Lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 279/2016/TT-BTC

860
Lấy ý kiến dự thảo sửa đổi thông tư 279
Lấy ý kiến dự thảo sửa đổi thông tư 279
5/5 - (1 bình chọn)

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 279/2016/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH

———-

Số:            /BTC-CST

V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 279/2016/TT-BTC

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

Hà Nội, ngày      tháng 8 năm 2017

Kính gửi:  

– Các bộ, cơ quan ngang bộ;

– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngày 09/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 75/NQ-CP về phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 7/2017. Tại điểm 9 Nghị quyết số 75/NQ-CP có nội dung: Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có các cơ quan, đơn vị đang cung cấp dịch vụ công và thu phí thống nhất mức giảm phí liên quan đến chi phí của doanh nghiệp, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc ban hành theo thẩm quyền.

– Thực hiện Nghị quyết số 75/NQ-CP, căn cứ Luật phí và lệ phí, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Cụ thể, dự thảo Thông tư điều chỉnh giảm từ 10% đến 83% đối với từng mức thu phí thẩm định điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm; phí thẩm định nội dung kịch bản phim, chương trình trên băng, đĩa, phần mềm, trên vật liệu khác và tài liệu trong quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thuộc lĩnh vực y tế.

Đề nghị quý cơ quan nghiên cứu, có ý kiến đối với dự thảo Thông tư.

– Đối với Bộ Y tế và Bộ Công Thương, đề nghị cung cấp số thu bị giảm khi điều chỉnh giảm mức phí như dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 279/2016/TT-BTC.

Ý kiến của quý cơ quan xin gửi về Bộ Tài chính trước ngày    /9/2017, để tổng hợp, ban hành Thông tư, kịp thời gian báo cáo tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 10/2017.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của quý cơ quan./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ trưởng (để báo cáo);

– Website Chính phủ;

– Website Bộ Tài chính;

– Vụ PC;

– Lưu: VT, Vụ CST (P5).

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Vũ Thị Mai

Lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Thông tư 279/2016/TT-BTC

Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!