Home Tags đình chỉ lưu hành thuốc

Tag: đình chỉ lưu hành thuốc

Công văn 11244/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt TCCL

0
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Số:11244/QLD-CT V/v đình chi lưu hành...

Công văn 6406/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc chưa được phép...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 6406/QLD-CL V/v đình chỉ lưu...

Công văn 5348/QLD-MP đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC   CỘNG HOÀ XÃ IIỘI CIIỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     Số: 5348/QLD-MP V/v đình chỉ lưu...

Quyết định 416/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký

0
Quyết định 416/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký 416/QĐ-QLD Về việc rút số đăng ký BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Công văn số 14629/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt...

0
Công văn số 14629/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------------- Số: 14629/QLD-CL V/v đình chỉ lưu...

Công văn 14630/QLD-CL Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt TCCL

0
Công văn 14630/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt TCCL 14630/QLD-CL Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt TCCL BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ——- CỘNG...
0868.552.633