THÔNG BÁO: 155/TB-VPCP KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ XÃ HỘI HÓA ĐẦU TƯ Y TẾ VÀ SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2012/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ

807
THÔNG BÁO SỐ: 155/TB-VPCP KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC HỌP VỀ XÃ HỘI HÓA ĐẦU TƯ Y TẾ VÀ SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2012/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ
Đánh giá
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 155/TB-VPCP Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC HỌP VỀ XÃ HỘI HÓA ĐẦU TƯ Y TẾ VÀ SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2012/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 19 tháng 4 năm 2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp về xã hội hóa đầu tư y tế và sửa đổi Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập. Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Y tế, đại diện Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam; đại diện các Bộ: Tư pháp, Nội vụ. Sau khi nghe báo cáo của Lãnh đạo Bộ Y tế, báo cáo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ và ý kiến phát biểu của đại diện các bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ kết luận như sau:

  1. Xã hội hóa đầu tư y tế

Bộ Y tế cần xây dựng chính sách đẩy mạnh xã hội hóa để có thêm nguồn lực chia sẻ với ngân sách nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, hạn chế tình trạng lạm dụng kỹ thuật cao, thu hút bệnh nhân từ tuyến dưới lên tuyến trên.

Về chủ trương, đồng ý về nguyên tắc với các hình thức xã hội hóa đầu tư y tế theo đề nghị của Bộ Y tế, ý kiến Bộ Tài chính và ý kiến các cơ quan. Bộ Y tế rà soát lại hệ thống pháp luật hiện hành để thực hiện theo quy định của pháp luật. Trường hợp các hình thức xã hội hóa chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Y tế nghiên cứu, đưa các đề xuất này vào dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 85/2012/NĐ-CP, để có căn cứ pháp lý triển khai thực hiện hoặc hướng dẫn theo thẩm quyền (nếu thẩm quyền thuộc Bộ Y tế).

  1. Về việc thuê máy của các Bệnh viện: giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng, những khó khăn, vướng mắc (nếu có); đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 10 tháng 5 năm 2018; bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất để các cơ sở khám, chữa bệnh chủ động trong hoạt động chuyên môn; đảm bảo minh bạch, công khai và hài hòa lợi ích giữa cơ sở khám, chữa bệnh, người bệnh và quỹ bảo hiểm y tế.
  2. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập:

Bộ Y tế thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 11705/VPCP-KGVX ngày 02 tháng 11 năm 2017, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Chính phủ, lưu ý một số nội dung sau:

– Mô hình quản lý như doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với các đơn vị đã tự chủ hoàn toàn chi đầu tư và chi thường xuyên. Bộ Y tế chủ động phân tích cụ thể phương án thành lập Hội đồng quản lý và phương án không thành lập Hội đồng quản lý để kiến nghị mô hình quản lý phù hợp với các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ và điều kiện thực tế hiện nay của các bệnh viện, phát huy được tính tự chủ, sáng tạo của các bệnh viện; báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

– Về phương án tự chủ: xây dựng theo mức độ giao quyền tự chủ giảm dần từ nhóm 1 đến nhóm 4 theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

– Bổ sung nội dung về phân cấp tối đa nhiệm vụ quản lý công sản, đấu thầu của các đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công theo nguyên tắc Bộ Y tế giữ vai trò chủ đạo trong xây dựng, hoạch định chính sách; tạo chủ động cho các đơn vị trong hoạt động thường xuyên.

– Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Nội vụ và Văn phòng Chính phủ khẩn trương rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định; báo cáo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trước ngày 10 tháng 5 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính phủ;
– Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ;
– Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam;
– Các Bộ: YT, TC, TP, KHĐT, NV;
– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
– Các Bệnh viện: Bạch Mai, Việt Đức, K, Nội tiết, Nhi Trung ương
– VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Sỹ Hiệp; Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, TKBT, TH;
– Lưu: VT, KGVX (2)
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!