khảo sát hài lòng người bệnh Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Khảo sát hài lòng người bệnh

Tag: khảo sát hài lòng người bệnh

Công văn 1389/MT-YT hướng dẫn đánh giá nội dung xanh-sạch-đẹp trong...

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 1389/MT-YT V/v...

Quyết định 4969/QĐ-BYT ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá...

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 4969/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm...