Thông báo 188/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng về mua vắc xin

670
Thông báo 188/TB-VPCP năm 2018
Thông báo 188/TB-VPCP năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 188/TB-VPCP Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC HỌP VỀ CHỦ TRƯƠNG MUA VẮC XIN SỬ DỤNG TRONG TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG VÀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH THEO PHƯƠNG THỨC ĐẶT HÀNG

Ngày 15 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp về chủ trương mua vắc xin sử dụng trong tiêm chủng mở rộng và phòng, chống dịch theo phương thức đặt hàng. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Y tế báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau:

  1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế rà soát, thống nhất đề xuất việc sửa đổi, bổ sung danh mục các vắc xin được mua theo phương thức đặt hàng theo đúng quy định của Nghị định số 130/2013/NĐ-CP của chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
  2. Bộ Tài chính chủ trì:

a) Phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan điều chỉnh giá vắc xin mua theo hình thức đặt hàng phù hợp với khả năng ngân sách và các quy định của Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số.

b) Với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá tác động và có ý kiến chính thức về đề xuất bổ sung vắc xin sử dụng trong tiêm chủng mở rộng và phòng, chống dịch theo phương thức đặt hàng vào Danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích khi trình dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ.

  1. Việc mua các loại vắc xin sử dụng trong tiêm chủng và phòng, chống dịch các đợt tiếp; theo thực hiện theo Nghị định số 130/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.
  2. Bộ Y tế:

a) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 năm 2018 lộ trình sắp xếp cổ phần hóa các công ty, đơn vị sự nghiệp sản xuất vắc xin thuộc Bộ Y tế.

b) Chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án sản xuất vắc xin đa giá quy mô công nghiệp;

c) Chủ động hơn trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, không để bị động như trường hợp này.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, Cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– TTg, các PTTg;
– Các bộ: Y tế, KH&ĐT, Tài chính, Tư pháp;
– Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn NN;
– Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: ĐMDN, KTTH, PL, TH;
– Lưu: VT, KGVX (3b). Vt
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Thông báo 188/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về chủ trương mua vắc xin sử dụng trong tiêm chủng mở rộng và phòng chống dich theo phương thức đặt hàng

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 188_TB_VPCP_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!