thuốc kiểm soát đặc biệt Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Thuốc kiểm soát đặc biệt

Tag: thuốc kiểm soát đặc biệt

Công văn 12952/QLD-KD bổ sung phạm vi kinh doanh thuốc phải...

Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12952/QLD-KD V/v bổ sung phạm vi...

Các thuốc và nguyên liệu thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt là những nhóm thuốc nào? Thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt (sau đây gọi tắt...

THÔNG TƯ 20/2017/TT-BYT QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA...

THÔNG TƯ 20/2017/TT-BYT QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DƯỢC VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 54/2017/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 5 NĂM 2017...