng III Bệnh viện hạng IV Ghi chú
A B 1 2 3 4 5 6
1 Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng/ghép tủy /ghép tế bào gốc 677,100 632,200 568,900  Chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có
2 Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu, chống độc 362,800 335,900 279,100 245,700 226,000  Chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có
3 Ngày giường bệnh Nội khoa:
3.1 Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson/ Lyell) 215,300 199,100 178,500 149,800 140,000
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 215,300
3.2 Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ; YHDT/ PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não. 192,300 178,000 152,500 133,800 122,000
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 192,300
3.3 Loại 3: Các khoa:  YHDT, Phục hồi chức năng 159,400 146,800 126,600 112,900 108,000
3.4 Giường bệnh tại Phòng khám đa khoa khu vực 108,000
3.5 Giường lưu tại TYT xã 54,000
4 Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng
4.1 Loại 1 : Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể 306,100 286,400 255,400
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 306,100
4.2 Loại 2 : Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể 268,200 250,200 204,400 180,800 171,000
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 268,200
4.3 Loại 3 : Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể 230,300 214,100 188,500 159,800 145,000
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 230,300
4.4 Loại 4 : Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể 197,300 183,000 152,500 133,800 127,000
5 Ngày giường bệnh ban ngày Tính bằng 0,3 lần giá ngày giường của các khoa và loại phòng tương ứng.
BỘ Y TẾ Phụ lục III
GIÁ TỐI ĐA CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM ÁP DỤNG CHO CÁC HẠNG BỆNH VIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư  02/2017/TT-BYT ngày 15 /3/2017 của Bộ Y tế)
Đơn vị: đồng
STT STT TT37 Mã dịch vụ Tên dịch vụ Giá tối đa bao gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù và tiền lương Ghi chú
1 2 3 4 5 6
A A CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH  
I I Siêu âm
1 1 04C1.1.3 Siêu âm 49,000
2 2 03C4.1.3 Siêu âm + đo trục nhãn cầu 70,600
3 3 Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng 176,000
4 4 03C4.1.1 Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu 211,000
5 5 03C4.1.6 Siêu âm Doppler màu tim + cản âm 246,000
6 6 03C4.1.5 Siêu âm tim gắng sức 576,000
7 7 04C1.1.4 Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME) 446,000 Mức giá tối đa của dịch vụ chỉ áp dụng trong trường hợp chỉ định để thực hiện các phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch.
8 8 04C1.1.5 Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu qua thực quản 794,000
9 9 04C1.1.6 Siêu âm trong lòng mạch hoặc Đo dự trữ lưu lượng động mạch vành FFR 1,970,000 Chưa bao gồm bộ đầu dò siêu âm, bộ dụng cụ đo dự trữ lưu lượng động mạch vành và các dụng cụ để đưa vào lòng mạch.
II II Chụp X-quang thường
10 10 Chụp Xquang phim  ≤ 24×30 cm (1 tư thế) 47,000 Áp dụng cho 01 vị trí
11 11 Chụp Xquang phim  ≤ 24×30 cm (2 tư thế) 53,000 Áp dụng cho 01 vị trí
12 12 Chụp Xquang phim > 24×30 cm (1 tư thế) 53,000 Áp dụng cho 01 vị trí
13 13 Chụp Xquang phim > 24×30 cm (2 tư thế) 66,000 Áp dụng cho 01 vị trí
14 Chụp X-quang ổ răng hoặc cận chóp 12,000
15 14 03C4.2.2.1 Chụp sọ mặt chỉnh nha thường (Panorama, Cephalometric, cắt lớp lồi cầu) 61,000
16 15 03C4.2.1.7 Chụp Angiography mắt 211,000
17 16 04C1.2.5.33 Chụp thực quản có uống thuốc cản quang 98,000
18 17 04C1.2.5.34 Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang 113,000
19 18 04C1.2.5.35 Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang 153,000
20 19 03C4.2.5.10 Chụp mật qua Kehr 225,000 Chưa bao gồm thuốc cản quang.
21 20 04C1.2.5.30 Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) 524,000
22 21 04C1.2.5.31 Chụp niệu quản – bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang 514,000
23 22 03C4.2.5.11 Chụp bàng quang có bơm thuốc cản quang 191,000
24 23 04C1.2.6.36 Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc) 356,000
25 24 03C4.2.5.12 Chụp X – quang vú định vị kim dây 371,000 Chưa bao gồm kim định vị.
26 25 03C4.2.5.13 Lỗ dò cản quang 391,000
27 26 03C4.2.5.15 Mammography (1 bên) 91,000
28 27 04C1.2.6.37 Chụp tủy sống  có tiêm thuốc 386,000
III III Chụp Xquang số hóa
29 28 04C1.2.6.51 Chụp X-quang số hóa 1 phim 69,000 Áp dụng cho 01 vị trí
30 29 04C1.2.6.52 Chụp X-quang số hóa 2 phim 94,000 Áp dụng cho 01 vị trí
31 30 04C1.2.6.53 Chụp X-quang số hóa 3 phim 119,000 Áp dụng cho 01 vị trí
32 Chụp X-quang số hóa ổ răng hoặc cận chóp 17,000
33 31 04C1.2.6.54 Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa 396,000
34 32 04C1.2.6.55 Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa 594,000
35 33 04C1.2.6.56 Chụp niệu quản – bể thận ngược dòng (UPR) số hóa 549,000
36 34 04C1.2.6.57 Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa 209,000
37 35 04C1.2.6.58 Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa 209,000
38 36 04C1.2.6.59 Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa 249,000
39 37 04C1.2.6.60 Chụp tủy sống có thuốc cản quang số hóa 506,000
40 38 Chụp XQ số hóa cắt lớp tuyến vú 1 bên (tomosynthesis) 929,000
41 39 Chụp XQ số hóa đường dò, các tuyến có bơm thuốc cản quang trực tiếp 371,000 Chưa bao gồm ống thông, kim chọc chuyên dụng.
