Kết luận 156/KL-TTrB về kết quả thanh tra Bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2017

1119
Kết luận 156/KL-TTrB về kết quả thanh tra Bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2017
Kết luận 156/KL-TTrB về kết quả thanh tra Bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2017
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

THANH TRA BỘ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 156/KL-TTrB Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017

 

KẾT LUẬN

về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính,
ngân sách; phòng, chống tham nhũng về đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất,
vật tư y tế tiêu hao, trang thiết bị y tế, công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ
và quản lý sử dụng công trình xây dựng cơ bản giai đoạn 2015-2016
tại Bệnh viện Da liễu Trung ương

Thực hiện Quyết định số 75/QĐ-TTrB ngày 09/6/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Y tế về việc thành lập Đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách; phòng, chống tham nhũng, đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao, trang thiết bị y tế, công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ và quản lý sử dụng công trình xây dựng cơ bản giai đoạn 2015- 2016 lại Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Bệnh viện Da liễu Trung ương từ ngày 14 tháng 6 năm 2017 đến ngày 09 tháng 8 năm 2017.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 02/11/2017 của Đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Chánh Thanh tra Bộ kết luận như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Bệnh viện Da liễu Trung ương có trụ sở tại địa chi số 15A- Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Bệnh viện).

Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện được Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tại Quyết định số 1746/QĐ-BYT ngày 10/5/2016, cụ thể như sau:

1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Bệnh viện Da liễu Trung ương là bệnh viện chuyên khoa hạng I trực thuộc Bộ Y tế có chức năng cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng về chuyên khoa da liễu, phong và các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs); nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật trong công tác khám bệnh, chữa bệnh; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức; chỉ đạo tuyến, hợp tác quốc tế, quản lý chất lượng bệnh viện, tham gia phòng, chống dịch bệnh theo nhiệm vụ được phân công và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Bộ Y tế.

– Bệnh viện được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo sự phân cấp của Bộ Y tế, chịu trách nhiệm trước Bộ Y tế và trước pháp luật về hoạt động của Bệnh viện.

 • Được hưởng các chế độ chính sách ưu đãi khi thực hiện các hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; đào tạo nhân lực y tế.
 • Được quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp các thông tin, tài liệu phục vụ công tác chuyên môn và các công tác khác theo quy định của pháp luật, được đưa ra những kết luận khoa học làm cơ sở pháp lý cho các cơ quan chức năng xem xét, xử lý và ứng dụng thực tiễn.
 • Ký kết các hợp đồng liên doanh, liên kết, hợp tác với các đơn vị, các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và các chuyên gia trong nước và ngoài nước để phục vụ có hiệu quả trong công tác khám bệnh, chữa bệnh và đào tạo chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện theo quy định của pháp luật.
 • Ký kết các hợp đồng tín dụng ngắn hạn, dài hạn với các tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài nước để phục vụ có hiệu qủa cho hoạt động Bệnh viện theo quy định của pháp luật.
 • Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, khởi kiện các hành vi xâm hại tới quyền và lợi ích hợp pháp của Bệnh viện và các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức:

Bệnh viện được Bộ Y tế phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động ban hành kèm theo Quyết định số 1746/QD-BYT ngày 10/5/2016, trong đó: Phòng chức năng: 09 phòng; Khối lâm sàng: 14 khoa; Khối cận lâm sàng: 05 khoa; Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến: 03 phòng, Hiện tại, bệnh viện đang có: Phòng chức năng: 08 phòng; Khối lâm sàng: 06 khoa; Khối cận lâm sàng: 06 khoa; Trung tâm Đào tạo và Chi đạo tuyến: 03 phòng. Bệnh viện được giao giường kế hoạch năm 2016 là 205 giường; được phê duyệt 162 chỉ tiêu biên chế.

