Home Tags Công bố GMP

Tag: công bố GMP

Công văn 8029/QLD-CL các hồ sơ đề nghị công bố cơ...

Công văn 8029/QLD-CL các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S- GMP và EU-GMP không đạt...

Công văn 8028/QLD-CL công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt...

Công văn 8028/QLD-CL công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU- GMP (Đợt 50) BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG...

Công văn 5844/QLD-CL công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt...

Công văn 5844/QLD-CL công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 49) BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA...

Công văn 5843/QLD-CL các hồ sơ đề nghị công bố cơ...

Công văn 5843/QLD-CL các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt cần...

Cập nhật một số điểm trong phạm vi chứng nhận GMP...

Cập nhật một số điểm trong phạm vi chứng nhận GMP của các cơ sở sản xuất theo công văn 25043/QLD-CL Mục 4 công văn 25043/QLD-CL...

Công văn 3315/QLD-CL các hồ sơ đề nghị công bố cơ...

Công văn 3315/QLD-CL các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP  không đạt yêu...

Công văn 3314/QLD-CL công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt...

Công văn 3314/QLD-CL công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 48) BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA...

Danh sách công bố cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn...

Danh sách công bố cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP các đợt 31 đến đợt 47. Căn cứ Thông tư số...

The official letter 20215/QLD-CL Guiding the announcement of drug manufacturers conformable...

The official letter 20215/QLD-CL Guiding the announcement of drug manufacturers conformable with PIC/S-GMP and EU-GMP standards THE MINISTRY OF HEALTH DRUG ADMINISTRATION OF VIETNAM -------- SOCIALIST REPUBLIC OF...

Công văn 20215/QLD-CL hướng dẫn công bố cơ sở sản xuất...

Công văn 20215/QLD-CL hướng dẫn công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC -------- CỘNG HÒA...