IV IV Chụp cắt lớp vi tính, chụp mạch, cộng hưởng từ
42 40 04C1.2.6.41 Chụp CT Scanner đến 32 dãy không có thuốc cản quang 536,000
43 41 04C1.2.6.42 Chụp CT Scanner đến 32 dãy có thuốc cản quang 970,000
44 42 04C1.2.6.63 Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy có thuốc cản quang 2,266,000
45 43 04C1.2.63 Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy không có thuốc cản quang 1,431,000
46 44 Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy – 128 dãy có thuốc cản quang 4,136,000
47 45 Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy – 128 dãy không có thuốc cản quang 3,099,000
48 46 04C1.2.6.64 Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên có thuốc cản quang 3,543,000
49 47 Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên không có thuốc cản quang 2,712,000
50 48 Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy có thuốc cản quang 7,643,000
51 49 Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy không thuốc cản quang 6,606,000
52 50 04C1.2.6.61 Chụp PET/CT 20,114,000
53 51 04C1.2.6.62 Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị 20,831,000
54 52 04C1.2.6.43 Chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) 5,502,000
55 53 04C1.2.6.44 Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA 5,796,000
56 54 04C1.2.6.45 Chụp và can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, động mạch vành) dưới  DSA 6,696,000 Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch, các loại ống thông/ vi ống thông, các loại dây dẫn/ vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối.
57 55 04C1.2.6.46 Chụp và can thiệp mạch chủ bụng (hoặc ngực) và mạch chi dưới DSA 8,946,000 Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại.
58 56 Chụp và can thiệp mạch chủ bụng hoặc ngực và mạch chi dưới C-Arm 7,696,000 Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối, bộ bít thông liên nhĩ, liên thất.
59 57 04C1.2.6.48 Chụp, nút dị dạng và can thiệp các bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA 9,546,000 Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, hút huyết khối.
60 58 04C1.2.6.47 Can thiệp đường  mạch máu cho các tạng dưới DSA 8,996,000 Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong,  bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại.
61 59 04C1.2.6.50 Can thiệp vào lòng mạch trực tiếp qua da (đặt cổng truyền hóa chất, đốt giãn tĩnh mạch, sinh thiết trong lòng mạch) hoặc mở thông dạ dày qua da, dẫn lưu các ổ áp xe và tạng ổ bụng dưới DSA. 1,983,000 Chưa bao gồm kim chọc, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, ống thông, buồng truyền hóa chất, rọ lấy sỏi.
62 60 Can thiệp khác dưới hướng dẫn của CT Scanner 1,159,000 Chưa bao gồm ống dẫn lưu.
63 61 04C1.2.6.50 Dẫn lưu, nong đặt Stent, lấy dị vật đường mật hoặcđặt sonde JJ qua da  dưới DSA 3,496,000 Chưa bao gồm kim chọc, bóng nong, bộ nong, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, ống thông, rọ lấy dị vật.
64 62 03C2.1.56 Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng  điều trị u gan dưới hướng dẫn của CT scanner 1,679,000 Chưa bao gồm đốt sóng cao tần và dây dẫn tín hiệu.
65 63 03C2.1.57 Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng  điều trị u gan dưới hướng dẫn của siêu âm 1,179,000 Chưa bao gồm kim đốt sóng cao tần và dây dẫn tín hiệu.
66 64 04C1.2.6.49 Điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA (đổ xi măng cột sống, điều trị các khối u tạng và giả u xương…) 2,996,000 Chưa bao gồm vật tư tiêu hao: kim chọc, xi măng, các vật liệu bơm, chất gây tắc.
67 65 03C4.2.5.2 Chụp cộng hưởng từ (MRI) có thuốc cản quang 2,336,000
68 66 03C4.2.5.1 Chụp cộng hưởng từ (MRI) không có thuốc cản quang 1,754,000
69 67 Chụp cộng hưởng từ gan với chất tương phản đặc hiệu mô 8,636,000
70 68 Chụp cộng hưởng từ tưới máu – phổ – chức năng 3,136,000
V V Một số kỹ thuật khác
71 69 Đo mật độ xương 1 vị trí 79,500
72 70 Đo mật độ xương 2 vị trí 139,000
73 03C5.1 Telemedicine 1,500,000
B B CÁC THỦ THUẬT VÀ DỊCH VỤ NỘI SOI
74 71 Bơm rửa khoang màng phổi 203,000
75 72 03C1.51 Bơm rửa niệu quản sau tán sỏi (ngoài cơ thể) 454,000
76 73 Bơm streptokinase vào khoang màng phổi 1,003,000
77 74 04C2.108 Cấp cứu ngừng tuần hoàn 458,000 Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần.
78 75 04C3.1.142 Cắt chỉ 30,000 Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú.
79 76 Chăm sóc da cho người bệnh dị ứng thuốc nặng 150,000 Áp dụng với người bệnh hội chứng Lyell, Steven Johnson.
80 77 04C2.69 Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi 131,000
81 78 04C2.112 Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm 169,000
82 79 04C2.71 Chọc hút khí màng phổi 136,000
83 80 04C2.70 Chọc rửa màng phổi 198,000
84 81 03C1.4 Chọc dò màng tim 234,000
85 82 03C1.74 Chọc dò sinh thiết vú dưới siêu âm 170,000 Trường hợp dùng bơm kim thông thường để chọc hút.
86 83 03C1.1 Chọc dò tuỷ sống 100,000 Chưa bao gồm kim chọc dò.
87 84 Chọc hút dịch điều trị u nang giáp 161,000
88 85 Chọc hút dịch điều trị u nang giáp dưới hướng dẫn của siêu âm 214,000
89 86 04C2.67 Chọc hút hạch hoặc u 104,000
90 87 04C2.121 Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm 145,000
91 88 04C2.122 Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính 719,000 Chưa bao gồm thuốc cản quang nếu có sử dụng.
92 89 04C2.68 Chọc hút tế bào tuyến giáp 104,000
93 90 04C2.111 Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm 144,000
94 91 04C2.115 Chọc hút tủy làm tủy đồ 523,000 Bao gồm cả kim chọc hút tủy dùng nhiều lần.
95 92 04C2.114 Chọc hút tủy làm tủy đồ 121,000 Chưa bao gồm kim chọc hút tủy. Kim chọc hút tủy tính theo thực tế sử dụng.
96 94 04C2.98 Dẫn lưu màng phổi tối thiểu 583,000
97 95 Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm 658,000
98 96 Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính 1,179,000
99 97 03C1.58 Đặt catheter động mạch quay 533,000
100 98 03C1.59 Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục 1,354,000
101 99 03C1.57 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng 640,000 Chưa bao gồm vi ống thông các loại, các cỡ
102 100 04C2.104 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng 1,113,000
103 101 04C2.103 Đặt ống thông tĩnh mạch bằng catheter 2 nòng 1,113,000 Chỉ áp dụng với trường hợp lọc máu.
104 102 Đặt catheter hai nòng có cuff, tạo đường hầm để lọc máu 6,774,000
105 101 04C2.106 Đặt nội khí quản 1,113,000
106 103 Đặt sonde dạ dày 85,400
107 104 03C1.52 Đặt sonde JJ niệu quản 904,000 Chưa bao gồm Sonde JJ.
108 105 03C1.32 Đặt stent thực quản qua nội soi 1,107,000 Chưa bao gồm stent.
109 106 Điều trị rung nhĩ bằng năng lượng sóng tần số radio sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu – điện học các buồng tim 2,795,000 Chưa bao gồm bộ dụng cụ điều trị rối loạn nhịp tim có sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu – điện học các buồng tim.
110 107 Điều trị suy tĩnh mạch bằng Laser nội mạch 1,973,000 Chưa bao gồm bộ dụng cụ mở mạch máu và ống thông điều trị laser.
111 108 Điều trị suy tĩnh mạch bằng năng lượng sóng tần số radio 1,873,000 Chưa bao gồm bộ dụng cụ mở mạch máu và ống thông điều trị RF.
112 109 Gây dính màng phổi bằng thuốc hoặc hóa chất qua ống dẫn lưu màng phổi 183,000 Chưa bao gồm thuốc, hóa chất.
113 110 03C1.56 Hấp thụ phân tử liên tục điều trị suy gan cấp nặng 2,308,000 Chưa bao gồm hệ thống quả lọc và dịch lọc.
114 111 Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục 183,000
115 112 Hút dịch khớp 109,000
116 113 Hút dịch khớp dưới hướng dẫn của siêu âm 118,000
117 114 Hút đờm 10,000
118 115 04C2.119 Lấy sỏi niệu quản qua nội soi 918,000 Chưa bao gồm sonde niệu quản và dây dẫn Guide wire.
119 116 04C2.79 Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD) 549,000
120 117 04C2.78 Lọc màng bụng liên tục 24 giờ bằng máy (thẩm phân phúc mạc) 938,000
121 118 03C1.71 Lọc máu liên tục  (01 lần) 2,173,000 Chưa bao gồm quả lọc, bộ dây dẫn và dịch lọc.
122 119 03C1.72 Lọc tách huyết tương  (01 lần) 1,597,000 Chưa bao gồm quả lọc tách huyết tương, bộ dây dẫn và huyết tương đông lạnh hoặc dung dịch albumin.