Tính đến ngày 14 tháng 6 năm 2017, số công chức, viên chức và người lao động tại bệnh viện là 154 người; 48 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP; 114 hợp đồng khác và 17 cán bộ Bộ môn Da liễu Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện có: 01 Giáo sư, 07 Phó Giáo sư, 03 Tiến Sỹ Y học, 01 Tiến sỹ Dược học, 01 Tiến sỹ Ngoại khoa và 01 Tiến sỹ Sinh học, 05 Bác sỹ Chuyên khoa 11, 60 Thạc sỹ trong đó có 37 Thạc sỹ Y học, 08 Thạc sỹ kinh tế, 04 Thạc sỹ Quản lý bệnh viện. 03 Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, 03 Thạc sỹ Dược, 01 Thạc sỹ Y tế công cộng, 01 Thạc sỹ Y học dự phòng, 01 Thạc sỹ Điều dưỡng, 01 Thạc sỹ Kỹ thuật hạ tầng, 01 Thạc Sỹ Kỹ thuật máy tính, 60 Cử nhân điều dưỡng, kỹ thuật viên và dược sĩ có trình độ từ cao đẳng trở lên.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH:

Đoàn thanh tra đã làm việc với Ban giám đốc, các khoa, phòng, trung tâm và các cá nhân của Bệnh viện về những vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra, tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp tại các khoa, phòng, kết quả cụ thể như sau:

1. Việc triển khai và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng:

1.1. Việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch, phòng chống tham nhũng tại đơn vị:

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn. Bệnh viện đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo số 215/QD-BVDLTW ngày 02/4/2015 gồm có 19 thành viên do đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện làm trưởng ban. 03 đồng chí Phó giám đốc làm Phó trưởng ban và ban hành Quvết định số 89/QĐ-BVDLTW ngày 14/2/2016 kiện toàn Ban chỉ đạo gồm có 24 thành viên, đồng chí Giám đốc kiêm Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban, 03 đồng chí Phó giám đốc làm Phó trưởng ban.

Bệnh viện ban hành Kế hoạch số 288/KH-BVDLTW ngày 30/5/2014 về nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2014 đến hết năm 2015 và Kế hoạch số 90/KH-BVDLTW ngày 14/2/2016 về công tác phòng chống tham nhũng năm 2016.

Hằng năm, Đảng ủy thường xuyên phối hợp với Ban lãnh đạo Bệnh viện chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Công đoàn bệnh viện chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

1.2. Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng tại đơn vị:

Bệnh viện căn cứ Kế hoạch số 288/KH-BVDLTW ngày 30/5/2014 về nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2014 đến hết năm 2015 và Kế hoạch số 90/KH-BVDLTW ngàv 14/02/2016 về công tác phòng chống tham nhũng năm 2016 để tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong bệnh viện.

Các buổi tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng được lồng ghép với các buổi giao ban bệnh viện và Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động lại Hội trường của bệnh viện.

1.3. Thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; Quy tắc đạo đức nghề nghiệp:

Năm 2015, Bệnh viện đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-BVDLTW ngày 03/7/2015 nâng cao kỹ năng giao tiêp, ứng xử, y đức cho nhân viên y tế và Bệnh viện đã tổ chức 01 lớp Quy tắc giao tiếp ứng xử cho 250 công chức, viên chức ngày 16/12/2015 tại Hội trường của Bệnh viện.

Năm 2016, Bệnh viện đã ban hành Kế hoạch số 74/K11-BVDLTW ngày 04/7/2016 nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử, y đức cho nhân viên y tế và tổ chức lớp tập huấn “‘Nâng cao kỹ năng giao tiếp trong môi trường bệnh viện” cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động bệnh viện 02 ngày 16/7/2016 – 17/7/201 7 tại Hội trường của Bệnh viện.

1.4. Công khai minh bạch trong hoạt động của đơn vị:

Công khai, minh bạch trong mua sắm công và xây dựng cơ bản:

Năm 2015, bệnh viện thực hiện 10 gói thầu, gồm: 01 Gói thầu xây dựng trạm biến áp 1000 KVA-10(22)/0,4KV, 05 Gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, 02 gói thầu mua thuốc, 01 gói thầu mua hóa chất, 01 gói thầu mua bao bì và nguyên vật liệu phụ, các gói thầu đã được tổ chức đấu thầu, ký hợp đồng, thanh lý hợp đồng, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

