Home Tags Quyết định rút giấy đăng ký lưu hành thuốc

Tag: quyết định rút giấy đăng ký lưu hành thuốc

Quyết định 399/QĐ-QLD năm 2018 rút giấy đăng ký lưu hành...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 399/QĐ-QLD Hà Nội, ngày 26...

Quyết định 393/QĐ-QLD năm 2018 rút giấy đăng ký lưu hành...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 393/QĐ-QLD Hà Nội, ngày 21...
0868 552 633