123 120 04C2.99 Mở khí quản 704,000
124 121 04C2.120 Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) 360,000
125 122 Nghiệm pháp hồi phục phế quản với thuốc giãn phế quản 63,300
126 123 03C1.39 Nội soi lồng ngực 937,000
127 124 Nội soi màng phổi, gây dính bằng thuốc hoặc hóa chất 4,982,000
128 125 Nội soi màng phổi, sinh thiết màng phổi 5,760,000
129 126 03C1.45 Niệu dòng đồ 54,200
130 127 Nội soi phế quản dưới gây mê có sinh thiết 1,743,000
131 128 Nội soi phế quản dưới gây mê không sinh thiết 1,443,000
132 129 Nội soi phế quản dưới gây mê lấy dị vật phế quản 3,243,000
133 130 04C2.96 Nội soi phế quản ống mềm gây tê 738,000
134 131 04C2.116 Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết 1,105,000
135 132 04C2.117 Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật 2,547,000
136 133 Nội soi phế quản ống mềm: cắt đốt u, sẹo nội phế quản bằng điện đông cao tần 2,807,000
137 134 04C2.88 Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm có sinh thiết. 410,000 Đã bao gồm chi phí Test HP
138 135 04C2.87 Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết 231,000
139 136 04C2.90 Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết 385,000
140 137 04C2.89 Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết 287,000
141 138 04C2.92 Nội soi trực tràng có sinh thiết 278,000
142 139 04C2.91 Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết 179,000
143 140 03C1.25 Nội soi dạ dày can thiệp 2,191,000
144 141 03C4.2.4.2 Nội soi mật tuỵ ngược dòng (ERCP) 2,663,000 Chưa bao gồm dụng cụ can thiệp: stent, ERCP catheter, bộ tán sỏi cơ học, rọ lấy dị vật, dao cắt, bóng kéo, bóng nong.
145 142 04C2.85 Nội soi ổ bụng 793,000
146 143 04C2.86 Nội soi ổ bụng có sinh thiết 937,000
147 144 03C1.36 Nội soi ống mật chủ 154,000
148 145 Nội soi siêu âm chẩn đoán 1,152,000
149 146 Nội soi siêu âm can thiệp – chọc hút tế bào khối u gan, tụy, u ổ bụng bằng kim nhỏ 2,871,000
150 147 03C1.40 Nội soi tiết niệu có gây mê 824,000
151 148 04C2.101 Nội soi bàng quang – Nội soi niệu quản 906,000 Chưa bao gồm sonde JJ.
152 149 04C2.94 Nội soi bàng quang có sinh thiết 621,000
153 150 04C2.93 Nội soi bàng quang không sinh thiết 506,000
154 151 04C2.118 Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp 675,000
155 152 04C2.95 Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục 870,000
156 153 Nối thông động – tĩnh mạch có dịch chuyển mạch 1,342,000
157 154 Nối thông động – tĩnh mạch sử dụng mạch nhân tạo 1,357,000 Chưa bao gồm mạch nhân tạo.
158 155 Nối thông động- tĩnh mạch 1,142,000
159 156 04C2.74 Nong niệu đạo và đặt thông đái 228,000
160 157 03C1.31 Nong thực quản qua nội soi 2,239,000
161 158 04C2.73 Rửa bàng quang 185,000 Chưa bao gồm hóa chất.
162 159 03C1.5 Rửa dạ dày 106,000
163 160 03C1.54 Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín 576,000
164 161 Rửa phổi toàn bộ 7,910,000
165 162 03C1.55 Rửa ruột non toàn bộ loại bỏ chất độc qua đường tiêu hoá 812,000
166 163 Rút máu để điều trị 216,000
167 164 Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe 172,000
168 165 Siêu âm can thiệp – Đặt ống thông dẫn lưu ổ áp xe 2,058,000  Chưa bao gồm ống thông.
169 166 Siêu âm can thiệp điều trị áp xe hoặc u hoặc nang trong ổ bụng 547,000
170 167 03C1.21 Sinh thiết cơ tim 1,702,000 Chưa bao gồm bộ dụng cụ thông tim và chụp buồng tim, kim sinh thiết cơ tim.
171 168 04C2.80 Sinh thiết da hoặc niêm mạc 121,000
172 169 Sinh thiết gan hoặc thận dưới hướng dẫn của siêu âm 978,000
173 170 Sinh thiết vú hoặc tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm 808,000
174 171 Sinh thiết phổi hoặc gan dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính 1,872,000
175 172 Sinh thiết thận hoặc vú hoặc vị trí khác dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính 1,672,000
176 173 04C2.81 Sinh thiết hạch hoặc u 249,000
177 174 04C2.110 Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm 1,078,000
178 175 04C2.83 Sinh thiết màng phổi 418,000
179 176 Sinh thiết móng 285,000
180 177 04C2.84 Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng 589,000
181 178 04C2.82 Sinh thiết tủy xương 229,000 Chưa bao gồm kim sinh thiết.
182 179 04C2.113 Sinh thiết tủy xương có kim sinh thiết 1,359,000 Bao gồm kim sinh thiết dùng nhiều lần.
183 180 Sinh thiết tủy xương (sử dụng máy khoan cầm tay). 2,664,000
184 181 03C1.20 Sinh thiết vú 144,000
185 182 Sinh thiết  tuyến vú dưới hướng dẫn của Xquang có hệ thống định vị stereostatic 1,541,000
186 183 03C1.30 Soi bàng quang + chụp thận ngược dòng 626,000 Chưa bao gồm thuốc cản quang.
187 184 03C1.28 Soi đại tràng + tiêm hoặc kẹp cầm máu 544,000 Chưa bao gồm dụng cụ kẹp và clip cầm máu.