Năm 2016, Bệnh viện thực hiện 23 gói thầu, trong đó: có 04 gói thầu trang thiết bị y tế; 01 gói thầu mua hóa chất xét nghiệm; 01 gói thầu mua vật tư tiêu hao; 02 gói thầu mua thuốc; 01 gói thầu thi công xây dựng công trình cải tạo, sửa chữa nhà đào tạo 3 tầng và hạ tầng sân; 14 gói mua sắm thiết bị văn phòng, các gói thầu mua sắm đã ký hợp đồng, thanh lý hợp đồng, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, gói thầu thi công xây dựng công trình cải lạo, sưa chữa nhà đào tạo 3 tầng và hạ tầng sân đang triển khai thực hiện.

Hình thức công khai: Bệnh viện thông báo mời thầu trên Báo Đấu thầu, thông báo trong cuộc họp Hội dồng khoa học kỹ thuật, giao ban đơn vị, Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động.

Công khai, minh bạch về tài chính và ngân sách nhà nước:

Bệnh viện chưa thông báo công khai Dự toán thu – chi năm 2015, 2016 (theo Biểu mẫu số 02, Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ).

Bệnh viện dã thông báo công khai quyết toán thu chi năm 2015, 2016 tại Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao dộng hằng năm và Bản tin cua Phòng Tài chính Kế toán vào ngày 12/3/2016 và ngày 20/02/2017 (theo Biểu mẫu số 03, Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ).

Công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng các khoản tài trợ, viện trợ:

Bệnh viện đã thông báo công khai các khoản tài trợ, viện trợ tại Thông báo công khai quyết toán thu chi ngân sách năm 2015, 2016 thông qua Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động hằng năm vào tháng 03/2016 và Thông báo bằng Bản tin của Phòng Tài chính Kế toán tại Hội trường của Bệnh viện.

Công khai minh bạch trong công tác đào tạo:

Năm 2015, Bệnh viện phối hợp với Bộ môn Da liễu Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức 12 lớp đào tạo dài hạn, 03 lớp đào tạo ngắn hạn và tổ chức 05 lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng là cán bộ của các đơn vị y tế được cử đi đào tạo.

Năm 2016, Bệnh viện đã phối hợp với Bộ môn Da liễu Trường Đại học Y Hà Nội đào tạo 719 sinh viên trường Đại học Y Hà Nội; Đào tạo sinh viên Học viện Y học cổ truyền Việt Nam: 116 học viên, Đào tạo 18 lớp chuvên khoa định hướng, Bác sỹ chuyên khoa 1, Bác sỹ chuyên khoa II chuyên ngành Da liều; 05 lớp đào tạo ngắn hạn và tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế.

Hình thức công khai: Bệnh viện gửi thông báo tuyển sinh đến các cơ sơ y tế trong ngành: Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các đơn vị trong ngành y tế. Thông báo công khai trên website của bệnh viện. Báo cáo tổng kết cuối năm, trong tổng kết riêng của khóa học, giao ban bệnh viện, thông báo đến giảng viên, họp lãnh đạo bệnh viện.

Công khai, minh bạch trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học:

Năm 2015: Bệnh viện có tổng số 19 đề tài, trong đó có số 12 đề tài đã nghiệm thu (01 đề tài cấp nhà nước, 11 đề tài cấp cơ sở) và 07 đề tài chưa nghiệm thu do đang triển khai thực hiện (06 đề tài cấp cơ sở, 01 đề tài thử nghiệm lâm sàng đa quốc gia).

Năm 2016: Bệnh viện có tổng 24 đề tài, trong đó có 10 đề lài cấp cơ sơ đã nghiệm thu, có 14 đề tài chưa nghiệm thu do đang triển khai thực hiện (03 đề tài thử nghiệm lâm sàng đa quốc gia, 02 đề tài cấp bộ, 01 đề tài cấp thành phố, 08 đề tài cấp cơ sở).

Hình thức công khai: Thông báo công khai trên lạp chí Da liễu, Tạp chí Y học thực hành, cuộc họp ban giám đốc, họp lãnh đạo khoa phòng. Báo cáo tổng kết cuối năm và tại Hội nghị công nhân viên chức hằng năm.

