Home Tags Công văn 177/TTMS-NVD

Tag: Công văn 177/TTMS-NVD

Công văn 177/TTMS-NVD danh mục thuốc đàm phán giá năm 2018-2019

BỘ Y TẾ TRUNG TÂM MUA SẮM TẬP TRUNG THUỐC QUỐC GIA ----------------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------------------- Số:...