Công văn 5843/QLD-CL các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt cần bổ sung giải trình (Đợt 49)

1257
Công văn 5843/QLD-CL
5/5 - (4 bình chọn)

Công văn 5843/QLD-CL các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt cần bổ sung giải trình (Đợt 49)

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 5843/QLD-CL
V/v các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt cần bổ sung giải trình (Đợt 49)
Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi:…………………….

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/05/2016 của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở Y tế công lập;

Cục Quản lý Dược thông báo cho các doanh nghiệp có hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuấn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu và cần bổ sung giải trình trong Đợt 49 theo các danh sách như sau:

Phụ lục 1. Danh sách các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuât thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu (Đợt 49): Trong danh sách đã nêu rõ lý do hồ sơ không đạt yêu cầu.

Phụ lục 2: Danh sách các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP cần bổ sung giải trình (Đợt 49): Đề nghị doanh nghiệp căn cứ nội dung cần bổ sung và giải trình tại Phụ lục 2 kèm theo công văn này để gửi công văn bổ sung và giải trình về Cục Quản lý Dược trước ngày 14/05/2017. Nếu quá thời gian trên, doanh nghiệp không tiến hành bố sung giải trình, hồ sơ đề nghị công bố sẽ xếp loại không đạt yêu cầu.

(Các Phụ lục được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược – Địa chỉ: http://www.dav.gov.vn – Mục Quản lý giá thuốc/TT về đấu thầu thuốc)

Cục Quản lý Dược thông báo để các doanh nghiệp biết và thực hiện.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
  • Website Cục Quản lý Dược;
  • Lưu: VT, CL (2b).

Công văn 5843/QLD-CL các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt cần bổ sung giải trình (Đợt 49)

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC + DANH SÁCH ĐÍNH KÈM DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

VĂN BẢN GỐC: 5843_QLD_CL_VNRAS

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM: Đợt49-Giải_trình Đợt49-Không_đạt

[/sociallocker]

VĂN BẢN LIÊN QUAN:

Công văn 5844/QLD-CL công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 49)

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!