Quyết định 4969/QĐ-BYT ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2017

1059
Quyết định 4969/QĐ-BYT ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2017
Quyết định 4969/QĐ-BYT ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2017
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 4969/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH NỘI DUNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VÀ KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH, NHÂN VIÊN Y TẾ NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2013 về việc hướng dẫn quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nội dung kiểm tra, đánh giá

Ban hành kèm theo Quyết định này nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2017, bao gồm:

1. Phần A: Thông tin, số liệu hoạt động bệnh viện;

2. Phần B: Đánh giá chất lượng bệnh viện; áp dụng theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (bản 2.0 ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

3. Phần C: Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế; áp dụng theo mẫu phiếu số 1, 2, 3 và tài liệu hướng dẫn phương pháp khảo sát hài lòng (ban hành kèm theo Quyết định số 6859/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017 và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế được áp dụng chung cho toàn bộ các bệnh viện Nhà nước và tư nhân.

Điều 3. Vai trò hướng dẫn, đánh giá

1. Giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh:

– Làm đầu mối hướng dẫn chung các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017, tổng hợp kết quả và báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế.

– Làm đầu mối phối hợp với Tổng hội Y học Việt Nam và các Vụ, Cục liên quan kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và 03 Bệnh viện thuộc Trường đại học: Y Hà Nội, Y Dược Huế, Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

– Chịu trách nhiệm giám sát chung hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và phúc tra kết quả đánh giá của các cơ quan quản lý.

2. Giao Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền:

– Làm đầu mối kiểm tra, đánh giá chất lượng 03 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế: Y học cổ truyền trung ương, Châm cứu trung ương và bệnh viện Tuệ Tĩnh thuộc Học viện Y, dược học cổ truyền Việt Nam.

– Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá các nội dung đặc thù của y, dược cổ truyền cho các bệnh viện y, dược cổ truyền các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phúc tra trong trường hợp cần thiết.

3. Giao Sở Y tế và Y tế các Bộ, ngành chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá chất lượng các bệnh viện trực thuộc và phối hợp, báo cáo đầy đủ cho Bộ Y tế quá trình triển khai thực hiện, kết quả kiểm tra, đánh giá.

Điều 4. Thời gian kiểm tra, đánh giá

1. Các bệnh viện tự kiểm tra, đánh giá: trong tháng 11 năm 2017.

2. Cơ quan quản lý kiểm tra, đánh giá: từ 15/11/2017 đến 15/12/2017.

Điều 5. Công bố kết quả

1. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh công bố kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, trường đại học và các bệnh viện do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tổ chức phúc tra.

2. Sở Y tế và Y tế các Bộ, ngành xem xét, quyết định công bố kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng các bệnh viện trực thuộc đã được cơ quan quản lý trực tiếp đi kiểm tra, đánh giá.

Điều 6. Hiệu lực

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Các Ông, Bà Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định 4969/QĐ-BYT ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2017

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

4969_QĐ_BYT_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!