xử lý thuốc chứa nguyên liệu valsartan Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Xử lý thuốc chứa nguyên liệu valsartan

Tag: xử lý thuốc chứa nguyên liệu valsartan

Công văn 14487/QLD-CL xử lý thuốc chứa dược chất valsartan

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14487/QLD-CL V/v xử lý thuốc...

Công văn 13441/QLD-CL về việc xử lý thuốc chứa Dược chất...

Công văn 13441/QLD-CL về việc xử lý thuốc chứa Dược chất Valsartan Tiếp theo công văn số 13125/QLD-CL và 13124/QLD-CL. Công văn số 13441/QLD-CL ngày 13/7/2018 của...