Dự thảo thông tư sửa đổi Thông tư số 279 Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Dự thảo thông tư sửa đổi Thông tư số 279

Tag: Dự thảo thông tư sửa đổi Thông tư số 279

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư...

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 279/2016/TT-BTC BỘ TÀI CHÍNH ---------- Số:            /BTC-CST V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa...

Dự thảo thông tư sửa đổi Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày...

Dự thảo thông tư sửa đổi Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp,...