188 185 03C1.22 Nội soi khớp gối/vai sinh thiết hoặc điều trị rửa khớp hoặc lấy dị vật 483,000
189 186 03C1.23 Soi màng phổi 403,000
190 187 03C1.67 Soi phế quản điều trị sặc phổi ở bệnh nhân ngộ độc cấp 854,000
191 188 03C1.27 Soi ruột non + tiêm (hoặc kẹp cầm máu) hoặc cắt polyp 710,000
192 189 03C1.26 Soi ruột non có hoặc không có sinh thiết 608,000
193 190 03C1.24 Soi thực quản hoặc dạ dày gắp giun 396,000 Chưa bao gồm dụng cụ gắp giun.
194 191 03C1.29 Soi trực tràng + tiêm hoặc thắt trĩ 228,000
195 192 03C1.62 Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực 968,000
196 193 03C1.61 Tạo nhịp cấp cứu trong buồng tim 477,000
197 194 04C2.107 Thẩm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration offline: HDF ON – LINE) 1,478,000 Chưa bao gồm catheter.
198 195 04C2.123 Thận nhân tạo cấp cứu 1,515,000 Quả lọc dây máu dùng 1 lần; đã bao gồm catheter 2 nòng được tính bình quân là 0,25 lần cho 1 lần chạy thận.
199 196 04C2.76 Thận nhân tạo chu kỳ 543,000 Quả lọc dây máu dùng 6 lần.
200 197 04C3.1.149 Tháo bột: cột sống hoặc lưng hoặc khớp háng hoặc xương đùi hoặc xương chậu 59,400
201 198 04C3.1.150 Tháo bột khác 49,500 Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú
202 199 Thay băng cắt lọc vết thương mạn tính 233,000 Áp dụng đối với  bệnh Pemphigus/ Pemphigoid/ Ly thượng bì bọng nước bẩm sinh/ Vết loét bàn chân do đái tháo đường/ Vết loét, hoại tử ở bệnh nhân phong/ Vết loét, hoại tử do tỳ đè.
203 200 04C3.1.143 Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài  ≤ 15cm 55,000 Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Trường hợp áp dụng với bệnh nhân nội trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
204 201 04C3.1.144 Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm 79,600
205 201 Thay băng vết thương mổ chiều dài trên 15cm đến 30 cm 79,600 Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Trường hợp áp dụng với bệnh nhân nội trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
206 202 04C3.1.145 Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm 109,000
207 203 04C3.1.146 Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài < 30 cm nhiễm trùng 129,000
208 204 04C3.1.147 Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng 174,000
209 205 04C3.1.148 Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng 227,000
210 206 Thay canuyn mở khí quản 241,000
211 207 04C2.72 Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi 89,500
212 208 Thay transfer set ở bệnh nhân lọc màng bụng liên tục ngoại trú 499,000
213 209 04C2.105 Thở máy (01 ngày điều trị) 533,000
214 210 04C2.65 Thông đái 85,400
215 211 04C2.66 Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn 78,000
216 212 Tiêm (bắp hoặcdưới da hoặctĩnh mạch) 10,000 Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc tiêm.
217 213 Tiêm khớp 86,400 Chưa bao gồm thuốc tiêm.
218 214 Tiêm khớp dưới hướng dẫn của siêu âm 126,000 Chưa bao gồm thuốc tiêm.
219 215 Truyền tĩnh mạch 20,000 Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc và dịch truyền.
220 216 04C3.1.151 Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm 172,000
221 217 04C3.1.152 Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm 224,000
222 218 04C3.1.153 Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm 244,000
223 219 04C3.1.154 Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm 286,000
C C Y HỌC DÂN TỘC – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
224 220 03C1DY.2 Bàn kéo 43,800
225 221 04C2.DY139 Bó Farafin 50,000
226 222 Bó thuốc 47,700
227 223 03C1DY.3 Bồn xoáy 14,800
228 224 04C2.DY125 Châm (các phương pháp châm) 81,800
229 225 03C1DY.8 Chẩn đoán điện 33,700
230 226 03C1DY.29 Chẩn đoán điện thần kinh cơ 53,200
231 227 04C2.DY124 Chôn chỉ (cấy chỉ) 174,000
232 228 04C2.DY140 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) 35,000
233 229 Đặt thuốc y học cổ truyền 43,200
234 230 04C2.DY126 Điện châm 75,800
235 231 04C2.DY130 Điện phân 44,000
236 232 04C2.DY138 Điện từ trường 37,000
237 233 03C1DY.20 Điện vi dòng giảm đau 28,000
238 234 04C2.DY134 Điện xung 40,000
239 235 03C1DY.25 Giác hơi 31,800
240 236 03C1DY.1 Giao thoa 28,000
241 237 04C2.DY129 Hồng ngoại 41,100
242 238 04C2.DY141 Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp 50,500
243 239 Kỹ thuật can thiệp rối loạn đại tiện bằng phản hồi sinh học (Biofeedback) 328,000
244 240 Kỹ thuật tập đường ruột cho người bệnh tổn thương tủy sống 197,000
245 241 Kỹ thuật tập luyện với dụng cụ chỉnh hình 44,400
246 242 Kỹ thuật thông tiểu ngắt quãng trong phục hồi chức năng tủy sống 140,000
247 243 04C2.DY132 Laser châm 78,500 Giá của dịch vụ đã bao gồm dịch vụ Châm (các phương pháp châm)
248 244 03C1DY.32 Laser chiếu ngoài 33,000
249 245 03C1DY.33 Laser nội mạch 51,700
250 246 Nắn, bó gẫy xương cẳng chân bằng phương pháp y học cổ truyền 100,000
251 247 Nắn, bó gẫy xương cẳng tay bằng phương pháp y học cổ truyền 100,000
252 248 Nắn, bó gẫy xương cánh tay bằng phương pháp y học cổ truyền 100,000
253 249 Ngâm thuốc y học cổ truyền 47,300
254 250 Phong bế thần kinh bằng Phenol để điều trị co cứng cơ 1,009,000 Chưa bao gồm thuốc
255 251 03C1DY.17 Phục hồi chức năng xương chậu của sản phụ sau sinh đẻ 28,000
256 252 Sắc thuốc thang (1 thang) 12,000 Đã bao gồm chi phí đóng gói thuốc, chưa bao gồm tiền thuốc.