Công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm toán nhà nước:

Bệnh viện đã công khai kết luận ngày 23/11/2015 của Đoàn kiểm toán nhà nước kiểm toán Báo cáo tài chính bệnh viện năm 2014 của Bệnh viện đến các khoa, phòng, trung tâm.

Việc tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân và người bệnh qua việc triển khai và quản lý đường dây nóng bệnh viện, cụ thể: Năm 2015: Bệnh viện tiếp nhận 32 ý kiến phản ánh của người dân qua đường dây nóng, trong đó phản ánh về Quy trình chuyên môn: 12 (37,5%), thái độ: 09 (28.1%), thu phí Bảo hiểm y tế: 01 (3,1%), cơ sở vật chất: 04 (12,5%), khác: 06 (18,8%): Năm 2016: Bệnh viện tiếp nhận 25 ý kiến phản ánh của người dân qua đường dây nóng, trong đó phản ánh về Quv trình chuyên môn: 10 (40 %), thái độ: 06 (24 %), thu phí Bảo hiểm y tế: 01 (4%), cơ sở vật chất: 03 (22%), khác: 02 (8%).

Các ý kiến phản ánh đẫ được Bệnh viện giải quyết kịp thời.

Việc triển khai thực hiện công tác tiếp công dân: Bệnh viện bố trí hòm thư góp ý tại các khu vực khám, chữa bệnh như khoa khám bệnh, xét nghiệm cận lâm sàng và khoa điều trị nội trú. Bệnh viện chưa bố trí phòng tiếp công dân, chưa phân công cán bộ trực tiếp công dân. Bệnh viện giao cho bộ phận chăm sóc khách hàng thuộc Phòng công tác xã hội nhiệm vụ tiếp nhận thông tin, ý kiến phán ánh của nhân dân và người bệnh.

Năm 2015, Bệnh viện không nhận được thư khiếu nại, tố cáo.

Năm 2016, Bệnh viện nhận dược 01 đơn phản ánh về công tác khám, chữa bệnh trong điều trị nội trú tại bệnh viện và đã được Bệnh viện giải quyết theo quy định.

Hình thức công khai: Thông báo công khai tại các cuộc họp lãnh đạo bệnh viện mở rộng bao gồm lãnh đạo bệnh viện, khoa phòng, công đoàn. đoàn thanh niên, thanh tra nhân dân, các cá nhân có liên quan.

Công khai, minh bạch tài sản, thu nhập:

Năm 2015, Bệnh viện có kế hoạch số 895/KH-BVDLTW ngàv 06/1 1/2015 thực hiện việc kê khai và công khai Bản kê khai tài sản thu nhập của các đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản thu nhập năm 2015, tổng số là 60 công chức, viên chức phải kê khai. Đối tượng thuộc Bộ Y tế quản lý: Tổ chức Hội nghị công khai bản kê tài sản thu nhập đối tượng thuộc Bộ Y tế quản lý có sự tham gia của Ban Giám đốc, Chủ tịch công đoàn và trưởng, phó các khoa phòng, trung tâm. Đối với các đối tượng thuộc bệnh viện quản lý: Các khoa, phòng, trung tâm tổ chức họp công khai có đại diện công đoàn tham gia và có biên bản họp. Ngày 20/01/2016, bệnh viện có báo cáo số 73/BC-BVDLTW gửi Bộ Y tế về kết qủa minh bạch tài sản thu nhập năm 2015.

Năm 2016, Bệnh viện có kế hoạch số L575/KH-BVDLTW ngày 5/12/2016 thực hiện việc kê khai và công khai Bản kê khai tài sản thu nhập của các đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản thu nhập năm 2016 tổng số 65 người phải kê khai. Đối tượng thuộc Bộ Y tế quản lý: Tổ chức Hội nghị công khai bản kê tài sản thu nhập đối tượng thuộc Bộ Y tế quản lý có sự tham gia của Ban Giám đốc, Chủ tịch công đoàn và trưởng, phó các khoa phòng, trung tâm. Đối với các đối tượng thuộc bệnh viện quản lý: Các khoa, phòng, trung tâm tổ chức họp công khai có dại diện công đoàn

