Dự thảo thông tư sửa đổi Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

1037
Dự thảo thông tư sửa đổi Thông tư số 279
Dự thảo thông tư sửa đổi Thông tư số 279
5/5 - (1 bình chọn)

Dự thảo thông tư sửa đổi Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

    BỘ TÀI CHÍNH   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
–––––   Độc lập Tự do Hạnh phúc
————————————————
Số:      /2017/TT-BTC Hà Nội, ngày       tháng      năm 2017

DỰ THẢO

THÔNG TƯ

Sửa đổi Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý

và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

—————————————–

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Điều 1. Sửa đổi điểm điểm c mục 1, mục 1 phần III; phần IV Biểu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính như sau:

Stt Loại phí Mức thu
III Phí thẩm định điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm  
1 Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm:
c Thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm (trừ cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khoẻ):
– Đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 500.000 đồng/lần/cơ sở
– Đối với cơ sở sản xuất khác được Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 2.500.000 đồng/lần/cơ sở
2 Thẩm định điều kiện cơ sở kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận hợp quy và cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu:
a Đánh giá lần đầu, đánh giá mở rộng 28.500.000

đồng/lần/đơn vị

b Đánh giá lại 20.500.000

đồng/lần/đơn vị

IV Phí thẩm định nội dung kịch bản phim, chương trình trên băng, đĩa, phần mềm, trên các vật liệu khác và tài liệu trong quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thuộc lĩnh vực y tế 1.100.000 đồng

/lần/sản phẩm

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     /…../2017.

Điều 3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:

– Văn phòng Trung ương Đảng;

– Văn phòng Tổng Bí thư;

– Văn phòng Quốc hội;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

– Tòa án nhân dân tối cao;

– Kiểm toán nhà nước;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

– Công báo;

– Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

– Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc

nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

– Website Chính phủ;

– Website Bộ Tài chính;

– Lưu VT, CST (CST 5).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Vũ Thị Mai

 

 

Dự thảo thông tư sửa đổi Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

DOWNLOAD VĂN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

Du thao sua doi thong tu 279

[/sociallocker]

Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!