257 253 04C2.DY137 Siêu âm điều trị 44,400
258 254 04C2.DY131 Sóng ngắn 40,700
259 255 03C1DY.35 Sóng xung kích điều trị 58,000
260 256 03C1DY.5 Tập do cứng khớp 41,500
261 257 03C1DY.6 Tập do liệt ngoại biên 24,300
262 258 03C1DY.4 Tập do liệt thần kinh trung ương 38,000
263 259 03C1DY.19 Tập dưỡng sinh 20,000
264 260 Tập giao tiếp (ngôn ngữ, ký hiệu, hình ảnh…) 52,400
265 261 03C1DY.11 Tập luyện với ghế tập cơ bốn đầu đùi 9,800
266 262 Tập mạnh cơ đáy chậu (cơ sản chậu, Pelvis floor) 296,000
267 263 Tập nuốt (có sử dụng máy) 152,000
268 264 Tập nuốt (không sử dụng máy) 122,000
269 265 Tập sửa lỗi phát âm 98,800
270 266 04C2.DY136 Tập vận động đoạn chi 44,500
271 267 04C2.DY135 Tập vận động toàn thân 44,500
272 268 Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp 27,300
273 269 03C1DY.13 Tập với hệ thống ròng rọc 9,800
274 270 03C1DY.12 Tập với xe đạp tập 9,800
275 271 04C2.DY127 Thuỷ châm 61,800 Chưa bao gồm thuốc.
276 272 03C1DY.14 Thuỷ trị liệu 84,300
277 273 Tiêm Botulinum toxine vào cơ thành bàng quang để điều trị bàng quang tăng hoạt động 2,707,000 Chưa bao gồm thuốc
278 274 Tiêm Botulinum toxine vào điểm vận động đề điều trị co cứng cơ 1,116,000 Chưa bao gồm thuốc
279 275 04C2.DY133 Tử ngoại 38,000
280 276 03C1DY.16 Vật lý trị liệu chỉnh hình 29,000
281 277 03C1DY.15 Vật lý trị liệu hô hấp 29,000
282 278 03C1DY.18 Vật lý trị liệu phòng ngừa các biến chứng do bất động 29,000
283 279 03C1DY.30 Xoa bóp áp lực hơi 29,000
284 280 04C2.DY128 Xoa bóp bấm huyệt 61,300
285 281 03C1DY.21 Xoa bóp bằng máy 24,300
286 282 03C1DY.22 Xoa bóp cục bộ bằng tay 59,500
287 283 03C1DY.23 Xoa bóp toàn thân 87,000
288 284 Xông hơi thuốc 40,000
289 285 Xông khói thuốc 35,000
290 286 Xông thuốc bằng máy 40,000
Các thủ thuật Y học cổ truyền hoặc Phục hồi chức năng còn lại khác
291 287 Thủ thuật loại I 121,000
292 288 Thủ thuật loại II 64,700
293 289 Thủ thuật loại III 38,300
D D PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA
I I HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
294 290 Phẫu thuật đặt hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO) 5,022,000 Chưa bao gồm bộ tim phổi, dây dẫn và canuyn chạy ECMO.
295 291 Thay dây, thay tim phổi (ECMO) 1,429,000 Chưa bao gồm bộ tim phổi, dây dẫn và canuyn chạy ECMO.
