Home Tags Thanh tra ngành y tế

Tag: thanh tra ngành y tế

Kết luận 156/KL-TTrB về kết quả thanh tra Bệnh viện Da...

0
BỘ Y TẾ THANH TRA BỘ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 156/KL-TTrB Hà Nội, ngày 15 tháng...

Kế hoạch 679/KH-BYT tổng kết 06 năm thi hành luật thanh...

0
Kế hoạch 679/KH-BYT tổng kết 06 năm thi hành luật thanh tra trong ngành y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...
0868.552.633