Công văn 1116/BHYT-DVT Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Công văn 1116/BHYT-DVT

Tag: Công văn 1116/BHYT-DVT

Công văn 1116/BHYT-DVT vướng mắc trong TT Alphachymotrypsin theo BHYT

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1116/BHXH-DVT V/v vướng mắc trong...