V. Kiến nghị:

1. Vụ Kế hoạch Tài chính:

Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc tiến độ thực hiện công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế, thuốc, vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệp và mua sắm tài sản của Bệnh viện Da liễu Trung ương

2. Đối với Bệnh viện Da liễu Trung ương: 

2.1. Công tác phòng, chống tham nhũng:

 • Tăng cường công tác phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, nhân viên và người lao động trong bệnh viện.
 • Công khai Dự toán chi hằng năm theo Biểu mẫu số 02 của Thông tư 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 cua Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
 • Bố trí phòng tiếp công dân tại vị trí thuận tiện, phân công cán bộ có đủ năng lực tiếp công dân, bảo đảm các điều kiện vật chất cần thiết để công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị được dễ dàng, thuận lợi và thực hiện các quy định tại Khoản 3, Điều 4, Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013 và Điều 3, Điều 4, Điều 5 Nghị định số 64/2014/ND-CP ngày 26/6/20)4 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.

2.2. Công tác thu, chi tài chính:

 • Bệnh viện xây dựng tiêu chí cụ thể đối với các trường hợp miễn giảm học phí trong quy chế chi tiêu nội bộ.
 • Bệnh viện xây dựng định mức thu học phí cho từng lớp, từng đối tượng, Xây dựng định mức chi cho từng hoạt động của lóp học, quy định cụ thể mức trích nộp kinh phí các lớp học trong quy chế chi tiêu nội bộ để thực hiện.
 • Phòng Tài chính kế toán tăng cường kiểm soát các chúng từ kế toán theo quy định và tham mưu Lãnh đạo Bệnh viện ban hành quy trình thanh quyết toán để áp dụng trong bệnh viện.
 • Bệnh viện xây dựng, rà soát cơ cấu giá của các dịch vụ, các chi phí và bổ sung cơ cấu giá các dịch vụ y tế đang triển khai tại bệnh viện.
 • Về các dịch vụ khám, chữa bệnh tự nguyện theo yêu câu, bệnh viện phải xây dựng phương án giá đầy đủ chi phí theo nguyên tắc quy định tại Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ để làm cơ sở quyết định mức thu của các dịch vụ kỹ thuật.

2.3. Về công tác đấu thầu mua sắm tài sản:

 • Bệnh viện thực hiện đấu thầu thuốc theo quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.
 • Thực hiện việc công khai thông tin kết qủa lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 8 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Điều 20, Điều 31, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định công khai lên mạng đấu thầu quốc gia và Báo Đấu thầu.
 • Để tránh sự dễ hiểu nhầm và giúp cho bệnh nhân phân biệt đối với các sản phẩm là thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thuốc chữa bệnh, yêu cầu Bệnh viện bỏ cụm từ “ Đơn tư vấn” và thay bằng “ Phiếu tư vấn”và bỏ dòng ghi chú: “Dùng theo chỉ dẫn, khám lại sau khi uống hết thuốc, nếu có bất thường đến bệnh viện khám lại ngay hoặc liên hệ với bác sỹ theo số điện thoại bên dưới”. Bác sỹ phải tư vấn và giải thích cho từng bệnh nhân nếu cần thiết phải sử dụng thực phẩm chức năng và mỹ phẩm để hỗ trợ trong điều trị.
 • Rà soát các mặt hàng đang kinh doanh tại nhà thuốc để đảm bảo đáp ứng các quy định tại Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.

Trên đây là kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách; phòng, chống tham nhũng, đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao, trang thiết bị y tế, công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ và quản lý sử dụng công trình xây dựng cơ bản tại Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Bệnh viện Da liễu Trung ương phát huy những ưu điểm, đồng thời kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến các hạn chế. Tồn tại nêu trên và báo cáo về Thanh tra Bộ Y tế (138B Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 30 tháng 11 năm 2017.

Chánh Thanh tra Bộ giao Trưởng đoàn thanh tra thực hiện việc công khai Kết luận thanh tra theo quy định./.

Kết luận 156/KL-TTrB về kết quả thanh tra Bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2017

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

156_KL_TTrB_2017_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!