296 292 Theo dõi, chạy tim phổi nhân tạo (ECMO) mỗi 8 giờ 1,173,000
297 293 Kết thúc và rút hệ thống ECMO 2,343,000
Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác
298 294 Phẫu thuật loại đặc biệt 3,062,000
299 295 Phẫu thuật loại I 2,061,000
300 296 Phẫu thuật loại II 1,223,000
301 297 Thủ thuật loại đặc biệt 1,149,000
302 298 Thủ thuật loại I 713,000
303 299 Thủ thuật loại II 430,000
304 300 Thủ thuật loại III 295,000
II II NỘI KHOA
305 301 DƯ-MDLS Giảm mẫn cảm nhanh với thuốc 72 giờ 1,336,000
306 302 DƯ-MDLS Giảm mẫn cảm với thuốc hoặcsữa hoặcthức ăn 848,000
307 303 DƯ-MDLS Liệu pháp miễn dịch đặc hiệu đường dưới lưỡi với dị nguyên (Giai đoạn ban đầu – liệu pháp trung bình 15 ngày) 2,341,000
308 304 DƯ-MDLS Liệu pháp miễn dịch đặc hiệu đường dưới lưỡi với dị nguyên (Giai đoạn duy trì – liệu pháp trung bình 3 tháng) 5,024,000
309 305 DƯ-MDLS Phản ứng phân hủy Mastocyte (Đối với 6 loại dị nguyên) 283,000
310 306 DƯ-MDLS Phản ứng tiêu bạch cầu đặc hiệu. 153,000
311 307 DƯ-MDLS Test áp bì (Patch test) đặc hiệu với thuốc (Đối với 6 loại thuốc) hoặc mỹ phẩm 511,000
312 308 DƯ-MDLS Test hồi phục phế quản 165,000
313 309 DƯ-MDLS Test huyết thanh tự thân 647,000
314 310 DƯ-MDLS Test kích thích phế quản không đặc hiệu với Methacholine 863,000
315 311 DƯ-MDLS Test kích thích với thuốc hoặc sữa hoặc thức ăn 817,000
316 312 DƯ-MDLS Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với các dị nguyên hô hấp hoặc thức ăn hoặc sữa 330,000
317 313 DƯ-MDLS Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với các loại thuốc (Đối với 6 loại thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh) 370,000
318 314 DƯ-MDLS Test nội bì chậm đặc hiệu với thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh 468,000
319 315 DƯ-MDLS Test nội bì nhanh đặc hiệu với thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh 382,000
Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác
320 316 Phẫu thuật loại I 1,509,000
321 317 Phẫu thuật loại II 1,047,000
322 318 Thủ thuật loại đặc biệt 791,000
323 319 Thủ thuật loại I 541,000
324 320 Thủ thuật loại II 301,000
325 321 Thủ thuật loại III 154,000
III III DA LIỄU
326 322 Chụp và phân tích da bằng máy 198,000
327 323 Đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da 181,000
328 324 Điều  trị một số bệnh da bằng Ni tơ lỏng, nạo thương tổn 314,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị.
329 Điều trị bệnh rụng tóc hoặc bệnh hói hoặc rạn da sử dụng phương pháp vi kim dẫn thuốc và tái tạo collagen 233,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị, không bao gồm thuốc và kim dẫn thuốc.
330 Điều trị bệnh da sử dụng phương pháp vi kim dẫn thuốc và tái tạo collagen 295,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị, không bao gồm thuốc và kim dẫn thuốc.
331 Điều trị các bệnh về da sử dụng công nghệ ionphoresis 510,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị, không bao gồm thuốc và kim dẫn thuốc.
332 325 Điều trị các bệnh lý của da bằng PUVA hoặc UBV toàn thân 214,000
333 326 Điều trị hạt cơm bằng Plasma 332,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị.
334 327 Điều trị một số bệnh da bằng Fractional 1,144,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.
335 328 Điều trị một số bệnh da bằng IPL 427,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.
336 329 Điều trị một số bệnh da bằng Laser CO2, Plasma, đốt điện, ni tơ lỏng 307,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị.
337 330 Điều trị một số bệnh da bằng Laser mầu 967,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.
338 331 Điều trị một số bệnh da bằng Laser YAG, Laser Ruby 1,061,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.
339 332 Điều trị một số bệnh da bằng Laser, Ánh sáng chiếu ngoài 187,000
340 333 Điều trị một số bệnh da bằng tiêm tại chỗ, chấm thuốc 259,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.
341 334 Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2, cắt bỏ thương tổn 600,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị.
342 335 Điều trị u mạch máu bằng IPL (Intense Pulsed Light) 662,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.
343 Phẫu thuật cấy lông mày 1,634,000
344 336 Điều trị viêm da cơ địa bằng máy 700,000
345 337 Phẫu thuật chuyển gân điều trị hở mi 960,000
346 338 Phẫu thuật điều trị hẹp hố khẩu cái 960,000
347 339 Phẫu thuật điều trị lỗ đáo có viêm xương 515,000
348 340 Phẫu thuật điều trị lỗ đáo không viêm xương 4,200,000
349 341 Phẫu thuật điều trị sa trễ mi dưới 485,000
350 342 Phẫu thuật điều trị sập cầu mũi 200,000
351 343 Phẫu thuật điều trị u dưới móng 180,000
352 344 Phẫu thuật giải áp thần kinh 2,167,000
353 345 Phẫu thuật Mohs điều trị ung thư da 3,044,000
354 Xoá xăm bằng các kỹ thuật Laser Ruby 700,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.
355 Xoá nếp nhăn bằng Laser  Fractional, Intracell 960,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.
356 Trẻ hoá da bằng các kỹ thuật Laser Fractional 960,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.
357 Trẻ hoá da bằng Radiofrequency (RF) 515,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.
358 Điều trị bệnh da bằng kỹ thuật ly trích huyết tương giàu tiểu cầu  (PRP) 4,200,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị, không bao gồm thuốc.
359 Điều trị lão hóa da sử dụng kim dẫn thuốc 485,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị, không bao gồm thuốc.
360 Điều trị mụn trứng cá, rụng tóc bằng máy Mesoderm 200,000 Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị, không bao gồm thuốc và kim dẫn thuốc.
