Home Tags Thuốc kiểm soát đặc biệt

Tag: thuốc kiểm soát đặc biệt

Công văn 12952/QLD-KD bổ sung phạm vi kinh doanh thuốc phải...

0
Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12952/QLD-KD V/v bổ sung phạm vi...

Các thuốc và nguyên liệu thuốc phải kiểm soát đặc biệt

0
Thuốc phải kiểm soát đặc biệt là những nhóm thuốc nào? Thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt (sau đây gọi tắt...

THÔNG TƯ 20/2017/TT-BYT QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA...

0
THÔNG TƯ 20/2017/TT-BYT QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DƯỢC VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 54/2017/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 5 NĂM 2017...
0868.552.633