Home Tags Thuốc chứa Alphachymotrypsin dùng đường uống

Tag: thuốc chứa Alphachymotrypsin dùng đường uống

Công văn 342/BHXH-DVT hướng dẫn thanh toán Alphachymotrypsin dùng đường uống,...

0
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 342/BHXH-DVT V/v hướng dẫn thanh...

Công văn 22098/QLD-ĐK về việc thống nhất chỉ định đối với...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 22098/QLD-ĐK V/v thống nhất thông...
0868.552.633