361 Điều trị bệnh da bằng chiếu đèn LED 180,000
Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác
362 346 Phẫu thuật loại đặc biệt 3,061,000
363 347 Phẫu thuật loại I 1,713,000
364 348 Phẫu thuật loại II 1,000,000
365 349 Phẫu thuật loại III 754,000
366 350 Thủ thuật loại đặc biệt 716,000
367 351 Thủ thuật loại I 365,000
368 352 Thủ thuật loại II 235,000
369 353 Thủ thuật loại III 142,000
IV IV NỘI TIẾT
370 354 03C2.1.5 Dẫn lưu áp xe tuyến giáp 218,600
371 355 Gọt chai chân (gọt nốt chai) trên người bệnh đái tháo đường 245,400
372 356 Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm 6,402,000
373 357 Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm 4,008,000
374 358 Phẫu thuật loại 1 mổ nội soi tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm 5,614,000
375 359 Phẫu thuật loại 2 mổ mở tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm 4,359,000
376 360 Phẫu thuật loại 2 mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm 3,236,000
377 361 Phẫu thuật loại 3 mổ mở tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm 4,208,000
378 362 Phẫu thuật loại 3 mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm 2,699,000
379 363 Phẫu thuật loại đặc biệt mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm 5,269,000
380 364 Phẫu thuật loại đặc biệt tuyến nội tiết mổ mở có dùng dao siêu âm 7,545,000
381 365 Phẫu thuật loại đặc biệt tuyến nội tiết mổ nội soi dùng dao siêu âm 7,436,000
Các thủ thuật còn lại khác
382 366 Thủ thuật loại I 575,000
383 367 Thủ thuật loại II 369,000
384 368 Thủ thuật loại III 204,000
V V NGOẠI KHOA
Ngoại Thần kinh
385 369 Phẫu thuật giải ép thần kinh hoặc khoan thăm dò sọ 4,310,000
386 370 Phẫu thuật lấy máu tụ trong sọ hoặc ngoài màng cứng hoặc dưới màng cứng hoặc trong não 4,846,000 Chưa bao gồm nẹp, ghim, vít, ốc, vật liệu cầm máu.
387 371 Phẫu thuật u hố mắt 5,297,000 Chưa bao gồm nẹp, ghim, ốc, vít, kính vi phẫu.
388 372 Phẫu thuật áp xe não 6,514,000 Chưa bao gồm bộ dẫn lưu kín.
389 373 03C2.1.39 Phẫu thuật dẫn lưu não thất – màng bụng 3,981,000 Chưa bao gồm van dẫn lưu nhân tạo.
390 374 03C2.1.45 Phẫu thuật nội soi não hoặc tuỷ sống 4,847,000
391 375 03C2.1.38 Phẫu thuật nội soi u tuyến yên 5,220,000
392 376 Phẫu thuật tạo hình màng não 5,431,000 Chưa bao gồm màng não nhân tạo, bộ van dẫn lưu.
393 377 Phẫu thuật thoát vị não, màng não 5,132,000 Chưa bao gồm màng não nhân tạo, bộ van dẫn lưu.
394 378 Phẫu thuật vi phẫu lấy u tủy 6,852,000 Chưa bao gồm mạch nhân tạo, kẹp mạch máu, ghim, ốc, vít, kính vi phẫu.
395 379 03C2.1.43 Phẫu thuật vi phẫu u não đường giữa 7,118,000 Chưa bao gồm miếng vá nhân tạo, ghim, ốc, vít.
396 380 03C2.1.41 Phẫu thuật vi phẫu u não nền sọ 6,277,000 Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, vật liệu cầm máu sinh học, màng não nhân tạo.
397 381 03C2.1.42 Phẫu thuật vi phẫu u não thất 6,277,000 Chưa bao gồm dụng cụ dẫn đường, ghim, ốc, vít, dao siêu âm, bộ dẫn lưu não thất, vật liệu cầm máu.
398 382 Phẫu thuật vi phẫu u não tuyến yên 6,752,000 Chưa bao gồm mạch nhân tạo, kẹp mạch máu, ghim, ốc, vít, kính vi phẫu.
399 383 Phẫu thuật điều trị viêm xương sọ hoặc hàm mặt 5,107,000 Chưa bao gồm nẹp, ghim, ốc, vít, kính vi phẫu.
400 384 Phẫu thuật ghép khuyết sọ 4,351,000 Chưa bao gồm xương nhân tạo/ vật liệu thay thế xương sọ, đinh, nẹp, vít, lưới tital, ghim, ốc, vật liệu cầm máu sinh học, màng não nhân tạo và các vật liệu tạo hình hộp sọ.
401 385 Phẫu thuật u xương sọ 4,787,000 Chưa bao gồm đinh, ghim, nẹp, vít, ốc vật liệu tạo hình hộp sọ, vật liệu cầm máu sinh học, màng não nhân tạo.
402 386 Phẫu thuật vết thương sọ não hở 5,151,000 Chưa bao gồm đinh, ghim, nẹp, vít, ốc, vật liệu cầm máu sinh học, màng não nhân tạo.
403 387 03C2.1.44 Phẫu thuật vi phẫu dị dạng mạch não 6,459,000 Chưa bao gồm kẹp mạch máu, van dẫn lưu, ghim, ốc, vít.
404 388 Phẫu thuật vi phẫu nối mạch máu trong và ngoài hộp sọ 6,728,000 Chưa bao gồm mạch nhân tạo, kẹp mạch máu, ghim, ốc, vít, kính vi phẫu.
405 389 03C2.1.40 Phẫu thuật thần kinh có dẫn đường 6,118,000
406 390 03C2.1.46 Quang động học (PTD) trong điều trị u não ác tính 6,771,000 Chưa bao gồm dụng cụ dẫn đường
Ngoại Lồng ngực – mạch máu